เว็ปคลองไทยก่อตั้ง 22 สิงหาคม 2545. www.thai-canal.org. Launched in August 22, 2002.

วุฒิศึกษาดูงานท่าเรือ คลองนาๆชาติ และการบริหารคลองต่างๆที่ต่างประเทศ

มารู้จักคลองหลักที่สำคัญๆของโลก

คลองปานามา ประเทศปานามา

ลองปานามา ประเทศ ปานามา มีพลเมือง 2,800,000 คน มีพื้นที่ 78,000 ตารางกิโลเมตร เริ่มการก่อสร้าง ปี ค.ศ .1880 โดย บริ ษัท ก่อสร้าง ประ เทศฝรังเศส ต่อมามีปัญหาการเงินใน ปี ค.ศ .1903 ขายสิทธ ิ์และโครงการ ให้สหรัฐอเมริกาดำ เนินการก่อสร้าง ต่อ จน สำเร็จ ปี ค.ศ.1914 เริ่ม เปิดใช้ เป็นทางการ ความยาวคลอง 82 กิโลเมตร ขนาดเรือใหญ่สุดผ่านได้ เรือต้องไม่ ยาวกว่า 294 เมตร กว้าง 32 เมตร กินน้ำลีก 12 เมตร
คลองปานามา อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 26 เมตร (ประมาณตึกสูง 9 ชั้น) เรือจะใช้เวลา ผ่านคลอง 24 ชั่วโมง มีเรือผ่านได้ 38 ลำ ต่อ วัน ขณะ นี้ มี โครงการขยาย และเพิ่มประตูน้ำ เพื่อรองรับให้เรือผ่านได้มากขึ้น ใช้งบประมาณ 4,000 ล้าน ดอลล่า( 160,000 ล้าน บาท)
คลองปานามา สร้างมานานกว่า 120 ปี สร้างหลังจากคลองสุเอช ประมาณ 20 ปี ความคิดครั้งแรกในการก่อสร้าง คลองปานามา ของ บริ ษัทฝรั่ง เศส จะ สร้าง คลองแบบ ไม่มีระบบประตูน้ำ แบบคลองสุเอช แต่ทำไม่สำเร็จ ได้ขายกิจการให้บริษัท อเมริกันโดย นำร ะบบ ประ ตูน้ำ มาสร้าง มี 3 ประตูน้ำหลักๆ แต่ละแห่งจะเป็นการยกระดับ 3 ตอน ปัจจุบันเรือผ่าน แต่ละลำจะต้องใช้น้ำจืดจาก ทะเล สาบ (Gatun) ประมาณ 2,000,000 ลิตร ต่อทุกเที่ยวที่เรือผ่าน ซึ่งเป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่ง ของคลอง ปานามา แต่ที่ ปานามา มีฝนตก 11 เดือน ต่อปี
 

หอสูงปากทางเข้าคลอง ปานามา ด้านฝั่ง มหาสมุทรแปซิฟิค เรือที่ต้องการผ่านคลอง ปานามา จะต้องแจ้งร่วงหน้า 48 ชั่วโมง และจะมีเจ้าหน้าที่ของ คลอง( มีเจ้าหน้าที่ประมาณ 10 คน) ขึ้นประจำเรือ แต่ละลำคอยควบคุมนำ ร่องและตรวจตราป้อง กันไม่ให้ทิ้งของเสียต่อ ท้องทะเลระ หว่างนำร่อง

 

คลองสุเอช ประเทศอียิปต์

ประเทศอียิปต์ มีพลเมือง ประมาณ67 ล้านคน มีพื้นที่ 1,001,450 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ ใหญ่ กว่าประเทศไทย 2 เท่ามีพื้นที่ เกษตร 2 % ส่วน ใหญ่มีพื้นที่ เป็นทะเลทราย
ภาพแผนที่ คลองสุเอช ประเทศอืยิปต์ เริ่มก่อสร้าง.พ.ศ. 2402 เปิดใช้เป็นทางการ พ.ศ.2412 ลักษฌะของคลอง สุเอช ในปัจ จ ุบัน ความ กว้าง คลองที่ระดับน้ำทะเล( เหนือ/ใต้) 345/280 เมตร ความยาว 190.25 กิโลเมตร ความยาว ของคลองคู่ขนาน 78 กิโล เมตร ขนาด เรือที่ผ่านได้ ขนาด ระวางไม่เกิน 150,000 ตัน คาดว่าในอนาคต จะมีคลองขนานยาวตลอด เพื่อเพิ่ม ปริมาณ การ เดินเรือ ให ้มากขึ้น ความลึก 22.5 เมตร ความเร็ว ในการเดินเรือ 11-14 กิโลเมตร ต่อ ช.ม. ระบบการเดินเรือประจำวัน ใน คลองสุเอช จัด เป็น ขบวน เรือเป็นกลุ่มๆ (convoys) โดยกำหนด สถาน ที่และเวลา ความแตกต่างของระดับน้ำทะเลฝั่ง Mediterranean ( Port Said) น้ำขึ้น ลง เพียง 50 ซ.ม. ส่วนทางฝั่ง Red Sea น้ำขึ้นลง 2 เมตร
ศูนย์วิจัย พัฒนาคลองสุเอช ศูนย์วิจัย แห่งนี้จะศึกษา คลื่นที่เกิดจากการเดินเรือ ว่ามีผลกระทบต่อฝั่งคลองอย่างไร
ระหว่างปี 2543-2544 มีเรือ บรรทุกตู้คอนเทเนอ วิ่งผ่านคลองสุเอช 4609 เที่ยว เป็นเรือ มีตู้คอนเทเนอ ผ่าน 4588 เที่ยว เป็นเรือ ไม่ มีต ู้คอนเทเนอ ผ่าน 21เที่ยว ระหว่างปี 2543-2544 มีเรือบันทุกน้ำมันวิ่งผ่าน คลองสุเอช 1254 เที่ยว เป็นเรือมีน้ำมันผ่าน 593 เที่ยว เป็นเรือ ไม่มีน้ำมันผ่าน 661 เที่ยว (ข้อสังเกตุเรือน้ำมันเดินทางไปและกลับ 2 เที่ยว แต่ใช้ประโยชน์ได้เที่ยวเดียว) คลองซุเอช ทำให้รายได้จาก การท่อง เที่ยวของประเทศอียิปต์ เป็นรายได้หลักของประเทศ
ดูงานที่ประเทศจีนครั้งที่1 วันที่  13-20 ธันวาคม 2544 ดูงานประเทศจีนที่เขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก เขื่อนซันเสีย (TGP) ผลิตกระแสไฟฟ้า เท่าประเทศไทยทั้งประเทศ เริ่มสร้างพ.ศ. 2536 และ กำหนดเสร็จ พ.ศ. 2549  ครั้งที่2 ดูงาน ประเทศจีน   21-23 มกราคม 2546  มณฑล Shanghai เมือง Pudong  เขตุเศรษฐกิจ พิเศษ จีน และ เมือง Suzhou  ศูนย์อุตสาหกรรมไฮเทคของประเทศ จีน  
ดูงาน เกาหลีใต้ 24 มกราคม 2546  Busan ท่าเรือใหญ่ที่สุด ของประเทศเกาหลีใต้  เมือง Busan มีประชากร ประมาณ 5 ล้านคน ราย ได้ของเมือง Busan 7 ล้านล้าน บาทต่อปี มีราย ได้มากกว่า  ประเทศไทย ทั้งประ เทศ  6 ล้านล้าน บาทต่อปี
เมื่อ วันที่ 22 - 26 มีนาคม พ.ศ. 2546  คณะกรรมาธิการวิสามัญ ศึกษาโครงการขุดคอคอดกระวุฒิสภา ดูงานบริหารการจัดการ ท่าเรือ การต่อเรือ ที่ประ เทศญี่ปุ่น PORT  of  YOKOHAMA  และ  PORT of KOBE  
เมื่อ วันที่ 12 – 15 พฤษภาคม 2547 คณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ วุฒิสภา ดูงาน ฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการคมนาคม การ ขนส่งของ ท่าเรือ WESTPORT ( KELANG ) และ ได้ไปที่ช่องแคบมะละกา ที่เมือง MELAKA ประเทศ MALAYSIA

------------------------------

www.thai-canal.org