home   |   sticker   |   picpost   |   memory   |   music   |   chat   |   email   |  
ขุดคลองไทยแล้วประเทศไทยจะได้อะไร?

ขุดคลองไทยแล้วประเทศไทยจะได้อะไร?


เขียนโดย รศ.ดร. สถาพร เขียววิมล

BSIE. (University of Oklahoma) MSIE. (New Jersey Institute of Technology) Dr.Ing. (Universite De Nice) France

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการขุดคอคอดกระ วุฒิสภา

ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ยุติธรรม และ สิทธิมนุษยชน วุฒิสภาคลองไทยเกิดขึ้นเมื่อใดจะเป็นคลองเดินเรือหลักของโลก คลองไทยจะเป็นธงนำเศรษฐกิจของประเทศที่มั่นคง
ประเทศไทยตั้งอยู่บนทวีปเอเชียอาคเนย์ อยู่ระหว่างกลางของประเทศต่างๆ ที่มีประชากรมากที่สุด ทวีปเอเชียมีประชากรมากถึง 2 ใน 3 ของโลก จากประชากรทั้งโลกมีประมาณ 6,200 ล้านคน

โดยทำเลที่ตั้งของประเทศไทยมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ตั้งอยู่บนแนวเส้นทางเดินเรือของโลก เรือขนส่งสินค้าต่างๆ ที่มาจากทางทิศตะวันตกทางฝั่งอันดามัน เป็นเรือจากประเทศในทวีปยุโรป และประเทศทางตะวันออกกลางที่จะเดินทางไปยังประเทศทางทิศตะวันออกทางด้านฝั่งอ่าวไทย เช่น ประเทศเขมร ประเทศเวียดนาม ประเทศจีน ประเทศฮ่องกง ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลี และประเทศไต้หวัน หากมีคลองไทย เรือเหล่านี้จะไม่ต้องแล่นเรืออ้อมไปถึงประเทศสิงคโปร์ ไม่ต้องผ่านช่องแคบมะละกา และยังสามารถย่นระยะทางได้ 1,000 - 1,400 กิโลเมตร หรือย่นระยะเวลาได้ 2-3 วัน ดังนั้น ถ้าหากประเทศไทยจะใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบในทางภูมิศาสตร์ของประเทศ คลองไทยจะเป็นเส้นทางลัดของการเดินเรือจากทั่วโลก จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินเรือทั้งหมดที่มาผ่านคลองไทยแต่ละปีหลายแสนล้านบาท ผลดีเมื่อเรือมาใช้เส้นทางเดินเรือผ่านคลองไทย จะเป็นการช่วยลดการใช้น้ำมันสำรองของโลกลงได้หลายหมื่นล้านบาร์เรลต่อปี นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยลดมลภาวะอากาศเสียของโลกลงได้อย่างมาก เป็นผลดีต่อการลดภัยพิบัติทางธรรมชาติจากปัญหาสภาวะเรือนกระจก (Green House Effect)

ความได้เปรียบในทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยที่อยู่บนทำเลทองของโลก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นเกาะที่มีขนาดเล็กแล้ว ประเทศไทยยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่เหนือกว่าประเทศสิงคโปร์มาก จากความได้เปรียบของประเทศไทยที่อยู่ในแนวเส้นทางเดินเรือของโลก ทำให้เรือที่ผ่านคลองไทยย่นระยะเวลาได้ถึง 2 - 3 วัน ในแต่ละเที่ยวซึ่งมีค่ามาก เพราะจะลดค่าใช้จ่ายลง (เรือขนสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 5,000 TEU จะเสียค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาทต่อวัน) ประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นเกาะขนาดเล็กมีพื้นที่ประมาณ 670 ตารางกิโลเมตร ขนาดเท่ากับเกาะภูเก็ต มีทรัพยากรธรรมชาติน้อยมาก ของทุกอย่างแพงมากแม้แต่น้ำดื่มน้ำใช้ก็ยังต้องซื้อมาจากประเทศมาเลเซีย แต่ด้วยความชาญฉลาดของประเทศสิงคโปร์ และมีผู้นำที่เสียสละ มีความสามารถทำให้ประเทศสิงคโปร์ร่ำรวยได้จากการใช้ทำเลที่ตั้งของประเทศสร้างผลประโยชน์ เมื่อเรือผ่านช่องแคบมะละกา จะต้องแวะใช้บริการที่ท่าเรือของประเทศสิงคโปร์ สร้างความร่ำรวยมากมายให้กับประเทศสิงคโปร์อยู่ในทุกวันนี้ ปัจจุบันคนสิงคโปร์ 1 คนมีรายได้เท่ากับคนไทย 10 คน

ประเทศไทยขุดคลองไทยได้สำเร็จเมื่อใด ก็จะสร้างผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจต่อประเทศได้อย่างมหาศาล ถึงแม้น้ำมันของโลกจะหมดไปก็ตาม แต่การขนส่งสินค้าทางเรือก็จะยังคงความสำคัญ ต่อการขนส่งสินค้าของทุกประเทศทั่วโลก การขนส่งสินค้าทางเรือยังมีต้นทุนต่ำที่สุดสำหรับการขนส่งสินค้าจำนวนมากๆ เรือเดินทะเลระหว่างประเทศขนาดใหญ่แล่นผ่านแวะประเทศใดก็ตาม ก็จะก่อให้เกิดผลทางธุรกิจตามมามากมาย ดังนั้น หากคลองไทยเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่บนสองฝั่งคลองไทยก็จะกลาย เป็นเมืองเศรษฐกิจบนเส้นทางเดินเรือของโลก กระแสการเงินจากเงินตราต่างๆ จากประเทศทั่วโลก จะหมุนเวียนสะพัดและไหลเข้าประเทศไทยมากมาย เช่นเดียวกับเมืองท่าที่สำคัญต่างๆ ของโลก คลองไทยจะเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าทางภาคเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมหาศาล ทันทีที่ประเทศไทยสร้างคลองไทยได้สำเร็จ จะมีการสร้างงานที่ยั่งยืนตามมามากกว่า 2 ถึง 3 ล้านงานได้อย่างถาวร จะก่อผลประโยชน์มากมายถึงลูกถึงหลานของไทยนานเท่านานตลอดไป

ความเป็นไปได้นี้จะสำเร็จได้มากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับคนไทยทั้งประเทศที่จะต้องช่วยกันผลักดัน ด้วยพละกำลัง ความสามารถ ความฉลาด และที่สำคัญยิ่งจะต้องมีผู้นำของประเทศที่เสียสละจริงๆ เพื่อประเทศชาติ ร่วมกันผลักดันอย่างจริงจัง ที่จะทำให้คลองไทยเกิดขึ้น คลองไทยจะเป็นธงนำทางเศรษฐกิจของประเทศที่จะนำความมั่งคั่งสร้างความเจริญมาสู่ประเทศไทยได้อย่างมั่นคงยั่งยืน

ประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์จะได้รับประโยชน์โดยตรงจากคลองไทย จากแผนที่สังเกตแนวเส้นทางการเดินเรือระหว่างประเทศเกือบทุกประเทศจะผ่านแนวคลองไทย เพราะว่าประเทศไทยตั้งอยู่ระหว่างกลางสองมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก หากมีคลองไทยเกิดขึ้นจะทำให้ประเทศต่าง ๆทั้งสองฝั่งทะเลของประเทศไทยได้มีเส้นทางลัดเดินเรือทะเลระหว่างประเทศที่สามารถย่นระยะทางได้ 2,000 - 2,500 กิโลเมตรต่อเที่ยว ในการขนส่งสินค้าต่างๆ ไปมาในระหว่างกลุ่มประเทศในเอเชียอาคเนย์ด้วยกันเอง นอกจากจะเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว ยังปลอดภัยจากปัญหาโจรสลัด เพราะไม่ต้องอ้อมผ่านเข้าช่องแคบมะละกา ตัวอย่างเช่น เรือขนสินค้าจากประเทศอินเดียถ้าจะส่งสินค้าไปยังประเทศจีน สามารถไปถึงประเทศจีนได้โดยไม่ต้องผ่านช่องแคบมะละกา และยังย่นระยะเวลาเดินเรือได้ถึง 4 - 5 วัน ถ้าใช้เรือขนาดใหญ่ขนาดแสนตันขนส่งสินค้าแต่ละเที่ยวจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 100 ล้านบาทต่อเที่ยว ดังนั้น คลองไทยนอกจากจะนำความเจริญมาสู่ประเทศไทยแล้ว ยังจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจให้กับกลุ่มประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียที่อยู่ทั้งสองฝั่งทะเลของประเทศไทย โดยที่คลองไทยก็จะกลายเป็นเส้นทางเดินเรือหลักของประเทศในย่านเอเชียอาคเนย์โดยปริยาย นอกจากเรือในกลุ่มประเทศเอเชียอาคเนย์ ก็จะยังมีเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจากทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง และจากทั่วโลก ก็ต้องการมาใช้คลองไทยด้วยเพื่อประหยัดค่าขนส่ง โดยเฉพาะทางด้านการท่องเที่ยว คลองไทยจะขยายเส้นทางการท่องเที่ยวทางทะเลไปยังเมืองท่าสำคัญของหลายประเทศ โดยไม่ต้องเสียเวลาอ้อมผ่านประเทศสิงคโปร์เหมือนปัจจุบัน และจะปลอดภัยจากปัญหาโจรสลัดบริเวณช่องแคบมะละกา จะทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวทางเรือจากทั่วโลกสนใจมาท่องเที่ยวยังประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในย่านเอเชียนี้มากขึ้น ตามเส้นทางเดินเรือที่จะผ่านมีเมืองสำคัญในทางประวัติศาสตร์หลายแห่งในภูมิภาคนี้ ซึ่งจะเป็นเส้นทางที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากกว่าเส้นทางเดินเรือที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ความสำคัญของการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ จากข้อมูลของสถาบันทางการเงินของโลก ได้แสดงถึงความสำคัญของการขนส่งทางทะเลว่า มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกอย่างมากเป็นต้นทุนของการขนส่งทั้งระบบทั่วโลกโดยตรง ดังนั้น ตัวเลขสถิติปริมาณการขนส่งสินค้าต่างๆ ทางเรือจึงเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ตามภาวะการขยายตัวของการค้าเสรีระหว่างประเทศมากขึ้นในปัจจุบันและในอนาคต ปัจจุบันมีจำนวนเรือขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศต่างๆ มากกว่าครึ่งหนึ่งของโลก ที่แล่นไปมาทางตอนใต้ของประเทศไทย และจำนวนเรือมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี การขนส่งทางทะเลมากขึ้นเป็นผลทำให้ในบริเวณช่องแคบมะละกามีจำนวนเรือหนาแน่นมาก ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางทะเลสูงมาก (เฉลี่ย 2-3 ครั้งต่อเดือน) โดยเฉพาะบริเวณเส้นทางเดินเรือที่ผ่านประเทศสิงคโปร์ มีความกว้างประมาณ 1.5 ไมล์ และปัญหาที่หวั่นวิตกกันมากของเรือสินค้าต่างๆ ที่แล่นเรือผ่านช่องแคบมะละกา คือ ปัญหาผู้ก่อการร้ายและโจรสลัด จะมีการปล้นหรือเรียกค่าคุ้มครองเกือบทุกวัน จากข้อมูลต่างๆ คงพอจะชี้ให้เห็นว่า หากประเทศไทยสร้างคลองไทยได้สำเร็จจริงจะทำให้ประเทศไทยมีบทบาทมากต่อสังคมโลก และธุรกิจการเดินเรือทั่วโลกการเปรียบเทียบเส้นทางเดินเรือ คลองไทย กับเส้นทางปัจจุบัน
ปัจจุบันเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่มาทางฝั่งทะเลอันดามันของไทย จะเป็นเรือต่างๆ ที่มาจากยุโรปหรือตะวันออกกลาง และจะไปยังด้านฝั่งอ่าวไทย มุ่งหน้าไปประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลี ฯลฯ ปัจจุบันมีเส้นทางเดินเรือ 3 เส้นทางหลัก คือ (1) เส้นทางผ่านช่องแคบมะละกา (Malacca) (2) เส้นทางผ่านช่องแคบซุนด้า (Sunda) และ (3) เส้นทางผ่านช่องแคบลอมบ็อค (Lombok) จากเส้นทางเดินเรือดังกล่าวจะมีเรือผ่านไปมา ประมาณกว่า 1,200 - 1,400 ลำต่อวัน (ประมาณ 520,000 ลำต่อปี) และมีเรือที่แวะใช้บริการท่าเรือ ที่ท่าเรือประเทศสิงคโปร์ประมาณกว่า 600 ลำต่อวัน ซึ่งหนาแน่นมาก ในปัจจุบันมีอุบัติเหตุเฉลี่ย 2-3 ครั้งต่อเดือน และยังมีเรืออีกจำนวนมากที่ไม่สามารถใช้เส้นทางผ่านที่ช่องแคบมะละกา ก็เนื่องจากความลึกของร่องน้ำบริเวณช่องแคบมะละกาตื้น โดยเฉพาะบริเวณที่จะผ่านประเทศสิงคโปร์มีความลึกเพียง 20 เมตร และยังมีซากเรือที่จมหรือสิ่งของต่างๆ ทับถมจมขวางอยู่ใต้ร่องน้ำท้องทะเลที่เรือผ่าน เรือขนาดใหญ่จึงไม่สามารถผ่านได้ ต้องแล่นเรืออ้อมเข้าผ่านเส้นทางช่องแคบซุนด้าและเส้นทางช่องแคบลอมบ็อค จากแผนที่โลกจะเห็นว่า เส้นทางที่ผ่านช่องแคบมะละกาจะเป็นเส้นทางที่มีระยะสั้นที่สุดสำหรับเส้นทางเดินเรือในปัจจุบัน เมื่อเทียบกับส้นทางช่องแคบซุนด้าและเส้นทางช่องแคบลอมบ็อค

หากประเทศไทยสร้างโครงการคลองไทย ได้สำเร็จจะทำให้เกิดเส้นทางเดินเรือโลกใหม่ เรือต่างๆ จากประเทศในทวีปยุโรปและจากทางประเทศตะวันออกกลางจะแล่นตรงมายังฝั่งอันดามัน ข้ามคลองไทยมายังฝั่งอ่าวไทยที่จะไปยังประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศไต้หวัน ประเทศเกาหลีใต้ ฯลฯ ได้โดยไม่ต้องอ้อมไปยังช่องแคบทั้ง 3 ดังกล่าว

การเปรียบเทียบระยะทางและระยะเวลาของเส้นทางทั้ง 4 เส้นทาง คือเส้นทาง 1.ผ่านคลองไทย 2.เส้นทางมะละกา 3.เส้นทางซุนด้า และ 4.เส้นทางลอมบ็อค เปรียบเทียบได้ดังนี้ เส้นทางคลองไทย เมื่อเปรียบเทียบกับเส้นทางช่องแคบมะละกา (ผ่านประเทศสิงคโปร์) จะย่นระยะทางได้มากถึง1,200-1,400 กิโลเมตร และย่นระยะเวลาได้ 2 - 3 วัน สำหรับเส้นทางคลองไทย เมื่อเปรียบเทียบกับเส้นทางเดินเรือที่ต้องแล่นผ่านช่องแคบซุนด้า จะย่นระยะทางได้ 2,500 - 3,000 กิโลเมตร หรือย่นระยะเวลาได้ 4 - 5 วัน และเปรียบเทียบเส้นทางคลองไทยกับเส้นทางที่แล่นผ่านช่องแคบลอมบ็อค จะย่นระยะทางได้ 3,000 - 3,500 กิโลเมตร หรือย่นระยะเวลาได้ 5 - 7 วัน (ความเร็วมาตราฐานสากลกำหนดให้เรือทะเลใช้ความเร็วที่แล่นผ่านช่องแคบหรือคลองจะใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 12 ไมล์ทะเลต่อชั่วโมง หรือประมาณ 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง)

จากการที่คลองไทยเกิดขึ้น จะช่วยเรือขนส่งสินค้าต่างๆ ประหยัดค่าใช้จ่าย จากที่ย่นระยะทางและเวลาของเรือขนส่งสินค้าแต่ละลำแต่ละเที่ยวหลายล้านบาทต่อลำต่อเที่ยว ค่าใช้จ่ายของเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่แต่ละวันสูงมากกว่าที่คิด ยิ่งหลังเหตุการณ์วินาศกรรมถล่มตึกเวิร์ลเทรด ในสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2545 ปรากฏว่าค่าประกันการขนส่งสินค้าทางเรือเพิ่มสูงอีก 50 เปอร์เซ็นต์

ค่าใช้จ่ายเดินเรือขนสินค้าขนาด 8,000 TEU (ขนาดความยาวของตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต) ไม่ใช่ 10 หรือ 20 ล้านบาทต่อวัน ซึ่งในความเข้าใจของพวกเราก็อาจจะรู้สึกว่าแพงมากแล้ว ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับกรรมการผู้จัดการบริษัทเดินเรือของบริษัทญี่ปุ่นประจำประเทศไทย บอกว่าค่าใช้จ่ายของเรือขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ ยกตัวอย่างเช่น เรือ Panamax เป็นเรือขนส่งบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 8,000 TEU ประมาณค่าใช้จ่ายทุกอย่างของเรือ Panamax ประมาณ 6 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 240 ล้านบาทต่อวัน (ผมสงสัยว่าทำไมถึงแพงมาก) ผู้จัดการของบริษัทเดินเรือญี่ปุ่น ให้ข้อสังเกตว่า เรือขนสินค้าที่มีสินค้าอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์หากยิ่งมีมูลค่ามาก ค่าประกันสินค้าก็จะยิ่งสูงมาก กรณีตัวอย่างเรือ Panamax ขนตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 8,000 TEU ตู้คอนเทนเนอร์ หากสินค้าที่อยู่ในตู้แต่ละตู้มีมูลค่ากว่า 50,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 2 ล้านบาท) เมื่อคิดเป็นเงินบาท มูลค่าของสินค้าในเรือทั้งหมดมูลค่าร่วมสองหมื่นล้านบาทต่อลำต่อเที่ยว หากคิดค่าประกันภัยวันละ 0.5 เปอร์เซ็นต์ ของมูลค่าของสินค้าในเรือรวมทั้งตัวเรือด้วยก็ประมาณ 100 ล้านบาทต่อวัน หากรวมค่าเสื่อมราคาของตัวเรือเมื่อใช้ไปได้ระยะ 8 ปี มูลค่าของตัวเรือจะลดเหลือประมาณ 45% ของราคาเรือที่สร้างใหม่ โดยเฉลี่ยอายุการใช้งานของเรือ ประมาณ 25 ปี หากใช้เรือเก่าในการขนส่งสินค้า ก็จะยิ่งเสียเพิ่มค่าประกันภัยสูง (เรือบรรทุกน้ำมันของบริษัท Exxon เรือชื่อ Valdez เกิดอุบัติเหตุสร้างความเสียหายมาก ถูกเรียกร้องให้จ่ายค่าชดเชยความเสียหายถึงแปดหมื่นกว่าล้านบาท หรือ $ 2 billion) จากที่ได้ข้อมูล คงมองเห็นว่าเรือมีค่าใช้จ่ายสูงในแต่ละวันมาก ถึงแม้ค่าใช้จ่ายของเรือในการเดินเรือแต่ละวันจะเท่าใดก็ตาม ผู้ที่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายนี้ก็จะต้องพยายามลดค่าใช้จ่ายทุกอย่าง โดยเฉพาะเรื่องค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสูงขึ้นตลอดเวลา ดังนั้น การประหยัดเวลาเดินเรือ แม้แต่หนึ่งชั่วโมงต่อเที่ยวก็มีความหมายมาก เรือขนาดใหญ่แต่ละลำแล่นไปมาหลายเที่ยวต่อปีจะประหยัดเป็นพันล้านบาทต่อลำต่อปี

จากเหตุผลหลายอย่าง เรือขนส่งสินค้าต่างๆ จากประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะเรือที่วิ่งระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก จะต้องการนำเรือผ่านคลองไทย เพราะประหยัด ปลอดภัย เจ้าของบริษัทเดินเรือต่างก็ต้องการลดค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุด ยกเว้นบริษัทเดินเรือของประเทศสิงคโปร์เท่านั้น (มิตรประเทศเพื่อนบ้าน) เพราะเรือที่มาผ่านคลองไทยมีแต่ได้ไม่มีเสีย เรือขนาด 200,000 DWT (DWT คือน้ำหนักเรือเปล่าหน่วยเป็นเมตริก) จ่ายค่าผ่านคลองไทยครั้งละ 20 ล้านบาท ประหยัดกว่าเส้นทางเดิม 2 - 5 เท่าในแต่ละเที่ยว บริษัทเดินเรือพร้อมจ่ายอยู่แล้ว ดังนั้น ความสงสัยที่ว่า เมื่อประเทศไทยขุดคลองไทยสำเร็จแล้ว จะมีเรือเรือจากต่างประเทศมาใช้คลองไทยหรือไม่ มีคำตอบอยู่ในตัวแล้ว สำหรับบรรดาผู้เป็นเจ้าของบริษัทเดินเรือทั่วโลกปัญหาโจรสลัดหรือผู้ก่อการร้ายบริเวณช่องแคบมะละกาเพิ่มค่าใช้จ่ายเรือสินค้า
ปัญหาโจรสลัดหรือผู้ก่อการร้าย เพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทหรือเจ้าของเรือ จากความไม่ปลอดภัยของผู้ก่อการร้ายหรือโจรสลัดที่ทำการปล้นหรือเรียกค่าคุ้มครองกับเรือขนส่งสินค้าที่แล่นผ่านไปมา ในบริเวณเส้นทางช่องแคบมะละกาที่มีการปล้นเรือสินค้าเป็นประจำ เนื่องจากเส้นทางเดินเรือ ดังกล่าวต้องแล่นผ่านช่องแคบที่มีเกาะแก่งหลายแห่ง ซึ่งเป็นการง่ายที่จะหลบซ่อนของผู้ก่อการร้ายและพวกโจรสลัด ในทางกลับกันก็ยากต่อการที่จะกำจัดหรือป้องกันได้ เจ้าหน้าที่ที่ทำการเดินเรือคงไม่ต้อง การความเสี่ยงในการต่อสู้กับพวกนอกกฎหมายเหล่านี้เป็นแน่ เพราะสินค้าในเรือมีมูลค่าหลายพันล้านบาท และเรือก็จำเป็นต้องใช้เส้นทางนั้นประจำ คงหลีกเลี่ยงได้ยากที่จะต้องเสียค่าใช้จ่าย ค่าคุ้มครอง ในส่วนนี้ มูลค่าความเสียหายประเมินว่า เงินที่เรือเดินทะเลต่างๆ จะต้องเสียโดยรวมเฉลี่ยกว่า 40,000 ล้านบาทต่อปี


เมื่อเร็วๆ นี้มีข่าวพูดถึงการมาเยือนของรัฐมนตรีกลาโหมประเทศสหรัฐอเมริกามาประเทศเอเชีย โดยเฉพาะมาที่ประเทศสิงคโปร์ รัฐมนตรีกลาโหมของประเทศมาเลเซียไม่เห็นด้วยกับการที่สหรัฐฯ จะส่งกองกำลังพิทักษ์ป้องกันการก่อการร้ายที่อาจจะก่อวินาศกรรมกับเรือสินค้า โดยเฉพาะเรือน้ำมันที่มีถึง 36% ของเรือทั้งหมดที่แล่นไปมาในบริเวณช่องแคบมะละกา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่ปลอดภัยมีสูงมากขึ้น ทำให้ค่าการประกันต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นมากด้วย ถ้าคลองไทยเกิดขึ้นก็จะแบ่งเบาภาระนี้ได้ ทั้งเรือของประเทศไทยเองและเรือของต่างประเทศที่มาใช้คลองไทย (ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มโจรสลัดปล้นสะดม เรือสินค้าบริเวณช่องแคบมะละกา เฉพาะเดือนพฤษภาคม 2546 เกิดขึ้น 21 ครั้ง)คลองไทยจะเป็นแหล่งสร้างรายได้หลักให้กับประเทศไทย
คลองไทยจะส่งเสริมการท่องเที่ยว ทำให้เป็นรายได้หลักของประเทศเหมือนประเทศอียิปต์ที่มีคลองสุเอช ประเทศปานามามีคลองปานามา คลองไทยมีศักยภาพให้เรือผ่านได้มากที่สุดในโลก ปัจจุบันมีเรือที่มีขนาดใหญ่กว่า 500 WDT (DWT คือ น้ำหนักเรือเปล่าหน่วยเป็นเมตริก) ขึ้นไปมีประมาณกว่า 30,000 ลำ ใช้บริการขนส่งในท้องทะเลระหว่างประเทศทั่วโลก สำหรับในปัจจุบันมีคลองที่เรือระหว่างประเทศทั่วโลกใช้ผ่านได้ ขณะนี้มีอยู่ประมาณ 22 คลอง คลองที่หลายท่านรู้จักกันมากที่สุดคือ คลองสุเอชและคลองปานามา

เมื่อปี พ.ศ. 2545 ผมและคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้มีโอกาสเดินทางไปดูงานที่คลองทั้งสองแห่ง จากการที่ได้เห็นคลองที่สำคัญดังกล่าว ทำให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ที่ได้ไปดูงานหลายท่าน ได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และตั้งข้อสังเกตหลายประการขึ้น เช่น คลองแต่ละแห่งทำให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่ารายได้จากค่าผ่านคลอง รูปแบบของคลองควรเป็นคลองแบบคู่ขนาน และความเข้าใจที่ว่าคลองสุเอช และคลองปานามา เป็นคลองที่มีเรือมาใช้มากที่สุดของโลกก็ไม่เป็นอย่างที่เข้าใจมาก่อน ความสำคัญคลองสุเอช และคลองปานามา แต่ละคลองช่วยย่นระยะทางได้หลายหมื่นกิโลเมตร ย่นเวลาได้เป็นเดือน แต่ว่าความสามารถของคลองแต่ละแห่งมีจำกัดที่จะสามารถให้เรือแล่นผ่านได้ โดยเฉพาะคลองปานามา ซึ่งมีความยาว 82 กิโลเมตร คลองใช้ระบบประตูน้ำปิดเปิดจำนวนเรือสามารถผ่านคลองปานามาได้เพียงวันละ 38 ลำ แต่ละลำใช้เวลาผ่านคลอง 24 ชั่วโมง และขนาดของเรือก็มีข้อจำกัดจะเป็นเรือที่มีขนาดใหญ่ได้ไม่เกิน 100,000 DWT ขนาดเรือที่ผ่านได้จะมีความกว้างไม่เกิน 33 เมตรและความยาวไม่เกิน 295 เมตร (ปัจจุบันประเทศปานามามีการลงทุนเพิ่มขยายคลองปานามา ใช้งบประมาณ 4000,000,000 เหรียญสหรัฐ หรือ 1 แสน 6 หมื่น ล้านบาท)

สำหรับคลองสุเอชคลองมีความยาว 190 กิโลเมตร คลองไม่ใช้ระบบมีประตูน้ำปิดเปิด จำนวนเรือสามารถผ่านได้ 87 ลำต่อวัน คลองสุเอชสามารถรองรับเรือขนาดใหญ่ได้ ซึ่งในปัจจุบันสำหรับเรือขนาดใหญ่ได้ถึง 300,000 DTW (ปัจจุบันคลองสุเอช มีการขยายการลงทุนในการขุดคลองคู่ขนานคลองสุเอช ให้ยาวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 78 กิโลเมตร)

สำหรับคลองไทยแนวคลอง 9A ความยาวคลอง 120 - 130 กิโลเมตร คลองไม่มีระบบประตูน้ำปิดเปิดแบบคลองสุเอช จากการคำนวณคลองไทยจะสามารถรองรับเรือได้ประมาณวันละ 400 ถึง 450 ลำต่อวันในทางทฤษฎี ส่วนในทางด้านปฏิบัติจริง ผมคาดว่าคลองไทยให้บริการได้ประมาณวันละ 300 -350 ลำต่อวัน คลองไทยก็มากแล้ว ส่วนรูปแบบของคลองไทยจะเป็นคลองคู่ขนาน โดยกำหนดให้คลองหนึ่งเป็นคลองสำหรับเรือแล่นเที่ยวขาไป และอีกคลองหนึ่งแล่นเที่ยวขากลับ คลองไทยสามารถให้เรือผ่านได้มากกว่าจำนวนเรือที่ผ่านคลองสุเอชรวมกับคลองปานามาประมาณ 3 เท่าต่อวันคลองไทยเพิ่มความมั่นคงของประเทศไทย
ความมั่นคงของสองฝั่งทะเลไทย คลองไทยเพิ่มศักยภาพให้กองทัพเรือและกองทัพบกได้มากขึ้น ในปัจจุบัน ถ้าดูแผนที่ประเทศไทยจะเห็นว่า ปากทางเข้าด้านอ่าวไทยจะเป็นทะเลปิด เรือทุกลำที่ออกจากอ่าวไทยถ้าต้องการไปทางฝั่งอันดามัน เช่น จังหวัดสตูล จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดระนอง เรือไทยเราจะต้องผ่านน่านน้ำสากลของประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศเขมร ประเทศเวียดนาม ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศอินโดนีเซีย หากมีคลองไทยเรือของไทยจะสามารถตัดตรงไปยังฝั่งอันดามันได้โดยตรง

คลองไทยจะทำให้ประเทศได้เปรียบในทางยุทธศาสตร์ทั้งในยามปกติและในยามสงคราม การเคลื่อนย้ายกำลังรบของกองทัพจะสามารถกระทำได้รวดเร็ว ประหยัดงบประมาณ ปลอดภัย มีความเป็นอิสระในการเดินเรือ โดยไม่ต้องผ่านน่านน้ำของประเทศข้างเคียง ไม่สร้างความหวาดระแวงสงสัยกับประเทศเพื่อนบ้าน ยังผลดีไม่ก่อปัญหาต่อความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ในปัจจุบันการเคลื่อนย้ายกำลังหรือการกระทำใดๆ ของกองทัพทางทะเลในการเคลื่อนย้ายยากที่จะปลอดจากการรู้เห็นตรวจตราของประเทศข้างเคียง หากเรามีปัญหาระหว่างประเทศเพื่อนบ้านที่เรือไทยต้องผ่านน่านน้ำ อย่างกรณีประเทศมาเลเซีย เรือขนส่งน้ำมันดิบ หรือเรือขนส่งสินค้าต่างๆ ทางทะเลของไทย จะต้องผ่านน่านน้ำของประเทศมาเลเซีย ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน หากยามใดมีปัญหาที่คาดไม่ถึง การขนส่งน้ำมันทางทะเลอาจจะถูกสะกัดกั้นได้ตลอดเวลา ประเทศไทยจะเป็นอัมพาตแน่ๆ เพราะเรือบรรทุกน้ำมันไม่สามารถนำน้ำมันมาส่งยังโรงกลั่นน้ำมันที่จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรีได้ การขนส่ง การผลิต และธุรกรรมต่างๆ ทั่วประเทศจะมีผลกระทบอย่างรุนแรง

คลองไทยช่วยประหยัดเงินในการขนส่งสินค้าทางทะเล (Logistics) กว่าสองแสนล้านบาทต่อปี
เพื่อให้มองเห็นว่าคลองไทยจะทำให้ประเทศไทยมีการพัฒนาจัดระบบการขนส่ง (Logistics) ของประเทศทางทะเลที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งทางทะเลของประเทศได้มากเป็นแสนล้านบาทต่อปี เช่น ปัจจุบันโรงกลั่นน้ำมันในประเทศไทย ใช้น้ำมันดิบประมาณวันละ 800,000 บาร์เรลต่อวัน หากใช้เรือขนส่งน้ำมัน ขนาด 120,000 บาร์เรลต่อลำ ดังนั้น จะต้องมีเรือวิ่งมาส่งน้ำมันดิบที่โรงกลั่นที่จังหวัดระยองหรือจังหวัดชลบุรี 7 ลำทุกวัน เรือส่งน้ำมันดิบเมื่อมาส่งแล้วต้องวิ่งเรือเปล่ากลับ เท่ากับเรือต้องเดินเรือ 14 เที่ยวต่อวัน น้ำมันดิบส่วนใหญ่จะมาจากประเทศทางกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง หากเรือทุกลำในปัจจุบันต้องผ่านช่องแคบมะละกา ผ่านประเทศสิงคโปร์ ระยะทางจากประเทศสิงคโปร์ มายังโรงกลั่นในประเทศไทย มีระยะทางประมาณ 1,700 กิโลเมตร รวมกับระยะทางจากประเทศสิงค์โปร์ มายังทางแยกก่อนจะเข้าช่องแคบมะละกา ไม่น้อยกว่า 1,300 กิโลเมตร รวมเป็นระยะทางประมาณ 3,000 กิโลเมตร ที่เรือจะต้องแล่นอ้อม (ดูแผนที่ประกอบ ภาพที่ 2) ถ้าหากมีคลองไทย เรือสามารถวิ่งตรงมายังโรงกลั่นในประเทศไทยจังหวัดระยอง ระยะทางประมาณ 700 กิโลเมตร ซึ่งหมายความว่า เรือแต่ละเที่ยวจะสามารถย่นระยะทางเดินเรือได้ (3,000 - 700 = 2,300) หรือ 2,300 กิโลเมตร หากเรือแล่นที่ความเร็ว 12 ไมล์ทะเลต่อชั่วโมง (ประมาณ 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) จะใช้เวลาประมาณเวลา 4 - 5 วัน ที่เรือวิ่งแต่ละเที่ยวที่ต้องเสียเวลาเปล่าประโยชน์ หากประมาณค่าใช้จ่ายเรือขนน้ำมันขนาดดังกล่าวเสียค่าเช่าเรือ ค่าน้ำมัน รวมทั้งค่าประกันภัยต่างๆ ในการเดินทางประมาณ 2 - 3 แสนเหรียญสหรัฐต่อวันต่อลำ หรือประมาณ 5 - 6 ล้านบาทต่อวัน สรุปค่าใช้จ่ายของเรือน้ำมัน ถ้าหากมีคลองไทยเกิดขึ้นจริง คลองจะทำให้ลดค่าใช้จ่ายลงคำนวณคร่าวๆ คือ (เรือวิ่งไปกลับรวม 14 เที่ยวต่อวัน คูณด้วย ค่าใช้จ่ายวันละ 5 ล้านบาท ต่อวัน คูณด้วย เรือเสียเวลาอ้อม 4 วันต่อเที่ยว คูณด้วย 365 วันต่อปี จะเท่ากับ 14 x 5 x 4 x 365 = 102,200 ล้านบาทต่อปี) หมายเหตุ ตัวเลขทั้งหมดเป็นการคำนวณแบบคร่าวๆ

จากการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในด้านการขนส่งน้ำมันของประเทศไทยอย่างเดียวก็ทำให้ประเทศประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากมาย ถ้าเรามองลึกลงไปถึงการขนส่งสินค้าต่างๆ ที่ยังมีอีกมากที่จะทำให้ลดค่าใช้จ่าย เช่น เรือสินค้าขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ ที่มาใช้บริการขนถ่ายผ่านท่าเรือของไทย ที่แหลมฉบังหรือท่าเรือกรุงเทพฯ ทั้งหมดปีละประมาณ 4 ล้านกว่าตู้คอนเทนเนอร์ (TEU) ถ้าลดค่าใช้จ่ายตู้ละ 1,000 ดอลลาร์ จะลดได้ค่าใช้จ่ายได้แสนกว่าล้านบาทต่อปี ถ้าเรานำความเป็นไปได้ในหลายๆ กรณีมาศึกษาวิเคราะห์ เราอาจจะเห็นความสูญสียเงินของประเทศอย่างน่าใจหาย

ค่าใช้จ่ายในระบบการขนส่ง (Logistics) ของประเทศไทยโดยรวมสูงถึง 25% - 30% ของมูลค่าผลิตภัณท์มวลรวมของประเทศ (GDP) หรือประมาณ 1,500,000 ล้านบาท ถึง1,800,000 ล้านบาทต่อปีในขณะที่ประเทศจีน 20% ประเทศญี่ปุ่น 11% ประเทศสหรัฐอเมริกา 10% และในกลุ่มประเทศยุโรปประมาณ 7% จากผลการสำรวจทั่วโลกของกระทรวงเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่น (Meti)คลองไทยขยายโอกาสทางด้านการประมงไทย
คลองไทยจะขยายโอกาสให้ชาวเรือประมงไทยมีท้องทะเลหาปลาได้มากขึ้นที่ได้ประโยชน์จากน่านน้ำสากลของไทย EEZ2 (ภาพที่4) จากทางฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งเป็นแหล่งอาหารทางทะเลที่สมบูรณ์ที่สุดมีพื้นที่กว้างขวางกว่าพื้นที่ภาคอีสานทั้งภาค มีเขตชายแดนไปถึงน่านน้ำอินเดียเรือประมง ที่อยู่ใน อ่าวไทยและฝั่งอันดามันกว่า 50,000 ลำ ก็จะได้รับประโยชน์จากคลองไทยในการเดินเรือไปมาระหว่างสองฝั่งทะเลไทย จะลดภาระค่าใช้จ่ายด้านค่าน้ำมันในการเดินเรือมาก ทำให้มีเวลาเพิ่มในการทำประมงทางทะเลมากขึ้น โดยเฉพาะเรือประมง จะมีความปลอดภัยจากการถูกจับของประเทศข้างเคียง เนื่องจาก เรือประมงไทยต้องแล่นเรือผ่านน่านน้ำสากลของประเทศเพื่อนบ้าน ผมประเมินว่าชาวเรือประมงของไทย จะได้รับผลประโยชน์จากคลองไทยโดยรวม ที่จะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายจากค่าเชื้อเพลิง ค่าคนงาน รวมถึงการมีเวลาหาปลาจากทะเลได้เพิ่มมากขึ้นจะมีมูลค่ากว่า 50,000 ล้านบาท ต่อปี

คลองไทยจะนำความเจริญสู่ภาคใต้ และแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้แบบยั่งยืน
สองฝั่งคลองไทยจะกลายเป็นเมืองใหญ่ เป็นเมืองเศรษฐกิจจะมีประชาชนจากทั่วประเทศเป็นล้านคนไปทำงานที่นั่น เหมือนเมืองท่าที่สำคัญหลายๆ แห่งทั่วโลก ด้วยในศักยภาพของทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของคลองไทยที่อยู่ในแนวเส้นทางเดินเรือโลก หากรัฐมีนโยบายให้เป็นพื้นที่เพื่อพัฒนาให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ อย่างประเทศจีนจะยิ่งเร่งความเจริญเหมือนเมือง Pudong เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2530 ยังมีสภาพเป็นท้องนา ใช้เวลาพัฒนาจากท้องนาประมาณ 15 ปี (ภาพที่ 10) บริเวณสองฝั่งคลองเป็นเมืองอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการส่งออก เป็นศูนย์กลางการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือทั่วโลก สองฝั่งคลองไทยจะกลายเป็นเมืองเศรษฐกิจ รวมแหล่งสร้างธุรกิจใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นอย่างมากมาย อุตสาหกรรมหลากหลายประเภทตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ เป็นความหวังที่จะเพิ่มการสร้างงานให้กับลูกหลานไทยในอนาคต 2 ถึง 3 ล้านแรงงาน อย่างถาวรในระยะยาว ที่สำคัญคลองไทยจะนำความเจริญเข้าไปแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แบบละมุนละม่อม และซึมซับอย่างสันติถาวร เพราะคลองไทยจะนำความเจริญกระจายไปยังทั่วทั้งภาคใต้ คลองไทยจะเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ และคนไทยทั้งประเทศได้อย่างมากมายมหาศาล บริเวณสองฝั่งคลองไทยจะกลายเป็นเมืองใหญ่ทำให้คนไทยทั่วทั้ง ประเทศไม่น้อยกว่า 3 - 4 ล้านคน ไปทำงานสร้างความเจริญให้กับภาคใต้ คนไทยเหล่านี้จะเป็นรั้วปกป้องคุ้มครองแผ่นดินไทยได้เป็นอย่างดี โดยจะไม่มีอำนาจหรืออิทธิพลใดๆ ที่จะสามารถต้านทานยับยั้งได้


ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปัญหาของสิ่งแวดล้อมความสำคัญอยู่ที่การบริหารการจัดการ ปัญหาที่จะเกิดจากเรือต่างๆ ที่มาผ่านคลอง เราสามารถวางมาตรการควบคุมเรือที่จะมาใช้คลองไทย เพื่อป้องกันของเสียจากเรือที่มาใช้คลองไทยได้มากกว่า การเกิดปัญหาจากสิ่งแวดล้อมของเมืองที่จะตามมา ซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องนำมาพิจารณาพร้อมกับการดำเนินโครงการคลองไทยโดยมีการวางผังเมืองที่สมบูรณ์แบบ เพราะปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากตัวคลองและเรือที่มาใช้บริการคลองเราสามารถควบคุมใช้มาตรการสากลทางกฎหมายได้ และทางด้านการบริหารการจัดการทางวิศวกรรมสามารถตรวจสอบได้ เหมือนกับท่าเรือสำคัญต่างๆ ทั่วโลก แต่ปัญหาสิ่งแวดล้อมของสังคมเมืองที่ใหญ่และมีความหนาแน่นมากของประชากร จะตามมาเหมือนกับเมืองใหญ่ๆ คล้ายกรุงเทพฯ การวางผังเมืองที่ดีสมบูรณ์แบบ มีสอง 2 ลักษณะ ที่จะต้องวางแผน แผนที่ 1 วางผังเมืองเชิงป้องกันปัญหา ที่ป้องกันได้ เช่น ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่นแหล่งน้ำ แหล่งพลังงานไฟฟ้า ระบบขจัดของเสีย ระบบการคมนาคม ฯลฯ และยังสามารถวางแผนล่วงหน้าได้เลย แผนที่ 2 การวางผังเมืองแบบพัฒนาดำเนินไปคู่ขนานกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในทางปฎิบัติจริงสามารถศึกษาของจริงจากเมืองสำคัญได้ทั่วโลก

ปัญหาเรื่องผลกระทบของสิ่งมีชีวิตของสองฝั่งทะเลไทย ถ้าเปรียบเทียบคลองไทยกับคลองปานามาถ้าพิจารณาจากดูแผนที่โลก จะเห็นว่าคลองปานามาอยู่ตรงกลางของทวีปอเมริกา มีผืนแผ่นดินยาวกว่า 40,000 กิโลเมตร และเป็นส่วนที่แคบที่สุดอยู่ระหว่างกลางทวีปที่ (20,000กิโลเมตร) กั้นระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรแอตแลนติก ทำให้สิ่งที่มีชีวิตทางทะเลทั้งสองฝั่งไปมาถึงกันได้ยาก สิ่งที่มีชีวิตจึงมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก มีสถาบันการศึกษา สมิทโซเนี่ยน ของประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อศึกษาสัตว์ทางทะเลโดยเฉพาะตั้งอยู่ใกล้คลองปานามา

สำหรับคลองไทยถ้าดูจากแผนที่จะเห็นว่าทางตอนใต้ของประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย จะเป็นแหลมยื่นลงไป ยังมหาสมุทรอินเดียไม่ยาวมาก แนวคลองไทยจะอยู่ห่างจากปลายแหลมมาลายู ไม่ถึง 1,000 กิโลเมตร และความต่างระดับของน้ำทะเลคลองไทยของฝั่งทะเลทั้งสองฝั่งแตกต่างกันไม่ถึง 1 เมตร และน้ำทะเลทั้งสองฝั่งไหลไปมาถึงกันสะดวก ความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตทางทะเลทั้งสองมีผลน้อย ปลาทูทั้งสองฝั่งมีโอกาสผสมพันธ์กันได้แต่ขนาดอาจจะโตไม่เท่ากัน

ความเค็มของน้ำทะเล ถ้าวัดความเค็มของน้ำทะเลช่วงฤดูฝนความเค็มทางฝั่งอ่าวไทยจะจืดกว่าน้ำทะเลฝั่งอันดามัน เพราะน้ำฝนจากที่ต่างๆ จะไหลลงมารวมยังแม่น้ำต่างๆ หลายสาย พาสิ่งต่างๆที่เป็นมลพิษทางน้ำมาลงที่อ่าวไทยทั้งหมด ตามปกติทางอ่าวไทยน้ำทะเลมีการไหลหมุนเวียนของน้ำทะเลที่เข้าออกหมุนเวียน 2 ครั้งต่อปี แต่น้ำเสียจำนวนมากที่ไม่สะอาดที่ผ่านการใช้จากบ้านเรือน จากโรงงานต่างๆ จากภาคเกษตรหลายสิบจังหวัด รวมทั้งประชาชนในกรุงเทพฯ ด้วย ไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำบางประกงหรือแม่น้ำท่าจีน ก็จะมารวมกันอยู่ที่อ่าวไทย หลังขุดคลองไทยแล้วน้ำทะเลจากทั้งสองฝั่งจะมีการหมุนเวียนถ่ายเทระหว่างสองฝั่งทะเลตลอดเวลา ซึ่งน้ำทะเลทางฝั่งอันดามันจะมีความสะอาดกว่าจะมาช่วยทำให้น้ำทะเลในฝั่งอ่าวไทยให้สะอาดขึ้น ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เราวิตกอาจจะกลายเป็นผลดีก็ได้ การระมัดระวังปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ดี แต่อย่าหลงประเด็นจนทำให้ประเทศชาติต้องเสียหายหรือเสียโอกาสคลองไทยจะช่วยย่นระยะทาง ประหยัดเวลา ลดการใช้น้ำมัน และลดมลภาวะของโลก
คลองไทยช่วยลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของโลก และลดมลภาวะทางอากาศของโลกยังประโยชน์ให้กับชาวโลกโดยรวม มีผลต่อทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อม ที่จะทำให้สังคมโลก มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น คลองไทยจะช่วยประหยัดน้ำมันของโลกคิดเป็นเงินมากกว่าหนึ่งล้านล้านบาทต่อปี (หรือประมาณเท่ากับงบประมาณของประเทศไทยใช้ทั้งปี) และที่สำคัญยิ่งเมื่อลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลงแล้ว ก็จะเป็นการลดมลภาวะทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้ของการสันดาบของเครื่องยนต์ ไปด้วย อากาศเสียที่เกิดขึ้นจะลอยขึ้นไปในชั้นบรรยากาศของโลกก็จะลดลงได้มากด้วยการ

ลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซน์ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดม่านแก๊สหรือเรือนกระจก (Green House Effect) ในชั้นบรรยากาศ ไปปิดกั้นความร้อนจากผิวโลก สร้างความร้อนสะสม บนผิวโลกทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น จนเกิดผลกระทบต่อระบบหมุนเวียนทางธรรมชาติของโลก ผลของความร้อนที่สะสมบนโลก ทำให้สิ่งต่างๆ บนผิวโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและรวดเร็ว ทำให้ฤดูกาลต่างๆ ปรับและเปลี่ยนแปลง สร้างความเสียหาย ก่อให้เกิดความแห้งแล้ง พายุน้ำท่วมผิดปกติ ต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆ บนโลกโดยรวม หากคิดเป็นเงินค่าใช้จ่ายจากความเสียหายของการเกิดเรือนกระจกจะเป็นจำนวนเงินล้านล้านบาทในแต่ละปี สำหรับปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2545 ประมาณความเสียทั้งหมดกว่า150 Billion US. Dollars ซึ่งเป็นจำนวนเงินประมาณ 6 ล้านล้านบาท หรือเท่ากับงบประมาณของประเทศไทย 6 เท่าในปัจจุบันสรุปขุดคลองไทยแล้วประเทศไทยจะได้อะไร

1. คลองไทยจะเป็นเส้นทางเศรษฐกิจใหม่ของโลก และจะมีส่วนสำคัญต่อระบบการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ทางด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อมของโลก คลองไทยจะเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยไปตลอดกาล โดยเฉพาะทางด้านการท่องเที่ยวจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่มนุษย์ร่วมกันสร้าง สามารถเป็นแหล่งดึงดูดของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก และจะนำรายได้เข้าประเทศไทยได้มากมาย

2. คลองไทยจะสามารถแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้อย่างละมุนละม่อม ด้วยสันติวิธีและถาวร เพราะคลองไทยจะสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความเจริญไปทั่วทั้งภาคใต้ ประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศไม่น้อยกว่า 3-4 ล้านคน จะหลั่งไหลเข้ามาอยู่และทำมาหากิน รวมถึงการเริ่มต้นสร้างธุรกิจของคนไทยรุ่นใหม่ รุ่นลูกและรุ่นหลานของไทยในอนาคต ซึ่งประชาชนคนไทยเหล่านี้จะเป็นกองทัพประชาชนที่ทรงพลัง เป็นเสมือนยิ่งกว่ากองทัพ พลังที่เข้มแข็งมหาศาลนี้จะปกป้องคุ้มครองแผ่นดินไทยได้เป็นอย่างดี โดยจะไม่มีอำนาจมืดหรืออิทธิพลใดๆ ที่จะมายับยั้งได้

3. คลองไทยจะเป็นเสมือนสายธารขนาดใหญ่เชื่อมสองฝั่งทะเลไทย เป็นเส้นทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเงินตรา จากต่างประเทศทั่วโลกไหลเข้าสู่ประเทศไทยได้ทั้งทางตรง และทางอ้อมได้โดยไม่มีวันหยุด สร้างงาน สร้างรายได้ เป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งธุรกิจ แหล่งอุตสาหกรรม จะมีคลังสินค้าเป็นศูนย์กลางกระจายการขนส่ง และมีคลังเก็บรักษาสินค้าจากประเทศทั่วโลกพร้อมขนส่งทางทะเล เป็นศูนย์กลางธนาคารธุรกิจการค้าของการเดินเรือระหว่างประเทศ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรผลิตอาหารสำเร็จรูปของไทยเพื่อการส่งออก เป็นศูนย์จำหน่ายให้บริการอาหาร น้ำดื่ม น้ำใช้ ให้กับเรือต่างๆ ซึ่งจะสร้างรายได้ให้กับประเทศได้อย่างมหาศาล

4. ด้านความมั่นคงของประเทศคลองไทยจะเสริมสมุททานุภาพ ทางด้านการทหารการขนส่งทางทะเลทางด้านอ่าวไทยหากมีการถูกปิดกั้นด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม คลองไทยจะเป็นเส้นทางขนส่งที่สำคัญทั้งในยามปกติและยามสงครามของประเทศ ยามปกติกองทัพเรือสามารถนำกองกำลังเข้าออกเพื่อการซ้อมรบ ลาดตระเวนตรวจตราป้องกันการเข้ามาของสิ่งผิดกฎหมายตามรอยต่อของเขตน่านน้ำระหว่างประเทศ และการเคลื่อนย้ายกำลังของกองทัพเรือไปมาทั้งสองฝั่งทะเลไทย จะไม่สร้างความรู้สึกหวาดระแวงให้กับประเทศเพื่อนบ้านทำให้มีความอิสระ ลดระยะเวลาเดินทาง และประหยัดงบประมาณ

5. ทางด้านการประมงจะขยายโอกาสทำให้เรือประมงไทย ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยซึ่งมีอยู่กว่า 45,000 ลำ สามารถไปมาทั้งสองฝั่งได้สะดวกรวดเร็ว ทำให้เรือประมงจำนวนดังกล่าว สามารถเข้ามาใช้ทรัพยากรทางทะเลของทั้งสองฝั่งทะเลที่มีสัตว์น้ำอุดมสมบูรณ์ได้ โดยเฉพาะฝั่งทะเลอันดามันของไทย ซึ่งมีอาณาเขตตั้งแต่แนวเขตน่านน้ำสากลของประเทศ ไปจนถึงแนวเขตน่านน้ำสากลของประเทศอินเดียได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งช่วยลดการใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องใช้ไปมาระหว่างสองฝั่งทะเลไทย จากเดิมที่ต้องใช้ปริมาณมากให้ลดน้อยลง จึงเป็นผลให้เรือประมงไทยสามารถประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ซึ่งคาดการณ์ว่าในจุดนี้จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลผลิตรวมกันประมาณไม่น้อยกว่า 50,000 ล้านบาทต่อปี

6. คลองไทยลดพื้นที่ยากจน เนื่องจากแนวคลองไทยจะตัดผ่านบริเวณทุรกันดารของภาคใต้ จึงทำให้พื้นที่หลายจังหวัดที่แนวคลองไทยผ่านจะได้รับประโยชน์จากความเจริญและความอุดมสมบูรณ์ทางทะเลประชาชนที่อยู่ทั้งสองฝั่งคลองจะได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ คลองไทยยังจะช่วยป้องกันน้ำท่วมจากพายุฝนที่ตกอย่างหนักให้ลงทะเลได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยๆ กับ 14 จังหวัดภาคใต้ได้เป็นอย่างดี

7.คลองไทยจะเพิ่มบทบาทให้กับประเทศไทยได้รับประโยชน์ ให้มีอำนาจต่อรองถ่วงดุลย์อำนาจ ทางเศรษฐกิจ การเมืองและทางทหาร ระหว่างประเทศมหาอำนาจของโลก เช่น ระหว่างประเทศจีนและประเทศสหรัฐอเมริกา (ข้อสังเกตปัจจุบัน ประเทศไต้หวัน ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศสิงคโปร์ ได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากประเทศสหรัฐอเมริกา) เพราะศักยภาพของคลองไทยจะเป็นคลองเดินเรือหลักที่สำคัญของโลกทันที จะมีเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ เรือท่องเที่ยวจากที่ต่างๆ ทั่วโลกมาใช้คลองไทยเพราะนอกจากจะเป็นการประหยัดเวลา ประหยัดเชื้อเพลิงแล้วยังจะมีความปลอดภัยมากกว่าเส้น ทางปัจจุบันที่มีปัญหาโจรสลัดปล้นเป็นประจำบริเวณแถวช่องแคบมะละกา ศักยภาพของคลองไทยจะสามารถให้เรือผ่านได้มากกว่าคลองหลักๆ ของโลกในปัจจุบัน โดยเฉพาะรูปแบบของคลองไทยจะเป็นแบบคลองคู่ขนาน ทำให้มีความปลอดภัยสูงจากอุบัติเหตุ สามารถรองรับให้เรือผ่านได้ 300 ถึง 350 ลำต่อวัน (คลองปานามา 38 ลำต่อวัน คลองสุเอช 87 ลำต่อวัน) คลองไทยจะรองรับเรือขนาดใหญ่ 300,000 ตัน ถึง 500,000 ตัน ซึ่งเป็นที่ต้องการของบริษัทเดินเรือทั่วโลก โดยเฉพาะกรณีหากมีเรือรบหรือเรือประเภทใดๆ ก็ตามที่นำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างประเทศผ่านคลองไทยจะต้องได้รับความเห็น ชอบจากประเทศไทย

8. ประเทศไทยจะผลิตน้ำมันโดยมีต้นทุนถูกกว่าประเทศสิงคโปร์ คลองไทยจะเพิ่มความสามารถให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางโรงกลั่นผลิตน้ำมันที่ต้นทุนต่ำกว่าประเทศสิงคโปร์ในย่านเอเชียได้ เพราะระยะทางการขนส่งน้ำมันใกล้กว่า และขนาดของเรือน้ำมันที่มีขนาดใหญ่กว่าไม่ต้องอ้อมไปผ่านถึงประ เทศสิงคโปร์อีกต่อไปทำให้ลดค่าใช้จ่ายมาก เรือที่มาผ่านคลองไทยจะเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สำคัญมาใช้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ทำให้มีปริมาณการขายน้ำมันได้มากมาย มากพอที่ประเทศไทยจะเป็นผู้กำหนดราคาขายน้ำมันเองได้ และปัญหาน้ำมันเถื่อนก็จะหมดไป ปัจจุบันสิงคโปร์ขายน้ำมันให้กับเรือที่มาใช้บริการ 56,700 ตันต่อวัน สิงคโปร์ขาย 1 เดือนมากกว่าไทยขาย 1 ปี

9. คลองไทยจะช่วยประหยัดค่าขนส่งสินค้าทางเรือ โดยเฉพาะเรือขนส่งน้ำมัน (Logistics) ทางทะเลทั้งหมดของประเทศไทยทั้งขาเข้าและขาออก เช่น ประเทศไทยใช้น้ำมันดิบกว่า 800,000 บาเรลล์ต่อวัน ซึ่งส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากประเทศในตะวันออกกลางโดยทางเรือมายังโรงกลั่นในประเทศเรือขนส่งน้ำมันแต่ละลำจะเสียเวลาไปอ้อมที่ประเทศสิงคโปร์ กว่าจะมาถึงโรงกลั่นน้ำมันที่ประเทศไทย 5 วัน กลับอีก 5 วัน รวมเสียเวลา 10 วัน หากมีคลองไทยจะเสียเวลาประมาณ 2 วันเท่านั้น หากคำนวณค่าใช้จ่ายตลอดทั้งปีประเทศไทยต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้มากกว่าแสนล้านบาทต่อปี เพียงเฉพาะการขนส่งน้ำมันอย่างเดียว เป็นต้น หากพิจารณาถึงการขนส่งสินค้าส่งออก หรือเข้าของสินค้าอื่นๆ ทางเรือของไทย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าทางภาคอุตสาหกรรมหรือสินค้าทางภาคเกษตร คิดเป็นเงินที่ยังจะประหยัดได้อีกมากกว่าแสนล้านบาทต่อปี ระบบการขนส่ง (Logistics) ของประเทศไทย โดยรวมสูงถึง 25% - 30% ของ (GDP) หรือ ประมาณ 1,500,000 ล้านบาท ถึง 1,800,000 ล้านบาท ต่อปี เฉพาะคลองไทยจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ไม่น้อยกว่าปีละ 200,000 ล้านบาท ต่อปี

10. คลองไทยจะทำให้ประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ ต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ที่อยู่สองฝั่งทะเลไทย มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกจะได้รับผลประโยชน์ในด้านการประหยัดค่าใช้จ่าย ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลได้เป็นอย่างมาก เช่น เรือจากประเทศอินเดียจะส่งสินค้าไปยังประเทศจีนหรือประเทศญี่ปุ่นจะย่นระยะเวลาได้ 5 วัน ในแต่ละเที่ยวคิดเป็นเงินประหยัดหลายสิบล้านบาทต่อเที่ยว ดังนั้น ประเทศต่างๆ เช่น ประเทศศรีลังกา ประเทศบังกลาเทศ ประเทศพม่า ประเทศลาว ประเทศเขมร ประเทศเวียดนาม ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลี ประเทศฟิลิปปินส์ หรือแม้แต่ประเทศมาเลเซียด้วย ที่จะได้รับประโยชน์จากเส้นทางคลองไทย ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีบทบาท ต่อการต่อรองทางการทูตกับประเทศมาเลเซียสูงขึ้น เพราะคลองไทยจะช่วยย่นระยะทาง และเวลาในการเดินเรือของประเทศมาเลเซียที่จะใช้เรือผ่านคลองไทยเข้าออก ทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย (ประเทศมาเลเซียขออนุญาตไทยเปิดชายแดนเพื่อขนสินค้าผ่านทางบก หากมีคลองไทยแล้วเราจะไม่ให้ผ่านทางบกได้)

11. คลองไทยจะช่วยลดปัญหาเรือนกระจก ย่นระยะทางการเดินเรือ ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง และลดปัญหาด้านมลภาวะทางอากาศของโลก ในแต่ละปีได้มหาศาล ซึ่งเป็นที่มาของการเกิดภาวะเรือนกระจกบนชั้นบรรยากาศ ที่เป็นต้นเหตุของภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่นับวันแต่จะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกวันซึ่งมีผลถึงประเทศไทย ปัจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกา ยังไม่ยอมร่วมเซ็นสัญญาโตเกียวที่ว่าด้วยการลดปัญหา The Greenhouse Effect ดังนั้น หากคลองไทยได้เกิดขึ้น คลองไทยจะมีบทบาทมากในการแก้ปัญหานี้

12. เศรษฐกิจไทยยุคไร้พรมแดน คลองไทยจะเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศ จากศักยภาพของคลองไทยจะสามารถใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ โดยที่จะไม่มีประเทศใดๆ ที่จะสามารถมาแข่งขันได้เลย เพราะตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่พิเศษสุดนี้ มีที่ประเทศไทยแห่งเดียว คลองไทยจะเป็นขุมทรัพย์ทางทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มีวันหมด จะเป็นช่องทางสามารถสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งและมั่นคงได้ยาวนาน การแข่งขันทางการค้าบนเวทีการค้าเสรีโลก (WTO) จากประเทศสมาชิก 147 ประเทศ ต่างก็ใช้กลยุทธ์ทางการค้ากันเต็มที่ อนาคตการค้าขายระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทอุตสาหกรรมหรือสินค้าเกษตรหรือแม้แต่ธุรกิจให้บริการแนวโน้มมีการแข่งขันกันรุนแรงยิ่งขึ้นทุกวัน เราและท่านต่างทราบกันดีว่าการส่งออกสำหรับสินค้าภาคเกษตรของประเทศไทย ทั้งหมด รายได้ยังน้อยกว่ารายได้จากการท่องเที่ยวเสียอีก แต่ถึงอย่างไรก็ตาม การเกษตรก็จะยังคงมีความสำคัญอยู่ เพราะประเทศไทยจะต้องมีอาหารที่สมบูรณ์พอเพียง แต่การคาดหวังจะให้สินค้าจากทางภาคเกษตร เป็นธงนำทางเศรษฐกิจที่จะนำพาไปสู่ความมั่งคั่งของประเทศ แทบจะมองไม่เห็นความสว่างเลย ข้อมูลของธนาคารแห่งชาติ แสดงถึงรายได้ทางภาคเกษตรทั้งหมดของประเทศไทยประมาณ 9-10 เปอร์เซ็นต์ ของมูลค่าผลิตภัณท์มวลรวมของประเทศเท่านั้น หรือประมาณ 500,000 ล้านบาท แต่ใช้ประชากรผลิตประมาณครึ่งประเทศ รายได้ยังน้อยกว่ารายได้จากภาคการท่องเที่ยวซึ่งได้ถึงประมาณ 700,000 ล้านบาท หรือแม้แต่สินค้าภาคอุตสาหกรรมก็ตาม มีสินค้าอุตสาหกรรมหลายอย่างของประเทศไทยที่ส่งออก รายได้ที่แท้จริงที่ได้ก็เป็นเพียงค่าแรงงานในฐานะผู้รับจ้างผลิต หรือไม่ก็เป็นผู้รับประกอบชิ้นส่วนเป็นหลักเสียส่วนมาก ตัวเลขจำนวนเงินมูลค่าของสินค้าภาคอุตสาหกรรมที่ส่งออกดูเหมือนจะสูงมาก แต่รายได้ที่แท้จริงที่ไทยได้รับคือ ค่าแรงงานประมาณ 25 - 30 เปอร์เซ็นต์ ของมูลค่าที่ส่งออกเท่านั้น

เมื่อประมาณ 20 กว่าปี ที่ผ่านมาประเทศเพื่อนบ้านของเราหลายประเทศ เช่น ประเทศจีน ประเทศอินเดีย ประเทศเกาหลีใต้ เคยเป็นลูกค้ารายใหญ่ของไทย แต่ตอนนี้กำลังจะกลายมาเป็นพ่อค้ารายใหญ่ของไทย ต่อไปอาจจะเป็นประเทศเวียดนาม ประเทศเขมร ประเทศลาว หรือประเทศพม่า เพราะประเทศดังกล่าวยังมีต้นทุนด้านแรงงานต่ำและทรัพยากรทางธรรมชาติยังมีอยู่มาก ซึ่งตอนนี้มีประเทศบางประเทศที่ร่ำรวยแต่ไม่มีทรัพยากรในประเทศมากนัก ได้ไปลงทุนผลิตสินค้าทางด้านการเกษตรใน 4 ประเทศดังกล่าว ในอนาคตข้างหน้าอาจจะมาผลิตสินค้าด้านเกษตร (GMO) ขายแข่งกับประเทศไทยต่อไปก็ได้ แต่สำหรับประเทศมาเลเซียตอนนี้ความเจริญแซงหน้าประเทศไทยไปนานแล้ว

ดังนั้น โครงการคลองไทยจึงเป็นความหวังและโอกาสของประเทศที่จะใช้เป็นธงนำสร้างความ เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและทางการเมืองของไทยได้ เป็นบุญของแผ่นดินไทยจริงๆ ที่มีทำเลที่วิเศษ เป็นทรัพยากรที่ใช้ไม่มีวันหมด

ณ วันนี้ถึงเวลาหรือยังที่เราน่าจะให้ข้อมูลดังกล่าวกับประชาชน ได้มีส่วนร่วมรับรู้ รับทราบ และ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจกับโครงการนี้กันเสียทีว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะก่อให้เกิดประโยชน์หรือความเสียหายมากกว่ากัน

----------------------------------------------------

ใครอยากทราบรายละเอียดเข้าไปที่

www.thai-canal.org

http://www.thai-canal.com/index.php

เราเป็นคนไทยอย่าปล่อยให้เรื่องนี้เงียบเลยนะช่วยกันบอกต่อๆกันและแสดงความคิดเห็นด้วยนะ

โดย : wat
อีเมล์ : loveyou1978@hotmail.com
วันที่ : 2005-07-06 14:04:59

 


ความคิดเห็นที่ 500
ประเทศไทยน่ะ มันไม่มีวันเจริญหรอก ไม่ว่าพวกแกจะทำเชี้ยอะไร
คิดถึงแต่เงินๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
นึกถึงสิ่งแวดล้อมมั่งไม๊
นึกว่าจะรวยทางลัดหรอไปแหกตาดูสิงค์โปร์ว่าคนที่นั่นมันรักสิ่งแวดล้อม รักความสะอาดแค่ไหน
แล้วไปแหกตาดูภูเก็ต ดูเกาะต่างๆที่พวกเมิงโปรโมทการท่องเที่ยวกันว่า chip หายแค่ไหน มีแต่กาหรี่ โสโครก ความเน่าเฟะของสังคมเมืองก็ตามมา
มีแต่ความเจริญทางวัตถุ

อยากจะบอกว่าด๊ใจมากที่ อันดามันวันนี้สวยขึ้น หวังว่าคงเข้าใจว่าสวยขึ้นเพราะอะไร
ก็ความโสโครก resort เน่าๆ กาหรี่ bar beer ความชั่วทั้งหลายมันโดนชักโครก(สึนามิ) กวาดลงไปไง
ประเทศไทย ไม่สามารถทำให้เหมือนประเทศพัฒนาแล้วได้หรอก
หัดดูตัวเองซะมั่ง มีใครนึกถึงสิ่งแวดล้อมบ้าง อยากจะรวยไปถึงไหน
อยากจะเป็นอะไร พยายามจะทำอะไรกัน

ขอให้โดนกดชักโครกอีกรอบ
ชีวิตพวกแกทั้งหลายไม่สามารถชดเชยได้ กับป่า แม่น้ำ ทะเล แกจะตายกันอีกกี่ชิวิตก็ไม่คุ้มกับธรรมชาติที่สูญเสียไป

โดย : ขุดบ้านแกสิ     วันที่ :2005-07-09 22:13:02    IP :58.136.72.xx   
ความคิดเห็นที่ 499
ขอค้านความคิดเห็นที่ 492 ใครบอก ถ้าขุดจริง หะเป็ปเดียวรายได้ไหลกลับเข้าประเทศเป็นทวีคูณ อย่าว่าแต่ธุรกิจอย่างอื่นเลย แค่นำเปล่าที่ตอนนี้สิงค์โปร์ซื้อจากมาเลย์ถูก ๆ แต่ขายให้เรือบรรทุกสินค้าวันละไม่รู้เท่าไร แล้วไหนจะเศรษฐกิจของประเทศที่จะเจริญรุ่งเรื่อง ยิ่งกว่าสิงคโปร์ อีก แต่ก็อย่างงี้และนะ ได้แค่คิด
เคราะห์กรรมของประเทศยังไม่หมด ไอ้พวกกินบ้านกินเมืองยังมีอยู่อีกเยอะ เราก็ต้องทนต่อไป ทำความดีกันเข้าไว้ เผื่อรุ่นโคตะระของพวกเราจะได้เห็น
โดย : สาธุ     วันที่ :2005-07-09 22:03:51    IP :210.1.0.xx   
ความคิดเห็นที่ 498
เป็นเรื่องของความโลภมากของคน
โดย : ไร้สาระ     วันที่ :2005-07-09 21:53:31    IP :61.91.160.xx   
ความคิดเห็นที่ 497
ไม่เห็นด้วยเลย ยํงกะจะแบ่งประเทศแน่ะ ที่อยู่ๆตอนนี้ก็ลำบากจะแย่
โดย : pungpond     วันที่ :2005-07-09 21:09:27    IP :202.176.142.xx   
ความคิดเห็นที่ 496
บอกได้คำเดียว ว่าไม่มีทาง

เพราะขุดคลองนะมันขุดไม่ยากหรอก ถ้าไทยจะขุด ตั้งแต่สมัยใหนแล้ว

แต่สิงค์โปรเขาไม่ยอมหรอก พอเราจะขุดทีไร พี่ใหญ่อย่าง สหรัฐ ก็มาเบรคตลอด

มันมีอะไรบางอย่างค้ำคอเราอยู่ เอาออกก็เอาออกไม่ได้หรอก ถ้าเอาออกเราตายแน่

สังเกตุทักษิณ ไม่พูดถึงเรื่องนี้เลย เพราะรู้อยู่แก่ใจตัวเองว่ามันไม่มีทางทำได้ พูดก็พูดไม่ออก เฮ้อ แล้วทำเป็นมาปากเก่ง ยังโน้นอย่างนี้ เบื่อ ๆๆๆๆๆๆๆๆ
โดย : yy     วันที่ :2005-07-09 21:06:06    IP :61.47.100.xx   
ความคิดเห็นที่ 493
เรามัวแต่เกรงใจสิงคโปร์ มาเลเซีย ประเทศเขารวยกว่ามานานแล้วประชาชนของเขาอยู่ดีกินดี แต่ประชาชนบ้านเรายังแย่จนจนจนจน ต้องขัามไปขายแรงงานประเทศเขา ถ้าขุดคลองเสร็จก็จะมีอุตสาหกรรมต่อเนื่องตาม กิจการอื่นๆเศรฐกิจภาคใต้จะดีมหาศาลคนภาคใต้ก็จะรวยรวยรวยรวย และความรวยนั้นก็จะกระจายไปทั่วประเทศ แล้วคนภาคใต้จะคิดแบ่งแยกดินไปทำไหมเมื่อทุกคนอยู่ดีกินดีรวยรวยรวยรวยทุกทุกคน
โดย : ARM     วันที่ :2005-07-09 20:55:26    IP :58.10.196.xx   
ความคิดเห็นที่ 492
รู้ค่าขุดหรือเปล่าว่าเท่าไหร่ เปิดคลองให้เรือผ่านเป็นร้อยๆปียังไม่คุ้มค่าขุดเลยครับ
โดย : เฉยๆ     วันที่ :2005-07-09 20:55:20    IP :61.7.140.xx   
ความคิดเห็นที่ 490
เห็นด้วยครับน่าจะขุดตั้งแต่ชาติที่แล้วนะจะได้รวยฯกับเค้ามั่ง
โดย : คนไทย     วันที่ :2005-07-09 20:01:13    IP :61.90.115.xx   
ความคิดเห็นที่ 488
คิดว่าดีแล้วเหรอ??? ...
ฉันมีความคิดว่าภาคใต้ของไทยเนี่ยก็ไม่ค่อยมีความสัมพันธ์กับประเทศไทยอยู่แล้ว
ถ้าไปตัดคลองแยกเค้าไป เหมือนไปตัดความสัมพันธ์ให้เค้าไปรวมประเทศกับมาเลเซียยิ่งขึ้นนะ
แล้วคราวนี้แหล่งทรัพยากรของชาติไทยก็หายไปพร้อมๆกับเมืองที่เราตัดดขาดไปนั่นล่ะ
พวกคุณคิดว่ามันคุ้มก็กับสิ่งที่ต้องเสียไปก็ทำไปเถอะ
แต่ฉัน..ไม่เห็นด้วย!!!!!!
โดย : nongpor007     วันที่ :2005-07-09 19:59:05    IP :202.44.14.xx   
ความคิดเห็นที่ 486
เห็นด้วยกับกับความเห็นที่ 484 - 485.
มาเลย์กับสิงคโปร์ แย่แน่ถ้าไทยขุด 2 ประเทศนี้แหละเป็นคนส่งอาวุธและให้ผู้ก่อการร้าย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อไม่ให้ประเทศไทยขุด...กลัวการแบ่งแยกดินแดน
โดย : หนุ่ม     วันที่ :2005-07-09 19:22:31    IP :203.151.140.xx   
ความคิดเห็นที่ 485
ผมเห็นด้วย และเชื่อได้เลยว่า ป.สิงคโปร์ ไม่อยากให้โครงการนี้เกิด ไม่ว่าจะเป็นสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ หรือโครงการที่กำลังพูดถึงอยู่ (คลองไท ) เพราะจะทำให้ สิงคโปร์ ศูนย์เสียรายได้อย่างมหาสาร เพราะรายได้ต่างๆ จะมาตกที่ไทยแทน เราคนไทยด้วยกัน รักประเทศด้วยกันทั้งนั้น อยากให้โครงการนี้เกิดขึ้นจิงๆ แต่ต้องทบทวนปัญหาเรื่องผลกระทบของระบบนิเวศน์อย่างรอบคอบ
โดย : เด     วันที่ :2005-07-09 18:40:33    IP :210.86.215.xx   
ความคิดเห็นที่ 484
ขุดเลยคับ ถ้าขุดแล้วกลัวเรื่องโดนแบ่งแยกดินแดน ป่านนี้ไอ้ที่เป็นเกาะของไทยมันคงไปอยู่ประเทศอื่นแล้วละ อย่างเกาะภูเก็ตก็ไม่มีแผ่นดินที่ติดกับแผ่นดินใหญ่ มีแค่สะพานเชื่อมไม่เห็นมีปํญหาอะไร ที่ไม่ได้ขุดสักทีก็เพราะไอ้ สิง...โป มันยัดเงินเห็นๆ เพราะมันเสียประโยชน์คนเดียว
โดย : เด็กนคร     วันที่ :2005-07-09 18:38:43    IP :202.142.218.xx   
ความคิดเห็นที่ 483
ที่จิง ผมก็เห็นด้วยนะ แต่คุณลองคิดสิว่า ถ้าหากบ้านคุณอยู่บริเวนที่เขาจะขุด แล้วคุณจะทำอย่าไร จะไปอยู่ไหน รัฐบาลต้องหาทางแก้เรื่องนี้ด้วยเพื่อทุกคนจะได้มีความสุขกับคลอง ไทย ที่เราจะสร้ง
โดย : เบิร์ด     วันที่ :2005-07-09 18:23:32    IP :203.152.5.xx   
ความคิดเห็นที่ 482
อืม....ขุดคลองอย่างงี้ ผ่านรัฐธรรมนูญด้วยหรอ....ที่ว่า "ผืนแผ่นดินไทยเป็นหนึ่งเดียวมิอาจแบ่งแยกออกจากกันได้" คำว่าผืนแผ่นดิน มาถึง พื้นดิน มิใช่คำเปรียบเปรยหนะ แล้วอย่างนี้ขุดได้ไงหว่า???
โดย : sath     วันที่ :2005-07-09 18:22:42    IP :203.151.140.xx   
ความคิดเห็นที่ 481
ไม่เห็นด้วยอย่างมาก....แค่เมืองอกแตกที่มีแม่น้ำผ่ากลางยังมีการบริหารปกครองที่ยากมาก ไม่ต้องดูอะไรมากมายแค่การระบบปกครองของเมืองไทยยังไม่ครอบคลุม ไม่พัฒนา แล้วนี่ขุดคลองแยก เหมือน แบ่งประเทศไปเลย ......... ขวานที่ไม่มีด้ามนำไปใช้ย่อมไร้พลัง .........
โดย : สมโภชน์     วันที่ :2005-07-09 18:16:45    IP :203.155.14.xx   
ความคิดเห็นที่ 480
เห็นด้วยที่สุด
โดย : นิมิตร     วันที่ :2005-07-09 17:27:37    IP :203.172.68.xx   
ความคิดเห็นที่ 478
เห็น มาพูดๆ กันอย่างนี้ พอจะทำๆ ก็โดนไอสิงคโปร์เนี่ยน มาเอาตังที่ได้จากการทำท่าเรือ มาฟาดหัวผู้ไหญ่ กะ NGO อีก น่ารำคาญชะมัด

คนใต้ไม่ได้ใจดำ ไม่ได้ต้องการแบ่งประเทศ และก็เก่งๆ กันทุคนเลย มีแค่ คนบางกลุ่มเท่านั้นที่ต้องการ
โดย : คนทำร้าน     วันที่ :2005-07-09 16:55:17    IP :202.176.184.xx   
ความคิดเห็นที่ 477
เห็นด้วยกับ คห. 462 เต็มที่เลย
โดย : คนใต้     วันที่ :2005-07-09 16:49:02    IP :203.130.158.xx   
ความคิดเห็นที่ 475
เห็นด้วยครับเห็นด้วย ผมเคยเรียนเรื่องการขนส่งมาบ้าง ผมเคยถามอาจารย์ที่สอนว่าทำไมเราไม่ขุดคลองคอดกะเสียที่ อาจารย์ของผมตอบว่ามันเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติที่ทางรัฐไม่กล้าตัดสินใจเพราะจะทำให้เป็นการแบ่งดินแดน ทำให้เกิดปัญหาการแบ่งแยกพื้นที่เกิดขึ้น ผมว่ามันเป็นคำตอบที่ไม่ดีเลย ผมว่าคนไทยยังไงก็ยังเป็นคนไทย ไม่ว่าเขาหรือเธอจะอยู่ในส่วนไหนของโลก พวกเราก็ยังเป็นคนไทยมีองค์พระประมุขของประเทศพระองค์เดียวกัน ขุดเถอะครับถ้ามันทำให้ประเทศชาติไปสู่ความเจริญ และทำให้มีผลดีต่อประชาคมโลก และสภาพแวดล้อมของโลก แต่อย่าลืมสิ่งสำคัญทำเพื่อชาติไม่ใช่เพื่อกระเป๋าตัวเองนะครับ และอย่าลืมคิดถึงปัญหาหรือผลกระทบในด้านต่างๆด้วย คิดและป้องกันให้ดีก่อนที่จะลงมือทำนะครับ เพื่อชาตบ้านเมืองและประชาชน ตาดำๆ
โดย : pond     วันที่ :2005-07-09 15:07:45    IP :203.170.234.xx   
ความคิดเห็นที่ 474ความเป็นมาของคลองคอดกระ (คลองไทย)

เรียบเรียงโดย คุณ นิภาพร ประเสริฐศรี

สำนักประสานงานการเมือง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาลแนวความคิดเกี่ยวกับการขุดคอคอดกระ หรือคลองเชื่อมอ่าวไทยกับทะเลอันดามัน

มหาสมุทรอินเดียนั้น ปรากฏตามหลักฐาน ดังนี้ :-1. สมัยกรุงศรีอยุธยา ในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมัยที่กรุงสยาม (ประเทศไทยในปัจจุ บัน) ได้เปิดประเทศติดต่อกับชาติยุโรป

2. สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตอนต้น สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสีหนาถ ทรงเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ดำริการขุดคลองเชื่อมอ่าวไทยและทะเลอันดามัน

3. สมัยรัชกาลที่ 1 ประมาณปี พ.ศ. 2336 สมเด็จพระราชวังบวรมหาสุรสีหนาถ ดำริเรื่องการขุดคลองเชื่อม 2 ฝั่งทะเล (มีพระราชนิพนธ์เป็นหลักฐาน)

4. สมัยรัชกาลที่ 4 ประมาณปี พ.ศ. 2401 อังกฤษได้เสนอขอพระบรมราชานุญาต ทำการขุดคอคกระแนวระนอง-หลังสวนเป็นส่วนที่แคบที่สุด พระองค์ทรงยินยอมแต่ขาดเงินทุน ทำให้หยุดชะงัก ต่อ มา พ.ศ.2406 อังกฤษสำรวจบริเวณคอคอดกระส่วนที่แคบที่สุดได้ แต่ติดสันเขาขุดลำบากเครื่องมือไม่มีจึงยกเลิก ในปี พ.ศ. 2409-2411คลองกระโด่งดังไปทั่วโลก ฝรั่งเศสขอเจรจาเพื่อดำเนินการขุด หลัง จากที่ฝรั่งเศสได้ขุดคลองสุเอซสำเร็จ แต่รัชกาลที่ 4 ไม่อนุญาต เนื่องจากเกรงจะเสียพระราช อาณาจักร

5. สมัยรัชกาลที่ 5 ประมาณปี พ.ศ. 2415 นาวาเอก เอ. จีลอปตัน ร.น. ตัวแทนรัฐบาลอังกฤษเข้ามาสำรวจเส้นทางการขุดคลองกระอีกครั้งหนึ่ง ในแนวระนอง-ชุมพร จากการสำรวจ เป็นเรื่องที่เป็น ไปได้ แต่พระองค์ไม่อนุญาตด้วยเหตุผลทางการเมืองระหว่างประเทศ

6. สมัยรัชกาลที่ 6 ประมาณปี พ.ศ. 2460 ทรงสนพระทัยในเรื่องคลองกระ เพราะทรงเห็นว่า อำนวประโยชน์และความเจริญมาสู่ประเทศอย่างมหาศาล แต่เนื่องจากปัญหาทางการเมืองเช่นเดียวกัน ทำให้ตัดสินพระทัยไม่ทรงอนุญาตให้มีการขุดคลองกระ

7. นายปรีดี พนมยงค์ พ.ศ. 2478 ขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รื้อฟื้นโครงการคลองกระมาพิจารณา กรณีเมื่อขุดคลองแล้ว ประเทศไทยจะมีอำนาจอธิปไตยเหนือคลอง ไม่ควรพึ่งพาต่างชาติ ประเทศไทยต้องมีเงินทุนเพียงพอ แต่ประเทศไทยมีเงินทุนไม่เพียงพอ โครง การคลองกระจึงต้องระงับอีกครั้ง

8. พ.ศ. 2489 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ไทยต้องลงนามในความตกลงสมบูรณ์แบบ เพื่อเลิกสถานะสงครามกับอังกฤษโดยในข้อ7 ระบุห้ามไทยขุดคลองเชื่อมมหาสมุทรอินเดียกับอ่าวไทย หากมิได้รับความยินยอมจากรัฐบาลอังกฤษ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันความสำคัญของคลองกระต่อสภา วะทางการค้าของแหลมมลายูอย่างไรก็ตามพ.ศ.2497 ได้มีการยกเลิกความตกลงสมบูรณ์แบบ ดัง กล่าว

9. พ.ศ. 2503 นายเชาว์ เชาว์ขวัญยืน กับคณะในนามของบริษัท แหลมทองพัฒนา เสนอ รัฐบาลไทยขอรื้อฟื้นโครงการคลองกระขึ้นใหม่ โดยขออนุญาตทำการศึกษากิจการคลองกระและท่าเรือ คณะ รัฐมนตรีได้แสดงความเห็นชอบในหลักการตามข้อเสนอถึง 2 ครั้ง แต่วันที่ 31 มีนาคม 2507 สภาความมั่นคงแห่งชาติได้สั่งระงับการดำเนินการตามข้อตกลง เนื่องจากเหตุผลทางด้านความมั่นคง และเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการแยกดินแดนทางภาคใต้

10. พ.ศ. 2513 ด้วยความเห็นชอบจากระทรวงมหาดไทย นายเชาว์ ได้จ้างบริษัท แทมส์ (TAMS) ศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจของการขุดคลองกระ ผลการศึกษา ปรากฏว่าแนวคลองที่เหมาะสมอยู่ทางใต้ คือเส้นทางระหว่างสตูล-สงขลา

11. พ.ศ. 2516 มีการเสนอโครงการคลองกระต่อรัฐบาล แต่มีการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐบาลใหม่

12. พ.ศ. 2525 กลุ่ม ส.ส. พรรคชาติไทย โดยนางยุพา อุดมศักด์ ส.ส. พิจิตร เสนอให้มีการขุดคลองกระที่จังหวัดระนอง โดยเสนอรัฐบาล มีนายชุมพล ศิลปอาชา เป็นประธานคณะ กรรมการทบทวนศึกษาโครงการขุดคลองกระ แต่ด้วยเหตุผลด้านความมั่นคง การพิจารณาจึงต้องชะงักไป

13. พล.ท. หาญ ลีลานนท์ แม่ทัพภาคที่ 4 เสนอให้มีการทบทวนโครงการขุดคลองกระ เพื่อสร้างความเจริญแก่พื้นที่ภาคใต้ และสภาผู้แทนราษฎรได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นศึกษาโครง การขุดคลองกระ แต่ได้มีการยุบสภา

14. พ.ศ. 2526 สำนักงาน เอ็คเซ็คคิวทีฟ อินแทลลิเจนส์ รีวิว (EIR) และฟิวซัน เอ็นเนอร์ยี ฟาวเดชั่น (FEF) จัดสัมมนาเรื่องคอคอดกระ และความเป็นไปได้ ในประเทศไทย โดยได้รับ ความสนับสนุนจากกระทรวงคมนาคม ซึ่งมีนายสมัคร สุนทรเวช เป็นรัฐมนตรี

15. พ.ศ. 2527 สำนักงาน FEF ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย โดยการสนับสนุนของสถานฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้ติดต่อกับกระทรวงคมนาคม เพื่อจัดสัมมนา นักธุรกิจ นักวิชาการ องค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับการขุดคอคอดกระ และทำรายงานเสนอต่อนักลงทุนชาวอเมริกัน นายสมัคร สุนทรเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ การศึกษาโครงการขุดคอคอดกระดำเนินไปด้วยดี ได้เกิดปัญหาในพรรคร่วมรัฐบาล พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี ประกาศยุบสภา

16. พ.ศ. 2529 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ โครงการขุดคอคอดกระจึงดำเนินการต่อไปค่อนข้างราบรื่น โดยมีประเทศญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา ขอเป็นผู้ลงทุนขุดคอคอดกระ แต่ ดร. บุญรอด บิณฑสันต์ หัวหน้ากลุ่มนักวิชาการ ไม่เห็นด้วยและไม่ยอมให้ต่างชาติประเทศใดเป็นผู้ลงทุนในโครงการนี้ โดย ดร. บุญรอด บิณฑสันต์ และนักวิชาการกลุ่มนี้ ได้ทำรายงานแนวความคิดในทฤษฎีใหม่ เกี่ยวกับคอคอดกระเสนอต่อรัฐบาล โดยให้ขุดคอคอดกระเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือในระดับคาบสมุทร โดยเฉพาะในด้านเงินทุนและเทคโนโลยี แต่ต้องดำเนินการโดยคนไทย และประเทศเป็นหลักสำคัญ และได้เปลี่ยนชื่อจากโครงการ คอคอดกระเป็น “โครงการพัฒนาคาบสมุทรแหลมทอง” แต่รัฐบาลพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ไม่มีการตอบกลับ สภาผู้แทนราษฎร ได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดใหม่ขึ้นมาทำหน้าที่สานต่อการทำงานของคณะกรรมาธิการชุดที่แล้ว โดยมีนายวัฒนา อัศวเหม ส.ส. สมุทรปราการ เป็นประธาน

17. พ.ศ. 2530 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาคืบหน้ามาก โดยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาล รวมทั้งนายทหารระดับสูง 3 เหล่าทัพ ศึกษาดูงานคลองสุเอซ และคลองปานามา รวมทั้งศึกษาเทคโนโลยีการสร้างเขื่อน และระบบการควบคุมน้ำในเขื่อนเนเธอร์แลนด์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ด้วย โครงการขุดคอคอดกระในยุค พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ก้าวหน้าด้วยดี แต่เกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ ลดค่าเงินบาท ทำให้เกิดปัญหาเงินลงทุนเป็นอุปสรรคสำคัญ เงินลงทุนจากต่างประเทศ ภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกตกต่ำ โยงใยเป็นขบวนการลูกโซ่ ทำให้โครงการขุดคอคอดกระหยุดชะงักไป

18. พ.ศ. 2531 พลเอก ชาติชาย ชุณหวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้สนับสนุนโครงการขุดคอคอดกระอย่างชัดเจน โดยเน้นนโยบายให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในลักษณะของสัมปทาน เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ตอบแทนจากรัฐบาล จึงมีบริษัทจากประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และเยอรมันนี ขอเข้ามาลงทุน โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น ได้ยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลเป็นประเทศแรก โดยบริษัทเอกชนญี่ปุ่นชื่อ DIALCHISOGYO ได้ทำหนังสือลงนามโดยนายทากา คิโยชิ ประธานกรรมการเสนอต่อ พลเอก ชาติชาย ชุณหวัณ

19. พ.ศ. 2533 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533 เสนอว่ากลุ่มผู้มีอำนาจทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นพร้อมสนับสนุนโครงการขุดคอคอดกระ แต่ พล.อ.ชาติชาย ชุณหวัณ กลับเน้นไปที่การเปิดประตูอินโดจีนมากกว่า จึงได้ความสำคัญกับโครงการ “อิสเทิร์น ซีบอร์ด” หรือ โครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเป็นอันดับหนึ่ง และทุ่มเทเวลาเกือบทั้งหมดในการสนับสนุนโครงการนี้ ส่วนโครงการขุดคอคอดกระได้รับความสำคัญเป็นอันดับรอง จึงไม่รีบเร่งในการพิจารณา จนในที่สุดถูกยึดอำนาจโดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.)

20. พ.ศ. 2535 พล.อ. สุจินดา คราประยูร เป็นนายกรัฐมนตรี ไม่ได้ให้ความสนใจโครงการขุดคอ คอดกระ จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ “พฤษภาทมิฬ” จนกระทั่ง พล. อ. สุจินดา คราประยูร ลาออก

21. พ.ศ.2535 มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และนายชวน หลีกภัย หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นนายกรัฐมนตรี ต่อมาเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 มูลนิธิเพื่อการศึกษาคอคอดกระจัดตั้งโดยความร่วมมือขององค์กรเอกชนหลายแห่งประกาศตั้งขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นผู้ศึกษารวบ รวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการคอคอดกระทั้งระบบ แต่เนื่องจากท่าที่ของรัฐบาลที่มีพรรคประชาธิปัตย์เป็นแกนนำยังมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภาคใต้ของพรรคประชาธิปัตย์บางคนแสดงความเห็นทำนองคัดค้าน ด้วยเหตุผลอาจทำให้เกิดความสับสนสำหรับนักลงทุนชาวต่างประเทศระหว่างโครงการเซาท์เทิร์นซีบอร์ด กับ โครงการขุดคอคอดกระมูลนิธิฯ จึงระงับการยื่นขอเสนอดังกล่าวต่อนายชวน หลีกภัย นายก รัฐมนตรี อย่างกะ ทัน หัน สำหรับนักลงทุนชาวญี่ปุ่นยังให้ความสนใจโครงการขุดคลองกระคือ บริษัทอิชิณาวาจินา ฮาร์ต อินดัสทรี (IHI) ได้ประกาศชัดเจนว่าสนใจที่จะเข้ามาลงทุนโครงการขุดคลองกระในประเทศไทยและอยู่ระหว่างการแสวงหาพันธมิตรร่วมลงทุน โดยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นบริษัทเอกชนญี่ปุ่นด้วยกัน หรือเป็นบริษัทลงทุนข้ามชาติประเทศอื่นๆ รัฐบาลไทย ผู้บริหารของบริษัทฯ ยังแสดงท่าที่จะสนใจในเบื้องต้นจะลง ทุน ในลักษณะครบวงจร หรือในแบบครบวงจร คือ การลงทุนทางด้านการก่อสร้างและการบริหาร แต่หลังจากนั้นไม่ปรากฏความคืบหน้าจากบริษัทญี่ปุ่นแห่งนี้ หรือนักลงทุนต่างชาติรายอื่นๆ อีก

นอกจากนี้ มีฝ่ายคัดค้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักการเมือง โดยตั้งเหตุผลด้านความมั่นคง อ้างว่าหากขุดคอคอดกระก็เท่ากับเป็นการแบ่งแยกประเทศไทยเป็น 2 ส่วน และอาจนำมาซึ่งการเสียเอกราชของดินแดนจังหวัดภาคใต้ที่ถูกแบ่งแยกในที่สุด อีกทั้งยังโจมตีฝ่ายสนับสนุนว่าอาจรับเงินจากประเทศมุสลิม เจ้าแห่งสิทธิก่อการร้ายมาดำเนินการ นักการเมืองบางคนยกเอาบทบัญญัติรัฐธรรม นูญมาอ้างในข้อที่ว่าประเทศไทยเป็นอันหนึ่งอันเดียว ผู้ใดจะมาแบ่งแยกมิได้จนกลายเป็นเรื่องตลกขบขันอ้างแบบผิดๆ เหมือนกับไม่มีความรู้ เพราะความจริง “ประเทศไทย” หมายถึง องค์รวมของประเทศทั้งหมด ไม่ใช่เฉพาะผืนแผ่นดินหรือดินแดนเท่านั้น แต่รวมถึงอำนาจปกครองของรัฐที่มีพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระประมุขด้วย ดังนั้น กรณีที่จะขุดคอคอดกระหรือไม่ จึงไม่มีส่วนเกี่ยว ข้องกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญใดๆ

22. พ.ศ. 2537 รัฐบาลซึ่งมี นายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี ไม่ได้ให้ความสนใจกับโครงการขุดคอคอดกระ เนื่องจากให้ความสนับสนุน สนใจกับโครงการสร้างท่าอากาศยานสากลแห่งที่ 2 (สนามบินหนองงูเห่า) ที่จังหวัดสมุทรปราการ จนกระทั่งรัฐบาลมีปัญหาเรื่องต่างๆ จึงประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร

23. พ.ศ. 2539 รัฐบาลซึ่งนายบรรหาร ศิลปอาชา เป็นนายกรัฐมนตรี เพราะพรรคความหวังใหม่ ได้รับ เลือกตั้งเสียงข้างมาก ไม่ได้ให้ความสนใจโครงการขุดคอคอดกระ

24. พ.ศ. 2540 พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็นนายกรัฐมนตรี ไม่ได้ให้ความสนใจต่อโครงการขุดคอคอดกระ เนื่องจากให้ความสนใจการสร้างท่าอากาศยานสากลแห่งใหม่ต่อเนื่องจากรัฐบาลที่ผ่านมา แต่ยังมีการมอบหมายให้นายเด่น โต๊ะมีนา ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศร.) และสภาความมั่นคงแห่งชาติ จนกระทั่งปลายปี พ.ศ. 2540 รัฐบาลสมัยพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ โดยมีนายทนง พิทยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประกาศลอยตัวค่าเงินบาท ประกาศตกอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจหายนะ จนกระทั่งพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ลาออกจากนายกรัฐมนตรี โครงการขุดคอคอดกระจึงต้องระงับไปอีกครั้ง

25. พ.ศ. 2540 (ปลายปี) นายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี อีกครั้งไม่ปรากฏว่ามีการพิจารณา หรือ การศึกษาโครงการขุดคอคอดกระ เนื่องจากอยู่ในภาวะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดวิกฤตอย่างรุน แรง

26. พ.ศ. 2544 วุฒิสภา โดยนายคำนวณ ชโลปถัมภ์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสิงห์บุรีได้ รื้อฟื้นโครงการ ขุด คอคอดกระขึ้นมาพิจารณาใหม่ โดยได้รับอนุมัติจากวุฒิสภาให้จัดตั้งคณะ กรรมาธิการวิสา มัญเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการขุดคอคอดกระเมื่อวันที่ 17พฤษภาคม 2544 คณะรัฐบาล ซึ่งมี นายทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการขุดคลองกระเพื่อแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ และสังคมภายใต้นโยบาย และการกำกับดูแล ของพลเอกชวลิตยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลา โหมด้วย----------------------------------------

www.thai-canal.com


โดย : aaa     วันที่ :2005-07-09 15:07:02    IP :61.91.143.xx   
ความคิดเห็นที่ 473
โจรใต้ฝีมือใครไม่รู้ แต่ที่รู้ก็คือมาเลย์มันซื้ออาวุธ เครื่องบินมิกค์ รถถังเ รือดำน้ำจากรัฐเซียตุนไว้เพียบไม่รูว่ามันจะเอาไปรบกับใคร ไม่มีปรเทศไหนที่มันจะสมควรรบด้วยเลย สิงคโปร์ก็แค่กระจิ๊ดเดียว อินโดฯก็ไม่ไดมีดินแดนติดกับมันเพราะมีทะเลกั้น นอกจากไทยเท่านั้นที่ติดกับมัน
ส่วนงบประมาณโครการนี้ แค่ขอยืมจากจีนเขาก็ช่วยเหลือเราแล้ว เพราะจีนต้องหาจุดระบายสินค้าออกไปให้มากที่สุดสู่ทั้งแอฟริกา ยุโรป ตะวันออกกลางโดยใช้ไทยเป็นเส้นทางผ่านจากแม่สายลงมาไม่ต้องเสียเวลาตีเรือไปอ้อมรับส่งสินค้าที่อ่าวจีน ไทยก็จะได้ประโยชน์เต็มจากการเป็นประเทศนายหน้า และทางผ่านแทนสิงคโปร์

โดย : คิดเล่นๆ     วันที่ :2005-07-09 14:52:47    IP :203.118.105.xx   
ความคิดเห็นที่ 472
เห็นด้วยกับ คห.462มากๆครับ
โดย : หัวรุนแรง     วันที่ :2005-07-09 14:51:59    IP :203.151.140.xx   
ความคิดเห็นที่ 471
มันน่าจะขุดได้ตั้งนานแล้ว ไปถาม สส. ในสภาของไทยกับผู้นำประเทศสิงคโปร์ในอดีตดู เรื่องความมั่นคงของประเทศมันเป็นข้ออ้างที่จะไม่ขุดมานานแล้ว ประเทศไหนมี่ท่าเรือเขาก็มีกองกำลังทหาร มีฐานทัพ ทั้งนั้นแหละ ทนซื้อน้ำมันแพงอยู่ได้ แล้วปัญหาภาคใต้มันก็คงมีประเทศที่กลัวการเติบโต และเสียผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจป่วนอยู่เบื้องหลังลึกๆ ขุดไปเลย ดีกว่าเอาตังค์ไปทำทางด่วนแหลมผักเบี้ยอีก
>>>ด้านบนมีแผนที่พอดีเลยดูเอาเองเราออกทะเลได้ไหมแล้วที่ไหนออกทะเลไม่ได้
โดย : Leader of Liberation Army     วันที่ :2005-07-09 14:34:41    IP :210.86.207.xx   
ความคิดเห็นที่ 469
มันน่าจะขุดได้ตั้งนานแล้ว ไปถาม สส. ในสภาของไทยกับผู้นำประเทศสิงคโปร์ในอดีตดู เรื่องความมั่นคงของประเทศมันเป็นข้ออ้างที่จะไม่ขุดมานานแล้ว ประเทศไหนมี่ท่าเรือเขาก็มีกองกำลังทหาร มีฐานทัพ ทั้งนั้นแหละ ทนซื้อน้ำมันแพงอยู่ได้ แล้วปัญหาภาคใต้มันก็คงมีประเทศที่กลัวการเติบโต และเสียผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจป่วนอยู่เบื้องหลังลึกๆ ขุดไปเลย ดีกว่าเอาตังค์ไปทำทางด่วนแหลมผักเบี้ยอีก
โดย : Muzashi     วันที่ :2005-07-09 14:24:44    IP :203.107.196.xx   
ความคิดเห็นที่ 468
ขุดเยย
ดีๆๆๆๆๆๆผมเห็นด้วย ได้ผลประโยชน์แน่ๆๆ แต่พวกเราต้องจับตาดู ไอ้รัฐบาลนะ
มานจะแดกจนท่ารเรือเราทุเรศหรือป่าว เด๋วไม่มีใครเข้าอ่าวพอดี
โดย : อั๋น     วันที่ :2005-07-09 14:22:23    IP :158.108.96.xx   
ความคิดเห็นที่ 467
สนับสนุนโครงการนี้เต็มที่ ถึงอย่างไรเราก็คิดว่าเป็นโครงการที่ดี
เพราะทุกวันนี้ประเทศไทยไม่มีอะไรจะต้องเสียอีกแล้ว เราควรจะ
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนใหญ่ของประเทศ ประเทศไทยก็คือประเทศไทย
ประเทศอื่น ๆ ที่เขามีเกาะเล็ก เกาะน้อย เขาก็ยังเป็นประเทศได้
อย่ามัวแต่คิดมากอยู่เลย ไม่งั้นรัฐบาลก็ควรทำประชาพิจารณ์
โดย : สนับสนุนค่ะ     วันที่ :2005-07-09 14:19:01    IP :203.188.44.xx   
ความคิดเห็นที่ 466
อย่าทามให้ด้ามขวานทองหักเถอะคับ อีกอย่างตอนนี้ เม็กกะโปรเจ็กมากมายไปหมดเเล้ว ( หมายถึง การลงทุนที่ใหญ่ๆๆๆ ) แล้วตอนนี้ดูรัฐบาลดิ ถังเเตก โกง ถ้าทามนะ พลาดขึ้นมา จบเเน่
โดย : กอล์ฟ     วันที่ :2005-07-09 14:16:59    IP :203.150.82.xx   
ความคิดเห็นที่ 465
ถ้ามีไอ้ทรราชย์ทักษิณ อยู่นะคงยากหน่อยนะ เพราะมันกินเมืองไปหมดแล้ว
>>>tyrantทักษินนะหรอเลือกมาเองบ่นทําไม
/meเล่นเกมต่อ
โดย : Leader of Liberation Army     วันที่ :2005-07-09 14:15:20    IP :210.86.207.xx   
ความคิดเห็นที่ 464
เชื่อม่ะเดี๋ยวโครงการนี้ก็ล้มอีก ไม่รู้รัฐบาลกี่สมัยต่อกี่สมัยพอเริ่มกระเป๋าแห้งทีก็พูดทีนึงขุดโครงการขี้นมาปัดฝุ่นอีกสักหน่อย เดี๋ยวสักพักก็จะมีเงินเข้ากระเป๋า แต่ไม่รู้ว่ากระเป๋าใคร
โดย : บักสีดา     วันที่ :2005-07-09 14:14:05    IP :58.10.139.xx   
ความคิดเห็นที่ 463
อย่าขุดเลยคับ!!! คำนึงถึงภาคใต้ตอนนี้ดิคับ ตอนนี้คนกะลังคิดเเบ่งเเยกดินแดนนะ
ถ้าเราขุดคลองกลั้นมานจะบอกถึง การเเบ่งแยก อีกอย่างถ้าเราขุดไปอะ ประเทศที่จะรับเงินเต็มๆๆอะ พม่าคับ เพราะมานต้นคลองคับ
โดย : คนใต้     วันที่ :2005-07-09 14:13:00    IP :203.150.82.xx   
ความคิดเห็นที่ 461
ดีครับสมควรทำ
โดย : mสยาม     วันที่ :2005-07-09 13:50:51    IP :61.91.174.xx   
ความคิดเห็นที่ 460
ขุดเลยครับ คณะรัฐบาลไทย

พ่อแม่พี่น้อง คนไทยทั้งประเทศจะได้รวยกันสักที !!!!!!!!

จะได้มีรายได้เข้าประเทศไทยเยอะๆ

จะได้มีเงินมาแก้ปัญหารถติดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

จะได้มีเงินมาแก้ปัญหาน้ำมันแพง ไฟฟ้าแพง

จะได้มีเงินแก้ปัญหาความยากจน ของพี่น้องส่วนใหญ่

จะช่วยลดปัญหาฉกชิงวิ่งราวฯลฯ สารพัดปัญหาที่เกิดจากความยากจน

ประเทศไทยเราจะได้รวยกันสักที

ไพร่ ฟ้า หน้า ใส กันก็คราวนี้แหละครับท่านทั้งหลาย

เอ้า ผมเห็นด้วย 1000000% ใครเห็นด้วย ยกมือขึ้นนนนน.........

เฮ้ เฮ้ ไชโย โห่ฮิ้ว ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ

เพื่อโลกใบนี้ได้ประหยัดพลังงานด้วย นะค๊าบบบ......... (สำคัญที่สุด)

ไม่ได้ทำเพื่อประเทศไทยอย่างเดียวนิ (คิดเพื่อส่วนรวม.......ดีใช่ไหม)

ลุงเชียร์มาทั้งชีวิตแล้วววววว

ใครอยากเห็นประเทศไทยเป็นมหาอำนาจ ช่วยสนับสนุนหน่อย.........

โดย : ลุงบ้านนอก     วันที่ :2005-07-09 13:49:54    IP :203.188.46.xx   
ความคิดเห็นที่ 459
..ไม่ต้องเอาหลักการมาพูดหลอกนะครับ..ว่าขุดครองจะทำให้ประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้น..มันก็จริงอยู่ที่การขุดครองมีประโยชน์อย่างที่กล่าวมาข้างต้นจริงทุกประการ..แต่ลองมองในระยะยาวมันเหมือนเป็นการแบ่งเป็นอีกประเทศเลยก็ว่าได้ ..เพราะในเมื่อคนส่วนใหญ่มองเห็นว่าภาคใต้ยังไม่สงบแล้วยังมาแบ่งผืนแผ่นดินแบบนี้ผู้คนก็จะมองว่าแผ่นดินส่วนบนสงบก็จะย้ายที่อยู่หรือย้ายถิ่นที่อยู๋เดิมเลยก็ว่าได้และถ้าคนส่วนใหญ่ย้ายมาหมดแล้วทีนี้ผืนแผ่นดินส่วนล่างก็จะไปเหลืออะไรล่ะครับ..!!..จะเป็นประเทศอิรัก2 เลยก็ว่าได้หรืออาจจะถูกยึดโดยโจรใต้แล้วที่นี้...!!คิดเอาเองล่ะกันมันจะเกิดอะไรขึ้น...
โดย : iq     วันที่ :2005-07-09 13:45:51    IP :202.44.32.xx   
ความคิดเห็นที่ 458
ปัญหา ภาคใต้ น่ะ ผมเฉยๆนะคับ
ที่ผมสนใจมากๆคือ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นจากการขุดคลองมากกว่า
เพราะผมไม่คิดว่า คนที่เข้ามาใช้ หรือคนดูแลจะมีจิตสำนึกมากพอที่จะทำให้ น้ำและสภาพแวดล้อมแถวนั้น ยังดูดี และไม่มีมลพิษ
จะเพิ่ม โอกาสให้เกิดมลพิษทางน้ำมากขึ้น

อยากขุดก้อ ขุดไปเถอะคับ
แต่ขออย่างเดียว
อย่าให้เกิดมลพิษทางน้ำ
เพราะหลายที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆ
พอผ่านไป ปี สอง ปี ก้อ และเทะ
น้ำเน่า ขยะเพียบ ลอยเต็มน้ำ
โดย : ..     วันที่ :2005-07-09 13:13:16    IP :61.91.116.xx   
ความคิดเห็นที่ 457
ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องปัญหาทางภาคใต้ปล่อยเกาะพวกคนที่บ้าๆอกกไปเลย คนเพียงไม่กี่คนทำให้ประเทศชาติไม่พัฒนา เราควรมองในระยะยาว ที่จริงแล้วการขุดคลองนี้มีโครงการมานานหลาย10ปีแล้ว แต่ติดตรงไหนกันก็น่าจะรู้ๆกันอยู่ ถ้าทำกันตั้งแต่เมื่อกอ่นป่านนี้เราก็ไม่ต้องมาวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจกันมากนัก ท่านผู้นำทั้งหลายอย่ามัวแต่ที่จะคิดโกงกินประเทศชาติกันเลย ตายไปก็เอาไปไม่ได้ นี่มันบ้านเราเมืองเรานะครับทำได้ทำ ตัดพวกส่วนน้อยออก หรือจะล้างบางไปเลยก็ได้ ทำเถอะครับมีคนสนับสนุนอีกมากมาย
โดย : aong1999     วันที่ :2005-07-09 12:55:11    IP :202.183.135.xx   
ความคิดเห็นที่ 456
ทำไปเลย ... ขัดแข้งขัดขากันเอง ... มีแต่จะล้มไปด้วยกัน จับมือร่วมกัน จะได้โตไปด้วยกัน ไม่ดีกว่าหร๋อ
โดย : มองอาราย     วันที่ :2005-07-09 12:52:35    IP :58.8.247.xx   
ความคิดเห็นที่ 455
การขุดคลองดังกล่าวจะมีผลกระทบหรือจะเป็นปัญหาต่อ3จังหวัดชายแดนภาคใต้รึป่าว เพราะตอนนี้ก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้เลย ถ้าขุดคลองจริงอยู่ที่เศรษฐกิจจะดีขึ้น แล้วปัญหาจะตามมารึป่าวเราต้องคิดถึงจุดนี้ด้วย
โดย : ที     วันที่ :2005-07-09 12:11:13    IP :203.188.48.xx   
ความคิดเห็นที่ 454
เห็นด้วย อยากให้ขุดเร็วๆ มองรวมๆแล้ว ผลดีมีมากกว่าผลเสีย สะอีก ผมอยากให้ทุกคนช่วยกันส่งเสริมให้ประเทศของเราพัฒนาขึ้นไปอีก เราต้องช่วยกันสร้างประเทศให้มีศักยภาพมากขึ้นและสามารถแข่งขันกับคนอื่นได้ ผลดีจะตกกับพวกเราทุกคน .....
โดย : เอ     วันที่ :2005-07-09 11:52:30    IP :61.91.197.xx   
ความคิดเห็นที่ 453
ฟิลิปปินส์มีเกาะเป็นพันเกาะ บางคนว่าเป็นประเทศเดียวกัน
คุณว่าตกลงจริงแล้ว เขาเป็นประเทศเดียวกัน หรือเขาทะเลาะกันจะแยกออกไปแล้วคุณไม่รู้กันแน่

ภูเก็ตไม่มีปัญหานี้ เพราะเขาไม่ได้เป็นคณะผู้ไม่หวังดีจากรัฐปัตตานีนี่จ๊ะ

ถึงแม้ขุดแล้วเศรษฐกิจจะดี แต่ใครเอ่ยที่จะได้ดี ชาวบ้าน หรือคนที่จองไว้แล้ว
ถึงเศรษฐกิจดี โจรใต้ก็ยังซื้อระเบิดมาบึ้มได้ทุกวันเหมือนกัน

นอกจากคลองนี้ อยากรู้ว่าไอ้คลองที่ไม่มีปัญหา ช่วยไปขุดก่อนได้ไหม
เช่นตรงภาคตะวันออก ไม่เห็นมีคลองใหญ่ๆ เลย ที่เก็บน้ำก็ไกล ใช้งานไม่ได้จริง

ตรงอีสาน น้ำมูล น้ำชีก็แห้งทุกปี พอถามก็บอกว่าแม่น้ำโขงแห้ง ไม่รู้เหมือนกันว่า เป็นอย่างงี้ทุกปียังคิดไม่ออกหรือไงว่าต้องหาทางเก็บน้ำจากแม่น้ำโขงตอนที่มันยังไม่แห้งสิ ปัดโธ่ พูดมาแค่นี้ก็ล่อไป 3-4 ที่แล้วที่ควรไปทำเหมือนกันและทำง่ายกว่าด้วย
โดย : เบื่อแล้ว     วันที่ :2005-07-09 11:30:00    IP :203.130.128.xx   
ความคิดเห็นที่ 452
-ขุดซะทีเถอะครับ...รอมาหลายสิบปีแล้ว
โดย : ak     วันที่ :2005-07-09 10:54:38    IP :203.118.119.xx   
ความคิดเห็นที่ 451
ผมสนใจเรื่องคลองไทยเป็นพิเศษครับ เพราะว่าการคุดคลองอาจจะเป็นทางเดียวแล้วก็ได้ในการพัฒนาประเทศ ด้วยความรวดเร็ว และแก้ไขให้ชาวไทยมีภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแบบทันใช้จ่ายกันเลยทีเดียว แต่ยังไงก็ตามเรื่องคลองไทยนี้มีข่าวมานานและเงียบหายไป ข่าวโคมลอยต่างๆนาๆว่ารัฐบาลรับสินบนจากสิงคโปร์
ทุกครั้งที่ รัฐบาลแถลงการทำวิจัยโครงการคลองไทย พี่สิงคโปร์ก็มาเยือนไทยหลังจากการเยือนไทยก็ โครงการก็เงียบหาย นี่คือข่าวที่ผ่านมาผมเองก็ไม่กล้าที่จะสรุปและฟันธงว่าเป็นอย่างนั้นจริง และพยามเข้าใจในแง่ดีตลอดมา อยากจะขอให้พี่น้องชาวไทย ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและร่วมกันเป็นกระแสให้กับโครงการนี้
เพื่อประเทศชาติของเราและ เพื่ออนาคตของลูกหลานเรา เพื่อประเทศของเราจะไม่จนอีกต่อไป ในขณะนี้คำว่า พอกินพอใช้ ในประเทศเรายังใช้ไม่ได้นะครับ เพราะมันอยู่ในเกณฑ์ จน
โดย : ตั้ม     วันที่ :2005-07-09 10:52:28    IP :203.188.28.xx   
ความคิดเห็นที่ 447
ตอบเจ้าของกระทู้ .....ก่อนโคลงการจะเกิดเมืองไทยจะมีเงินจากนอกประเทศไหลเข้ามาสู่กระเป๋าใครบางคนในรัฐบาลซิครับ ช่วยชาตินำเงินตราต่างชาติเข้าสู่ประเทศ ดีมั๊ยคับ
โดย : คนไท     วันที่ :2005-07-09 10:19:54    IP :61.90.20.xx   
ความคิดเห็นที่ 444
" กลับมาใหม่อีกครั้งว่ะ เงียบไปนาน เจอกะทู้นี้เข้า ล็อกป้าบ,,,,,เลยว่ะ ใครมันจะเถียงกันอย่างไร ชาวเกาะอย่างเราก็ยังไม่เห็นความจำเป็นอยู่ดี ไอ้คอคอดกระเนี่ยน๊ะ แต่ถ้าลองพิจารณาจากข้อความในกะทู้ข้างบนไม่เห็นมีการเปรียบเทียบให้ดูเลยว่า ถ้าสมมุติว่ามีการขุดคอคอดกระแล้ว ค่าธรรมเนียมในการเข้าออกผ่านคลอง กับการที่ต้องเดินเรือ เสียค่าเดินเรือไปอ้อมสิงคโปร์แล้ววกกลับเข้าอ่าวไทย อันไหนมากกว่าประหยัดกว่าในด้านพานิช แต่เมื่อคำนวณดูแล้ว ถ้าเข้าคลองถูกกว่า ก็น่าขุด แต่ถ้าหากเดินเรือแล้วใช้ระยะเวลาสั้นกว่า เพราะการเข้าคลองจะต้องมีคิวในการเดินเรือ บางลำต้องรอคิวกันเป็นอาทิตย์ มันคุ้มกันหรือไม่ แค่เป็นคำถามนะ ไม่ได้สนับสนุนหรือคัดค้าน แต่ก็อยากให้คนไทยคิดกันให้รอบด้าน
>. เรื่องของความมั่นคงไม่ต้องเป็นห่วง อีกไม่นานประเทศเราก็จะโดนฮุบหายไปจากแผนที่โลกแล้ว และก็จะมีชื่อประเทศใหม่ขึ้นมา คือ UNITED STATE OF SIAM มีทั้งหมด 70 รัฐ โดยปัตตานี ยะลา นราฯไปขึ้นเป็นประเทศ ปาตานี อิสลาม เมืองไทยก็จะมีประธานาธิบดีกันเสียที ให้สมกับที่ใครบางคน ตะแบงแหกร้องป่าวประกาศให้เปลี่ยนให้แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 2540 กัน แล้วคอยดูสิ่งที่ผมพูด เอ๊ย,,,,เขียนมาให้อ่านเนี้ยไม่ต้องกลัวว่าผมโกหก นี้เป็นเรื่องจริง ที่คนไทยอีก 65 ล้านคนไม่รู้ แต่มี อีก 500 + 200 ที่มันรู้กันดี แต่มันโกหกไม่ยอมบอกประชาชนของมัน มันปล่อยให้ประชาชนของมันสับสน รบกันเอง ประหัตถ์ประหารกันเอง เสร็จแล้วบ้านเมืองยุ่งเหยิง มันก็เข้ามาแก้ไขให้ เหมือนกับที่มันทำมาแล้วหลายๆครั้งขออย่าให้กรุงรัตนโกสินทร์แตกเป็นเสี่ยง เพราะไอ้ 500 + 200 เลย
> ผมรู้ว่าขึ้นบอร์ดนี้มาไม่เท่าไหร่มันก็ลบ เพราะใจมันแคบ ยิ่งกว่าคลองแสนแสบอีก
โดย : ชาวเกาะตัวดำ     วันที่ :2005-07-09 09:56:04    IP :203.156.153.xx   
ความคิดเห็นที่ 443
ขำไอพวกที่บอกว่า ถ้าขุดแล้ว พี่น้องชาวใต้ จะรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งแล้วจะเปลี่ยนไปเป็นประเทศอื่นแทน
ถามจริง ๆ เหอะ มึงเอาส้นตีนคิดเหรอ
กุคนใต้ กะไอแค่มีคลองกว้างไม่กี่กิโลมากั้นเนี่ย ไม่ทำให้กูรักในหลวงของกุน้อยลงหรอกโว้ย แล้วอีกอย่างคนใต้ไม่ใช่พวกโลลิค่อนนะครับจะได้อารมณ์อ่อนไหวเอนเอียงง่าย
แล้วขุดคลองนี่เค้าไม่สร้างสะพานกันรึไงวะ มันถึงได้เหมือนถูกทอดทิ้งเนี่ย
กุเอาส้นตีนกุคิดยังคิดได้ดีกว่านี้เลย
โดย : ความคิดเท่าหางอื่ง     วันที่ :2005-07-09 09:51:16    IP :203.121.172.xx   
ความคิดเห็นที่ 442
ไม่แน่นะขุดไปแล้วภาคใต้อาจสงบก็ได้
ใครๆก็อยากมีงาน มีเงิน อยู่สงบๆกับเมียกับลูกที่บ้านทั้งนั้น
ไม่มีใครอยากออกมาฆ่าคน อยู่อย่างหลบๆซ่อนๆหรอก ถ้าไม่จำเป็น
โดย : xx     วันที่ :2005-07-09 09:29:55    IP :203.188.32.xx   
ความคิดเห็นที่ 441
ขอให้ขุดจริงๆเถอะเนี่ยแหละทางรอดของชาติเลย แต่ที่ทำไม่ได้เพราะสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดร่วงแน่ เลยพยายามมาเจรจาลับกับรัฐบาลทุกยุคแล้วโปรเจคก็ถูกพับไป ไม่ต้องกลัวเรื่องแบ่งแยกดินแดนถ้าเศรษฐกิจดีคนไม่มีเวลามารบกันหรอกนั่งนับเงินเพลินกว่าแล้วถ้าไม่มั่นใจก็ย้ายกองบัญชาการทั้ง3เหล่าทัพไปไว้ที่ปัตตานีซะก็สิ้นเรื่องย้ายหน่วยทหารไปอยู่ทางใต้ให้เยอะขึ้น อย่ากลัวอะไรที่ยังไม่เกิดแล้วนั่งงอมืองอเท้าไม่ทำอะไร เพราะถ้าแผ่นดินไม่ถูกแยกแต่ประชาชนอดอยากรอวันตายที่มาแน่ๆเพราะเศรษกิจดิ่งเหว เราเสี่ยงไปตายดาบหน้ากันดีกว่า
โดย : to     วันที่ :2005-07-09 09:27:27    IP :203.149.12.xx   
ความคิดเห็นที่ 440
ถ้ามีการขุดขอให้พิจารณา พื้นที่ ในการรองรับระบบการขนส่ง ทางบก และทางอากาศ ด้วย เพื่อจะได้รับผลประโยชน์สูงสุด และกำหนดให้รัฐบาลร่วมกับประชาชนเป็นเจ้าของสัมปทาน ไม่ควรให้ต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วม เพราะอาจจะเกิดระบบใต้โต๊ะอีก เบื่อจัง
โดย : เสฐียนพงศ์     วันที่ :2005-07-09 09:13:17    IP :61.90.111.xx   
ความคิดเห็นที่ 437
อ่า... ไอ้โปรแจกต์นี้อ่ะ อาผมเค้าได้ยินตั้งแต่ยังเรียน จนเดี๋ยวนี้เค้ามีลูกไปสองคนแล้ว มันก้อยังไม่ได้เริ่มขุดเลย

มีหลายเสียงบอกว่า สิงคโปร์ ขอไม่ให้เราขุด เพราะสิงคโปร์ เป็นประเทศเล็กๆ ที่อยู่ได้ด้วยการที่มีเรือใหญ่มาเทียบท่าระหว่างแล่นผ่านช่องแคบมะละกา

ถ้าจะบอกว่าไทยขุดคลองแบบนี้ สิงคโปร์จะตาย......

งั้นสมัยต้นศตวรรธที่ 19 อเมริกาสร้างลองปานามาขึ้นมาเนี่ย ย่นเวลาได้เป็นเดือนๆ ประเทศที่อยู่ในแถบอเมริกาใต้ เช่น ชิลี ฯลฯ ไม่เห็นจะตายเลย

ผมว่า ไอ้สิงโปโตกนี่แหละ ตัวดีเลยในการก่อความไม่สงบ

คนไทยต้องรวมพลังกันไว้นะ จะได้ไม่ถูกใครรังแกเอาง่ายๆ
โดย : โปโตก..ตัวขัดความเจริญคนไทย     วันที่ :2005-07-09 07:24:56    IP :61.91.143.xx   
ความคิดเห็นที่ 436
นี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีคนปลุกกระแสความไม่สงบ
โดย : สนับสนุน     วันที่ :2005-07-09 06:54:07    IP :202.28.180.xx   
ความคิดเห็นที่ 435
เกาะภูเก็ต ไม่มีพื้นดินตรงใหนติดแผ่นดินใหญ่เลยก็ยังเป็นไทย เราจะขุดคลองเพื่อพัฒนาประเทศ สร้างรายได้ เรื่องขุดแล้วจะเกิดการแบ่งประเทศไม่ใช้สาเหตุของปัญหา ๆ น่าจะมาจากประเทศที่เสียรายได้มากกว่า (สินบนแก่ราชการ นักการเมือง/ สร้างสถานการณ์ความไม่สงบ)
โดย : ปลาทอง     วันที่ :2005-07-09 06:17:43    IP :61.91.146.xx   
ความคิดเห็นที่ 434
เห็นด้วยกับ 403 ครับ
โดย : ลิงจ๋อ     วันที่ :2005-07-09 05:17:08    IP :203.151.140.xx   
ความคิดเห็นที่ 433
ถึงคุณ 405โดยคุณ มาลายูอิสลามปัตตานี
ที่บอกว่า"ขวานที่ไม่มีด้าม นำไปใช้ย่อมไร้พลัง" .....

เปรียบเทียบได้สวยหรู
แต่จะบอกว่า...
มันไม่เกี่ยวกันครับ
เพราะไม่ได้มีใครเอาประเทศไทยไปเขวี้ยงกบาลคุณ
โดย : ลิงจ๋อ     วันที่ :2005-07-09 05:13:34    IP :203.151.140.xx   
ความคิดเห็นที่ 432
หึหึ มีหลายประเทศในโลกที่มีพื้นที่ไม่ได้เป็นแผ่นดินเดียวกัน แต่เป็นประเทศเดียวกัน อย่ามาอ้างเลยหากเพียงว่าขุดแล้วทำให้เกิดการแยกดินแดนออกไปในทางกายภาพ เพราะแบ่งยังไง พื้นที่ส่วนนั้นก็ยังเป็นของคนไทยอยู่นั่นเอง หากเพียงแต่ว่าลดความเห็นแก่ตัวลง คนในพื้นที่ยังไงก็ยังคงมีความผูกพันธ์กับคนไทยมา
ข้าราชการไม่เอาแต่คิดจะเอาแต่เงิน ชาวบ้านและมวลชนในพื้นที่คงไม่กลับมาทำร้ายแผ่นดินแม่เป็นแน่แท้ หากเราอยู่ร่วมกับเขาแบบจริงใจ ขุดแล้ว เศรษฐกิจเจริญ คนมีงานทำ ขุดแล้ว อาจจะเสียตังเยอะ แต่จุดคุ้มทุนก็มี ขุดแล้ว มีเงินเข้าประเทศ จะขาดก็อยู่อย่างเดียว ทำยังไงให้ราชการ รัฐเลิกพฤติกรรมคุ้นเคยกับส่วย เบี้ยใบ้รายทาง ศึกษาดีๆวิธีชุดแบบไม่ให้กระเทือนสิ่งแวดล้อมมีแน่ คนไทยฉลาดก็มี เรื่องแค่นี้ไม่น่าจะเป็นประเด็น แต่หากจะอยู่ว่า เมื่อไหร่... วันที่ขุดคงเป็นวันที่ไทยเราไม่มีคนต้องส่งส่วยกันแล้ว นักการเมืองไม่รับสินบนไม่ว่าจะพ่อค้าในประเทศด้วยกันเอง หรือจากต่างประเทศ วันนั้นนักการเมืองคงไม่มีการซื้อเสียงกันจริงๆสักที เลือกทีไรก็บอกว่ามาจากเสียงของประชาชน เอาแค่เรื่องแรกเลยช่วยตอบทีท่านทั้งหลาย ท่านเชื่อไม๊ที่ท่านๆเหล่านั้นบอกว่า ผมไม่ได้ซื้อเสียง แต่เอาเถอะ สักวันเราคงมีวันนั้น และเมื่อถึงวันนี้นแล้วค่อยมาพูดดีกว่าว่าจะขุดหรือไม่ขุด....??????
โดย : เดี๋ยวคงขุด     วันที่ :2005-07-09 02:55:10    IP :202.44.14.xx   
ความคิดเห็นที่ 431
จริงๆแล้วหลายรัฐบาลที่ผ่านมาก็คิดจะขุดแต่ติดที่พวก เห็นแก่ตัวรับเงินประเทศที่เสียผลประโยชน์มาทำลายชาวไทยกันเองโดยอ้างความแตกต่างทางศาสนา มาจ้องเรื่องแบ่งแยกดินแดนไม่ให้คนไทยมีเวลามาคิดเรื่องขุดคลองนำรายได้เข้าสู่ประเทศ ถ้าจำเป้นจริงๆก็วางแผนให้มันจำกัดอยู่ที่3จว.ไม่ให้ขึ้นมาสูงกว่านั้น ทุ่มกำล้งทหารทั้งหมดลงไป วางแผนหาข่าวเชิงลึก กันไม่ให้โจรเหล่านี้ขึ้นมาได้แล้วขุดคลองให้สูงขึ้นมาในอณาเขตขอบขันธสีมาให้มากที่สุด แล้วอะไรจะเกิดกับ3จว.ก็ต้องยอมรับ.....เพื่อประโยนช์คนส่วนมาก แต่อย่าให้ผู้คิดแบ่งแยกมันได้ประโยชน์จากเราแม้เศษสตางค์
โดย : ติเพื่อก่อ     วันที่ :2005-07-09 02:30:30    IP :203.118.105.xx   
ความคิดเห็นที่ 430
ถ้าขุดต่ำ(ไปทางใต้)เกินไปแล้วเกิดมีสึนามิล่ะ คลื่นมันจะทะลักมาฝั่งอาวไทยไหม ? แล้วทะเลแถวภูเก็ต ประการังที่หมู่เกาะสะมิลัน พีพี ตรัง แหล่งท่องเทียวธรรมชาติจะเป็นยังไง ถ้ามีเรือสินค้าผ่านระหว่างดำน้ำ ผมว่า ขุดสูงๆสักประมาณชุมพร ประจวบจะดีกว่าไหม...
โดย : ติเพื่อก่อ     วันที่ :2005-07-09 02:19:54    IP :203.118.105.xx   
ความคิดเห็นที่ 429
3จังหวัดชายแดนได้แยกตัวแน่ๆ
โดย : vov     วันที่ :2005-07-09 01:59:44    IP :203.113.80.xx   
ความคิดเห็นที่ 428
ม่ายอยากจาบอกว่า
เราเห็นด้วยกับความคิดนี้
ตั้งแต่มัธยมต้น
จนตอนนี้ อยู่อุดมศึกษาแล้ว
เปนความคิดที่ดี
ถ้าอยากจะเปนประเทศที่เจริญแล้ว
ถ้ายังมัวคิดว่า ขวานด้ามจาหัก ก้อทนต่อไปแล้วกัน
โดย : tesoro!!       วันที่ :2005-07-09 01:52:39    IP :210.246.69.xx   
ความคิดเห็นที่ 427
ที่...filipin........แม่งมีเป็นร้อยเกาะ...........ขุดเหอะ.............ไอ้.....
โดย : db     วันที่ :2005-07-09 01:13:03    IP :202.47.233.xx   
ความคิดเห็นที่ 426
Go ahead and dig it dude!!!

HOw about Burmar? Are they going to get adventage from this? they dont have to invest any thing , but will Burmar (not us) be a port for all ships?
โดย : ZX4     วันที่ :2005-07-09 00:49:42    IP :24.17.75.xx   
ความคิดเห็นที่ 425
ขออภัยพิมพ์ผิด ต้องเป็นขวานไทยด้ามขาด
โดย : ขวานไทยด้านขาด     วันที่ :2005-07-09 00:34:42    IP :61.91.80.xx   
ความคิดเห็นที่ 424
แล้วปัญหาการแบ่งแยกดินแดนจะมีมั้ย แล้วจะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอย่าง มาเลเซีย สิงค์โปนร์ และ อินโดฯ อย่างไรหรือไม่? แล้วถ้ามีปัญหาเหล่านี้รัฐบาลมีแผนรับมือ หรือ แก้ไขป้องกันยังไง? ตอนนี้เราหร้อมแล้วหรือ?
โดย : ขวาทยไทยด้ามขาด     วันที่ :2005-07-09 00:33:51    IP :61.91.80.xx   
ความคิดเห็นที่ 423
โครงการณ์นี้ น่าจะเป็นโครงการของนายหลวง ผมฟังมาตั้งแต่เด็กก็ไม่สำเร็จสักที เหตุผลคือ พวกนักการเมืองเก่า รับเงินอัดฉีดจากสิงค์โปร คัดค้านลูกเดียวและพวกเขาพยายามก่อความไม่สงบทางใต้ของประเทศไทย สิงค์โปว์ฉลาดกว่า รู้พวกนักการเมืองที่เห็นแก่ตัวเป็นอย่างดี
โดย : คนไทย     วันที่ :2005-07-08 23:39:58    IP :70.108.50.xx   
ความคิดเห็นที่ 422
เห็นจะขุดที่ไรสิงคโปร์มักปล่อยข่าว "ขุดแล้วจะเป็นสองประเทศมั่ง ด้ามขวานไม่มีบ้าง" ซึ่งคนไทยบางคนก็เชื่อ ลองคิดดูว่าทำไมสิงคโปร์เป็นเกาะเล็กๆแต่ทำไมอยู่ได้และร่ำรวยมหาศาล แล้วถ้าหากไทยขุดแล้วสิงคโปร์จะเป็นอย่างไร แต่สิงคโปร์คงจะกระโดดขวางน่าดูเหมือนหนองงูเห่า ที่ผ่านมา
โดย : กก     วันที่ :2005-07-08 23:32:44    IP :202.28.9.xx   
ความคิดเห็นที่ 421
จะทำอะไรก็ทำเถอะ แต่ขอทีคุณพวกรัฐมนตรีทั้งหลายอย่าโกงกินอีกเลย บริหารกันจนประเทศจะเจ๊งอยู่แล้ว คิดแต่ผลประโยชน์ตัวเอง ไม่นึกถึงประชาชนบ้าง อายมากและไม่ภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยเลย จากที่เคยจะเป็นเสือของเอเชียตอนนี้กลายเป็นหนู เกาหลี,จีน เค้าเจริญแซงหน้าเราไปถึงไหนๆ แล้ว กลัวแต่ว่าอีกสัก 10 ปีประเทศเราอาจจะล้าหลังกว่าพม่า,เวียดนาม,ลาว ก็เป็นได้ อายประเทศอื่นจริงๆ ที่เกิดมาภายใต้รัฐบาลโกงกินตลอดปีตลอดชาติ
โดย : :''(     วันที่ :2005-07-08 23:29:35    IP :202.47.233.xx   
ความคิดเห็นที่ 420
เราเห็นพูดถึงโครงการนี้มานานแล้ว คล้าย ๆ กับได้ยินเรื่องของสนามบินหนองงูเห่า ซึ่งนาน จนเบื่อแล้ว เราเห็นด้วยกับการที่ขุดคลองนะ เรื่องของเศรฐกิจน่ะ เพราะช่วย ได้ครอบคลุม ทั้งด้าน การเงิน สังคม เพราะมีงานทำ มีรายได้ ทำให้มีสิ่งไหม่เข้ามาในชีวิต และช่วยพัฒนาตนเองได้แต่ถ้า มีเวลาว่างมากเกินไป คิดอะไรในมุมเดียว โดยเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลาง ก็จะถอยหลังหรือล้าหลัง เพราะแค่หยุดเดิน เราก็จะตามคนอื่นไม่ทันแล้ว คนที่กลัวว่าจะมีประเทศใหม่เกิดขึ้น คุณนึกถึงประเทศที่เป็นเกาะไหม ทำไมเขาดำรงประเทศอยู่ได้ ถึงขนาดเป็นมหาอำนาจทางเศรฐกิจชาติหนึ่งเลย (คนส่วนใหญ่ถ้าท้องหิวก็คิดอะไรไม่ออกหรอกใครว่าอะไรก็ไปตามเขาน่ะ)
โดย : Paotun     วันที่ :2005-07-08 23:14:36    IP :203.209.118.xx   
ความคิดเห็นที่ 419
ตรงที่เขาจะขุดกันจะโดนบ้านใครมั่งหว่า
โดย : ..     วันที่ :2005-07-08 23:12:46    IP :210.213.11.xx   
ความคิดเห็นที่ 418
ขุดๆไปเหอะ สิงคโปร์ตัวร้ายคอยกดหัวตัดความเจริญไทย

แล้วไม่ต้องกลัวว่าแค่มีคลองต่อกับทะเลแล้วจะมีการแยกประเทศ

อย่างนั้นพวกเกาะทั้งหลายไม่แยกดินแดนไปหมดแล้วหรือไง
โดย : ..     วันที่ :2005-07-08 23:10:50    IP :210.213.11.xx   
ความคิดเห็นที่ 417
ประเทศไทยกำลังจะรวยแล้ว
โดย : boy     วันที่ :2005-07-08 23:04:42    IP :210.4.139.xx   
ความคิดเห็นที่ 416
ขุดแล้วไทยจะได้เกาะเพิ่มขึ้นอีกกว่า 12 เกาะ
โดย : *-*     วันที่ :2005-07-08 22:46:26    IP :203.156.89.xx   
ความคิดเห็นที่ 414
เหมือนจะรู้จริงน่ะ แต่ผิดกว่าความจริงมาก มองแต่ประโยชน์ธุรกิจ มันเหมือนตอนนี้แหล่ะรัฐมองแต่เศรษฐกิจ แต่สังคมศาสตร์เละเทะหมดแล้ว สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มาเลย์เขาสนับสนุนโครงการน่ะ เขาจะตัดสิงคโปร์น่ะ แต่โครงการมันยิ่งกว่า เมกะโปรเจคต์อีก อ่านแล้วฝันหวานเลยแต่ตื่นมาบนความจริงเถ่อะข้อมูลพวกนีเเขมีมาเป็นชาติแล้วไม่มีใครโง่หรอก โครงการใหญ่อย่างนี้ ใครก็อยากทำ งบมหาศาลน่ะครับ นักการเมืองไม่โง่หรอกน่ะ
โดย : ball     วันที่ :2005-07-08 22:18:29    IP :203.107.197.xx   
ความคิดเห็นที่ 413
สิงคโปร์ก็เจ๊งอ่ะดิ เรือไม่ผ่านเกาะ จะเอาไหนกิน
โดย : x2     วันที่ :2005-07-08 21:18:26    IP :202.156.2.xx   
ความคิดเห็นที่ 412
ขุดเสร็จภาคใต้กลายเป็นประเทศใหม่เลย หุหุหุหุ คิดดูให้ดี ประเทศใหม่กำลังจะเกิดขึ้นเหมือนกับที่ นิติภูมิ เนาวรัตน์ เขียนบทความเอาไว้น่าจะเป็นจริง
โดย : ขุดจริงเหรอ     วันที่ :2005-07-08 21:12:00    IP :58.11.67.xx   
ความคิดเห็นที่ 411
แล้วมีผลเสียมั้ย แล้วไทยจะไม่แยกเป็น 2ประเทศเหรอ ยังไม่ขุดยังจะแยกดินแดนกันอยู่เลย
โดย : mc     วันที่ :2005-07-08 21:00:10    IP :203.170.243.xx   
ความคิดเห็นที่ 410
โครงการมีมาตั้งนาน แต่เพราะมันไปกระทบเศรษกิจของไอ้เสือเหลืองเข้า

มันมีบางส่วนที่เวลาขุดคอลงแล้วมีส่วนเกี่ยวข้องกับมันอะ อันนนี้ผมไม่รู้นะ แต่ได้ยินมาอย่างนั้น

ผมว่าหลายๆอย่างมาเลย์อะ มีเอี่ยวโดย : เกลียดเสือเหลือง     วันที่ :2005-07-08 20:58:01    IP :203.151.140.xx   
ความคิดเห็นที่ 409
งานนี้สิงคโปร์ต้องเล่นงานพี่ไทยแน่ๆๆๆเชื่อเหอะ 100 % ฟันธง ถ้าจะทำอย่าให้มีเอี่ยวกับต่างประเทศนะโว้ย เดี๋ยวจะเหมือนซีทีเอ็กอีก
โดย : ikk     วันที่ :2005-07-08 20:29:36    IP :203.121.168.xx   
ความคิดเห็นที่ 407
ผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่จริงๆแล้วก็อยากให้มีการขุดคลองเพื่อช่วยปัญหาในด้านเศรษฐกิจ แต่ถ้าเราลองมองอีกมุมหนึ่งถ้าไทยเกิดสงครามขึ้นมาท่าเรือที่คลองที่เราขุดขึ้นถูกศัตรูยึดได้จะทำให้ศัตรูสามารถเข้าถึงกทม.ได้โดยง่ายเพราะจากคลองที่ขุดขึ้นมาอีกแค่นิดเดียวก็ถึงกทม.แล้ว และอีกอย่างหนึ่งถ้าขุดแล้วสิงโปร์จะเอาอะไรกิน
โดย : O_O     วันที่ :2005-07-08 20:15:39    IP :61.91.128.xx   
ความคิดเห็นที่ 406
แล้วเมื่อไรแม่งจะขุดชะทีละ
โดย : 44     วันที่ :2005-07-08 20:05:50    IP :202.129.24.xx   
ความคิดเห็นที่ 405
"ขวานที่ไม่มีด้าม นำไปใช้ย่อมไร้พลัง" .....
โดย : มาลายูอิสลามปัตตานี     วันที่ :2005-07-08 20:02:49    IP :203.144.239.xx   
ความคิดเห็นที่ 404
no. 365 is f...... stupid
โดย : stupid     วันที่ :2005-07-08 20:00:01    IP :213.190.195.xx   
ความคิดเห็นที่ 403
ผมนั่งอ่านความคิดเห็นตั้งแต่แรกจนถึง 393 มาจึงเห็นว่ามีหลายความคิดเห็นที่คิดว่ารูปตามโพสไว้ข้างบนนั้นเป็นคลองที่ต้องขุดจริงๆ แต่จริงๆ แล้วรูปข้างบนเป็นเพียงเส้นทางที่เค้าคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ ไม่ได้หมายความว่าจะขุดทุกเส้น เป็นทางที่ทางคณะกรรมการศึกษาจริงนั้น คือเส้นทาง 9A ที่เป็นสีน้ำเงิน ซึ่งจะขุด 2 คลอง (คลองคู่ขนาน) ให้เป็นคลองขาเข้า - ขาออก ซึ่งจะทำให้เรือไม่ชนกัน และขนาดคลองจะกว้างไม่น้อยกว่า 200 เมตร ซึ่งเรือที่มีขนาด 500,000 ตัน กว้างเพียง 68-90 เมตร ส่วนความลึกของคลองจะประมาณ 40 เมตร ซึ่งเรือที่บรรทุกเต็มพิกัดจะลึกประมาณ 27-35 เมตร และระยะห่างระหว่าง 2 คลองจะมีผืนดินกั้น ซึ่งกว้างประมาณ 1,000 เมตร นี้คือเส้นทางที่ศึกษาจริงๆ
และบางความคิดเห็นที่ว่าเราจะเอาเงินมาจากไหนในการขุดคลองงบประมาณที่ใช้ขุดนั้นแบ่งได้ประมาณ 2-3 ส่วน คือ 1. งบประมาณ ในการขนดิน(ขนอย่างเดียวนะ) 4,000 ล้านลูกบาก์ศเมตร ตกลูกบาก์ศเมตรละ 150 บาท เป็นเงิน 600,000 ล้านบาท 2 ค่าสะพาน (น่าจะมีมากกว่า 2 สะพาน ) 3 สะพาน และอุโมง 2 อุโมง เป็นเงิน 50,000 ล้านบาท 3. ค่างานต่างๆ อีก ทั้งค่าขุด ค่าวางระบบ ต่างๆ อีกประมาณ 350,000 ล้านบาท (ค่าขุดคลองน่าจะแพง) รวมๆ แล้ว ประมาณ 1,000,000 ล้านบาท เงินเอาจากที่ไหน งานนนี้เราคงไม่ได้จ่ายทีเดียว 1,000,000 ล้านบาทหรอก เราก้อให้รัฐบาลออก พันธบัตร ปีละ 100,000 ล้านบาท ซัก 3 ปีค่อยจ่ายคืนพร้อมดอกเบี้ยที่แพงกว่าฝากไว้ในธนาคาร แล้วทุกๆปีก้อออกต่อไปอีกทุกปี จนครบ 1,000,000 ล้านบาท (นี้คือคำนวณคราวๆ) ก้อสามารถที่จะทำได้ โดยไม่ต้องไปพึ่งเงินต่างชาติ แล้ว (ที่บรรยายมาทั้งหมดนี้ก้อไปศึกษามาอีกทีแต่มาบอกให้เป็นภาษาที่เราเข้าใจกันง่ายๆ)
สุดท้ายก้อคงสนับสนุนการขุดคลอง แต่ก้อขอให้รัฐบาลทำการสำรวจอย่างจิงจัง เลยว่าตรง 9A เนี่ย มันกระทบกับทรัพยากรของเราน้อยที่สุดเลยหรือป่าว ต้องทำประชาวิจารณ์ กับคนในพื้นที่ เข้าถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในการเวนคืนที่ดินในครั้งนี้ แล้วก็ต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ถ้าเกิดสึนามิแล้ว จะมีผลกระทบกับคลองและผู้คนที่อาศัยริมฝั่งคลองไหม หรือแม้กระทั้งบางความคิดเห็นที่บอกว่าจะเกิดการแบ่งแยกดินแดน ก็ต้องทำความเข้าใจกับทุกๆ ฝ่ายด้วย ผมเป็นเพียงหนึ่งความคิดเห็นในอีกหลายๆ ล้านความคิดเห็น และเป็นอีกหนึ่งแรงในอีกหลายๆ ล้านแรงที่จะช่วยขุดคลองในครั้งนี้ถ้ามันจะเกิดขึ้น ผมคิดว่าพวกเราน่าจะนัดกันไปยื่นแสดงความคิดเห็นให้กับรัฐบาลที่ทำเนียบหรือส่งจดหมายเป็นผนึกส่งไปที่ทำเนียบรัฐบาลว่าสนับสนุนความคิดที่จะขุดคลองไทยนี้ ดูสิว่าถ้าส่งไปซักล้านฉบับแล้วรัฐบาลเราจะนิ่งเฉยเชียวหรอ และไปให้กำลังใจกับคณะกรรมการที่ศึกษาเรื่องนี้ เพื่อที่จะทำให้โครงการที่พวกเราเฝ้าฝันมานานหลาย สิบปี (หลายร้อยปีก็ว่าได้นะ) เป็นจริงขึ้นมา

โดย : ตนรักไทย     วันที่ :2005-07-08 19:50:15    IP :202.176.93.xx   
ความคิดเห็นที่ 402
ใครบงการอีกละ
กี่กิโลเมตรหว่า?
1 2 3.......................................................
โดย : Leader of Liberation Army     วันที่ :2005-07-08 19:44:35    IP :210.86.206.xx   
ความคิดเห็นที่ 400
no comment
โดย : flyn     วันที่ :2005-07-08 19:36:55    IP :61.91.165.xx   
ความคิดเห็นที่ 399
เห็นพูดแต่ข้อดี ไม่เห็นพูดถึงข้อเสียเลย รึจะบอกว่าไม่มีข้อเสียเลย
โดย : จิงหรอจ๊ะ     วันที่ :2005-07-08 19:33:30    IP :203.172.67.xx   
ความคิดเห็นที่ 398
ขุดคับ อยากให้ขุดนานแล้ว อยากรวยกะเค้ามั่ง จัง งิงิ
โดย : L[o]N[e]L[y]     วันที่ :2005-07-08 19:10:03    IP :61.91.99.xx   
ความคิดเห็นที่ 397
ยังไม่ทันทำเลยก็บอกว่าไม่มีทางบ้างหละ....มีผลเสียบ้างหละ...ประเทศไทยไม่เจริญก็เพราะคนพวกนี้แล......มัวแต่กลัวนั่นกลัวนี่พยายามหาข้อเสียเพราะพวกมันนี่แหละที่ทำให้ประเทศเราไม่พัตนาเหมือนญี่ปุ่นที่แม้ว่าไม่มีคลองจนถึงบัดนี้...อย่าหัวเก่ายึดติดนักซี่..........ปานามาเขาขุดคลองแล้วประเทศเขาแบ่งเป็น2ประเทศเหนือใต้รึเปล่าละ.........เรื่องทุนละก็ย่อมมีประเทศมหาอำนาจร่วมลงทุนขุดอยู่แล้ว.....เงินประเทศเราก็มีพอที่จะขุดได้ด้วยซ้ำ...อย่าดูถูกประเทศตนเองนัก.........โจรใต้มันมีอะไรที่จะมาแยกดินแดน..รถถังเหรอ..เครื่องบินเหรอ..เครื่องยิงจรวดเหรอเปล่า..กำลังพลนับหมื่นนับแสนเหรอ....."ไม่มีซักอย่าง".....แล้วเราที่อุส่าเสียภาษีเพื่อซื้ออาวุธทางทหารใหม่ๆกลัวมันเหรอ...ขุดคลองมันจะได้แสดงตัวขึ้นเราจะได้กำจัดมันพร้อมๆกันเหมือนขยี้มดปลวกด้วยซ้ำ.......หากจิตใจยังมีความเป็นหนึ่งเดียวถึงมีคลองมากั้นแล้วเป็นไรไปละ........แต่อย่าไปขุดใกล้มาเลแล้วกันเดี๋ยวมันก็อ้างกรรมสิทธ์เหมือนแหล่งก๊าซธรรมชาติอีกพวกนี้เห็นแก่ตัวอยุแล้วคุณก็รู้
โดย : The President of Southern Repu     วันที่ :2005-07-08 19:08:17    IP :203.156.131.xx   
ความคิดเห็นที่ 396
แผนโดยรวมถือว่าดีมาก ๆ ถ้าทำได้ ในฐานะคนไทยคนหนี่งก็ขอเอาใจช่วย แต่คนที่เป็นรัฐบาลถ้ายังหวังประโยชน์ส่วนตนอยู่ ก็คงยาก ชาติหน้าแล้วกันคอยดู...ถ้ายังเอาตำรวจไปต่อสู้กับ(โจรภาคใต้) รบก็ไม่เป็นยังจะคุยอีก.
โดย : บรรเลง     วันที่ :2005-07-08 19:04:53    IP :61.91.116.xx   
ความคิดเห็นที่ 395
ไอ้ เ-ย แม้งขุดไปดิ แยกประเทศไปเลย แม้ง จะ ให้แผ่นดินไทยเป็นขวานทองก็ขุดเลย
โครงการนี้มีมาตั้งนานแล้วแต่ เค้าไม่ทำ เพราะไม่อยากให้ ประเทศ โดน แบ่งแยก
โดย : เรียนจบ ป๑.     วันที่ :2005-07-08 19:03:42    IP :202.183.217.xx   
ความคิดเห็นที่ 394
พูดที่ไรไอ้พวกนักวิชาการปากดีหาว่าเป็นพวกแบ่งแยกดินแดนทุกที่เมื่อไม่มีผลประโยชน์ก็ด่าเขามีเงินที่มันได้ถูกหรือผิดมันก็ไม่พูด
โดย : pp     วันที่ :2005-07-08 18:59:53    IP :203.185.130.xx   
ความคิดเห็นที่ 393
แผนที่ที่แสดง เค้าไม่ได้ตัดมันทุกจุดหรอก แค่เป็นเส้นทางให้ดูว่ามีเส้นทางไหนที่เค้าไปสำรวจความเป็นไปได้มาแล้วบ้างน่ะ เค้าจะเลือกเพียงจุดเดียวเท่านั้น ซึ่งเค้าทำการสำรวจไว้และพอจะสรุปออกมาได้คร่าว ๆ แล้วแหละ ไงลองเข้าไปอ่านตามเวปที่เค้า link ไว้ให้สิ และถึงคุณ คห.ที่ 388 ก็เค้าต้องการให้ 3 จังหวัดภาคใต้เจริญไงล่ะ ถึงอยากให้เกิดโครงการนี้ ไม่งั้นช่วยบอกหน่อยสิ จะให้เค้าเจริญได้ยังไง ถ้าไม่สร้างงาน ให้เค้า จะให้ทุนไปปลูกสวนยางเพิ่ม หรือว่าทำการท่องเที่ยวก็คงจะยากน่ะ
โดย : sum1     วันที่ :2005-07-08 18:19:50    IP :203.130.143.xx   
ความคิดเห็นที่ 392
ลองคิดถึงอย่างอื่นบ้างสิที่ไม่ใช่แค่ความเจริญทางเศรษฐกิจ ด้านอื่นๆความเป็นอยู่ประชาชนพื้นท นั้นประชาชนจะอยู่กันอย่างไรต้องย้ายที่อยู่และจัดบริเวณแถวนั้นเพื่อทำเป็นท่าเทียบเรือและที่อื่นๆ ขุดกันมากแบบนี้คงเหลือประจวบเป็นจังหวัดสุดท้ายของภาคใต้ที่ยังคงสภาพให้เห็น จังหวัดอื่นนอกนั้นช่างมันหรอ! คุณไม่ได้อยู่บริเวณที่ขุดคุณก็ไม่ได้เดืดร้อนใช้ไหมจังหวัดอื่นๆจะเป็นยังไง การเป็นอยู่ประชาชนจะเป็นยังไง ทุกวันนี้ภาคใต้ก็ร้อนจนไม่รู้ว่าจะร้อนยังไงอยู่แล้ว
แม้ขุดแล้วใครจะโกงกิน แต่ก็ไม่เป็นไรใครทำอะไรย่อมรู้อยู่แกใจ ( ความลับไม่มีในโลก ) แล้วผลกรรมก็จะตามมาในที่สุด โกงประเทศชาติได้ชดใช้กรรมมไม่เพียงแต่ชาตินี้ชาติเดียวหรอก จำไว้น่ะ ค่าของคนมันอยู่ที่ข้างในอกด้านซ้ายต่างหาก
โดย : ปาริฉัตร     วันที่ :2005-07-08 17:55:41    IP :203.113.76.xx   
ความคิดเห็นที่ 391
ถามประชาชนคนไทยทั้งประเทศแล้วหรือยังว่าสมควรขุดหรือไม่ ถ้าเสียงข้างมากบอกให้ขุดก็ต้องขุด ถ้าไม่ให้ขุดก็ไม่ต้องขุด
โดย : ประชาชนคนไทย     วันที่ :2005-07-08 17:32:13    IP :219.93.229.xx   
ความคิดเห็นที่ 390
ทำแล้ว เจริญ ชัวร์ !!!
โดย : lDoGs1000WaySl     วันที่ :2005-07-08 17:27:53    IP :203.188.42.xx   
ความคิดเห็นที่ 389
ผมว่ามันคงยากที่รัฐจะขุดเพราะโครงการนี้รัฐบาลทุกรัฐบาลก็ไม่พูดถึงกันเลยเงียบกันทั้งนั้น ไทยไม่มัตังพอที่จะขุด คนไทยจำนวนหนึ่งโดนประเทศสิงคโปร์เอาเงินฟาดหัวไม่ให้ทำพูดกี่ครั้งเรื่องก็เงียบเพราะมีคนทำให้มันเงียบ คนมันเห็นเเก่เงินโดนเงินต่างชาติมากๆๆฟาดหัวก็เงียบกันแล้ว คนใหญ่ๆโตๆมันคิดว่าเข้ามาโกยก็พอปล่อยให่ประเทศเป็นไงก็ชั้งหัวมัน ประเทศจะจนก็ไม่สนปล่อยไป ขอให้กรูรวยกรูได้เงินมาฟาดหัวก็พอ เราคนไทยต้องรวมตัวเอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเพื่อผลประโยชน์ของประเทศให้ประเทศไทยได้เจริญบ้างไม่ใช่บ้านนอกอยู่อย่างนี้
รัฐบาลชุดใหนบ้างละที่จะมองเห็นผลประโยชน์ตรงนี้บ้างล่ะครับ
โดย : อยากได้เห็นว่าทำจริงๆ     วันที่ :2005-07-08 17:26:54    IP :61.91.162.xx   
ความคิดเห็นที่ 388
รู้นะว่าขุดคลองไทย แล้วประเทศจะพัฒนาขึ้นมาก
แต่อยากให้เป็นแบบนี้อ่ะ อยากให้เป็นขวานทองของไทยอยู่อย่างนี้
พัฒนา 3 จังหวัด ภาคใต้ให้เป็นเมืองที่เจริญทัดเทียมกับมาเลเซียดีกว่าไหม
ทุกคนรู้ว่าปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สาเหตุเพราะอะไร
แต่ทำไมไม่จัดการให้เด็ดขาดซะทีล่ะครับ
โดย : ชาวไทย     วันที่ :2005-07-08 17:18:33    IP :203.151.141.xx   
ความคิดเห็นที่ 387
เห็นด้วยอย่างยิ่งคับ แต่ผมว่าไงสิงคโปร ต้องเข้ามาแทรกแซงแน่นอน
ถ้าทำได้สุดยิดคับ
โดย : poom     วันที่ :2005-07-08 17:15:00    IP :203.146.253.xx   
ความคิดเห็นที่ 386
มีแต่ผลดี ทำไมไม่บอกผลเสียด้วยล่ะ
โดย : แปก     วันที่ :2005-07-08 17:14:50    IP :202.28.47.xx   
ความคิดเห็นที่ 385
คุณโอม คนไทยก็อยากให้ประเทศเจริญทั้งนั้นแหละ แต่ถ้าเจริญแต่วัตถุมันไม่เข้าท่านะ คลองหนะ ให้รุ่นเราตายก่อนแล้วค่อยขุดก็ยังได้ แต่ที่ควรทำเร่งด่วนตอนนี้คือทำให้จิตใจคน เจริญ ซะก่อนนะ
โดย : bird     วันที่ :2005-07-08 17:05:57    IP :203.155.254.xx   
ความคิดเห็นที่ 384
ถ้าขุดกันจริงๆ จะขุดทุกจุดตามแผนที่แสดงข้างบนมั๊ย ภาคใต้ก็เหลือพื้นดินน้อยลง แล้วถ้าขุดจะใช้อะไรขุด เครื่องจักรขนาดใหญ่ หนักขนาดนั้น ต้องจ้างต่างประเทศ ถึงไม่มีเงินจ้างเขาก็คง ให้สัมปทานไปแลกกับการขุด และคนขอสัมปทานคงเป็นเอกชน ซึ่งเล่เหลี่ยมในการโกยคงแพรวพราว และถ้าเป็นสัญญาระหว่างประเทศ ทุกวันนี้ยังเป็นทาสทางความคิดเขาไม่พอใช่มั๊ย แล้วพื้นที่ที่จะขุดมีเรื่องของความเชื่อ และวัตถุโบราณ ที่อาจจะมีอายุมากกว่าบ้านเชียงเสียอีก ขุดซิจะได้ได้รู้มีอะไรอยู่บ้างก่อนหน้านี้ และหลังจากขุดแล้วจะเป็นอย่างไร ทุกวันนี้ไม่ขุดก็มีปัญหาแบบนี้ และถ้าขุดจะมีปัญหาอะไรมาให้คนไทยต้องปวดหัวอีก ต้องแบ่งประเทศส่วนน้อยให้ต่างชาติไปสมัยก่อน ตอนนี้ต้องตัดแบ่งประเทศตัวเองเพื่อเงิน แล้วที่ดินของประชาชนแถบนั้นหละ จะเวนคืนเขาไร่ละเท่าไหร่ เดี๋ยวไปกว้านซื้อไว้รอ จะเกงกำไรให้สุดๆไปเลย ถ้าประชาชนในพื้นที่ไม่ยอม จะเกิดปัญหาแบบ รัฐปัตตานีมั๊ย รึว่าคนที่เคยอยู่ตรงนั้นให้เขาเป็นเจ้าของสัมปทานไปเลย ประเทศรวยขึ้น จากตัวเลขเศรษฐกิจที่ต่างชาติยอมรับ แต่คน ประชาชนกลับมีหนี้สินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามกับสมัยก่อนอย่างสิ้นเชิง ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศเกษตรกรรม ไม่ได้ด้อยพัฒนาตรงไหน วัฒนธรรม จิตใจ วัยรุ่น ก็ไม่ได้มีปัญหาขนาดนี้ ยังจำได้ ตอนเด็กๆ ไม่มีคอมพิวเตอร์ ผู้คนอายุยืน เดี๋ยวนี้ สถิติการตายมากขึ้นทุกที อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ย้อนหลังแค่เดือนเดียว นับซิกี่ศพ ถ้านับไม่ถูกก็เทียบกับตอนเกิด ซึนามิละกัน
โดย : bird     วันที่ :2005-07-08 17:02:38    IP :203.155.254.xx   
ความคิดเห็นที่ 383
ผมคิดว่าคนที่เข้ามาอ่านส่วนมากกว่า 80 % เห็นด้วยกับการขุดคลอง แต่ว่าที่ไม่สามารถขุดเพราะว่าผู้บริหารประเทศขาดความเข้มแข็ง เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่า สิงคโปร์ ย่อมไม่ยอมจะต้องพยายามทุกวิถีทางในการขัดขวาง ไม่ว่าจะเป็นยัดเงิน หรือร่วมมือกับอเมริกาเพื่อบีบไม่ให้ขุด ดังนั้นผมคิดว่าทางที่จะเป็นไปได้คือ
1. มีพระกระแสราชดำรัสจากในหลวง ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าเป็นไปได้ยากเพราะท่านไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมือง
2. ถ้าคนไทยที่มีจิตสำนึกทุกท่านร่วมกันสร้างกระแส ตีแผ่ความจริง สร้างความตระหนักให้ทุกๆ คนเห็นด้วย และกดดันรัฐบาลให้ทำ ผมเชื่อถ้าคนไทยซัก 5 แสนคนร่วมกันแสดงพลังสนับสนุนเรื่องนี้ รัฐบาลก็คงจะให้ความสนใจ และถ้าประชาชนให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องก็คงไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปครับ

อยากเห็นการร่วมใจกันสนับสนุน
เพราะผมว่าตอนนี้ประเทศไทยกำลังเริ่มถดถอยครับ เนื่องจากคนไทยเองขาดความมุ่งมั่น เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทุกคนฉลาดรู้สึกถึงปัญหาแต่ว่าก็ต่างหาทางแก้ปัญหาเฉพาะตัวเอง และสิ่งที่ผมอยากให้คนไทยตระหนักอีกอย่างคือการรับรู้ข่าวสารครับ อยากให้แยกแยะนิดนึงเนื่องจากปัจจุบันประชาชนจำนวนมากยังเชื่อสิ่งที่สื่อพยายามเสนอ ทั้งที่บางอย่างก็ขัดต่อความจริงมากครับ

ผมต้องขออภัยล่วงหน้าถ้าข้อคิดเห้นของผมไม่ตรงกับความคิดของคนอ่าน

โอม
โดย : โอม....     วันที่ :2005-07-08 16:51:09    IP :203.185.134.xx   
ความคิดเห็นที่ 382
ทุกอย่ามีดี แต่ผลเสียก้อมีไม่น้อนเช่นกัน
โดย : noom     วันที่ :2005-07-08 16:40:58    IP :203.172.104.xx   
ความคิดเห็นที่ 381
ขุดเลยครับ เห็นด้วย ถ้าทำแล้วเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติก็สมควรทำได้เลย ไม่ต้องไปสนใจพวกหัวโบราณ พวกถ่วงความเจริญ ทำแล้วประเทศไทยจะดีขึ้นก็ทำได้เลย
โดย : คนใต้     วันที่ :2005-07-08 16:36:52    IP :203.113.70.xx   
ความคิดเห็นที่ 380
ดูจากภาพแล้วจะขุดที่ภาคใต้ใช่ไหม แล้วอย่างนี้ไม่เป็นปัญหาเกี่ยวกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไง ยิ่งอยากจะแยกประเทศอยู่ด้วยนะ
โดย : kok     วันที่ :2005-07-08 16:34:58    IP :203.144.240.xx   
ความคิดเห็นที่ 379
อยากจะให้ขุดเร็ว ๆ ๆๆๆ เศรฐกิจไทยจะได้ดีกว่านี้ไม่ต้องไปทำงานไกลถึงสิงค์โปร มาเลซีย รัฐบาล แม่งทำอะไรอยู่รีบขุดได้แล้ว ประชาชนจะจนได้อยู่แล้ว
โดย : dfdf     วันที่ :2005-07-08 16:33:38    IP :58.136.31.xx   
ความคิดเห็นที่ 378
ที่ขุดไม่ได้ เพราะมีผู้ได้รับผลกระทบจากการขุดพยายามอย่างเต็มที่ๆจะขัดขวาง
เช่น ยัดเงิน, สร้างความวุ่นวายในประเทศของเรา แต่พยายามทำตัวเป็นเพื่อนบ้านที่ดี

แต่ถ้าจะขุด...
1. เงินลงทุนจากไหน ต้องหุ้นกะใคร สัมปทานกี่ปี ผลตอบแทนแท้จริงที่เราจะได้รับ
2. อย่ายอมให้ใครคนใดคนหนึ่ง / ต่างชาติ เป็นเจ้าของสมบัติของชาติแบบทุกวันนี้
3. ถ้าระดมทุน ควรมีจัดการอย่างโปร่งใสจริงๆ ไม่ใช่โปร่งใสแบบทุกวันนี้
4. การบริหารจัดการจะให้รัฐ/เอกชนบริหาร ใครจะเป็นผู้บริหาร ?

อย่าให้ทุกอย่างต้องอยู่ในมือนายทุนมากเกินไป มิฉะนั้นคนจนจะไม่มีวันได้ลืมตาอ้าปาก
โดย : รักเธอประเทศไทย     วันที่ :2005-07-08 16:18:37    IP :58.10.101.xx   
ความคิดเห็นที่ 377
เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ แต่อย่าให้พวกมันบริโภคมากนะ
โดย : Nor     วันที่ :2005-07-08 16:15:42    IP :210.1.27.xx   
ความคิดเห็นที่ 376
ใช่ คลองคอคอดกระป่ะ

เราว่านะขุดเถอะ มันมีประโยชน์กับ ประชาชนไทยมากกว่า

รัฐบาลก็อย่าจ้อง รับประทาน กันหนักเลย เอาความเจริญมาให้ประเทศไทยเรามั้งเถอะ

โดย : แพนด้า     วันที่ :2005-07-08 16:09:18    IP :210.86.221.xx   
ความคิดเห็นที่ 375
มันขุดไม่ได้เพราะ สิงคโปร์ กับ มาเล ยัดเงินอยู่ไงเลยไม่ได้ขุดซะทีนานมากแล้ว และ คงไม่ได้ขุดต่อไปถ้ารัฐบาลยังคงแดกเงินอยู่ เพื่อประเทศทำซักหน่อยเหอะ
โดย : ..     วันที่ :2005-07-08 15:26:18    IP :202.28.27.xx   
ความคิดเห็นที่ 373
ขุดเถอะอย่างไงภาคใต้ก็ไม่สงบ ที่เกิดปัญหาภาคใต้ก้เพราะสมัยก่อนรัฐบาลไทยยอมเค้านะสิเค้าเอาเงินปิดปากจากประเทศ สิงค์โปร์ มาเล รับรอง2ประเทศนี้ตายไม่มีวันได้ดูถูกคนไทย แน่นอน
โดย : iso     วันที่ :2005-07-08 15:21:22    IP :210.213.40.xx   
ความคิดเห็นที่ 372
เอ่อ มันโครงการนานกว่าหนองงูเห่า อีกแหน่ะ
โดย : มาอีกแระ เมื่อไหร่ จะทำหล่ะ     วันที่ :2005-07-08 15:18:16    IP :203.151.140.xx   
ความคิดเห็นที่ 371
ถ้าขุดแล้วสิงคโปร์กับมาเลย์เจ๊งขุดเลยครับ มันชอบดูถูกคนไทยดีนัก โดยเฉพาะไอ้มาเลย์นี่แข่งกีฬาชอบโห่นักดูซิเราขุดคลองบ้านเรามันจะตามมาโห่รึเปล่า
โดย : Kongming     วันที่ :2005-07-08 15:10:09    IP :203.170.246.xx   
ความคิดเห็นที่ 370
หากขุดไปแล้วต้องเผชิญภัยกับการจ้าง ประชาชนปั่นป่วนโดยการว่าจ้างจากต่างประเทศ(เพื่อนบ้านเราเอง) ไมใช่ ใครทั้งสิ้น หากไทยขุดคลองนี้เสร็จเมื่อไร
ข้างบ้านตาย เพราะฉนั้น ต้องจ้าง ๆ ๆๆๆๆๆๆๆๆ ไม่ให้ไทยขุดได้
เรือเดินสมุทร ไม่ต้องผ่าน ร่นระยะทาง 1,000 กม. คุ้มกว่าเยอะ ตัวอย่างสนามบินสุวรรณภูมิ ข้างบ้าน ต...............สนิท ใคร่ว่า จริง ช่วยสนันนนุนด้วย
โดย : kitt     วันที่ :2005-07-08 15:09:42    IP :203.170.254.xx   
ความคิดเห็นที่ 369
ขอร้องเถอะ กรุณาเถอะครับ ช่วยรีบๆขุดเถอะ รัฐบาลก็มีเอกภาพมากขนาดนั้นยังจะม้วรีรออะไรอีก รีบขุดคลอง และเปิดบ่อนคาสิโนด้วยนะครับประโยชน์มหาศาลครับ
โดย : สองฝั่งคลอง     วันที่ :2005-07-08 14:51:38    IP :61.91.207.xx   
ความคิดเห็นที่ 368
เพิ่มศักยาภาพพพพพพพพพพพพพ.......รีบสั่งไปเลลยเจ้านายยยยยยยยย
ชาวบ้านจะได้ลืมตาอาปากเสียที่..ครับท้านนนนนนนนนนนนนนน
พันธมิตร ไทย- มาเลย์ -สิงคโปร์
โดย : ชาวไทย     วันที่ :2005-07-08 14:41:39    IP :202.28.17.xx   
ความคิดเห็นที่ 367
ผมได้ยินเรื่องนี้มาตั้งแต่ มัธยม (อายุตอนนั้นประมาณ 14-15 ปี ตอนนี้ผม 25 ปีแล้ว) ตอนนี้ก็ยังเป็นแค่โครงการอยู่ ไม่เห็นจะทำได้ซะที ผมดูแล้วปัญหาที่กังวลมีอยู่สองอย่างเอง

1. ปัญหาสิ่งแวดล้อม ผมว่ามันมีมาตรการป้องกันได้นี่
2. ปัญหาแบ่งประเทศ ผมว่ากลัวเกินไปหรือเปล่า ความกลัวคือสิ่งที่มองไม่เห็น อย่ากลัว ฮือ ฮือ อย่ากลัว

ขุดไปเหอะ ก่อนที่เขาจะไม่ใช้เรือกัน
โดย : BEE     วันที่ :2005-07-08 14:37:56    IP :203.144.159.xx   
ความคิดเห็นที่ 366
มองแต่จุดดีอย่างเดียว ทำไมไม่มองจุดเสียบ้าง
เช่น มลภาวะ การทำลายสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณี ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเป็นของคนไทยทั้งประเทศแน่หรือ คนที่อยู่ตรงบริเวณขุดคลองจะได้อะไรชดเชยจากความล่มสลายทางวัฒนธรรมสังคม และสิ่งที่ตามมาจากนานาอารยะประเทศนำมาให้โดยผ่านทางคลองนี้แน่ใจหรือว่าเป็นของดีล้วนๆ........อยากได้...แต่สิ่งที่ได้มาไม่รู้ใครกอบโกยเอาไปหมด.เพียงไม่กี่คน...ความล่มสลายความฉิบหายที่เป็นปัญหาซ้ำซ้อน(ทับซ้อน)จะเกิดอะไรขึ้นอีก...ให้ปวดกะบาน...แก้ไขกันไม่รู้จบสิ้น.....คนที่คิดแต่จะเอาควรมองอีกด้านว่าที่สูญเสียไปมันคุ้มหรือเปล่า...
โดย : konti     วันที่ :2005-07-08 14:33:07    IP :202.28.110.xx   
ความคิดเห็นที่ 365
ผมคิดว่านะครับ ถ้าเราขุดคลอง เหมือนกับเราแยกประเทศออกเป็น2ส่วนหรือป่าว ยิ่งเป็นแนวทางให้3จังหวัดชายแดนยภาคใต้แยกประเทศอย่างแน่นอนนะครับ
โดย : xnon     วันที่ :2005-07-08 14:17:32    IP :210.1.0.xx   
ความคิดเห็นที่ 364
ก็รู้ๆกันอยู่ว่า ผู้มีอำนาจคนไหน มีประเทศใดหนุนหลัง
โดย : เสียวว่ะ     วันที่ :2005-07-08 14:17:18    IP :158.108.251.xx   
ความคิดเห็นที่ 363
ผมว่ามันน่าจะขุดนานแล้วน๊ะครับ จะประท้วงหาวิมานอะไรกัน
เงินก็ได้ คนตกงานก็จะได้มีงานทำคนใต้ก็จะได้ไม่จนซะทีแล้ว
จะประท้วงทำมายยยยย
โดย : เย้ๆวู๊วๆ     วันที่ :2005-07-08 14:08:51    IP :203.188.19.xx   
ความคิดเห็นที่ 362
เห็นมีโครงการนานมากอะ สิงคโปร์ยัดเงินไว้อะเปล่าเลยไม่ทำกันอะ
โดย : xcer_     วันที่ :2005-07-08 14:07:12    IP :203.151.140.xx   
ความคิดเห็นที่ 361
ขุดแล้วทำให้บ้านเมืองเราเศรษฐกิจดีขึ้น สนับสนุนเต็มที่...ความสำคัญของบ้านเมืองเรามาก่อนสิ่งอื่น
โดย : ยกมือ     วันที่ :2005-07-08 14:01:06    IP :212.10.163.xx   
ความคิดเห็นที่ 360
เกลียดไอ้พวกอะไรๆ ก็มั่วไปหาการเมืองหมดทุกอย่าง เขาถามถึงเรื่องคลองโว้ย.....มีสมองคิดกันมั่งหรือเปล่า
โดย : 911     วันที่ :2005-07-08 13:59:39    IP :61.91.91.xx   
ความคิดเห็นที่ 359
ถ้าไทยขุดสิงคโปร์คงจะย่ำแย่
โดย : แสบกว่าคลอง     วันที่ :2005-07-08 13:49:44    IP :203.147.33.xx   
ความคิดเห็นที่ 358
เป็นไปไม่ได้หรอก ถ้ามันทำได้มันก็ทำกันมานานแล้ว อาจารย์ของนู๋เคยบอกว่า ถ้าเราขุดคลอง ก็เหมือนเราประกาศสงครามกะสิงคโปร์ ดังนั้นไทยเราจึงไม่ยอมขุด และก็คงเป็นไปไม่ได้ต่อไป นอกซะจากว่า เราจะกล้าพอที่จะมีศัตรูเพิ่มขึ้นอ่ะ
โดย : เม็ดโฟม     วันที่ :2005-07-08 13:43:31    IP :203.156.151.xx   
ความคิดเห็นที่ 357
ขุดได้แล้ว...อย่ามัวแต่เห็นแก่ตัวกันอยู่เลย เพื่อความเจริญและร่ำรวยของบ้านเมือง..สมควรขุด...
โดย : หมื่นทิพย์     วันที่ :2005-07-08 13:38:59    IP :203.145.14.xx   
ความคิดเห็นที่ 356
ทำแล้วรวย ทำเลย
โดย : กกก     วันที่ :2005-07-08 13:36:25    IP :203.151.141.xx   
ความคิดเห็นที่ 355
การขุดคลองมีทั้งผลดีผลเสียแต่ถ้าเรายังไม่ขุดก็ไม่มีทางรู้ได้หรอกว่าผลดีกับผลเสียอะไรมันมากกว่ากัน เหตุผลของคนทั้ง 2 ฝ่ายที่จะเอามาตัดสินกันว่าควรขุดหรือไม่ขุดมันก็ก่ำกึ่งกันอยู่ผลออกมามันก็เลยไม่ได้ขุดกันซักที
โดย : tt&t     วันที่ :2005-07-08 13:36:08    IP :58.11.74.xx   
ความคิดเห็นที่ 354
ผมว่าเกิดขึ้นได้แต่ยากมาก

สิงคโปรไม่ยอมให้ไทยสร้างหรอก มันอาจจะยัดเงินให้นักการเมืองไทยเพื่อให้สร้างช้าหรือยกเลิกโครงการไปเลย โดยที่อาจจะอ้างว่า เพื่อไม่ให้เกิดความแตกแยกของจังหวัดที่โดนตัดออก

ปล.
โกงกินกันเข้าไปพวกมิง เลือกมันมาเองนิหว่า เกลียดไอ้หน้าเหลี่ยม
โดย : ผมว่านะ     วันที่ :2005-07-08 13:31:37    IP :203.154.168.xx   
ความคิดเห็นที่ 352
มองดูดีๆๆนะคับว่าครายจะได้รับผลประโยชน์ ครายจะสัมปทาน ครายจะฮั้วประมูล ครายจะไปจับจองพื้นที่ที่นั่น ครายจะเป็นเจ้าของท่าเรือ ครายจะมีอิทธิพลสูงสุดที่จะเก็บภาษีที่นั่น บริษัทไหนที่จะไปซื้อหุ้นเกี่ยวกับท่าเรือ เปิดตลาดมาก็ขายหมดแล้ว เดี่ยวก็เป็นเหมือน CTX ที่รัฐแกล้งไม่รู้เรื่องว่ามีการโกง นายกไม่รู้จิงเหรอว่ามีการโกง
โดย : aj     วันที่ :2005-07-08 13:27:32    IP :202.44.14.xx   
ความคิดเห็นที่ 351
1.ทำมัยพูดแต่ข้อดี มันมีข้อเสียอีกตั้งเยอะ ไม่นำมาพิจารณากัน ระบบนิเวศหละ
2.ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน จะเห็นว่ามีการขนส่งทางอากาศโดยเครื่องบิน หากอ้างว่าต้องใช้ค่าใช้จ่ายแพง แล้วหากในอนาคตเค้าทำให้ถูกลงหละ สะดวกกว่า เร็วกว่า แต่อาจจะแพงกว่านิดหน่อย เค้าก้อต้องไปใช้ทางอากาศกัน แล้วที่ขุดไว้เนี่ยจะทำงัย ไม่เห็นนำเสนอเลยนะ
โดย : เปนไท     วันที่ :2005-07-08 13:24:36    IP :210.1.40.xx   
ความคิดเห็นที่ 350
บอกได้คำเดียว ว่าไม่มีทาง

เพราะขุดคลองนะมันขุดไม่ยากหรอก ถ้าไทยจะขุด ตั้งแต่สมัยใหนแล้ว

แต่สิงค์โปรเขาไม่ยอมหรอก พอเราจะขุดทีไร พี่ใหญ่อย่าง สหรัฐ ก็มาเบรคตลอด

มันมีอะไรบางอย่างค้ำคอเราอยู่ เอาออกก็เอาออกไม่ได้หรอก ถ้าเอาออกเราตายแน่

สังเกตุทักษิณ ไม่พูดถึงเรื่องนี้เลย เพราะรู้อยู่แก่ใจตัวเองว่ามันไม่มีทางทำได้ พูดก็พูดไม่ออก เฮ้อ แล้วทำเป็นมาปากเก่ง ยังโน้นอย่างนี้ เบื่อ ๆๆๆๆๆๆๆๆ
โดย : et     วันที่ :2005-07-08 13:22:36    IP :203.151.140.xx   
ความคิดเห็นที่ 349
อยากให้ขุดมานานแล้ว รอมาตั้ง 52 ปี 6 เดือน 14 วัน แต่คิดว่าชาตินี้คงไม่ได้เห็นหรอก ขอผลัดไปดูในชาติหน้าก้อแล้วกัน เผื่อได้เกิดอีกนะ
โดย : เห็นด้วย     วันที่ :2005-07-08 13:21:49    IP :61.19.200.xx   
ความคิดเห็นที่ 348
กระแสอยากขุดคลองเกิดขึ้น ผู้นำสิงคโปร์ก็จะมายืนไทยแลนด์ทันที และเรื่องก็จะเงียบในทันใด
จงจนต่อไปถ้าไม่กล้าลงทุน
โดย : รอคอยคลองไทย     วันที่ :2005-07-08 13:08:29    IP :202.143.141.xx   
ความคิดเห็นที่ 347
Dig it baby and every thing will be more than fine
โดย : wrong hole     วันที่ :2005-07-08 13:07:34    IP :67.188.229.xx   
ความคิดเห็นที่ 346
เดี๋ยวจะมีนักการเมืองต้องรวยกันอีกเพราะเงินใต้โต๊ะแล้วก็ไม่ได้ขุดอีก
โดย : กร     วันที่ :2005-07-08 13:04:29    IP :203.170.235.xx   
ความคิดเห็นที่ 345
อยากให้ขุด ๆ กันเร็ว ๆ ฝังสิงโปร มาเล ไปเลย และถ้าเป็นไปได้ อย่าขุดตรงระหว่างกลางของทางใต้ หรือ ช่วงที่กว้าง แต่ขุดช่วงที่เล็กที่สุด หรือไม่ก็ ขุดระหว่างพรหมแดนประเทศ เลย 5+++++++++++ จะได้ไม่มีปัญหามากมาย พวกก่อการร้าย มาขวาง ก็ ฆ่าทิ้งซะ พวกหนักประเทศ
โดย : คนไทย     วันที่ :2005-07-08 13:02:16    IP :58.10.137.xx   
ความคิดเห็นที่ 344
ทำไมไม่ลงมือขุดสักที ได้ยินเรื่องนี้ตั้งแต่เด็ก จนตอนนี้ 24 แล้วไม่เห็นคืบหน้า ผลประโยชน์ ผลประทบ หากต้องขุดจริงๆ คนไทยสามารถทำได้และแก้ปปัญหาได้

แต่ตอนนี้ที่ไม่ขุดก็เพราะว่า มรีเงินสนับสนุนจากสิงคโปร์อยู่ ทำไมเราต้องไปแคร์เค้าด้วยหว่า.... ที่จีนมันยังขุดๆๆๆๆ สร้างๆๆๆๆ ระเบิดๆๆๆๆ แม่น้ำโขง นะ แม่น้าที่เป็นสายหลักของหลายประเทศ ไม่เห็นมีหน้าไหนไปป่าวประกาศด่าแมนฃร่งมันเลย แถมเห็นดีเห็นงมด้วย

แล้วหากขุดแล้วเรื่องปัญญหาทางใต้ ไม่ต้องห่วงคิดว่ายังควบคุมได้ แค่คลองนะ ไม่ใช่ มหาสมุทร แล้วไอพวกที่มันก่อการร้ายอยู่ ก็พวกไม่มีงานทำทั้งนั้น ไม่มีเงินเรียน มันก็เลยได้เงินสนับสนุนจากต่างประเทศ ไม่ว่า มาเลย์ ตะวันออกกลาง

เคยมีเพื่อนเล่าว่าพวกเพื่อนๆ ของเค้าบางคนได้เงินไปเรียนการก่อการร้ายที่แถบตะวันออกกกลาง...ก้ประเทศไทยไม่เคยให้รายได้ที่ดี คนมันก็ต้องดิ้นรน ว่าไหม....
โดย : ห้อย     วันที่ :2005-07-08 12:56:30    IP :202.12.74.xx   
ความคิดเห็นที่ 343
ปัญหานี้ก้อมีมานานแล้วนิ ถ้าขุดสมัยก่อนก้อถูกกว่านี้เยอะมากๆ เดี๋ยวนี้แพงเยอะ แล้วจะเอาเงินที่ไหนขุดคะ? ในเมื่อเงินของประเทศก้อเหลือน้อยเต็มทน
จะกู้ประเทศอื่น ใครเขาจะให้กู้ล่ะ มากมายขนาดนั้น ไม่รู้กี่ชาติจึงจะใช้หนี้หมด
โดย : O_o''     วันที่ :2005-07-08 12:51:12    IP :202.12.74.xx   
ความคิดเห็นที่ 342
จะรวยขึ้นจริงเหรอ ปานามาก็มีคลองเหมือนกัน จำเป็นกว่าประเทศไทยเสียอีก ถ้าไม่ข้ามคลองปานามาต้องเสียเวลาเป็นเดือนๆ ทำไมประเทศปานามาไม่เห็นจะร่ำรวย แถมยังตกเป็นเบี้ยล่างอเมริกาต่างหาก มีอำนาจต่อรองตรงไหน
โดย : คนไม่ค่อยเห็นด้วย     วันที่ :2005-07-08 12:50:31    IP :203.172.67.xx   
ความคิดเห็นที่ 341
พูดยู่ได้ ทำไมไม่ขุดสักที นักการเมืองได้เงินใต้โต๊ะจากพวกสิงคโปอยู่อะดิ
โดย : ko     วันที่ :2005-07-08 12:34:51    IP :203.154.27.xx   
ความคิดเห็นที่ 340
ขุดซะทีสิคร้าบ
ตอนนี้จะขุดหรือไม่ขุด มันก้อจะแบ่งแยกดินแดนอยู่ดี
เผลอๆ ถ้าขุดแล้วอาจไม่มีพวกแบ่งแยกดินแดนก้อได้นะ ( อันนี้ต้องไปถาม สิงคโปร์ดู ก๊ากๆๆ....)
โดย : kung     วันที่ :2005-07-08 12:32:16    IP :58.11.102.xx   
ความคิดเห็นที่ 339
ถ้าขุดเสร็จเมื่อไร เราก็จะรวยมากขึ้น มากขึ้น


ประเทศที่เป็นเกาะอย่างญี่ปุ่น กับฟิลิปปินก็เป็นเกาะ เขายังอยู่กันได้เลย ไม่เกี่ยวหรอก ผู้ก่อการร้าย มันจะยึดมันก็ยึดเกาะของไทยหมดแล้วนะครับ เช่น เกาะภูเก็ต เกาะช้าง เกาะกูด เกาะ
โดย : mmmmm     วันที่ :2005-07-08 12:32:15    IP :161.200.255.xx   
ความคิดเห็นที่ 338
คุณรู้หรือป่าวว่าถ้าขุดเสร็จเมื่อไหร ไอ้พวกก่อการร้ายมันจะยึดส่วนที่เหลื่อแล้วตั้งตยเป็นเอกราช พวกแบ่งแยกดินแดนอ่ะ คิดไว้บ้างหรือป่าวอ่ะครับ
โดย : bank     วันที่ :2005-07-08 12:13:27    IP :202.143.142.xx   
ความคิดเห็นที่ 337
ก็ดีนะ...เศรษฐกิจจะได้ดีขึ้น ฝังพวกมาเลย์กะสิงคโปร์ให้จมไปเลย..อิๆสะจายโว่ย..
โดย : ฟฟฟ     วันที่ :2005-07-08 12:05:10    IP :202.12.97.xx   
ความคิดเห็นที่ 329
ไปขออนุญาติ คุณพ่อสิงโปร์กะมาเลย์ยัง จะขุดคลอง
โดย : คนไทย     วันที่ :2005-07-08 11:43:27    IP :203.151.141.xx   
ความคิดเห็นที่ 327
นันักการเมืองมันเห็นแก่ได้ ประเทศจึงไม่เจริญ
โดย : 32     วันที่ :2005-07-08 11:38:53    IP :202.28.68.xx   
ความคิดเห็นที่ 325
มีแต่ข้อดีทั้งนั้นเลยนะเนี่ย....

ทำไม...ไม่เห็นพูดถึงเรื่องที่จะเกิดผลกระทบต่าง ๆ ที่จะตามมาเลย...
แฟร์-แฟร์ หน่อยซิคะ...
โดย : TSC     วันที่ :2005-07-08 11:30:32    IP :203.144.241.xx   
ความคิดเห็นที่ 324
คุณมองปัญหาเพียงแค่ด้านเดียว ไม่ลองมองกว้าง ๆ แล้วลองไปศึกษาเรื่องรัฐปัตตานีดูเสียก่อนว่าเค้าคิดยังไง แล้วคุณก็จะมองเห็นถึงปัญหาได้มากขึ้น
ปล. รัฐปัตตานีเค้าตั้งใจจะแยกดินแดนตั้งแต่ปีมะโว้แล้ว
โดย : septo     วันที่ :2005-07-08 11:24:40    IP :202.28.49.xx   
ความคิดเห็นที่ 323
ถ้าขุดคลอง เราตนไทย จะไม่มี ขวานทอง อีกต่อไป ไทย จะ มี แต่ ปัญหา ไม่จบสิ้น
โดย : ตนไทย     วันที่ :2005-07-08 11:22:48    IP :203.144.252.xx   
ความคิดเห็นที่ 322
คุณความคิดเห็นที่ 317
คุณไม่ได้รู้เลยหรือว่าไอ้พวกที่มันก่อการร้ายที่ภาคใต้มันไปเอาเงินที่ไหนมานักหนา
ถ้าเราขุดแล้วมันจะว่าอะไรเรา
โดย : ป๊อ     วันที่ :2005-07-08 11:22:14    IP :203.151.140.xx   
ความคิดเห็นที่ 321
น่าจะมีทางอื่นอีกนะที่ทำให้ไทยดีขึ้น
1.จ้างนักวิทยาศาสตร์คนไทยวิจัยน้ำมันทดแทนจากพืชพรรณของในไทย
2.รับสมัครทหารตำรวจเยอะ ลงประจำที่ใต้ ตั้ง กองใหม่ๆที่นั้นไปเลย
*ค่าจ้างทั้งหมดก็เอามาจากภาษีประชาชนและภาษีอื่นๆ
**คนจะได้มีงานทำกันเยอะ
ภาษีได้ในประเทศไทย จ้างคนไทย หางานให้คนไทย คนไทยมีเงินใช้หมุนเวียน
น่าจะดีได้บ้างนะ
โดย : (*-*)     วันที่ :2005-07-08 11:21:46    IP :202.29.37.xx   
ความคิดเห็นที่ 319
ถ้าเราขุดประเทศไหนจะเสียผลประโยชน์ คิดดูดีๆแล้วทำไม่จึงมีปัญหาที่ภาคใต้ ถ้าเราขุดเขาก็จะเสียผลประโยชน์ พอมีนักการเมืองออกมาคิด ก็จะมีกลุ่มที่ออกมาต้านแล้วก็จบลงด้วยความรวยของคนนั้นโดยไม่คิดถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ พวกนี้มันเห็นแก่ตัว เอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว ประเทศชาติถึงไม่เจริญ โดยเฉพาะพวก NGO ถ้าพวกคุณแน่จริงคุณอย่ารับเงินจากต่างชาติสิ พวกคุณไม่รู้ตัวเลยหรือว่าโง่ๆๆๆๆๆ เด็กอนุบาลยังคิดออกไม่มีใครเค้าจะมาช่วยประเทศเราอย่างจริงใจหล่อก ถ้าไม่มีผลประโยชน์ แล้วเรื่องคลองนี่ถ้าไปถามใครๆเค้าก็รู้ว่าเรื่องมันเป็นอย่างไร ประเทศมันรวยขนาดไหนก็รู้กันอยู่แต่ถ้าเราไปแบ่งรายได้มันจำนวนมาก มันก็ต้องยอมเสียเงินจำนวนน้อยดีกว่าเสียมาก เบื่อจริงๆเลยอ๊ะ
โดย : ป๊อ     วันที่ :2005-07-08 11:18:01    IP :203.151.140.xx   
ความคิดเห็นที่ 318
ฝันหวานมากไปหรือเปล่า คิดแต่ข้อดีแต่ไม่คิดถึงข้อเสียที่จะตามมา เราเห็นประเทศปานามาก็ไม่เห็นจะรวยซักเท่าไหร่เลย แถมยังเมกายังมาช่วยแบ่งผลประโยชน์ไปใช้อีก ทั้งๆที่ปานามามีทำเลที่ดีกว่าเราหลายร้อยเท่า คลองสุเอชที่อิยิปก็ไม่ได้ทำให้อิยิปเป็นชาติมหาอำนาจไปได้เลย ไทยขุดอาจจะดี แต่ทุนมหาศาลจะไปหาจากไหน ถ้าขุดคงต้องหลายประเทศช่วยกัน ผลประโยชน์ก็ต้องใช้ร่วมกันอยู่ดี ถ้าไทยขุดประเทศเดียวอาจล้มละลายได้
โดย : dd     วันที่ :2005-07-08 11:15:18    IP :202.176.169.xx   
ความคิดเห็นที่ 317
เป็นโครงการเมื่อศตวรรษ ที่แล้วจริงๆ

แต่ก็ทำไม่ได้ ทั้งมีปัญหากับสิงคโปร์

และที่แย่สุดๆคือ 3 ชายแดนภาคใต้

หากเราแยกเป็นคลองแล้ว ทำให้ไม่สะดวกต่อการควบคุมการก่อการร้ายอีก

คงเลวร้ายกว่าทุกวันนี้มาก มันคงอยากจะแยกตัวเป็นอิสระจนใจจะขาดจริง

มองไม่เห็นทางทำได้เลย
โดย : kurama     วันที่ :2005-07-08 11:08:50    IP :58.136.1.xx   
ความคิดเห็นที่ 315
ปัญหามันอยู่ที่ว่านักการเมืองและนักธุรกิจสิงค์โปรมันไม่ยอมแน่นอน อย่างที่รู้ ๆ

คงต้องใช้เงินยัดนักการเมืองไทย ซึ่งได้ผลมาเป็นสิบปีแล้ว ถ้านักการเมืองไทย

เห็นแก่คน 60 ล้านคนไม่รับเงินก็คงเป็นผลดีมหาศาล

ส่วนเรื่องปัญหาการแบ่งแยกดินแดน ถ้าขุดคลองแล้วมันคงเจริญ เงินสะพัด ปัญหา

ต่าง ๆ คงจะลดน้อยลงไป เพราะปัญหาภาคใต้มาจากความยากจนเป็นส่วนใหญ่

โดย : dd     วันที่ :2005-07-08 11:02:14    IP :161.200.255.xx   
ความคิดเห็นที่ 312
ดูจากแผนที่แล้ว ขุดซะพรุนเลย เอาสักคลองหรือสองคลองก็คงพอมั้ง เอาที่เรือขนาดใหญ่ๆ ผ่านได้สบายๆเลนอ่ะ&มาตรฐานดีเยี่ยมด้วย
โดย : dd     วันที่ :2005-07-08 10:36:02    IP :202.29.14.xx   
ความคิดเห็นที่ 311
พ่อบอกว่านี่มันเปงโครงการเก่า
เมื่อหลายสิบปีแล้วมิใช่รือ
โดย : Letter     วันที่ :2005-07-08 10:34:55    IP :203.151.140.xx   
ความคิดเห็นที่ 310
ไม่ดีหรอก เหมือนแบ่งแยกประเทศยังไงไม่รู้ คิดดุคนไทยในภาคใต้จะคิดยังไง เหมือนถูกตัดออกจากส่วนหนึ่งของไทย แล้วลองคิดดูถ้าเกิดเหตุการณ์ธรรมชาติ อย่างเช่นสึนามิ ดินแดนบางส่วนอาจจบหายไปในทะเล ซึ่งก็จริงตอนนี้ถ้าขุดคลองแล้วอาจช่วยลงภัยธรรมชาติ แต่มันอาจจะเกิดขึ้นอีกก็ได้ใครจะไปรู้ เพราะนับวันสิงแวดล้อมถูกทำลายมากขึ้นทุกวันๆ ไม่เห็นด้วยที่จะขุดคลอง
โดย : *o*     วันที่ :2005-07-08 10:34:38    IP :203.146.115.xx   
ความคิดเห็นที่ 309
กัว เรือ ข่นส่งน้ำมัน มันจะ มาล่ม ที่บ้านเราอ่ะคับ

เรื่อง โกงกิน ภาษี มีแน่นอน .............. ไม่ต้องคิดมาก เป็น แบบนี้ มาโดยตลอด ยากที่จะแก้ เพราะคนโกง เป็นผู้ใหญ่
โดย : เซ็ง version กัว     วันที่ :2005-07-08 10:34:14    IP :203.170.133.xx   
ความคิดเห็นที่ 306
สิงคโปร์มันไม่ยอมหรอก
โดย : Timemachine     วันที่ :2005-07-08 10:21:56    IP :221.128.88.xx   
ความคิดเห็นที่ 304
เห็นว่าจะขุดนานแล้วตั้งแต่เด็ก ตอนนี้ทำงานแล้ว ก็มีแค่ข่าวว่าจะขุดแต่ก็ไม่ขุด สำหรับใครที่โทษรัฐบาลทักษิณ ก็ควรหันกลับไปมองรัฐบาลที่ผ่านมาด้วย ว่าทำอะไรให้กับประเทศชาติบ้าง ไอ้ที่น้ำมันแพงไม่ได้แพงเพาะบ้านเรา แต่มันแพงไปทั่วโลก ที่นอร์เวย์เค้ายังใช้น้ำมันลิตรละ 80-90 บาท เพราะเค้าคิดว่าสิ่งที่หามาได้ยากควรมีราคาแพง และเพื่อที่จะได้รู้คุณค่าและใช้อย่างประหยัด ... วกมาเรื่องเดิมต่อ เรื่องขุดคลองนี่ถ้าเกิดว่าขุดแล้วจะมีผลดีต่อประเทศไทยก็ขุดไปเหอะ ประชาชนคนไทยจะได้ลืมตาอ้าปากซะที ทุกวันนี้มีแต่หลับหูหลับตาทำงานใช้หนี้อยู่นั่นแหละ
โดย : no-name     วันที่ :2005-07-08 10:18:22    IP :202.57.165.xx   
ความคิดเห็นที่ 303
คลองนี้อาจทำเงินมากก็จริงอยู่แต่ผมว่าอาจจะเกิดปัญหาตามมาได้
อันดับแรก อาจจะเกิดการแบ่งแยกประเทศได้ ปัจจุบัน 3 จังหวัดภาคใต้ก็พยายามทำอยู่แล้ว ถ้าขุดคลอง ก็จะทำให้บริเวณนั้นดูเหมือนถูกตัดขาดจากประเทศไทย และโจรภาคใต้อาจหุกเหิมกำเริบเรียกร้องจัดตั้งประเทศใหม่
อันดับสอง ทะเลอันดามัน อาจจะไม่สวยอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ถ้ามีเรือวิ่งผ่านเยอะๆ อาจจเกิดมลพิษในท้องทะเลขึ้น อาจจะทำลายสิ่งแวดล้อมในอันดามัน ลองเปรียบเทียบระหว่างอ่าวไทยกับอันดามันดู อันไหนน่าเที่ยวกว่ากันในปัจจุบัน
อันดับสาม คุณคิดว่าตำรวจกับทหารไทยจะให้ความคุ้มกันเรือพวกนั้นได้รึ มันมีการโกงกินอยู่ในประเทศอยู่แล้ว บางคนอาจจะได้ผลประโยชน์โดยตรง ใครจะไปรู้ อันนี้ไม่ต้องพูดถึงโจรสลัด พูดถึงโจรภาคใต้นี่แหละ เราจะเอาอยู่รึ ถ้าพวกนั้นอยากจะเรียกรองจัดตั้งประเทศขึ้นมา
โดย : Owen K     วันที่ :2005-07-08 10:16:27    IP :66.189.236.xx   
ความคิดเห็นที่ 301
รัฐบาลไร้น้ำยา
สิงคโปร์มันฉลาดกว่าเยอะ
ถ้ารัฐบาลเก่งจริง
ขุดซะทีเถอะ ได้ยินมาตั้งแต่เด็ก จนตอนนี้ทำงานแล้ว
มันยังไม่ขุดซะที
ยอมเปลี่ยนแปลงกันเถอะ อย่ากลัวอะไรเลย
มันไม่มีอะไรจะเสียแล้วล่ะ ประเทศไทยน่ะ
โดย : สนับสนุนสุดๆ     วันที่ :2005-07-08 10:03:03    IP :161.200.255.xx   
ความคิดเห็นที่ 299
ผมคิดเรื่องนี้ตอนผมอายุ 19 อะ ตอนนี้อายุจะ 24 แล้วครับ...ผลประโยชน์มากมายมหาศาลอย่างนี้อย่าปล่อยให้บรรพบุรุษของเราด่าว่าโง่....ที่เค้าอุตส่าห์หาทำเลดีๆอย่างนี้ให้เรา....รีรบอนุมัติโครงการนี้โดยด่วนครับ...ดูแล้วก็ไม่น่าจะมีผลเสียมากมายอะไร...แต่ควรป้องกันเรื่องการปกครองชายแดนและความคิดของคนที่มีผลประโยชน์ให้ดีครับ....เพราะว่าลำน้ำที่ตัดผ่านจะกลายเป็นชายแดนธรรมชาติที่อาจจะทำให้พวกเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวคิดบ้าๆแบ่งแยกดินแดนอีกอะ...แต่อยากให้มีมากๆครับ...ทางนี้ล่ะจะทำให้คนจนลืมหูลืมตาอ้าปากทำมาหากินได้....สนับสนุนครับ...
โดย : อ่านะ     วันที่ :2005-07-08 09:57:30    IP :203.188.10.xx   
ความคิดเห็นที่ 298
เห็นด้วยกะ ค.ห.294 น่ะครับ
เราควรคิดหน้าคิดหลังให้ดีซ่ะก่อน อย่าคิดแต่ได้
เพราะมีได้มันก็ต้องมีเสีย คุณมีมาตรการรองรับการอพยพของประชากร
แถวนั้นหรือเปล่า ทรัพยากรที่สูญเสียไปเท่าไหร่ ที่สำคัญผลประโยชน์อยู่ที่
ประชาชนจริงเหรอ? ป่าวเลยผลประโยชน์โน่นอยู่ที่ไอเหลี่ยมโน่น
โดย : ตากลม     วันที่ :2005-07-08 09:55:51    IP :61.19.180.xx   
ความคิดเห็นที่ 297
เห็นด้วยกับ 296 มันต้องส่งคนมาแบ่งแยกดินแดนเหมือนที่ทำอยู่แน่ ๆ
โดย : -*-     วันที่ :2005-07-08 09:54:49    IP :203.151.141.xx   
ความคิดเห็นที่ 296
สิงคโปร์กับมาเลเซียไม่มีทางยอมหรอก ถ้าคิดจะทำมันก็ส่งคนมาปั่วเมืองแล้ว
โดย : ปป     วันที่ :2005-07-08 09:49:39    IP :202.44.7.xx   
ความคิดเห็นที่ 294
คุณคิดหรอว่าประเทศชาติจะรวยจิงๆๆจากการขุดคลองนี้ ครายกันแน่ที่ได้ประโยชน์จากการขุดคลอง แล้วคุณคิดถึงชาวบ้านตาดำๆๆที่อยู่ในบริเวณที่ขุดคลองล่ะเค้าจะไปอยู่ไหน ต้องลำบากแค่ไหนกับการที่ต้องหาที่อยู่ใหม่ และการขุดคลองจะต้องใช้พ.ท.มากเท่าไหร่กันและถ้าใช้พ.ทเยอะเราจะต้องสูญเสียทรัพยากรป่าไม้ไปอีกซักเท่าไหร่และจะทำให้สภาพทรัพยากรทางธรรมชาติจะเสียสมดุลอยู่แล้ว
โดย : คนเหงจัยชาวบ้าน     วันที่ :2005-07-08 09:40:44    IP :202.28.68.xx   
ความคิดเห็นที่ 292
เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง รัฐบาลไม่มีสมอง เห็นแก่เงิน ไอ้สิงค์โป......
โดย : ton     วันที่ :2005-07-08 09:28:36    IP :203.146.16.xx   
ความคิดเห็นที่ 290
ผมเห็นโครงการนี้ตั้งนานน่าจะทำได้แล้วนะ ขอวอนท่านผู้นำ
โดย : m     วันที่ :2005-07-08 09:14:31    IP :203.172.183.xx   
ความคิดเห็นที่ 288
ขุดตรงภูเก็ตน่าจะสวย เป็นท่าเรือด้วย แหล่งท่องเทียวด้วย แต่จะตั้งชื่อว่าคลองอะไรดีล่ะ
1. ช่องแคบอันดามัน
2. คลองไข่มุก
3. คลองแครง ...
โดย : g     วันที่ :2005-07-08 09:08:46    IP :61.90.98.xx   
ความคิดเห็นที่ 287
ขุดเถอะครับ ประเทศชาติจะได้รวยสักที
ไอ้ที่ว่าประเทศจะถูกแบ่งแยกนั้นอย่าเอามาคิดเลยครับ
มันจะแยกได้มากเพียงใดเชียว แค่คลอง ถ้าดูจากแผนที่จริง ๆ มันจะเทียบมาตราส่วนกันไม่ได้เลย ในแผนที่คลองมันกว้างเป็นกิโลเลยนะ แต่ถ้าคิดตามมาตราส่วนจริงนะ แถบจะมองไม่เห็นคลองเลย ถ้าดูจากแผนที่
โดยส่วนตัวผมคิดว่าควรเอาผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เป็นหลักก่อนนะ
โดย : nut     วันที่ :2005-07-08 09:07:36    IP :202.5.88.xx   
ความคิดเห็นที่ 286
ถ้าขุดแล้วเป็นผลดีต่อประเทศก็ดีค่ะ

ฝากหน่อยค่ะ....สำหรับคนที่คิดว่า ขุดแล้วภาคใต้จะแบ่งประเทศ

คือถ้าเค้าคิดจะแบ่งขุดไม่ขุดเค้าก็จะแบ่งค่ะ ทำให้เขารักในความเป็นไทยซิค่ะ รับรองมันก็ยังมีความเป็นไทยเราอยู่ ไม่งั้นประเทศอื่นๆที่เป็นเกาะเต็มไปหมด ไม่ต้องแบ่งประเทศกันไปหมดแล้วหรอค่ะ
โดย : ตุ๊ดบ้านๆ     วันที่ :2005-07-08 09:01:25    IP :81.1.75.xx   
ความคิดเห็นที่ 285
การขุดคลองนี้ที่แน่ๆจะกระทบกับทั้ง คนและสิ่งแวดล้อม มองดีๆก็จะกลายเป็นแผ่นดินที่แย่กกัน การสันจรทางบกในระหว่างไทยกันเองจะแย่ลง สัตว์น้อนใหญ่บนบกบ่างชนิดอาจมีผลกระทบจากเดิมเคยหากินในบริเวณนั้นและโดนแบ่งดินแดนทำให้การอพยพหรือ zone ที่เคยหากินเหมือนแต่ก่อนถูกตัดหายไป การสันจรด้วยเท้า หรือหมู่บ้านใกล้เคียวเกิดสิ่งกีดกันทำให้ไปมาหาสู่ลำบาก
ผมเองอยากให้มีนะโครงการนี้ แต่อยากให้ใช้ผู้เชี้ยวชานทุกๆด้านช่วยศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบต่อประเทศ อย่างระเอียดนะครับ เพราะมันจะเป็นโครงการที่เปลี่ยนแปลงไทย ไปสู่ยุคใหม่เลยก็ได้
โดย : karata     วันที่ :2005-07-08 08:57:23    IP :202.12.97.xx   
ความคิดเห็นที่ 284
เห็นด้วยมาก เพราะประเทศจะมีรายได้เเพ่มขึ้นอย่างมหาศาลแน่นอน แต่กลัวว่าส่วนที่ถูกตัดจากแผ่นดินใหญ่จะมีปัญหาขอแยกตัวทีหลัง เหมือนทุกวันนี้หรือเปล่า เผลอๆมาเลย์จะมาตู่เอาว่าเป็นส่วนหนึ่งของมาเลย์
โดย : คนไทยตัวเล็กๆคนหนึ่ง     วันที่ :2005-07-08 08:53:07    IP :203.172.69.xx   
ความคิดเห็นที่ 283
มันไม่ได้แบ่งเล้ย ให้ตายเหอะ ยังไงใต้ผืนน้ำก็ยังมีแผ่นดินเชื่อมกันอยู่ดี ที่คิดว่าจะยกให้โจรใต้น่ะผิดซะละ ที่มันป่วนทุกวันนี้ก็เพราะสิงค์โปร์มันส่งคนมาป่วนไม่ให้ขุดได้ยังไงละ ไอ้ตอนโรงถลุงแทนทาลัมก็ทีนึงละ รู้กันมั่งมั๊ยว่ามันชั่วขนาดไหน สิงค์โปร์น่ะ
โดย : Bz     วันที่ :2005-07-08 08:51:49    IP :203.156.41.xx   
ความคิดเห็นที่ 282
ไม่ขุดตอนนี้ ก็คงต้องรอให้สหรัฐอเมริกา มายึด ประเทศไทย แล้วค่อยขุด ..... เย้

บริหารประเทศกันอย่างนี้ เป็นเมืองขึ้นเค้าดีกว่าว่ะ.... พูดจากใจจริง
โดย : 99     วันที่ :2005-07-08 08:50:28    IP :24.21.245.xx   
ความคิดเห็นที่ 281
ช่วยกันหาข้อเสียหน่อยสิ มีอะไรบ้าง เช่น อาจเป็นที่ชุมนุมของโจรสลัด แล้วจะแขยังไง เจ้าหน้าที่จะใช้เป็นช่องทุจริตทำมาหากินรึเปล่า ช่วยหาข้อเสีย แล้วมาประมวลผลอีกหน่อยน่ะ
โดย : k     วันที่ :2005-07-08 08:46:06    IP :210.1.33.xx   
ความคิดเห็นที่ 280
พี่เหลี่ยม ไม่คิดจะสร้างผลงานดี ๆ ให้ประเทศชาติบ้างเหรอคะ

จะขุดคลอง นอกจากได้หน้าแล้วก็ยังมีช่องทางหากินอีกเพียบเลยนา....

ได้ยินโครงการนี้มานานชาติเศษแล้ว
โดย : ซักทีสิ     วันที่ :2005-07-08 08:43:37    IP :202.90.116.xx   
ความคิดเห็นที่ 279
ขุดเส้นเดียวก็พอแล้ว ให้เรือใหญ่ ๆ ผ่าน
อย่าขุดหลายจุด

โดย : x     วันที่ :2005-07-08 08:38:06    IP :203.170.228.xx   
ความคิดเห็นที่ 278
สิงคโปร์มันไม่ยอมหรอก สิงคโปร์มันไม่ยอมหรอก สิงคโปร์มันไม่ยอมหรอก สิงคโปร์มันไม่ยอมหรอก สิงคโปร์มันไม่ยอมหรอก สิงคโปร์มันไม่ยอมหรอก
สิงคโปร์มันไม่ยอมหรอก
สิงคโปร์มันไม่ยอมหรอก
สิงคโปร์มันไม่ยอมหรอก
สิงคโปร์มันไม่ยอมหรอก
สิงคโปร์มันไม่ยอมหรอก
สิงคโปร์มันไม่ยอมหรอก
สิงคโปร์มันไม่ยอมหรอก
สิงคโปร์มันไม่ยอมหรอก
สิงคโปร์มันไม่ยอมหรอก
สิงคโปร์มันไม่ยอมหรอก
โดย : สิงคโปร์มันไม่ยอมหรอก     วันที่ :2005-07-08 08:30:29    IP :203.156.80.xx   
ความคิดเห็นที่ 277
ก็ดีนะแต่จะทำแถวไหนเหรอ
โดย : อยากรู้     วันที่ :2005-07-08 08:27:49    IP :203.150.210.xx   
ความคิดเห็นที่ 275
ไอ้พวกที่เห็นว่าขุดแล้วจะเกิดปัญหาการแยกดินแดนอ่ะนะ อยากจะบอกว่าพวกนี้โง่มากกกกกกกกจริงๆ ไอ้เรื่องนี้ไม่รู้มันจะเกี่ยวกันตรงไหน ถ้าไอ้พวกนั้นมันจะแยกอ่ะนะ ถึงไม่ขุดมันก็จะแยก มองไม่เห็นกันหรือไงคร๊าบ
มิน่าประเทศไทยถึงไม่เจริญรุ่งเรือง เพราะประเทศไทยมีไอ้พวกที่อยู่หนักแผ่นดินถ่วงความเจริญอยู่กันเต็มบ้านเต็มเมือง เซง สงสาร
โดย : ว่ะ     วันที่ :2005-07-08 08:27:07    IP :84.165.70.xx   
ความคิดเห็นที่ 273
ผมมีความคิดเห็นว่าน่าจะให้ต่างชาติบริษัทเดินเรือที่จะได้ประโยชน์จาก
การขุดคลองนี้ร่วมกันลงขันจ่ายค่าบริการล่วงหน้าสัก 10 ปี คล้ายกับซื้อตังบีทีเอส
รายเดือน 10 ปีผ่านได้ลด70 เปอร์เซนต์ คือเค้าจ่ายล่วงหน้าไปแล้ว
ยังไงเค้าก็ต้องมาใช้บริการ และถ้าเค้าไม่จ่ายอาจเป็นการลงทุนแบบ
เงินมิยาซาวาที่สร้างอาคารกันแต่ไม่ได้ใช้ อาจเหมือนสะพานมิตรภาพ
ที่การข้ามแต่ละครั้งไม่ง่ายนัก หลายคนยังข้ามด้วยเรือ
การทำเองก็กลัวเป็นเหมือนแบบ ซีทีเอ็กซ์ ก็น่าจะจ้างที่ปรึกษา
มาคุมเอาแรงงานเรานี่แหละเด็กช่างกล และคนงานต่างๆ
เถียงกันไป 100 ปี คลองก็ยังไม่เริ่ม เถียงกันขุดไปทุกวัน
ในที่สุดก็จะเสร็จ

ไม่ขุดวันนี้ วันหน้าอาจอยากขุดแต่ค่าน้ำมันอาจแพงถึงบาเรลละ 120 ดอลล์
ราคาก็ยิ่งแพงขึ้นไปอีก

ไม่แน่ใจว่าชีวิตนี้เราจะเห็นโปรเจกใหญ่ ๆที่น่าจะเกิดขึ้นบ้างหมัย
ดูแล้ประเทศอันเป็นที่รักยิ่งของเราทำอะไรก็ช้าไปหมด
ไม่รู้ว่าถูกสาปหรือเปล่า
โดย : คนไทย     วันที่ :2005-07-08 08:02:52    IP :58.11.37.xx   
ความคิดเห็นที่ 271
น่าจะขุดตั้งนานแล้ว งานนี้ต้องด่าใครล่ะ เป็นเพราะคนไทยไม่ร่วมมือกัน มัวแต่เบาะแว้ง หรือ แล้วประเทศไทยจะใด้อะไร ทีแบบนี้ ไม่ทำประชาพิจาร ใครคิดจะโกงจะกิให้เขาทำไป รวยแล้ว ตาย ไปเหรียญที่ใส่ไว้ในปาก ยังยาก ที่จะเอาไป ช่วยกันแบบ คนจีน ซิครับ แค่คอคอดแค่นี้ เอาคนมา ปัสวะ แป็บเดียว ก็ใด้ เยี่ยว เต็มคลองแล้ว สาเหตุที่เรื่องนี้ล่าช้าไม่มีใครให้คำตอบใด้ เพราะคนคิดทำเรื่องนี้ตาย เกือบหมดแล้ว ยังไม่ทันใด้กินเลย แค่คิดเท่านั้น (ขอให้บุคคลที่คิดสร้างสรรในสิ่งดีจงประสพผล ทุกๆประการ) ป4 ร.รวัดมงคลวราราม(มะเกลือ)
โดย : ป4     วันที่ :2005-07-08 07:44:52    IP :202.129.43.xx   
ความคิดเห็นที่ 270
สิงค์โปร์จ้างรัฐบาลไทย ไม่ให้ขุด
โดย : ///     วันที่ :2005-07-08 07:43:32    IP :203.170.228.xx   
ความคิดเห็นที่ 269
สิงค์โปรมันคงยอมหรอกไม่มีทางมันเสียรายได้ตั้งเท่าไร แล้วไหนจะคนไทยไร้สมองกลัวบ้ากลัวบอว่าจะเหมือนเป็นการแบ่งแยกดินแดนจริงๆแล้วยิ่งไม่ขุดมันยิ่งเข้าแผนมัน มันได้เงินสนับสนุนจากประเทศที่กลัวจะเสียผลประโยชน์ตั้งเท่าไรให้มันก่อความไม่สงบไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้หรอก เหมือนสนามบินนานาชาติของเรานะแหละสนามบินประเทศ....มันก็เสียผลประโยชน์มาก
โดย : ..............     วันที่ :2005-07-08 07:42:36    IP :61.90.64.xx   
ความคิดเห็นที่ 268
ทำไมพึ่งคิดออก!!!!!!
โดย : Tiger     วันที่ :2005-07-08 07:36:45    IP :203.172.222.xx   
ความคิดเห็นที่ 267
หากขุดแล้วกลัวโดนแยก ก็ยกเมืองหลวงไปไว้ฝั่งนู้นเลยสิ เอากองทัพบกเรืออากาศไปตั้งอีกสักครึ่งพื้นที่ที่มีอยู่ส่วนล่างแบบให้มีแต่ทหารกับครอบครัวทหารยั่วเยี้ยไปหมดทั่วทั่งฝั่งล่างเลย แล้วดูซิจะแบ่งแยกยังไง
โดย : ขุดขุดเสียทีเห็นล้มอยู่เรื่อย     วันที่ :2005-07-08 07:31:13    IP :69.197.249.xx   
ความคิดเห็นที่ 266
เพื่อนๆ ที่กลัวว่าขุดแล้ว

จะเข้าทางพวกแบ่งแยกดินแดนทั้งหลายนะครับ

ฟังผมนะ.......................

ถ้าไม่ขุดน่ะ ... ถึงจะเรียกได้ว่า เข้าทางพวกมัน

มันไม่อยากให้ขุดน่ะ ถึงจ้างโจรมาก่อกวนไง

- -''
โดย : ลิงจ๋อ     วันที่ :2005-07-08 04:48:37    IP :203.151.140.xx   
ความคิดเห็นที่ 264
ได้ยินมานานแล้วเรื่องขุดคลอง...แต่ว่าพอรัฐบาลปัดฝุ่นทีไรทางรัฐบาลสิงคโปร์ส่งคนมาเมืองไทยเสมอเลย...ไม่รู้ว่าจ่ายให้กันเท่าไหร่แล้วมันก้อเงียบหายไปทุกที...
โดย : nancy     วันที่ :2005-07-08 03:09:05    IP :61.90.81.xx   
ความคิดเห็นที่ 263
ได้แน่ๆก็เสียงด่ากับขัดรัชธรรมนูญครับ คอรัปชั่นอาจจะตามมา(มั๊ง) และผลประโยชน์ก็ตกอยุ่กับคนบางกลุ่ม...
โดย : Dj_Sudteen       วันที่ :2005-07-08 03:05:15    IP :61.7.144.xx   
ความคิดเห็นที่ 262
คงต้องทำประชาพิจารณ์ก่อนนะครับ แล้วก็ไม่เห็นมีใครออกมาพูดถึงเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสมดุลทางธรรมชาติกันบ้างเลย เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับ ทำผลีผลามไม่ได้ครับ จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องตั้งแต่อดีตแล้วแต่ว่าก็ไม่สามารถทำได้ง่ายๆ จนมาถึงยุคนี้ก็ควรจะทำด้วยความระมัดระวังนะครับผมว่า
โดย : หนุ่ม     วันที่ :2005-07-08 02:55:57    IP :66.91.112.xx   
ความคิดเห็นที่ 261
อย่างงี้ก้อเข้าทางไอ้โจร แบ่งแยกดินแดนอะดิ แยกแล้วเดียวพวกก้อเข้าไปร่วมกะมาเลซะงั้นอะ
โดย :    วันที่ :2005-07-08 02:39:44    IP :213.160.108.xx   
ความคิดเห็นที่ 260
รู้ไว้ซะ ว่า โรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งในภาคใต้ รัฐบาลสิงคโปร์มีหุ้นส่วนมากกว่า 40 เปอร์เซนต์
โดย : อ่าว     วันที่ :2005-07-08 02:27:08    IP :61.7.144.xx   
ความคิดเห็นที่ 259
ขอบอกนะครับ ท่านผู้อ่าน ตอนนี้เตรียมวางแผนผัง เพื่อที่จะขุด แล้วครับ ทุกอย่าง ทั้งแบบ ที่จะขุด การเวรคืน ระบบ ทุกอย่างถูกวาง ไปแล้ว ครับ แต่ที่ยังออกมาเปิดเผยไม่ได้ เพราะ มีผลกระทบต่อความมั่นคง ครับ รออีกหน่อยครับ แล้วจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่
โดย : คนใน     วันที่ :2005-07-08 02:23:43    IP :61.7.144.xx   
ความคิดเห็นที่ 257
ได้ยินว่าเรื่องนี้มีก่อนเราเกิดซะอีก กว่าจะมีคงแก่ตายก่อน เพราะงบที่จะทำมันก็ห่างไกลความเป็นจริงเกิน และอาจจะสร้างความไม่พอใจให้ประเทศมหาอำนาจก็ได้ ใคร ๆ ก็อยากให้เรื่องนี้เป็นจริงอยู่หรอก คล้าย ๆ กับจะยืมตังค์เค้ามาทำก็ได้ แต่เค้าคงขอมีส่วนเอี่ยวด้วยในเรื่องรายได้เราและอาจเอี่ยวมากกว่าเราซะอีก งั้นก็ไม่ทำดีกว่า เพราะใคร ๆ ก็รู้ว่าดี และถ้ามันทำได้จริงใครบ้างไม่อยากรวย คงทำไปนานละ
โดย : 1     วันที่ :2005-07-08 01:40:17    IP :202.5.87.xx   
ความคิดเห็นที่ 256
คิดข้างเดียว
โดย : ...     วันที่ :2005-07-08 01:02:23    IP :161.246.1.xx   
ความคิดเห็นที่ 255
ได้ยินเรื่องนี้ตั้งแต่เรียน ม สองแล้วหละ ตอนนี้ อายุสามสิบ ไม่เห็นมีอะไคบหน้าเลย

มีอะไร นอกจากนี้หรือเปล่า
โดย : tk     วันที่ :2005-07-08 00:50:24    IP :129.118.128.xx   
ความคิดเห็นที่ 254
ปัญหาตามมาคือการแบ่งแยกดินแดน
โดย : maimai     วันที่ :2005-07-08 00:50:23    IP :67.126.122.xx   
ความคิดเห็นที่ 253
คิดจะแบ่งภาคใต้ให้เขาไปจริงหรือเนี่ย ประเทศปัตตานีได้เฮละคราวนี้
โดย : xxxx     วันที่ :2005-07-08 00:36:56    IP :61.90.110.xx   
ความคิดเห็นที่ 252
แต่ยังไงความรู้สึกเรา ก็เหมือนกับการแบ่งประเทศอยู่ดี
โดย : tk     วันที่ :2005-07-08 00:28:35    IP :203.151.140.xx   
ความคิดเห็นที่ 251
ง่ายๆ คือ อีกล้านปีคงยากที่จะเกิดขึ้นได้เพราะ ตราบใดที่ยังมีประเทศสิงคโปร์ มันคงไม่ยอมให้ไทยสร้างขึ้นมาเพื่อแข่งกับมั้นได้หรอก และมีข่าววงในตลอดเวลามีใครพูดริเริ่มโครงการนี้ว่า นายทุนใหญ่สิงคโปร์ให้เงินเป็นล้านๆ เพื่ออุดปากรัฐบาลไม่ให้คิดทำโครงการนี้ หรือให้มันแผ่วๆ ไป แน่นอน ไอ้ปัญหาภาคใต้ไอพวกนายทุนพวกนี้เช่นกันที่กำลังพอใจกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นอยู่ เพราะนั้นหมายความว่า ยิ่งจะเป็นการตกหลุมพรางพวกมัน คือ "สร้างไม่ได้หรอก เดี๋ยวจะเป็นการแยกดินแดน"และความคิดโง่ๆ ของคนไทยความคิดคับแคบบางกลุ่มยังคงปรากฎอยู่ แม้กระทั่งในกระทู้นี้คงต้องรอให้เวียดนามแซงต่อจากมาเลย์ก่อนกระมีง ถึงจะเห็นถึงขุมทรัพย์ที่เรามีอยู่ แต่ดันโง่ด้วยความคิดแคบๆ กับเงินก้อนโตๆ ของพวกต่างชาติบางกลุ่ม
โดย : ฉิตหวะล้อ     วันที่ :2005-07-08 00:27:38    IP :61.90.81.xx   
ความคิดเห็นที่ 250
ขุดๆ ไม่ขุดก็ต้องทนขาดดุลการค้ากันต่อไป
โดย : อิเหนาแสนงอน     วันที่ :2005-07-08 00:18:02    IP :61.90.107.xx   
ความคิดเห็นที่ 248
ยิ่งก่อสร้างขุดคลองเดินเรือสินค้า ยิ่งเร็วเท่าไหร่ ก็จะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจประเทศไทยมากมาย ตลอดกาลนิรันดร์ไม่มีที่สิ้นสุด ! เราเสียเวลามานานแล้ว อย่าปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านไป ยังไม่สายเกินไป ควรคิดการณ์ไกล ประเทศไทยเรามีช่องทางพัฒนาชาติให้เจริญรุ่งเรือง จะมีรายได้เข้าประเทศมหาศาล (เราเสียเวลา 1 เดือน สูญเสียรายได้เข้าประเทศ กว่าหมื่นล้านบาท) ในเมื่อประเทศไทยมีโอกาสมีช่องทางจะพัฒนาประเทศแล้วควรรีบทำเสียเถอะ !!!!!!
โดย : ต่อ ความคิดเห็น 236     วันที่ :2005-07-08 00:07:21    IP :203.147.59.xx   
ความคิดเห็นที่ 247
คนที่มีความคิดว่าดินแดนไทยแบ่งเป็น 2 ส่วนแล้วจะทำให้ไทยต้องสูญเสียดินแดนไปนะไม่ทราบว่าอาศัยอยู่ในส่วนไหนของป่าดงดิบหรือครับพี่เวลาพี่เดินทางนะจะต้องเดินหรือขี่ม้าไปเหรอ สมัยนี้การเดินทางมันสะดวกรวดเร็วทั้งทาง น้ำ บก และทางอากาศแค่คลองเล็กๆที่ตัดผ่านประเทศนะมันจะไปมีปัญหาอะไรกับความมั่นคงมิทราบหรือว่าพี่จะว่ายน้ำข้ามไปหรือไงถึงได้กลัวกันนักกันหนา แล้วเรื่องของการพัฒนาสร้างความเจริญอะไรก็แล้วแต่เนี้ยยังไงซะมันก็ต้องมีทั้งผลดีและผลเสียอยู่แล้วแต่ถ้าผลดีมันมีมากกว่าและเป็นประโยชน์กับคนส่วนรวมเราว่าก็สมควรจะทำ หัดเสียสละส่วนน้อยเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ซะบ้างนะ รู้จักรับเอาความคิดดีๆอะไรใหม่ๆไปใส่ในหัวกันซะบ้างอย่าเป็นตัวถ่วงกันนักเลยประเทศไทยจะได้เจริญขึ้นอีกมาก
โดย : ไทยแท้แต่โบราณ     วันที่ :2005-07-08 00:02:37    IP :58.11.74.xx   
ความคิดเห็นที่ 246
จะขุดแบ่งประเทศไทยกะปัตตานีเหรอ
โดย : อิอิ     วันที่ :2005-07-07 23:58:02    IP :203.149.29.xx   
ความคิดเห็นที่ 245
โครงการนี้น่ะมีมานานมากแล้วแต่ทำไม่ได้เพราะมีอะไรปิดบังอีกเยอะ หรือไม่ก็เงินจากต่างชาติเข้ามาปิดกันไว้อยู่ ไม่อย่างนั้นคงทำไปนานแล้ว
น่าทำกว่าสร้างสนามบินสุวรรณภมิเสียอีก...ถ้าคุณเป็นเจ้าของประเทศสิงคโปร์คุณอยาก
ให้ทำไหมหล่ะแค่นี้เอง...คิดดูแล้วกัน
โดย : pp     วันที่ :2005-07-07 23:37:30    IP :61.90.64.xx   
ความคิดเห็นที่ 244
เมื่อไรได้ฤกษ์ ทำซักทีครับ

โดย : รักเธอประเทศไทย     วันที่ :2005-07-07 23:36:16    IP :203.154.219.xx   
ความคิดเห็นที่ 243
กลัวอะไร..ผมเป็นคนนราธิวาสตั้งแต่เกิด..จนตอนนี้อายุเกือบ40ปี แล้วยังไม่กลัวจะแยกเป็น2ประเทศเลย...พวกคุณไม่ใช่คนใน3จังหวัดยังจะมากลัวอะไร...อย่าไปบ้าจี้ตามพวกลัทธินรกที่คอยกวนเมืองสิ..พวกนอกรีตหนะมีไม่กี่คนหรอก..แต่คอยจ้างพวกโง่มาป่วนอีกที......ถ้าขุดคลองเมื่อไรประเทศเราจะได้ผลประโยชน์ขนาดไหน...คุณรู้บ้างไม๊...เป็นเสือนอนกินเลยแหละ...เรื่องผลเสียหนะ...แน่นอน..ต้องมี...และเยอะด้วย...สิ่งมีชีวิต+สัตว์บางประเภทคงต้องสูญพันธุ์ไปอย่างน่าเสียดาย...แต่ทำไงได้ล่ะครับ...ถ้าเราไม่ทำ...ก็อดอย่างงี้ต่อไป..ชั่วลูกชั่วหลานเหมือนเดิม...ผมเห็นโครงการนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้ว..ยังไม่เห็นใครกล้าทำสักคน...มัวแต่กลัวโน่นกลัวนี่...ขณะที่ประเทศอื่นเขาไปถึงไหนแล้ว...มีแต่รวยขึ้นๆ..ของเรามีแต่จนลงๆ...

แถมอีกนิดนะ...ทีประเทศจีนหนะ..มันทำเขื่อนยักษ์กั้นแม่น้ำโขงทำให้ประเทศอื่นๆต้องกลายเป็นประเทศที่ต้องมาคอยรอรับเศษขี้อะไรต่อมิอะไรที่มันปล่อยมา...น้ำก็น้อยลง...ปลาบึกและสัตว์น้ำอื่นๆก็ไม่สามารถเวียนว่ายไปตามธรรมชาติแบบเดิมได้..มันยังไม่ได้สนใจประเทศอื่นๆเลย...ทำแบบเห็นแกตัวชะมัด.(น่าเกลียดจริงๆ)..แล้วเราจะไปสนใจอะไรกับสิงคโปร์กับมาเลเซีย..มิทราบ....เวลาเราอด..มันไม่ได้มาช่วยให้เราอิ่ม..มีแต่ช่วยให้เราต้องซื้อของมันมากขึ้นอ่ะดิ...นี่ขนาดโครตเง่าบางคนผมอยู่มาเลเซียนะ...
โดย : I believe u     วันที่ :2005-07-07 23:30:02    IP :160.9.41.xx   
ความคิดเห็นที่ 242
ถ้าทำได้จริงก็ดีครับ แต่ถ้าทำเสร็จผมคงแก่แล้วมั้ง ตอนนี้ยัง20 ต้นๆอยู่
โดย : เตี้ยง     วันที่ :2005-07-07 23:26:52    IP :61.90.15.xx   
ความคิดเห็นที่ 241
คนขุดได้ตังค์ คนจ้างก็ได้ เพราะโกงกันมันดีมาก
โดย : ลูกแก้ว     วันที่ :2005-07-07 23:12:04    IP :82.154.249.xx   
ความคิดเห็นที่ 240
copy เขามาอีกที
คนที่มีความคิดว่าดินแดนไทยแบ่งเป็น 2 ส่วนแล้วจะทำให้ไทยต้องสูญเสียดินแดนไปนะไม่ทราบว่าอาศัยอยู่ในส่วนไหนของป่าดงดิบหรือครับพี่เวลาพี่เดินทางนะจะต้องเดินหรือขี่ม้าไปเหรอ สมัยนี้การเดินทางมันสะดวกรวดเร็วทั้งทาง น้ำ บก และทางอากาศแค่คลองเล็กๆที่ตัดผ่านประเทศนะมันจะไปมีปัญหาอะไรกับความมั่นคงมิทราบหรือว่าพี่จะว่ายน้ำข้ามไปหรือไงถึงได้กลัวกันนักกันหนา แล้วเรื่องของการพัฒนาสร้างความเจริญอะไรก็แล้วแต่เนี้ยยังไงซะมันก็ต้องมีทั้งผลดีและผลเสียอยู่แล้วแต่ถ้าผลดีมันมีมากกว่าและเป็นประโยชน์กับคนส่วนรวมเราว่าก็สมควรจะทำ หัดเสียสละส่วนน้อยเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ซะบ้างนะ รู้จักรับเอาความคิดดีๆอะไรใหม่ๆไปใส่ในหัวกันซะบ้างอย่าเป็นตัวถ่วงกันนักเลยประเทศไทยจะได้เจริญขึ้นอีกมาก
โดย : ไทยแท้แต่โบราณ     วันที่ :2005-07-07 23:05:03    IP :58.11.74.xx   
ความคิดเห็นที่ 239
เราอยากให้ขุดนะเพราะจะทำให้ประเทศไทยเจริญและพัฒนาได้อีกเยอะส่วนปัญหาภาคใต้นะที่มีคนคิดว่าขุดคลองแล้วจะทำให้เกิดปัญหาด้านความมั่นคงมากกว่าเดิมเราคิดว่าอาจมันจะเป็นตรงกันข้ามกันนะเพราะว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาในภาคใต้ก็เพราะความยากจนบวกกับความรู้สึกที่ไม่ทัดเทียมกันกับคนในภาคอื่น พวกก่อความไม่สงบในภาคใต้มันเลยชักชวนเข้าเป็นแนวร่วมได้ง่ายแต่ถ้ามีการขุดคลองแล้วจะทำให้คนใต้ได้รับผลประโยชน์ทางด้านเศรฐกิจและความเจริญในด้านอื่นๆตามมารวมทั้งปัญหาความยากจนลดลงผมคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคใต้เวลานี้น่าจะบรรเทาลงและหมดไปในที่สุดเพราะผมมีความคิดว่าปัญหาในภาคใต้ส่วนหนึ่งนะเกิดจากพวกประเทศที่มันจะต้องสูญเสียผลประโยชน์ถ้าหากไทยเรามีการขุดคลองถึงได้มีการสร้างสถานการณ์ในภาคใต้ให้ไม่สงบอยู่เสมอแล้วคนที่มีความคิดว่าดินแดนไทยแบ่งเป็น 2 ส่วนแล้วจะทำให้ไทยต้องสูญเสียดินแดนไปนะไม่ทราบว่าอาศัยอยู่ในส่วนไหนของป่าดงดิบหรือครับพี่เวลาพี่เดินทางนะจะต้องเดินหรือขี่ม้าไปเหรอ สมัยนี้การเดินทางมันสะดวกรวดเร็วทั้งทาง น้ำ บก และทางอากาศแค่คลองเล็กๆที่ตัดผ่านประเทศนะมันจะไปมีปัญหาอะไรกับความมั่นคงมิทราบหรือว่าพี่จะว่ายน้ำข้ามไปหรือไงถึงได้กลัวกันนักกันหนา แล้วเรื่องของการพัฒนาสร้างความเจริญอะไรก็แล้วแต่เนี้ยยังไงซะมันก็ต้องมีทั้งผลดีและผลเสียอยู่แล้วแต่ถ้าผลดีมันมีมากกว่าและเป็นประโยชน์กับคนส่วนรวมเราว่าก็สมควรจะทำ หัดเสียสละส่วนน้อยเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ซะบ้างนะ รู้จักรับเอาความคิดดีๆอะไรใหม่ๆไปใส่ในหัวกันซะบ้างอย่าเป็นตัวถ่วงกันนักเลยประเทศไทยจะได้เจริญขึ้นอีกมาก
โดย : คนไทย     วันที่ :2005-07-07 22:57:42    IP :58.11.74.xx   
ความคิดเห็นที่ 238
เราอยากให้ขุดนะเพราะจะทำให้ประเทศไทยเจริญและพัฒนาได้อีกเยอะส่วนปัญหาภาคใต้นะที่มีคนคิดว่าขุดคลองแล้วจะทำให้เกิดปัญหาด้านความมั่นคงมากกว่าเดิมเราคิดว่าอาจมันจะเป็นตรงกันข้ามกันนะเพราะว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาในภาคใต้ก็เพราะความยากจนบวกกับความรู้สึกที่ไม่ทัดเทียมกันกับคนในภาคอื่น พวกก่อความไม่สงบในภาคใต้มันเลยชักชวนเข้าเป็นแนวร่วมได้ง่ายแต่ถ้ามีการขุดคลองแล้วจะทำให้คนใต้ได้รับผลประโยชน์ทางด้านเศรฐกิจและความเจริญในด้านอื่นๆตามมารวมทั้งปัญหาความยากจนลดลงผมคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคใต้เวลานี้น่าจะบรรเทาลงและหมดไปในที่สุดเพราะผมมีความคิดว่าปัญหาในภาคใต้ส่วนหนึ่งนะเกิดจากพวกประเทศที่มันจะต้องสูญเสียผลประโยชน์ถ้าหากไทยเรามีการขุดคลองถึงได้มีการสร้างสถานการณ์ในภาคใต้ให้ไม่สงบอยู่เสมอแล้วคนที่มีความคิดว่าดินแดนไทยแบ่งเป็น 2 ส่วนแล้วจะทำให้ไทยต้องสูญเสียดินแดนไปนะไม่ทราบว่าอาศัยอยู่ในส่วนไหนของป่าดงดิบหรือครับพี่เวลาพี่เดินทางนะจะต้องเดินหรือขี่ม้าไปเหรอ สมัยนี้การเดินทางมันสะดวกรวดเร็วทั้งทาง น้ำ บก และทางอากาศแค่คลองเล็กๆที่ตัดผ่านประเทศนะมันจะไปมีปัญหาอะไรกับความมั่นคงมิทราบหรือว่าพี่จะว่ายน้ำข้ามไปหรือไงถึงได้กลัวกันนักกันหนา แล้วเรื่องของการพัฒนาสร้างความเจริญอะไรก็แล้วแต่เนี้ยยังไงซะมันก็ต้องมีทั้งผลดีและผลเสียอยู่แล้วแต่ถ้าผลดีมันมีมากกว่าและเป็นประโยชน์กับคนส่วนรวมเราว่าก็สมควรจะทำ หัดเสียสละส่วนน้อยเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ซะบ้างนะ รู้จักรับเอาความคิดดีๆอะไรใหม่ๆไปใส่ในหัวกันซะบ้างอย่าเป็นตัวถ่วงกันนักเลยประเทศไทยจะได้เจริญขึ้นอีกมาก
โดย : คนไทย     วันที่ :2005-07-07 22:57:28    IP :58.11.74.xx   
ความคิดเห็นที่ 236
มีประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจมากมายมหาศาล เพราะระบบการคมนาคมทางน้ำจะสามารถบรรทุกสินค้าต่าง ๆ จากนานาประเทศในแต่ละเที่ยว หรือ แต่ละครั้ง ได้เต็มพิกัดมากมายกว่าด้านทางบก และทางอากาศ เป็นร้อยๆ เท่า ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลาง การพานิชย์ทางน้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งเอเชีย แต่ถ้าขุดคอคอดกระแล้ว นั่นย่อมหมายถึงแผ่นดินใหญ่แยกออกเป็น 2 ส่วน รัฐบาลต้องหามาตรการป้องกันควบคุมทั้งทางด้านความมั่นคงภายในประเทศ ,ระหว่างประเทศ และจัดระบบควบคุมป้องกันภัยด้านต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ที่สุด นั่นคือต้องวางแผนระบบการคมนาคมการสัญจรผ่านไปมาของแผ่นดินทั้ง 2 ส่วนให้สะดวกครบวงจรที่สุดเท่าที่สามารถทำได้ ส่วนการออกแบบก่อสร้างโครงสร้างสะพานข้ามต้องเป็นสะพานโค้งสำเร็จ อย่างน้อย 4 แห่ง กว้างไม่น้อยกว่า 60 เมตร สูงจากผิวระดับน้ำสูงสุดไม่ต่ำกว่า 50 เมตร เรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่สามารถรอดผ่านได้สะดวก จัดระบบถนนและลานจอดรถกว้างไม่น้อยกว่า 80 เมตร ขนานชายฝั่งทั้ง 2 ด้าน มีท่าเทียบเรือเป็นเระยะ ๆ ทุกช่วงอย่างต่อเนื่อง ถ้าทำได้เมืองไทยจะป็นเมืองเศรษฐกิจ ศูนย์กลางการค้า การท่องเที่ยวระดับโลกเลยทีเดียว ! แต่งบประมาณการก่อสร้างมากมายยิ่งกว่าเมกกะโปรเจ็ค ก็ได้แต่หวังว่าความฝันเมืองไทยจะเป็นเมืองศิวิไล นั้นจะเป็นความจริงหรือเปล่า ???????????
โดย : วิศวกรเมืองไทย     วันที่ :2005-07-07 22:53:50    IP :203.147.59.xx   
ความคิดเห็นที่ 234
มัวแต่กลัวนั่นกลัวนี่พยายามหาข้อเสียเพราะพวกมันนี่แหละที่ทำให้ประเทศเราไม่พัตนาเหมือนญี่ปุ่นที่แม้ว่าไม่มีคลองจนถึงบัดนี้...อย่าหัวเก่ายึดติดนักซี่..........ปานามาเขาขุดคลองแล้วประเทศเขาแบ่งเป็น2ประเทศเหนือใต้รึเปล่าละ.........เรื่องทุนละก็ย่อมมีประเทศมหาอำนาจร่วมลงทุนขุดอยู่แล้ว.....เงินประเทศเราก็มีพอที่จะขุดได้ด้วยซ้ำ...อย่าดูถูกประเทศตนเองนัก.........โจรใต้มันมีอะไรที่จะมาแยกดินแดน..รถถังเหรอ..เครื่องบินเหรอ..เครื่องยิงจรวดเหรอเปล่า..กำลังพลนับหมื่นนับแสนเหรอ....."ไม่มีซักอย่าง".....แล้วเราที่อุส่าเสียภาษีเพื่อซื้ออาวุธทางทหารใหม่ๆกลัวมันเหรอ...ขุดคลองมันจะได้แสดงตัวขึ้นเราจะได้กำจัดมันพร้อมๆกันเหมือนขยี้มดปลวกด้วยซ้ำ.......หากจิตใจยังมีความเป็นหนึ่งเดียวถึงมีคลองมากั้นแล้วเป็นไรไปละ........แต่อย่าไปขุดใกล้มาเลแล้วกันเดี๋ยวมันก็อ้างกรรมสิทธ์เหมือนแหล่งก๊าซธรรมชาติอีกพวกนี้เห็นแก่ตัวอยุแล้วคุณก็รู้
โดย : The President of Southern Repu     วันที่ :2005-07-07 22:51:18    IP :202.69.139.xx   
ความคิดเห็นที่ 233
ผมว่าคนไทยภาคใต้จริงๆ เค้าก็ไม่อยากจะแยกประเทศหรอก แต่มันเป็นกระแสของคนกลุ่มเล็กๆ เท่านั้นแหล่ะผมว่า เมืองไทยก็ดีอยู่แล้ว คนส่วนใหญ่ไม่แยกแน่ๆ
โดย : ผมว่านะ     วันที่ :2005-07-07 22:46:13    IP :203.151.141.xx   
ความคิดเห็นที่ 232
ขุด ปั๊บ ก็เสร็จโจรใต้เข้าล็อคมัน เข้าถึงไม่ขุดกันไงละ
โดย : เหอๆๆ     วันที่ :2005-07-07 22:43:40    IP :58.11.106.xx   
ความคิดเห็นที่ 231
คิดบ้างอิโวย ถ้าขุดคลองแล้วปูแสมจะไปอยู่ที่ไหน
โดย : นักอนุราก     วันที่ :2005-07-07 22:35:47    IP :203.156.114.xx   
ความคิดเห็นที่ 230
รู้จักนายกทักษิณ ชินวัตร น้อยไป การขุดคลองเป็นแค่ออเดิฟ ยังมีโครงการอภิมหาเมกะโปรเจกที่กำลังรอจังหวะเปิดตัวหลังจากขุดคลองสำเร็จอยู่ นายกคนนี้ไม่ทำให้พี่น้องผิดหวังแน่นอน
โดย : สาวกทักษิณ     วันที่ :2005-07-07 22:35:22    IP :61.6.136.xx   
ความคิดเห็นที่ 229
Whuen u guy''s gonna dick it ?
โดย : dd     วันที่ :2005-07-07 22:30:41    IP :203.107.207.xx   
ความคิดเห็นที่ 228
ที่พวกแยกดินแดนอยากแยกอ่ะคงเป็นเพราะปัญหาเศรษฐกิจด้วยหล่ะ ถ้ามีคลองแล้วคนก็มีเงิน อยู่สบายขึ้น ก็คงไม่อยากแยกแล้วนะผมว่า
โดย : www     วันที่ :2005-07-07 22:25:58    IP :221.187.85.xx   
ความคิดเห็นที่ 227
ไม่มีอะไรจะถามนอกจากเมื่อไหร่จะขุด ขอบคุณรัฐยาลที่จะทำโครงการในฝันนี้ให้เป็นจริงซักที หวังว่าคงจะไม่โกหกเหมือนรัฐบาลอื่น.....แต่เอ ถ้าน้ำมันหมดโลกแล้วจะเอาพลังงานอะไรเดินเรือละเนี่ย...หวังว่ากว่าจะถึงตอนนั้นมนุษยชาติเราคงหาทางแก้ได้ก่อนคลองจะเสร็จนา.....ส่วนโจรใต้แค่ปลาซิวปลาสร้อยมันทำร้ายได้แต่คนไม่มีทางสู้นั่นแหละ...ทำแบบนั้นจะแบ่งแยกดินแดนได้ไงไม่เข้าใจมันเลย
โดย : The President of Southern Repu     วันที่ :2005-07-07 22:23:02    IP :202.69.139.xx   
ความคิดเห็นที่ 226
อยากบอกไอ้พวกโง่ๆ จะได้ฉลาดขึ้นมาบ้าง

แม่น้ำเจ้าพระยา เบ้อเร่อเบ้อร่า ยังเป็นแค่เส้นบางๆ ในแผนที่
ขุคแค่คลองให้เรือผ่าน จะเกิดอะไรสักแค่ไหนกัน พื้นที่รอบคลอง ก้อกินเนื้อที่นิดเดียว มันจะกระทบอะไรกัน คนเวลาเค้าสร้าง เค้าต้องสำรวจ เลี่ยงพื้นที่ที่สำคัญทั้งนั้น อย่าคิดอะไรตื้นๆ แล้วแสดงออกมา

การสร้างใหญ่โตแบบนี้ มันต้องย้ายเคลื่อนกำลังทหารไปประจำการอยู่แล้ว เป็นข้ออ้างที่ดีด้วยซ้ำ คอยควบคุมทั้งก่อน ทั้งตอนขุด ทั้งหลังขุดเสร็จ อย่าคิดอะไรที่มันตื้นๆ แล้วถ่วงประเทศชาติอีก

ทั้งรายได้ และการสร้างงาน เพิ่มขึ้นเป็นสิบๆเท่า ยังจะมาเกี่ยงอะไรอีก
โดย : อย่าโง่ ถ่วงประเทศชาติโว้ย     วันที่ :2005-07-07 22:22:41    IP :202.133.166.xx   
ความคิดเห็นที่ 225
ความคิดที่จะขุดคลองมีครั้งแรกในสมัยพระนารายณ์มหาราช วิศวกรฝรั่งเศษได้พาคณะมาสำรวจเพื่อทำการขุด แต่เรื่องต้องล้มไปเนื่องจากพระนารายณ์สวรรค์คตเกิดการผลัดแผ่นดิน ชาวต่างชาติโดนไล่ออกจากแผ่นดินสยาม อีกสัก 200 ปีต่อมา ในสมัยรัชกาลที่ 1 ได้มีวิศวกรจากอังกฤษมาสำรวจ แต่จากการสำรวจพบว่าเทคโนโลยีสมัยนั้นทำได้ยากมากเพราะพื้นที่บริเวณคอคอดกระเป็นภูเขาสูงชัน ยากแก่การทำงานจึงเลิกล้มไป สัก 100 ปีต่อมา มีการสำรวจเพื่อที่จะขุคลองอีก ในสมัยรัชกาลที่ 4-5 แต่ไม่สามารถขถดได้เนื่องจากเหตุกผลทางการเมือง เพราะอังกฤษได้ยึดสิงค์โปร์เป็นเมืองขึ้น อังกฤษกลัวจะมีผลกระทบต่อสิงคโปร์ จึงผลักดันไม่ให้มีการขุด ต่อมาในสมัยยุคประชาธิปไตยก็มีความพยายามขุดขึ้นเหลายครั้ง แต่หลังจากนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในยุคนั้นๆไปสิงคโปร์ (ไปทำอะไรก็ไม่รู้) แล้วเรื่องเงียบหายไปซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องคลาสสิคที่เกิดคู่กับการจะสร้างสนามบินหนองงูเห่า จนถึงปัจจุบันนี้ ที่นายกทักษิณตัดสินใจไม่ขุดเพราะ แพงมากๆๆๆ อาจไม่คุ้มทุน และท่าเรือสิงคโปร์เจริญมากจนติดตลาดโลก แม้เราจะขุดสักกี่คลองก็สู้ไม่ได้ (สายไปแล้ว) ยุคสมัยนี้ให้เรื่องการรับเงินจากสิงคโปร์ตัดไปได้เลย เพราะตอนนี้สิงคโปร์ก็อยากให้ไทยขุด เพราะท่าเรือสิงคโปร์จอแจมากต่อไปอาจจะรับภาระไม่ไหว (แต่ไทยต้องเอาเงินมหาศาลมาลงทุนเองนะ) ตอนนี้มีบางประเทศอยากให้ไทยขุดมากๆ คือ จีน ญี่ปุ่น อินเดีย เกาหลี เพราะสะดวกในการขนส่ง (แต่ไทยต้องลงทุนเองอยู่ดี) ถ้าให้ดีผมอยากให้ จีน อินเดีย ญี่ป่น เกาหลี ออกตังให้ แล้วแบ่งผลประโยชน์ร่วมกัน ไทยมีแต่ได้กับได้ ได้การจ้างงาน เพิ่ม GDP เพิ่มอำนาจการเดินเรือ ทหาร และอื่นๆ อีกมากมาย
โดย : โอ     วันที่ :2005-07-07 22:18:07    IP :61.91.199.xx   
ความคิดเห็นที่ 224
น่าจะขุดได้ตั้งนานแล้ว 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ต้องรอให้สงบหรอก ถ้าไม่ขุดวันนี้พรุ่งนี้เมื่อไหร่ ประเทศไทยจะเจริญทันญี่ปุน เค้าชักทีละ
โดย : คนใต้     วันที่ :2005-07-07 22:13:51    IP :203.188.10.xx   
ความคิดเห็นที่ 223
เยอรมัน ไต้หวัน ประเทศอื่นๆๆ
ไม่เห็น ต้องขุดคลอง ไมรวยกว่าเรา น้อ เง้อ
ขุดไม่ขุดก็ ยังมีทางอื่น ทางนี้เอาไว้ ทางสุดท้ายแล้วกัน กินกับ สมบัติ บรรพชน
จนล่ม จม ทั้ง ชาติ
โดย : ขอที     วันที่ :2005-07-07 21:52:09    IP :202.176.142.xx   
ความคิดเห็นที่ 222
โจรใต้ยึดได้เราก็เอาคืนมาได้ ขุดๆไปเถอะถ้ามีผลดีต่อประเทศอะ น่าจะขุดมาตั้งนานละ เรื่องสัญญานี่ไม่รู้หงะ รุ้แต่ใครซักคนรับเงินจากสิงค์โปรเพื่อไม่ไห้ขุด..
โดย : shev     วันที่ :2005-07-07 21:51:00    IP :58.10.170.xx   
ความคิดเห็นที่ 220
สิงค์โปร มาเลเซีย นี่แหละ

ที่สร้าง กลุ่มก่อการร้าย มากันคนไทย ขุดคอคอดกระ
โดย : กำ     วันที่ :2005-07-07 21:40:03    IP :61.90.94.xx   
ความคิดเห็นที่ 219
ได้ยินมานานแล้ว แต่เข้าใจว่าขุดไม่ได้เพราะ มีการทำสัญญาตั้งแต่ยุคต้นราชวงศ์จักรีหรือสัญญาบาวริ่ง หรือยุค ร.5 ที่มีการล่าอาณานิคม ใครทราบ post บอกกันด้วยนะคับ
โดย : guelph guy     วันที่ :2005-07-07 21:39:40    IP :24.102.14.xx   
ความคิดเห็นที่ 217
พวกที่ไม่ให้ขุดผมว่าพวกคุณ โง่น่ะ จริงๆ
ถ้าคิดอย่างนี้กัน ก็ แดกแกลบกันต่อไป ไม่ต้องไปพัฒนามันแล้วประเทศ
กลัวกับสิ่งที่มันยังไม่เกิด ทั้งๆที่ข้อดี + ข้อเสีย มันน่าสนใจมากๆ


โดย : คนโง่     วันที่ :2005-07-07 21:32:17    IP :202.44.32.xx   
ความคิดเห็นที่ 216
หากขุดได้....สิงคโปร์ตายแน่ๆๆๆ แต่เป็นไปได้ยาก เพราะรบ.สิงคโปร์ฉลาด เมืองไทยก็ต้องเป็นอยู่แบบนี่ต่อไป
โดย : คนไทย     วันที่ :2005-07-07 21:23:15    IP :61.91.160.xx   
ความคิดเห็นที่ 215
รีบขุดให้เร็วที่สุด ถ้าไม่ขุด ผมว่ารัฐบาลรับเงิน มาเล และ สิงคโปร์แหงมๆ
ถามหน่อยว่าทำไมสิงคโปร์ เจริญขนาดนั้น เพราะเป็นเมืองท่า แล้วคุณคิดว่าใครจาบ้าอ้อมเรือตั้งไกล เหมือนอารมขับรถไปสีลมนะ แต่อ้อมไป เชียงใหม่ก่อนอะ
แล้วมันก็สามารถลดการใช้น้ำมันจาการเดินเรือได้จำนวนมหาศาล
โดย : น่าจะขุด     วันที่ :2005-07-07 21:04:18    IP :61.91.121.xx   
ความคิดเห็นที่ 214
ไอ้คนที่คิดว่าการขุดจะเป็นการแบ่งแยกดินแดน ก็ขอบอกนะครับว่าคุณ โง่ มาก
ให้ตายเถอะ
โดย : กพดะเ     วันที่ :2005-07-07 20:57:29    IP :61.91.121.xx   
ความคิดเห็นที่ 213
ยุคก่อน
รายได้ส่วนใหญ่ของประเทศ มาจาก สินค้าเกษตรกรรม
รายจ่ายส่วนใหญ่ของประเทศ เสียให้กับ สินค้าอุตสาหกรรม
ปัจจุบัน
รายได้ส่วนใหญ่ของประเทศ มาจาก การท่องเที่ยว
รายจ่ายส่วนใหญ่ของประเทศ เสียให้กับ สินค้าอุตสาหกรรม
อนาคต(หากโครงการนี้แล้วเสร็จ)
รายได้ส่วนใหญ่ของประเทศ มาจาก อุตสาหกรรมการท่าเรือ
โดย : เอก     วันที่ :2005-07-07 20:54:28    IP :202.176.109.xx   
ความคิดเห็นที่ 212
ตอนนี้ทางภาคใต้ก็มีปัญหาความรุนแรงอยู่น่าจะจัดการเรื่องนั้นก่อน แล้วค่อยขุดไม่ดีกว่าเหรอ เห็นด้วย กะ คห.211
โดย : Jenista     วันที่ :2005-07-07 20:53:49    IP :58.11.8.xx   
ความคิดเห็นที่ 211
ขืนขุดก็บรรลัยละครับ ประเทศไทย กลายเป็นเกาะเล็กเกาะน้อยมากมาย สุดท้ายโดนโจรใต้ยึกทีละเกาะ หมดแน่ภาคใต้
โดย : Bank     วันที่ :2005-07-07 20:49:15    IP :61.91.88.xx   
ความคิดเห็นที่ 210
ถ้าจะขุดมันต้องให้ภาคใต้สงบก่อนนะครับนี่แหละคือต้นตอของความไม่สงบทางภาคใต้
ที่มันไม่สงบตอนนี้ก็เพราะว่าทำท่าจะขุดคลอง ทั้งสิงคโปและมาเลย์ให้เงินเต็มที่
เพื่อสนับสนุน
โดย : หาน     วันที่ :2005-07-07 20:45:45    IP :202.47.239.xx   
ความคิดเห็นที่ 208
ผมว่าน่ะ ถ้ารัฐอนุมัติเรื่องขุดคลองไทย 3 จังหวัดภาคใต้ต้องแยกเป็นอีกประเทศน่ะเพราะที่เป็นอยู่เขาก็ต้องการแบบนั้น ถ้าขุดจริงๆคงแย่น่ะครับ
โดย : วาซาบิ     วันที่ :2005-07-07 20:43:35    IP :58.11.6.xx   
ความคิดเห็นที่ 207
ผมสนใจเรื่องโครงการนี้มานานแล้ว เป็นโครงการที่มีมานานแล้ว แต่ไม่มีวี่แววว่าจะทำซักที พอมาเปิดเห็นกระทู้นี้ ผมรู้สึกดีใจมาก ที่รัฐบาลเริ่มมองเห็นความสำคัญของความเจริญของประเทศแล้ว นอกจากความเจริญของกระเป๋าเงินตนเอง เพราะเคยทราบมาว่าท่านผู้บริหารของเราได้รับเงินได้โต๊ะจากประเทศมาเลเซียและสิงค์โปร์เพื่อระงับโครงการดังกล่าวไว้ ผมสนับสนุนอย่างยิ่งกับการขุดคลองดังกล่าว เพราะจะทำให้ประเทศไทยของเราเป็นศูนย์กลางทางการท่าเรือแทนสิงค์โปร์ทันทีที่โครงการนี้แล้วเสร็จ
ข้อดี
1.ทำให้ประเทศเป็นศูนย์กลางการท่าเรือของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้แทนที่สิงค์โปร์ ทำให้เศรษฐกิจของไทยดีขึ้นอย่างมหาศาล
2.กระจายรายได้สู่บริเวณรอบๆคลอง เปลี่ยนจากที่รายได้ส่วนใหญ่มาพัฒนา กทม.หมด นำไปพัฒนาตามภูมิภาค
แต่ข้อเสียที่น่าคิดและผมเป็นห่วงคือ
เมื่อขุดคลองแล้ว จะเหมือนเป็นการแบ่งประเทศเป็นหลายส่วน อาจทำให้การดูแลได้ลำบากขึ้น ยิ่งตอนนี้มีปัญหาจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อขุดคลองแล้วอาจทำให้พวกผู้ก่อการร้ายขยายวงมามากขึ้น
ข้อดี
1.
โดย : เอก     วันที่ :2005-07-07 20:39:43    IP :202.176.109.xx   
ความคิดเห็นที่ 206
ผลเสีย
1. ปลาที่ดุร้ายจากอีกฝั่งหนึ่งจะข้ามไปกัดปลาที่อ่อนแออีกฝั่งหนึ่ง
2. และปลาที่เจ้าชู้จะข้ามไปผสมพันธุ์ปลาที่ใจง่ายและไร้เดียงสา
3. ชาวบ้านจะหนวกหูกับเสียงวูดเรือ
โดย : นุกหนาน     วันที่ :2005-07-07 20:17:24    IP :61.6.163.xx   
ความคิดเห็นที่ 205
อยากให้ผู้เขียนช่วย บอกข้อเสียด้วย
โดย : natural     วันที่ :2005-07-07 19:57:58    IP :203.151.141.xx   
ความคิดเห็นที่ 204
เพื่อน เเคคยย บอก สิง โป มี หุ้น ใน A A II SS 49 % ไม่มีทางได้ทำหรอก
โดย : สงสารคนไทย     วันที่ :2005-07-07 19:57:22    IP :203.156.122.xx   
ความคิดเห็นที่ 203
ถ้าจะขุดเขาขุดกันระหว่างประจวบและชุมพร ถ้ามันจะแยกประเทศก็ภาคใต้ทั้งหมดนั้นแหละ แต่คงยากกว่าการขุดคลองมั้ง เอ่อว่าแต่คลองตั้งบะเร่อบะร่า จะเอาจอบเอาเสียมที่ไหนตั้งมากมายมาขุดมันหละ แต่ถ้าขุดได้จริงสะพานข้ามก็จะเป็นเมกะโปรเจกและสถาปัตย์กรรมที่งดงามและมหัศจรรย์ที่สุดในโลกเหมือนกัน คนไทยก็จะเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกในนามของผู้มั่งคั่งทางเศษฐกิจ และแหล่งท่องเที่ยว ไม่ต้องออกจากบ้านไปทำงานนอกประเทศเป็นทาสอีกต่อไป นึกถึงประเทศไทยวันนั้นที่จะมาถึงแล้วนอนไม่หลับจริง ๆ ตื่นเต้ว...........
โดย : คนไทยในต่างแดน     วันที่ :2005-07-07 19:53:56    IP :61.6.163.xx   
ความคิดเห็นที่ 202
ถ้าจะขุดต้องแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ให้ได้ก่อน
โดย : ดนัย     วันที่ :2005-07-07 19:45:32    IP :203.113.70.xx   
ความคิดเห็นที่ 201
คิดว่าเป็นโครงการที่ดีนะ ถ้ามันสามารถเกิดขึ้นได้จริงประเทศไทยจะได้อะไรอีกเยอะ เมื่อก่อนเรายอมเสียพื้นที่ส่วนน้อยเพื่อแลกกับความอยู่รอดของบ้านเมือง ลองคิดกันดูนะว่าจะคุ้มรึเปล่า
โดย : ba     วันที่ :2005-07-07 19:43:23    IP :202.28.78.xx   
ความคิดเห็นที่ 200
ขุดกันไปเลย 3 จังหวัดภาคใต้ จ่ะได้ไปเป็นของประเทศเพื่อนบ้าน ต้องการอย่างงั้นกันอยู่แล้ว นี่ ตอนแรก เงินก็เป้นของเรา สักพักพอประเทศเพื่อนบ้านเอา 3 จังหวัดไป คลองนี้ก็กลายเป็น คน ละครึ่ง ก่ะปรเทศเพื่อนบ้าน
ลองคิดดูเอาเอง 3 จังหวัด ภาคใต้มีปัญหา ไม่ใช่ เพราะ เรื่องเงิน น่ะ
โดย : jesuss     วันที่ :2005-07-07 19:23:42    IP :210.246.145.xx   
ความคิดเห็นที่ 199
เห็นดีด้วยนะครับ แต่กับระบบการทำงานของไทยมันเฉื่อยยังกะเต่า คงจะได้แค่ฝันไปก่อน กว่าจะทำโน่นทำนี่ที ก็ชักช้าไม่ทันกิน นานาประเทศเค้าไปกันถึงไหนกันแระ พี่ไทยผมยังมามัวทำกันอยู่ไม่รู้ เซง อย่างรถไฟฟ้าใต้ดินในเมืองใหญ่ที่แออัด ระบบผังเมือง ไรๆที่เป็นประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น ที่ไหนๆเค้ามีมาแล้วตั้งเป็นร้อยปีแระ ไทยเพิ่งจะมาคิดกัน อย่างการรวมฟุตบอลลีกไอ้เรื่องง่ายๆแค่นี้ยังทำกันไม่ได้ เซง

โดย : ประเทศไทยจงเจริญ     วันที่ :2005-07-07 19:18:29    IP :84.165.70.xx   
ความคิดเห็นที่ 198
โครงการนั้มีแต่ได้กับได้ ดีมากคับ
โดย : 456     วันที่ :2005-07-07 19:16:46    IP :202.12.73.xx   
ความคิดเห็นที่ 197
ผมว่าขุดก้อดีนะคับ ช่วยประหยัดทรัพยากร ทั้งช่วยชาติ และ ช่วยโลกด้วย
โดย : top     วันที่ :2005-07-07 19:14:55    IP :202.12.73.xx   
ความคิดเห็นที่ 196
เห็นด้วยอย่างยิ่ง ขุดเลยจะได้ก้วหน้า อย่าง Suvarnabhumi Hub Aviation ก็เกือบเสร็จแล้ว สิงค์โปร์มันจะได้รู้ซะบ้าง ส่วนเรื่องแยกประเทศ ถ้าคนไทยยังอยากเป็นไทยเค้าคงไม่แยกไปหรอก
โดย : A345     วันที่ :2005-07-07 19:14:33    IP :203.144.181.xx   
ความคิดเห็นที่ 195
ขณะนี้รณรงค์ประหยัดนำมัน ต้องด่าไอ้พวกคนรวยแม่งบ้านมีรถหลายคันแต่ละคัน cc ก้อสูง ให้รถลูกไปขับ บ้านมีสมาชิก5 คนมีรถ5คัน บางคัน 4000-5000 cc ตายห่า ที่บ้านก้อมีแต่ของสิ้นเปลืองพลังงาน จะรวยก้อเรือ่งคุณ แต่ประหยัดหน่อย พิมพ์ตั้งนานแล้เกี่ยวไรกับขุดคลองฟะ???????
โดย : คนละประเด็น     วันที่ :2005-07-07 19:11:28    IP :202.44.32.xx   
ความคิดเห็นที่ 194
กลับบ้านดีกว่า เตรียมตัวไปขุดคลองไทยเดี๋ยวไม่ทันเป็นคนแรก ลูกหลานมันจะว่าเอา
โดย : ไปหละ     วันที่ :2005-07-07 19:04:50    IP :219.93.229.xx   
ความคิดเห็นที่ 193
ไม่สมควรที่จะมีคอคอดกระเป็นอย่างยิ่ง

เพราะ ถ้าขุดแล้ว เราเสียภาคใต้ จะคุ้มแล้วหรือ

ผลกระทบจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลต่อประชาชนในท้องถิ่น
ประชาชนทำการประมงได้น้อยลง
ส่งผลต่อทะเลอันดามัน


งบประมาณที่จะใช้เท่าไหร่ ทั้งๆที่คนจนมีมากมาย เอาเงินส่วนนี้ไปพัฒนาอย่างอื่นไม่ดีกว่าหรอแถมรัฐบาลก็กินกันแหลกแน่ๆ

ที่สำคัญ คนใต้ต้องแบกแย่งดินแดนแน่ๆโครงการนี้มีแต่เสียกับเสียแน่นอน
โดย : .........     วันที่ :2005-07-07 19:01:31    IP :203.118.80.xx   
ความคิดเห็นที่ 192
ยายฮายดีใจ(พูด)มองผืนนา พาสะอื้น ยายฮายบ่น เขากั้นฝายน้ำล้นท่วมหมดผืน
น่าสงสารยายฮาย ดิ้นเพื่อได้นาคืน ออกมายืนร้องเรียนอยู่หลายปี....


(ร้อง) สงสารยายฮาย เสียนาร่วม 30 ปี ซื้อข้าวกินประทังชีวี
ที่นาแกโดนน้ำกลืน มองเป็นทะเล เลี้ยงปลาไว้แล้วหมดผืน
กั้งโกบส่องน้ำนองไหลคลืน น้ำตายายฮายไหลคลอ


สงสารยายฮายดิ้นรนเหมือนปลาติดแห เลือดอีสานไม่เคยอ่อนแอ
วิ่งถึงอำเภอไม่พอ หวังเอานาคืน วิ่งถึงผู้ว่าฯเลยหนอ
วิ่งสุดฤทธิ์ติดจ้อ ขึ้นทัวร์เข้าแจ้งสภาฯ


ยายฮายนักสู้จากเมืองดอกบัว สู้จนสุดตัวเลือดอุบลฯคนกล้า...
หิ้วกระเป๋าเข้าเรียนสภาฯ พูดลาวซ้ำหนา ภาษาไทยบ่เก่ง


พบท่านนายกฯนั่งคุยแบบเป็นกันเอง ช่วยเหลือยายฮายคนเก่ง
ยายฮายดีใจยิ่งล้น


*สงสารยายฮาย เสียนาร่วมสามสิบปี ต้องมาออกรายการทีวี
ช่อง 9 ถึงลูกถึงคน คุณสรยุทธ์ เจาะใจรู้ทั่วแห่งหน
รัฐบาลทักษิณดีล้น จัดการให้ได้นาคืน
ซ้ำ *

โดย : ยายไฮ     วันที่ :2005-07-07 19:00:02    IP :219.93.229.xx   
ความคิดเห็นที่ 191

ถ้าขุดอะไรจะเกิดขึ้น....แน่นอนว่า แยกดินแดนเป็นแน่ เพราะขณะนี้ 3 จังหวัดชาย
แดนภาคใต้...มีกำลังโจร...กำลังทรัพย์...มากมายขนาดไหน ถึงกับซื้ออาวุธ ..เป็นไม่ไม่ได้อย่างแน่นอน...ว่าเงินได้จากการทำสวนยาง สวนผลไม้...คิดซิ...ได้รับแรงสนับสนุนจากประเทศใด บุคคลใด !! คิดๆๆๆ เพราะถ้าเราขุด อะไรมันจะเกิดขึ้นกับ 2 ประเทศนั้น....ทรับยากรไทยเหนือกว่าพวกเขามาก...ทำเลดีกว่ามาก....หนูไปเที่ยวมาเลเซีย และ สิงคโปร์มาแล้ว เห็นชัดเจนว่า

ประเทศสิงคโปร์เขาได้เงินมากมายจากท่าเรือ....ท่าเรือใหญ่โต มีการขุดดินภูเขาจากประเทศมาเลเซีย มาถมทะเล !! (เห็นมาแล้ว) พวกเขาเร่วมมือกัน เพราะรู้ว่า ถ้าประเทศไทย ขุดคอคอดกระ....ประเทศเขาไม่รอดแน่ เศรษฐกิจจะแย่เอามากๆๆ
หนูนั่งเคเบิลคาร์ สังเกตเห็นว่า พัฒนาเร็ว ท่าเรือใหญ่โต ผู้คนร่ำรวย คุณภาพชีวิตดีมาก... เรื่องนี้เกียวกับ ปัญหา 3 ชายแดนภาคใต้มั๊ย !! หนูคิดว่าใช่ ! เพราะเรากลัวปัญหาการแบ่งแยกดินแดน โหมกระหน่ำตั้งแต่มีข่าวว่าจะขุดคลองคอดกระ (ซึ่งนานมากแล้ว ไม่มีรัฐบาลไหนกล้าที่จะขุด เพราะกลัวประเทศไทยไม่เป็นรูปขวานทองแน่ ด้ามจะหัก !) ทั้งสองประเทศเลย ไม่ต้องการให้ไทยขุดคลอง...เลยหนับหนุนให้โจรภาคใต้แบ่งแยกดินแดน...(แค่หนูคิดไม่ผิดน่ะ)....สัญญาทางไมตรีน่ะ ไม่มีจริงหรอก ปืนที่ขโมยไปอ่ะทำไมมันหายไปในอากาศหรือ ถ้าพวกเขาไม่ปกป้องโจรใต้ หนีไปกบดานที่นั่น ..จับได้แต่สมุนโจร ! นายหัวมัน 0 ไหนเล่า....

ขุดเลย จะได้รู้สักที ถ้าโจรมันเข้าข้าง 2 ประเทศนั้น มันจะจนตามกันไป โจรที่มีความคิดต้องไม่คิดแยกดินแดน เพราะถ้าไทยขุด ไทยรุ่งทางเศรษฐกิจ แล้วโจรมันจะคิดจนตาม...หรือ รวยกับไทย...!!

ให้ความสำคัญกับภาคใต้ หนับหนุนกิจการ พัฒนาให้เจริญ กองกำลังทหาร ตำรวจ ครึ่งหนึ่งของประเทศอยู่ภาคใต้ ดูซิ โจรหน้าไหนมันจะกล้า !!
โดย : เด็ก 18 คิดเอง     วันที่ :2005-07-07 18:58:27    IP :210.1.19.xx   
ความคิดเห็นที่ 190
สงสารยายไฮ เสียนาร่วม 30 ปี ต้องมาออกรายการทีวี ช่อง 9 คุณสรยุทธ
สงสารคนไทย เสียรู้ร่วม 30 ปี ยังไม่ออกรายการทีวี ช่อง 9 คุณสรยุทธ
ก็แค่เพลง ยายไฮ ของ ดาวบ้านดอน
โดย : ยายไฮ     วันที่ :2005-07-07 18:55:49    IP :219.93.229.xx   
ความคิดเห็นที่ 189
ก็ศึกษาผลกระทบต่างๆ ให้รอบคอบรอบด้าน แล้วก็จัดแจงแถลงไขให้ประชาชนทราบเหตุผลหน่อยก็ดีว่า จะเอายังไงดี
จากกระผม ท่าน ส.ส. กระผมจะทำเพื่อพ่อแม่พี่น้อง ( ของกู )
โดย : ห่วงคลอง     วันที่ :2005-07-07 18:54:11    IP :58.10.196.xx   
ความคิดเห็นที่ 188
เข้าหูซ้ายทะลุหูหมาเอ๊ยขวา
โดย : หมามีสามัญสำนึกกว่านักการเมือง     วันที่ :2005-07-07 18:52:40    IP :202.44.32.xx   
ความคิดเห็นที่ 187
แล้วจะขุดบริเวณไหน กว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่แล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนต้องเนื้อที่เท่าไหร่งบประมาณเท่าไหร่แล้วประชาชนในพื้นที่จะทำอย่างไรแล้วประเทศแบ่งสองฝั่งหรือเปล่าแล้วถ้าต้องการไปอีกฝั่งจะทำอย่างไรมีถนนหรือสะพานหรือเครื่องบินหรือใช้เรือข้ามฝั่ง
โดย : ohjj     วันที่ :2005-07-07 18:52:24    IP :61.90.45.xx   
ความคิดเห็นที่ 186
ถ้ายังคิดไม่ออกก็ให้ไปปรึกษา ยายไฮ ยอดนักขุด
โดย : ยายไฮ     วันที่ :2005-07-07 18:50:01    IP :219.93.229.xx   
ความคิดเห็นที่ 185
อยากดังก็นัดเพื่อนฝุงซัก 10-20 คน จอบคนละอันกับใจที่แรงกล้าและบ้าบิ่น ไปขุดเป็นปฐมฤกษ์ แล้วจะมีคนตามไปขุดอีกเป็นล้าน และคุณจะเป็นคนแรกของหน้าปวัติศาสตร์โลก
ปล. ปรึกษายายไฮก่อนขุดก็ได้ว่าทำอย่างไร
โดย : เอาจริง2     วันที่ :2005-07-07 18:41:51    IP :219.93.229.xx   
ความคิดเห็นที่ 184
ถ้าท่านายกเดินหน้าโครงการนี้จริงๆผมจะแกล้งทำเป็นลืมเรื่องสารพัดคอรัปชั่นของรัฐบาลท่านไปเลย เอาสิ ยอมเลย
โดย : โยคุง     วันที่ :2005-07-07 18:40:47    IP :61.91.106.xx   
ความคิดเห็นที่ 183
ไปเลยดีไหม พรุ่งนี้ไปขุดกันเลย
โดย : เอาจริงนะจะบอกให้     วันที่ :2005-07-07 18:36:57    IP :219.93.229.xx   
ความคิดเห็นที่ 182
ลุกหลานคนธรรมดาเรียนโรงเรียนวัด ลูกหลานนักการเมือง(บางคน)ผลาญเงินอยู่เมืองนอกโดยเงินตาสีตาสา
โดย : หมดมุข     วันที่ :2005-07-07 18:35:33    IP :202.44.32.xx   
ความคิดเห็นที่ 181
ขอเถอะครับ ขอให้เก็บกระทู้นี้ไว้จนกว่าจะถึงวันขุดคลอง ถ้าใครเอาออกแช่งจริง ๆ ด้วย (มาทำให้ยากแล้วจากไป แบบไม่รับผิดชอบไม่ได้นะ หลายทีแล้ว)
โดย : รักคนไทยและประเทศไทย     วันที่ :2005-07-07 18:34:14    IP :219.93.229.xx   
ความคิดเห็นที่ 180
เห็นถกเถียงกันมาตั้งนานแล้วไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะสรุปซักที รีบสรุปรีบทำเถอะครับ
ความเห็นของผมนะครับ ผมว่าถ้าคุณทักษิณยังเป็นนายกผมว่าน่าจะไม่ยากที่จะทำและน่าจะทำได้ แต่ถ้าเป็นคนอื่นผมว่าไม่แน่ว่าจะทำได้
โดย : คนไทย     วันที่ :2005-07-07 18:32:16    IP :61.91.240.xx   
ความคิดเห็นที่ 179
เอ่อ...ถ้าเกิดข่าวนี้เงียบๆไปก็ไม่ต้องต้องตกใจนะครับ มันเป็นแบบนี้เหมือนเดิมทุกๆรัฐบาลคือมีข่าวแล้วก็เงียบๆไป นั่นคือทางสิงค์โปรเค้าถวายเงินก้อนใส่พานมาให้ท่านนักการเมืองไทยแล้ว คนไทยก็ลืมง่ายซะด้วย(เพราะต้องคิดว่าทุกวันจะเอาอะไรกินเข้าไป)
โดย : โยคุง     วันที่ :2005-07-07 18:32:00    IP :61.91.106.xx   
ความคิดเห็นที่ 178
อย่ามันแต่พูดเลย ทุกท่าน โปรดนัดกัน เอาจอบมาคนละ1อัน แล้วช่วยกันขุดเอง มีป้ายว่า "การขุดคลองไทย เริ่มต้นแล้ว โปรดอย่ารอช้า มาช่วยกันขุด" เดี๋ยวรับรองว่าหนังสือพิม จะลงข่าว จะเกิดกระแส การขุดคลองเองแหล่ะ จาก1 เป็น2 และเป็นล้านคนเองแหล่ะ
โดย : หนับหนุน     วันที่ :2005-07-07 18:31:19    IP :61.91.102.xx   
ความคิดเห็นที่ 177
เห็นด้วยคับ ถ้าจะตัดก้อตัดแต่ประจวบเลย เสี่ยงเป็นเสี่ยง เพื่ออนาคตที่ดีกว่า จะหัวจะก้อย ก้อด้าย
โดย : ผีพนัน     วันที่ :2005-07-07 18:28:58    IP :202.44.32.xx   
ความคิดเห็นที่ 176
ขุดเถอะครับ พรรคไหนคิดนโยบายขุดคลอง ผมเลือกพรรคนั้นต่อครับ
โดย : ชิป     วันที่ :2005-07-07 18:26:44    IP :203.155.206.xx   
ความคิดเห็นที่ 175
พอเป็นข่าวดัง มีทีท่าว่าจะขุด เดียวนายกสิงคโปร์ก็มาตีกอล์ฟประเทศไทย แล้วก็เงียบ

ปล.สิงคโปร์มันไม่ยอมหรอก
โดย : คิม     วันที่ :2005-07-07 18:25:24    IP :61.19.150.xx   
ความคิดเห็นที่ 174
คลองไทย ขุดด้วยมือของพี่น้องชาวไทย 70 ล้านคน คนละปุ้งกี๋ (เก็บไว้เป็นที่ละลึก) เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา (คนไทยกำลังตีความได้ถูกทางก็คราวนี้แหละ)
โดย : ช่วยกันคนละปุ่งกี๋     วันที่ :2005-07-07 18:24:41    IP :219.93.229.xx   
ความคิดเห็นที่ 173
เป็นความคิดที่ถูกต้อง 100% ครับแล้วคิดที่จะทำกันมาเป็น10ๆ ปีแล้ว แต่พอมีรัฐบาลไหนแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จะมีเงินก้อนใหญ่จากสิงคโปร์ เพื่ออุดปากรัฐบาลไทย เพราะประเทศมันต้องเสียผลประโยชน์มากมาย ก็เข้าทางสิครับ ใครมาเป็นรัฐบาลก็ออกปากเรื่องนี้ ก็จะมีเงินใส่พานมาให้ คิดกันมานานแล้วแต่คงทำไม่ได้ง่ายถ้ารัฐบาลไหนทำถือว่าทำงานจริงครับแต่ที่ผ่านมาก็ไม่มีใครกล้าทำ แต่ยังไงสิงคโปร์มันก็คงขัดขวางทุกทางอ่ะแหละ มันเป็นเสือนอนกินของเอเซียมานานแล้วทั้งที่ประเทศมันไม่มีอะไรเลย
โดย : โยคุง     วันที่ :2005-07-07 18:22:32    IP :61.91.106.xx   
ความคิดเห็นที่ 172
อิสราเอลยังเจริญได้แม้อยู่ท่ามกลางคู่อริ ทุกวันนี้ประเทศใครใครก้อรัก ถ้ารักประเทศไทยก้อต้องทำประโยชน์ให้ชาติ นักการเมืองจะกินก้อกินไป(กินให้อิ่มแต่พอดีแล้วทำงานซะ)ขออย่างเดียวทำเพือ่ชาติบ้าง การลงทุนคีอความเสี่ยงแต่อาจเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามาก ลดความเสี่ยงโดยการคิด คิดให้รอบคอบ คนไทยจะได้มีความเป็นอยู่ที่ดี เศรษฐกิจดี ปัญหาลดลง น่าอยู่มากขึ้น จะทำอะไรก็รีบทำซะ ส่วนภาคใต้ก้อต้องดูแลดีดี เห็นด้วยกับการสร้างกำแพงกั้น อย่าเกรงใจมาเลเซีย ประเทศเขาเจริญกว่าเรา อีกอย่างรัฐบาลควรควบคุมเรื่องความเหลื่อมลำของรายได้บ้าง เช่น พวกพ่อค้า แม่ค้า ที่ชอบบอกรายได้ไม่ตรงความจริง(บางคน) คนเก่งไม่ได้ทำแต่อาชีพหมอ (รวย) (วินิจฉัยโรค2 นาที คนไข้เสีย500 ค่ายาต่างหากไม่ใช่เภสัชกรด้วยที่จ่ายยาหมอเอาหมด การเป็นดีลเลอร์ยาของ ร.พ.ก้อต้องประจบหมอ)นักวิทยาศาตร์ ครู ข้าราชการ(ที่ไม่โกง) มีรายได้น้อยใครจะอยากทำอาชีพนี้ถ้ามีทางเลือกอื่น(ใจรักก้อส่วนนึง)(ถ้าเรียนเก่งก้อเข้าหมอ(คิดกันเป็นส่วนใหญ่) การแพทย์เก่งแต่ด้านอื่นด้อย เช่น เทคโนโลยี เนี่ยตัวสำคัญเลย คลอบคลุมแทบจะทุกด้าน ควรให้เกิดความแตกต่างทางรายได้น้อยกว่านี้ อีสราเอลมีปัญหามากมายแต่เจริญกว่าไทยมาก คุณนักการเมืองครับโกงในประเทศก้อรวยแล้วไม่ต้องรับนอกหรอกครับ ทำอะไรที่คิดว่าไทยได้ประโยชน์ก้อทำ การขุดคลองดีมากในด้านเศรษกิจเสียอย่างในเรื่องการเมือง(การแบ่งแยก) ซึ่งเราคิดว่าถ้าขยายความเจริญ หรือ ให้ความสำคัญกับภาคใต้ที่อยู่อีกฟากคลอง ทำให้พวกเขารักที่จะเป็นคนไทย สิงค์โปร์หรือมาเลจะขัดขวางยังไงก้อช่างเรามีจุดยืนของเรา แต่ต้องรอบคอบนะ เราเป็นคนใต้ยังไม่กลัวการแบ่งแยกแต่กลัวอด- ไม่มีงานทำ มากกว่า อย่าให้เศรษฐกิจล่มแบบอาร์เจนติน่าละ
โดย : คิดมาก     วันที่ :2005-07-07 18:21:49    IP :202.44.32.xx   
ความคิดเห็นที่ 171
เมื่อไรคนไทยจะได้ในสิ่งที่ควรจะได้ซะที ครับ
โดย : sakon     วันที่ :2005-07-07 18:20:39    IP :158.108.127.xx   
ความคิดเห็นที่ 170
คิดแต่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่ได้นะ อย่าลืมเรื่องความเป็นชาติ เป็นผืนแผ่นดินด้วยนะ
โดย : เอ็ม     วันที่ :2005-07-07 18:19:50    IP :202.176.94.xx   
ความคิดเห็นที่ 169
ให้คนไทยถือจอบคนละอันแล้วไปช่วยกันขุดเพื่อเป็นปวัติศาสตร์ยังได้เลย ไม่ต้องใช้งบประมาณมากมายมหาศาลหรอก ผมคนหนึ่งหละจะยอมสละวันลาตามสิทธิไปขุดเอง คนละฉึกสองฉึกเท่าที่แรงจะมี ทำให้ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยังได้เลย
โดย : ปวัติศาสตร์     วันที่ :2005-07-07 18:18:31    IP :219.93.229.xx   
ความคิดเห็นที่ 168
ควรสร้างได้แล้วครับ...เพราะรายได้จำนวนมหาศาสจะไหลเข้าประเทศ และถ้ากลัวแบ่งแยกดินแดน ก็ลงทุนสร้างศูนย์ราชการ(ที่เคยจะย้ายไปนครนายก)ที่แถวฝั่งใต้สิครับ แล้วเอาฐานทหารมาด้วยน่ะ เผื่อผู้ไม่หวังดีจะก่อเหตุ เรื่องเงินน่ะประเทศไทยซ่ะอย่าง....ถ้าไม่โกงกิน ป่านนี้ถนนทั้งประเทศคงทำด้วยทองคำหมดแล้วแหละ
โดย : 000     วันที่ :2005-07-07 18:18:02    IP :210.86.223.xx   
ความคิดเห็นที่ 167
อยากบอกไอ้พวกโง่ๆ จะได้ฉลาดขึ้นมาบ้าง

แม่น้ำเจ้าพระยา เบ้อเร่อเบ้อร่า ยังเป็นแค่เส้นบางๆ ในแผนที่
ขุคแค่คลองให้เรือผ่าน จะเกิดอะไรสักแค่ไหนกัน พื้นที่รอบคลอง ก้อกินเนื้อที่นิดเดียว มันจะกระทบอะไรกัน คนเวลาเค้าสร้าง เค้าต้องสำรวจ เลี่ยงพื้นที่ที่สำคัญทั้งนั้น อย่าคิดอะไรตื้นๆ แล้วแสดงออกมา

การสร้างใหญ่โตแบบนี้ มันต้องย้ายเคลื่อนกำลังทหารไปประจำการอยู่แล้ว เป็นข้ออ้างที่ดีด้วยซ้ำ คอยควบคุมทั้งก่อน ทั้งตอนขุด ทั้งหลังขุดเสร็จ อย่าคิดอะไรที่มันตื้นๆ แล้วถ่วงประเทศชาติอีก

ทั้งรายได้ และการสร้างงาน เพิ่มขึ้นเป็นสิบๆเท่า ยังจะมาเกี่ยงอะไรอีก
โดย : โง่จริงๆ     วันที่ :2005-07-07 18:15:08    IP :202.133.166.xx   
ความคิดเห็นที่ 166
ทุกวันนี้คนมาเลเซีย และคนสิงค์โปร์ มันมองผู้หญิงไทยเป็นแค่นางบำเรอมัน มันสามารถใช้เงินเสพสุขได้ทุกเวลาที่มันต้องการ มันดูถูกเหยียดหยามคนไทยมากเพราะว่ารายได้เราด้อยกว่ามัน พวกเราคนไทยเป็นได้แค่โสเภณี และกรรมกรในสายตาของพวกมัน สมควรแก่เวลาแล้วที่คนไทยจะเสพสุขจากพวกมันบ้าง ใช้เงินฟาดหัวพวกมันบ้าง สนับสนุนเต็มล้านให้ขุดคลองไทย ขุดเร็ว ๆ ได้ยิ่งดี (มันสุมอกคนไทยมานานแสนนานแล้ว
โดย : คนเหนือ     วันที่ :2005-07-07 18:11:58    IP :219.93.229.xx   
ความคิดเห็นที่ 165
คุณยังไม่รู้อีกเหรอว่า ประเทศเพื่อนบ้านของเรามันทำกับเราไว้ขนาดไหน มันไม่เคยเห็นเราเป็นเพื่อนบ้านของมันแม้แต่น้อย มันทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้เราเจริญก้าวหน้าไปกว่ามัน(ซื้อนักการเมืองบ้าง สารพัดปัญหาที่ซ่อนเล้น) แล้วเป็นงัยบ้านเมืองเราวุ่นวายไปหมด ทั้งเศษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคมด้วย ฯลฯ แต่พวกมันรวยเอา รวยเอา อยู่ดีมีสุข แต่พวกเราจนลงจนลง ถึงเวลาแล้วที่คนไทยจะเป็นหนึ่งเดียวในเรื่องนี้ ตื่นเถอดชาวไทย ก้าวไปเพื่อปากท้องของพี้น้องผ่องเราชาวไทย สู้ สู้ สู้ ไม่สู้ซิผิด
โดย : สั่นไปทั้งตัว     วันที่ :2005-07-07 18:08:00    IP :219.93.229.xx   
ความคิดเห็นที่ 164
ทำเถอะ ยิ่งจะเกิดวิกฤติพลังงานในไม่กี่สิบปีข้างหน้าด้วย เราควรจะรีบตัดสินใจ คลองนี้อาจมีความสำคัญมากกว่าเพียงแค่ในแง่เศรษฐกิจเท่านั้น
แต่ต้องทันเกมส์รองรับ pressure จากภายนอกคือพวกเสียโอกาสในหลายๆด้าน จะต้องเดินเกมส์ทุกรูปแบบไม่ให้โครงการนี้เกิดแน่นอน
โดย : TAN_june     วันที่ :2005-07-07 18:06:30    IP :203.156.84.xx   
ความคิดเห็นที่ 163
ok
โดย : ฉาฝีอี แหล๊ะโต๊***    วันที่ :2005-07-07 18:03:37    IP :61.91.206.xx   
ความคิดเห็นที่ 162
ทุกวันนี้คนมาเลเซีย และคนสิงค์โปร์ มันมองผู้หญิงไทยเป็นแค่นางบำเรอมัน มันสามารถใช้เงินเสพสุขได้ทุกเวลาที่มันต้องการ มันดูถูกเหยียดหยามคนไทยมากเพราะว่ารายได้เราด้อยกว่ามัน พวกเราคนไทยเป็นได้แค่โสเภณี และกรรมกรในสายตาของพวกมัน สมควรแก่เวลาแล้วที่คนไทยจะเสพสุขจากพวกมันบ้าง ใช้เงินฟาดหัวพวกมันบ้าง สนับสนุนเต็มล้านให้ขุดคลองไทย ขุดเร็ว ๆ ได้ยิ่งดี (มันสุมอกคนไทยมานานแสนนานแล้ว)
โดย : สุมอก     วันที่ :2005-07-07 17:52:17    IP :219.93.229.xx   
ความคิดเห็นที่ 161
การขุดคลองไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไรหรอกครับ เพราะระยะทางไม่ได้ลดลงเท่าไร ไม่เหมือนคลองสุเอช หรือคลองปาณามา ที่ลดระยะการเดินทางแบบข้ามทวีป ค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากการขนส่งเห็นชัดเจน ผิดกับคอคอดกะ ค่าใช้จ่ายไม่ได้ลดลงมากเท่าไรหรอก ยิ่งมีรัฐบาลแบบดกงกิน ด้วยแล้ว เขาสู่อ้อมดีกว่าไม่ต้องมาเจอปัญหาบ้าบอ ไร้สาระ
อีกประเด็น ความมั่นคงของชาติควรพิจารณาด้วย การแบ่งแยกดินแดนออก การเดินทางภายในประเทศไม่สะดวก โอกาศการแตกแยกมีสูงเพราะปัจจัยด้านกายภาพของภูมิศาสตร์เอื้ออำนวยขึ้น
ในปะเด็นของสิ่งแวดล้อมยิ่งไม่ต้องพูดใหญ่ ตัดฝ่าผืนป่าทีสมบูรณืที่สุดของภาคใต้ ภัยธรรมชาติจะคุกคามย้อนกลับคืนมาภายหลัง คนเดือดร้อนก็คือคนในพื้อนที่นั่นเอง อย่าลืมตัวอย่างของเหตุการณ์เขากระทุน บทเรียนที่ต้องจดจำจากการทำลายแหล่งที่พัก
คัดค้านเต็มที่
โดย : southland     วันที่ :2005-07-07 17:47:09    IP :203.146.6.xx   
ความคิดเห็นที่ 160
ใช่ๆ..ผมก็คนนราธิวาสที่ตอบไปความเห็นที่146กับ149..คนละคนกับความเห็นที่159นะ...แต่ตอนนี้ต้องมาทำงานที่ยุดยาเพราะไม่มีงานแถวบ้านให้ทำ..ดันจบวิศวะมา...แต่แถวบ้านมีแต่สวนยาง...กำ...ไม๊..(..นี่ๆเปลี่ยนชื่อใหม่เลย..เติมอายุด้วย...อิอิ)..
โดย : คนนราธิวาสอายุ36     วันที่ :2005-07-07 17:42:39    IP :203.156.51.xx   
ความคิดเห็นที่ 159
อยากให้ขุดเพราะจะได้มีงานทำแถวบ้าน
เศรษฐกิจทางใต้ตะวันออกจะได้ดีขึ้น คุณภาพชีวิตจะได้ดีขึ้น
ที่สำคัญจำนวนคนที่ต้องทำงานไกลบ้านจะได้มีน้อยลง
เหมือนเราตอนนี้อยากกลับไปอยู่บ้านมาก แต่ทำไม่ได้เพราะไม่มีงานทำที่ดีๆ
โดย : คนนราธิวาส     วันที่ :2005-07-07 17:35:19    IP :210.1.24.xx   
ความคิดเห็นที่ 157
อยากให้พิจารณาให้ดี คิดถึงผลเสียที่จะเกิดตามมา อย่าคิดถึงแต่ผลประโยชน์ ประเทศเราก็ไม่ได้ยากไร้มากถึงขนาดนั้น ขอให้อยู่อย่างพอมีพอใช้ ถ้าขุดคลองตรงนี้แล้วส่งผลต่อเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านแล้วให้รายได้มาเข้าประเทศเรามันจะดีจริงรึ ต่อไปในข้างหน้าก็จะมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้าน และถ้าแผ่นดินมันแยกส่วนออกไปแล้วปัญหาทางภาคใต้ก็จะยิ่งรุนแรงหรือไม่คงแยกเป็นประเทศใหม่ ถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นคิดดูสภาพความเป็นของคนที่อยู่ทางใต้จะเป็นอย่างไร คราวที่ผ่านมาเกิดภัยธรรมชาติคุกคามตอนนี้ภัยมนุษย์จะมาคุกคามอีก จึงอยากให้พิจารณาให้ดีๆ อย่าคิดถึงแต่ผลประโยชน์ คนสมัยนี้มันยำแย่น้ำใจแห้งลงๆทุกที ถึงรายได้ประเทศมากขึ้นคนที่ยากไร้ก็ไม่ได้รวยขึ้นแต่กลับรวยกับคนเฉพาะกลุ่ม
โดย : aaa     วันที่ :2005-07-07 17:28:37    IP :202.28.27.xx   
ความคิดเห็นที่ 156
ขุดไปเลย

เห็นรูปแล้วตอนล่างจะโดนแบ่งเป็นเหมือนเกาะๆ แต่ไม่เป็นไรตั้งฐานทัพมีกองทหารประจำการไว้ แต่ล่ะเกาะมีเรือชายฝั่งลาดตระเวณ 24 ชม. เพิ่มเงินเดือนทหารและโบนัสเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว(เพราะคุณคือผู้ปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของชาติ) ส่วนเกาะเหนือจังหวัดยะลา ทำเป็นฐานบังคับบัญชา พร้อมติดตั้งจรวดพิสัยไกล ไว้ขู่สองประเทศด้านล่าง ก่อนที่จะถูกคุกคามไม่ว่าจะรูปแบบใด

ยะลา นราธิวาส ปัตตานี พัฒนา 3 เมืองเป็นแหล่งเศรษกิจให้เหมือน เซี่ยงไฮ้นิวยอร์ค ถ้าขุดแล้วได้ผลประโยชน์มหาศาลจริง ค่าบำรุงกองทัพจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่
โดย : ขอแค่ฝัน     วันที่ :2005-07-07 17:26:19    IP :58.11.40.xx   
ความคิดเห็นที่ 154
คุณคนนราธิวาสดันมาคิดเรื่องที่ผมจะพูดพอดีเลยแฮะ ใจตรงกัน เหอ ๆ :)
โดย : Veto     วันที่ :2005-07-07 17:20:18    IP :210.246.148.xx   
ความคิดเห็นที่ 153
ตอบ ได้ ส่งคราม น้ำลาย ของพวกนักการเมืองปากหมาไม่อยากเห็นประเทศไทยเจริญ
โดย : rain     วันที่ :2005-07-07 17:18:14    IP :203.144.169.xx   
ความคิดเห็นที่ 152
เฮ้อ..น่าเศร้าใจ..เพราะคิดผิด ทำผิด..คิดแต่จะรวย จึงซวยทั้งชาติ..
ธรรมดาปลาหมอตายเพราะปาก..นกตายเพราะอาหาร.. และ..
คนตายเพราะความโลภ..เหมือนคนที่คิดว่า..ถ้าเราขายตา..ขายหู..ขายปอด..และชายหัวใจของเรา..เราต้องรวยแน่ ๆๆ..
สุภาษิตสอนใจบทหนึ่งกล่าวไว้ว่า.." เพราะโลภมากเกินไปภัยจึงถึงตัว..และคนทั้งชาติ.." ถ้าโลกนี้ไม่มีคน..มีแต่สัตว์โลก คิดแบบสัตว์ เท่านั้น..โลกจะยั่งยืนชั่วกัลปวสาน..โลกผิดที่มีคน..ก็เท่านั้น.

โดย : N. Star     วันที่ :2005-07-07 17:18:04    IP :4.3.105.xx   
ความคิดเห็นที่ 151
ถึงหลายค.ห.ที่บอกว่าถ้าทำแล้วสิงคโปร์กับมาเลเซียจะไม่ยอมนั้น

คุณคิดง่าย ๆ เลยละกัน
"คนไทยจะทำอะไรในประเทศมันก็เรื่องของคนไทย ไปหนักหัวกบาลประเทศไหน ขุดแล้วไม่ได้ทำให้น้ำไปท่วมประเทศเค้านี่ แต่ถ้าหนักหัวกบาลประเทศอื่นก็ให้ประเทศนั้นไปแก้ไขกันเอาเอง เพราะสิ่งที่คนไทยทำมันอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทย"

จะคิดการณ์ใหญ่ห้ามคิดถึงเรื่องหยุมหยิม ถ้าอันไหนมีประโยชน์กับประเทศเราเต็ม ๆ ก็ต้องทำไปเลย

ผมว่าเรื่องนี้ยังเบากว่าเรื่องที่ประเทศจีนจะสร้างเขื่อนปิดแม่น้ำที่เป็นต้นสายของแม่น้ำโขงอีกนะ เรื่องของจีนนี่อ่ะโดนหลายประเทศเลย
โดย : Veto     วันที่ :2005-07-07 17:17:21    IP :210.246.148.xx   
ความคิดเห็นที่ 149
แถมอีกนิดนะ...ทีประเทศจีนหนะ..มันทำเขื่อนยักษ์กั้นแม่น้ำโขงทำให้ประเทศอื่นๆต้องกลายเป็นประเทศที่ต้องมาคอยรอรับเศษขี้อะไรต่อมิอะไรที่มันปล่อยมา...น้ำก็น้อยลง...ปลาบึกและสัตว์น้ำอื่นๆก็ไม่สามารถเวียนว่ายไปตามธรรมชาติแบบเดิมได้..มันยังไม่ได้สนใจประเทศอื่นๆเลย...ทำแบบเห็นแกตัวชะมัด.(น่าเกลียดจริงๆ)..แล้วเราจะไปสนใจอะไรกับสิงคโปร์กับมาเลเซีย..มิทราบ....เวลาเราอด..มันไม่ได้มาช่วยให้เราอิ่ม..มีแต่ช่วยให้เราต้องซื้อของมันมากขึ้นอ่ะดิ...นี่ขนาดโครตเง่าบางคนผมอยู่มาเลเซียนะ...
โดย : คนนราธิวาส     วันที่ :2005-07-07 17:11:01    IP :203.156.51.xx   
ความคิดเห็นที่ 148
ผมแสดงความเห็นด้วยอย่างเต็มที่ในการขุดคลองสำหรับการเปิดเส้นทางเดินเรือสากลสายใหม่
แต่มีอย่างเดียวที่ผมและอาจจะรวมไปถึงคนทั้งประเทศกลัวครับ
"ท่านนายกฯจะมียุทธวิธีอย่างไรไม่ให้พวกกบฏรุกคืบมายึดภาคใต้ตอนล่างไปจนหมด"

ซึ่งผมว่าพวกที่หนุนหลังพวกกบฏนี้ก็ไม่ใช่ใครหรอก พวกใกล้ตัวท่านนายกฯทั้งนั้น รวมถึงพวกประเทศเกาะน้อยกับประเทศสองฟากทะเลนั่นแหล่ะ

ไม่ใช่แค่ผมคิดหรอก คนอื่นก็คงคิดคล้ายกัน ภัยมันอยู่ใกล้ตัว แต่แกล้งทำมองไม่เห็นซะงั้น
โดย : Veto     วันที่ :2005-07-07 16:59:36    IP :210.246.148.xx   
ความคิดเห็นที่ 147
เราเคยฟัง สว นักวิชาการ อธิบายถึงการขุกคลองไทยมาแล้ว(ในอดีตคือคลองคอดกะ) โครงการนี้มีแนวคิดมานาน 20 กว่าปีแล้ว ไม่ได้ทำซะที คงมีสาเหตุเนื่องมาจากไม่มีผู้นำประเทศไทยคนไหนกล้าที่จะทำ (เพราะว่ารับเงินจากสิงคโปรหรือป่าวก็ไม่รู้) ถ้าทำแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาทำ (มูลค่าลงทุน ค่าขุด 600,000 ล้านบาท) ถ้าทำแล้วคงจะมีการคอรัปชั่นกันมากมายแน่ๆ แล้วมันจะคุ้มค่าหรือครับ โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี มองตามหลักวิชาการที่เขียนไว้ข้างบนแล้วน่าทำ แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ ถ้าทำไปแล้วไม่มีเรือแล่นผ่านล่ะ หรือผ่านมะละกา 1200 ลำ เราคิดค่า 30% มาใช้คลองไทยทำไมถึงน้อยจัง น่าจะสัก 50% แสดงว่าเราก็เกรงใจสิงคโปรรึป่าว วิธีการที่จะควบคุม ดำเนินงานในการก่อสร้าง ล่ะคิดไว้รึป่าว จะทำอย่างไรมีแผนงานอย่างไร ไม่งั้นเดี๋ยวก็เป็นแบบหนองงูเห่าอ่ะครับ
โดย : ผ่านมา     วันที่ :2005-07-07 16:58:28    IP :203.155.221.xx   
ความคิดเห็นที่ 146
กลัวอะไร..ผมเป็นคนนราธิวาสตั้งแต่เกิด..จนตอนนี้อายุเกือบ40ปี แล้วยังไม่กลัวจะแยกเป็น2ประเทศเลย...พวกคุณไม่ใช่คนใน3จังหวัดยังจะมากลัวอะไร...อย่าไปบ้าจี้ตามพวกลัทธินรกที่คอยกวนเมืองสิ..พวกนอกรีตหนะมีไม่กี่คนหรอก..แต่คอยจ้างพวกโง่มาป่วนอีกที......ถ้าขุดคลองเมื่อไรประเทศเราจะได้ผลประโยชน์ขนาดไหน...คุณรู้บ้างไม๊...เป็นเสือนอนกินเลยแหละ...เรื่องผลเสียหนะ...แน่นอน..ต้องมี...และเยอะด้วย...สิ่งมีชีวิต+สัตว์บางประเภทคงต้องสูญพันธุ์ไปอย่างน่าเสียดาย...แต่ทำไงได้ล่ะครับ...ถ้าเราไม่ทำ...ก็อดอย่างงี้ต่อไป..ชั่วลูกชั่วหลานเหมือนเดิม...ผมเห็นโครงการนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้ว..ยังไม่เห็นใครกล้าทำสักคน...มัวแต่กลัวโน่นกลัวนี่...ขณะที่ประเทศอื่นเขาไปถึงไหนแล้ว...มีแต่รวยขึ้นๆ..ของเรามีแต่จนลงๆ...
โดย : คนนราธิวาส     วันที่ :2005-07-07 16:57:39    IP :203.156.51.xx   
ความคิดเห็นที่ 145
ขุดเร็วๆน่ะ ประเทศไทยจาได้สงบสุขซ่ะที เบื่อแระ ระเบิดกันไม่เว้นแต่ละวัน ตัดมันทิ้งไปซ่ะ ไอ้พวกหน้า...
โดย : 2     วันที่ :2005-07-07 16:54:39    IP :203.156.51.xx   
ความคิดเห็นที่ 144
ประวัติการทำงานของผู้ประกาสตัวจะเป็นนายกฯ
ก่อนปี 2535 อาจารย์ประจำโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มี.ค. 2535 , ก.ย.2535 , 2538 และ 2539 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ กรุงเทพมหานคร

ปี 2535-2537 โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ต้นปี 2537 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (รองนายกรัฐมนตรี นายศุภชัย พานิชภักดิ์)

ปี 2538-2539 ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร

ปี 2538-2540 โฆษกพรรคประชาธิปัตย์

ปี 2540-2544 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ปี 2542 รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

ปี 2544 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์

ปี 2548 หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

ดูจากประวัติการทำงานแล้วจะทำอะไรเป็นเด็กเอ่ยเด็กน้อย
โดย : คนรักชาติ     วันที่ :2005-07-07 16:52:46    IP :203.144.169.xx   
ความคิดเห็นที่ 143
เห็นด้วยที่จะให้มีการขุดครับ ปล.ว่าแต่เพื่อนๆชาวสิงกะโปโลของผมจะเอาไรแดร๊กอ๊ะ ชวนมันมาทำงานที่ไทยดีฝ่า
โดย : toto     วันที่ :2005-07-07 16:43:34    IP :61.91.141.xx   
ความคิดเห็นที่ 142
ถึง คุณ คห. 135 อาจารย์เค้าไม่ได้เก่งแต่ปากค่ะ เรื่องโครงการขุดคลองไทยตอนนี้เรื่องผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาไปเรียบร้อยแล้ว แบบไม่มีการคัดค้านเลย ตอนนี้ก็ต้องรอเรื่องให้ผ่านฝ่ายรัฐบาลอย่างเดียว ซึ่งก็รู้ ๆ กันอยู่ว่าคอรัปชั่นกันแค่ไหน
โดย : sum1     วันที่ :2005-07-07 16:40:51    IP :203.130.143.xx   
ความคิดเห็นที่ 141
ขุดเร็วๆนะครับ เพราะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มีวันหมดจริงๆ ถึงแม้จะแบ่งประเทศไทยเป็น 2 ฝั่งก็ไม่เป็นไร เพราะถ้าเป็นคนไทย ถึงอย่างไรก็ต้องรักกัน ช่วยกันอยู่ดีครับ
โดย : w     วันที่ :2005-07-07 16:34:19    IP :202.29.20.xx   
ความคิดเห็นที่ 140
ขุดปุ๊บก็แบ่งแยกดินแดนปั๊บ................
โดย : 00000     วันที่ :2005-07-07 16:27:12    IP :221.128.109.xx   
ความคิดเห็นที่ 139
ก็เอาลูกหม้อสิงคโปร์ มาเป็นนายก ชาตินี้ก็ไม่ได้ขุดหรอก
โดย : คนไทย     วันที่ :2005-07-07 16:13:53    IP :58.11.41.xx   
ความคิดเห็นที่ 138
คิดกันมานานแล้วไม่ไม่ได้ทำครับไดม่ใช่ทำไม่ได้ เพราะโดนเงินนักการเมืองประเทศเสียผลประโยชน์ฟาดกระบาลอยู่ เซ็ง
โดย : asdf     วันที่ :2005-07-07 16:10:21    IP :210.213.43.xx   
ความคิดเห็นที่ 137
โครงการอะไรก็ได้ขออย่างเดียว อย่าคอรัปชั่นได้มั๊ย
ถึงจะมีโครงการที่ไทยได้ประโยชน์มหาศาล แต่ถ้าคนมีเกียรติคอรัปชั่นซะเอง
ต่างชาติก็ได้ผลประโยชน์อยู่ดี ต่างชาติก็เข้ามากอบโกยผลประโยชน์ คนไทยก็จนเหมือนเดิม

โดย : ..     วันที่ :2005-07-07 16:08:54    IP :58.11.108.xx   
ความคิดเห็นที่ 136
รู้มานานแล้วครับว่าขุดแล้วได้ประโยชน์มหาศาล
แต่มาเลย์กับสิงคโปร์มันไม่ยอมแน่ๆ เพราะเรือจะไม่ผ่านประเทศเค้า
สิงคโปร์เป็นประเทศพ่อค้าคนกลาง หักค่าหัวคิว ถ้าสินค้าไม่ผ่านไปทางนั้น หมดหนทางทำกินแหงๆ ประเทศเล็กนิดเดียวเอง จะทำเกษตรกรรมก็ไม่ได้
โดย : Mr.Submarine     วันที่ :2005-07-07 15:53:25    IP :210.1.24.xx   
ความคิดเห็นที่ 135
เห็นด้วย รีบๆทำซะ อย่าเก่งแต่ปากเลยอาจารย์ ท่าแน่จริงเอาเรื่องนี้เสนอไอ้เหลี่ยมไปเลยซิไม่ใช่มาโพสให้คนที่ไม่มีอำนาจดู แล้วมันจะทำอะไรได้
โดย : หหห     วันที่ :2005-07-07 15:51:55    IP :202.57.140.xx   
ความคิดเห็นที่ 134
จะได้ตั้งราคาน้ำมันเองบ้างน้ำมันมันควรจะถูกกว่านี้
โดย : ขุดเลยๆ     วันที่ :2005-07-07 15:41:29    IP :203.156.151.xx   
ความคิดเห็นที่ 133
คนไทยนี่ถ้าจะกระต่ายตื่นตูมแฮะ สามารถเอาเรื่อง ชายแดนภาคใต้กับเรื่องนี้มาผูกกัน เราอยู่ที่นี่ ก็ไม่เห็นใครเค้าจะอะไรนักหนาเล้ยยย ดีไม่ดีอ่ะ มันข้นอยู่กับคนของเราอย่าไปโทษคนอื่นเลย คนของเราอ่ะ ตัวดี
โดย : คนที่อยู่สิงคโปร์     วันที่ :2005-07-07 15:33:43    IP :203.124.2.xx   
ความคิดเห็นที่ 132
ทำไมขุดเจาะเยอะจัง กลายเป็นแผ่นดินแยกเป็นเกาะต่างๆเลย ทีแรกก็นึกว่าแบ่งมาเลกับไทย หรือแถวชุมพร แต่นี่แม่งแบ่งทั้งภาคใต้เป็นส่วนเลย รู้แล้วว่าอยากรวย แต่มันมีวิธีอื่นง่ายกว่า คือ ส.ส. ไม่โกงกินก็พอแล้วมั้ง
โดย : noname     วันที่ :2005-07-07 15:27:51    IP :202.29.39.xx   
ความคิดเห็นที่ 131
เอาให้ไอ้สิงคโปร์กับมาเลย์มองเราให้บริการท่าเรือกับตั้งตัวเป็นประเทศผูค้าน้ำมันแข่งกับมันเลย มันจะได้มองตาปริบๆว่าเราแซงมันแล้ว แต่ระวังมันเสียบข้างหลังโดยการให้พวกตกงานก่อกวนที่สามจังหวัดภาคใต้ด้วยขนาดท่อก๊าชมันดูดขึ้นไปใช้เอาๆของเรายังทำไม่เสร็จเลยไอ้พวกนี้มันเลยจริงๆ ผมบอกตรงๆว่าผมไม่ซื้อของที่ทำจากมาเลย์กับสิงคโปร์เลย แล้วก็ระวังซึนามิด้วยหาวิธิป้องกันไว้ด้วยเพราะถ้าซึนามิผ่านช่องแคบๆเมื่อไหรมันจะยกตัวสูงขึ้นกว่าเดิมเยอะเลย
โดย : ขุดเลยๆ     วันที่ :2005-07-07 15:26:16    IP :203.156.151.xx   
ความคิดเห็นที่ 130
ถ้าเราขุดสิงค์โป ตายทั้งประเทศ เพราะฉะนั้น เวลามีการพูดถึงโครงการนี้ทีไร จะหายเงียบไปทุกที แล้วก็ทางใต้บ้านเราถึงไม่สงบซักที ยุคนี้มันยุคผลประโนยชน์
โดย : -*-     วันที่ :2005-07-07 15:21:52    IP :202.29.52.xx   
ความคิดเห็นที่ 129
ถ้ามีไอ้ทรราชย์ทักษิณ อยู่นะคงยากหน่อยนะ เพราะมันกินเมืองไปหมดแล้ว
โดย : นายหัวครก     วันที่ :2005-07-07 15:16:25    IP :61.91.152.xx   
ความคิดเห็นที่ 128
ฝันหวานตลอด รัฐบาลไทย ไมไม่พูดถงข้อเสียบ้างละ ทำอะไรมันต้องมีผลกระทบสองด้านเสมอ จำไว้
โดย : ....     วันที่ :2005-07-07 15:06:59    IP :61.91.130.xx   
ความคิดเห็นที่ 127
เราเห็นด้วยว่าให้ขุด อย่างน้อยๆมันประหยัดทรัพยากรของโลกได้อย่างมหาศาลเลยที่เดียว ลดปัญหาการว่างงาน ปัญหาความยากจนและอาชญากรรมที่เกิดต่อเนื่องจากความยากจน
โดย : zz     วันที่ :2005-07-07 15:04:41    IP :203.188.8.xx   
ความคิดเห็นที่ 126
แล้วแต่ ทักษิน ดิ ว่าเอาไม่เอา
โดย : vn,     วันที่ :2005-07-07 15:04:29    IP :58.11.37.xx   
ความคิดเห็นที่ 125
ไอ้พวกสิ้นคิด มันจะกลายเป็น 2 แผ่นดิน ยังไม่รู้อีก
โดย : คนใต้     วันที่ :2005-07-07 15:02:27    IP :61.90.82.xx   
ความคิดเห็นที่ 124
ถ้าผมเป็นนักการเมืองสิงค์โปร์ ผมก็จะบอกกับนักการเมืองไทยว่า คุณจะเลือกอะไรระหว่าง เงินดอลล่าร์ กับ ลูกปืน
โดย : ลิง     วันที่ :2005-07-07 15:01:24    IP :203.148.138.xx   
ความคิดเห็นที่ 123
เห็นด้วยอย่างยิ่ง ขุดเถอะ ขุดเร็วๆ ทำประชาพิจารณ์ก็ได้ จะสนับสนุนเต็มที่เลย อย่าปล่อยให้สิงคโปร์รวยอยู่ประเทศเดียว
โดย : คนไทย     วันที่ :2005-07-07 14:57:25    IP :203.144.189.xx   
ความคิดเห็นที่ 122
เห็นด้วย ถึงด้ามขวานจะสั้นลง แต่ก็ยังมีหัวขวาน มีด้าม ถ้ามันจะแบ่งแยกจริงๆก็ให้มันแยกไปเหอะ เพราะคนพวกนี้มันไม่ใช่คนไทยแล้ว ถ้าต้องตัดเนื้อร้ายเพื่อรักษาเนื้อดีไว้ก็ตัดไปเถอะ
โดย : คนไทย     วันที่ :2005-07-07 14:52:56    IP :203.121.158.xx   
ความคิดเห็นที่ 121
เห็นด้วยอย่างไม่มีข้อโต้แย้ง
โดย : คนไทยรักชาติ     วันที่ :2005-07-07 14:51:59    IP :84.59.159.xx   
ความคิดเห็นที่ 120
ดีสิเวลา ซึนามิพัดมาจะได้ตกลงไปในคลองกานหมดเลยหาศพง่ายดีไง
โดย : วิศวะ หรู     วันที่ :2005-07-07 14:46:52    IP :61.91.194.xx   
ความคิดเห็นที่ 119
อาจจะเป็นปัญหาหนักสำหรับทางใต้นะครับ...ทางการจะดูแลยากเข้าไปใหญ่นะ.....

และได้ดูจากรูปนะครับไม่เหมือนกับที่จังกวัดประจวบนะครับ....เหมือนรัฐบาลกำลังจะตัดปัญหาง่ายๆ นะครับ..... และเพื่อเป็นผลประโยชน์ลึกชองรัฐบาลที่จะมาถึงอีกด้วยครับ......
โดย : ราขน     วันที่ :2005-07-07 14:38:39    IP :203.151.140.xx   
ความคิดเห็นที่ 118
อยากได้ แต่ระดับการคอรัปชั่นของเรายังสูงอยู่ กลัวมันจะกินกันคลองตื้นเกินไปนะสิ
โดย : pop     วันที่ :2005-07-07 14:36:54    IP :61.90.125.xx   
ความคิดเห็นที่ 117
....จาก..ความคิดเห็นที่ 26
ขุด
-กว้างเท่าไหร่
-ยาวเท่าไหร่
-ผ่านสภาพภูมิประเทศอย่างไร ภูเขา แม่น้ำ(แหล่งน้ำใช้) ที่ราบกสิกรรม
-ผ่านแหล่งชุมชนเท่าไหร่ บ้านเรือน, ที่อยู่อาศัย ค่าเวนคืนมหาศาล, หาที่อยู่ที่ทำกินให้ใหม่
ลองคำนวณดูเล่นๆ นะครับ ^^


.......เ อ่อ....แล้วที่เอาเงิน 2แสนกว่าล้านบาท....ไปพยุงค่าเงินบาทอ่ะ...ไม่เห็นผมจะได้รับอะไรเลย...แมร่งมีแต่เสีย.....แล้วเงินค่าเวรคืนแค่นี้จ่ายให้ไม่ได้เหรอครับ........อยากให้ขุดจริงๆ...
โดย : ตาแม้น     วันที่ :2005-07-07 14:35:50    IP :202.29.33.xx   
ความคิดเห็นที่ 116
เห็นด้วยค่ะ เพราะถึงแม้ว่าปัญหาอาจจะมากไปนิด แต่ถ้าเมื่อนึกถึงอนาคตแล้วละก็เราจะได้เปรีบเกือบทุกอย่างนะคะ เพื่อลูกหลานของเรา สนับสนุนเต็มที่ค่ะ
โดย : nuenok     วันที่ :2005-07-07 14:33:52    IP :203.152.17.xx   
ความคิดเห็นที่ 115
....ฝันหวานกันเกินไปหรือปล่าวครับ......ต่อไป สินค้า ไทยทางภาค อีสาน ภาคเหนือ ปรากี อัฟกัน พม่า ลาว จีน ตอนใต้ เขม ที่จะส่งไปจีน ใต้หวัน ฮ่องกง ญี่ปุ่น เขาไปใช้ท่าเรือ ที่ดานัง เวียดนาม ส่วนสินค้าไทย พม่า ที่จะไป ตะวันออกกลาง ก็ใช้ ท่าเรือ ระนอง (ท่าที่ 2 เสร็จ เดือน เมษา 49) ภาคใต้ตอนล่างใช้ท่าเรือ ปาบารา จังหวัด สตูล.........รายได้ที่ว่าก็ลดไปแยะแล้ว.............ไหนจะมีโครงการ รถไฟ รางคู่ จาก สิงคโปร มาเลย์ พม่า ลาว เวียดนาม เขมร อีกล่ะ.....โรงกลั่นของตะวันออกกลางที่จะมาตั้งที่ภาคใต้อีกล่ะ...........หวานไปหรือปล่าว......ข้อมูลการวิจัยมีหลายชุด....รายละเอียดไม่เหมือนกัน........สุดแต่ว่าจะได้ทุนการวิจัยจากใคร
โดย : น้องเมล์     วันที่ :2005-07-07 14:31:02    IP :203.151.140.xx   
ความคิดเห็นที่ 114
ได้ยินข่าวว่าจะขุดมาตั้งนานแล้วนี่ ตั้งกะหนูยังเป็นวุ้นอยู่นู้น ขุดสักทีเถอะค่ะ เผื่อประเทศไทยจะรุ่งเรืองมากกว่านี้ แล้วหลาย ๆ ฝ่ายก็อย่ามามัวแต่เอาการแบ่งแยกดินแดนมาเป็นข้ออ้างนัก เปิดวิสัยทัศน์ให้มันกว้าง ๆ กว่านี้หน่อย
อืมมม.. มันก็จริงนะ โครงการแต่ละอย่างกว่ามันจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้ ก็ต้องผ่านหลายกระบวนการ อย่างเรา ๆ มันก็พูดง่าย แต่กระบวนการมันไม่ได้ง่ายเหมือนที่ปากพูด เอาเถอะค่ะ หนูรักเมืองไทย ถ้าวิธีไหนที่จะทำให้เมืองของหนูเป็นเมืองที่น่าอยู่ เศรษฐกิจรุ่งเรือง ข้าวไม่ยาก หมากไม่แพง ค่าครองชีพไม่สูงจนเกินไป อย่ามัวแต่โยนขี้ใส่กันไปใส่กันมา ไม่สร้างสรรค์แล้วเมื่อไหร่บ้านเมืองไทยจะทัดเทียมฝรั่งมังค่าสักที
โดย : อืมมม..นะ     วันที่ :2005-07-07 14:28:47    IP :203.188.31.xx   
ความคิดเห็นที่ 113
..... จาก คห. 9 ...การจะทำอะไรที่ฝืนธรรมชาติ ต้องศึกษาผลกระทบ และสิ่งที่ตามมาบางที่มันอาจจะไม่คุ้มค่าก็ได้ .......
.......ทั่นครับไอ้กะเทยมันก็ฝืนธรรมชาติผมเห็นมันอยู่กันเต็มบ้านเต็มเมือง...สังคมยังยอมรับพวกมันอีกอ่ะ....แล้วกะอีแค่ขุดคลองรายได้อันมหาศาลที่จะเข้ามาสู่ประเทศ..คนในประเทศได้มีงานทำ...แล้วคุณจะเอาอะไรอีกเหรอ...ส่วนไอ่จัญ ไร ที่แมร่งก่อกวนที่ภาคใต้...ก็ช่างหัวส้นตรีนมันปะไร....อารมณ์ขึ้นโว๊ยพูดถึงไอ่พวกส้นตรีน พวกนี้ ต้องไปดูอยู่กับก๋ง สำนึกถึงแผ่นดิที่ให้พวกส้นตรีนอย่างมรึงอยู่ซะบ้าง
โดย : ตาแม้น     วันที่ :2005-07-07 14:18:24    IP :202.29.33.xx   
ความคิดเห็นที่ 112
ผมว่ามันทำให้มีการแบ่งเขตแดนเกิดขึ้นและทำให้เกิดการแก่งแย่งดินแดนต่อไปในอนาคตอาจมีการหุบเอาดินแดนประเทศไทยได้นะ ถ้าจะตัดแบ่งคลองแบบนั้นนะ นะจะตัดตั้งแต่ประจวบไปเลยดูจะใกล้และง่าย และแก้ปัญหาได้ดีกว่า ทำแบบที่ว่านั้นดูจะเป็นการตัดปัญหาภาคใต้มากเกินไปรึป่าว ส่วนตัวไม่เห็นด้วย และที่ว่าน้ำมันก็เหมือนกันการปิดปั้มเร็วขึ้นก็ไม่ได้ช่วยให้ประหยัด แต่เป็นการเปลี่ยนเวลาซื้อเท่านั้นเอง อาจจะทำให้คนไม่มีตังค์มากลำบากเวลาน้ำมันหมดตอนดึกๆได้นะ ควรหาพลังงานแบบใหม่มาใช้แทน โดยส่วนตัวคิดว่าใช้แบบแบตเตอรี่ แต่นำพลังงานแสงอาทิตย์มาชาร์ท ซึ่งไม่มีวันหมดไปอยู่แล้ว นอกจากดวงอาทิตย์จะดับหายไป แล้วนำแบตเตอรี่ที่มีพลังงานที่พอจะให้รถเคลื่อนไปได้นี้ไปใช้คิดค้นอุปกรณ์ในการแก้ไขโดยมีทีมนักวิทยาศาสตร์ไทยซึ่งแม้แต่เด็กเทคนิคเทคโน ก็คิดได้นี้มาแข่งขันกัน หรือร่วมทีมวิจัยวิเคราะห์พัฒนาแล้วมาใช้ในเมืองไทย หากดีจริงอาจทดแทนน้ำมันที่ต้องนำเข้าจากประเทศอื่น เรียกว่าไม่พึ่งผู้อื่นอย่างเดียวและเน้นพึ่งพาตนเองเพราะหากรอประเทศอื่น อาจสายไปก็ได้
โดย : mark     วันที่ :2005-07-07 14:10:03    IP :202.183.189.xx   
ความคิดเห็นที่ 111
ไม่มีที่ไหนเขาทำกันหรอกแยกแผ่นดินออกเป็นสองส่วน ไม่เหมาะแก่การรักษาเอกราช ประเทศไทยเหนือ และประเทศไทยใต้ ชายแดนคือจังหวัดประจวบ
โดย : สละเลือดทุกหยาดให้ชาติพลี     วันที่ :2005-07-07 14:03:49    IP :61.91.81.xx   
ความคิดเห็นที่ 110
รู้ไหมว่า ถ้าสุวรรณภูมิสร้างเสร็จเเล้ว ไทยจะเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางอากาศแทนที่สนามบินชางงี ของสิงคโปร์ เพราะยุทธศาสตร์ต่างๆของไทยเอื้ออำนวยในการเดินทางในส่วนของยุโรปและเอเชีย-แปซิฟิค

รู้ไหมว่า สิงคโปร์พอรู้ว่าไทยมีเเผนจะสร้างสุวรรณภูมิ สิงคโปร์ก็เร่งเเผนต่อเติมท่าอากาศยานของตนเองขึ้นอีกอาคารหนึ่ง (Terminal 3) เพื่อที่จะยกระดับตัวเองให้เหนือกว่าสุวรรณภูมิให้ได้

รู้ไหมว่า ถ้าสนามบินสุวรรณภูมิเปิดช้ากว่าการต่อเติมอาคารของสนามบินชางงี ไทยต้องขาดทุน หรือเสียผลประโยชน์กี่พันล้าน

รู้ไหมว่า กว่าสุวรรณภูมิจะ(ดูเหมือน) เป็นรูปเป็นร่าง ได้จนวันนี้ สิงคโปร์ต้องจ่ายเงินให้กับคนบางกลุ่มเพื่อจ้างคนเหล่านั้นมาชะลอโครงการเป็นเงินเท่าไหร่

รู้ไหมว่า คนกลุ่มนั้น ส่วนใหญ่เเล้วก็คือคนที่มีอำนาจในเมืองไทยทั้งสิ้น เเละคนเหล่านั้นก็คือคนไทย

รู้ไหมว่า คอคอดกระ ก็ไม่แตกต่างไปจากสุวรรณภูมิเท่าไหร่ เพราะถ้าขุดเป็นคลอง
ไทยขึ้นมาจริงๆ ประเทศที่เสียผลประโยชน์ก็คือสิงคโปร์ เเล้วมีเหรอที่สิงคโปร์จะนั่งนิ่งๆ หรืออยู่เฉยๆ ให้พี่ไทยเอามีดมาปาดคอตัวเอง

รู้ไหมว่า โครงการนี้มีมานมนานเเล้ว เเต่ก็เหมือนสุวรรณภูมิ คือหาข้อสรุปไม่ได้สักที เเละมักจะมีข้อออ้างหรือเหตุผลต่างๆนาๆที่ยกมาเพื่อจะบอกว่า ไม่ให้ขุด

เเล้วรู้ไหมว่า เราต้องทนกับสิ่งเหล่านี้อีกนานสักเท่าไหร่ คำตอบก็คือ ไม่มีใครรู้ เพราะความระยำเเละเงินทองมันไม่เข้าใครออกใคร หรือไม่จริงครับ

อยากรู้รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับโครงการสุวรรณภูมิ ตั้งเเต่เริ่มก่อสร้างจนถึงการทำสัญญาต่างๆ ผู้สนใจลองหาอ่านได้ในหนังสือ สู่ฝันสุวรรณภูมิ ได้ เเล้วคุณจะรู้ว่าความไม่ชอบมาพากล มันมีมากกว่า เรื่องจิ๊บจ๊อย CTX
โดย : pan     วันที่ :2005-07-07 14:03:33    IP :61.91.106.xx   
ความคิดเห็นที่ 109
ไม่คุ้มทุนนอกจากจะมีเทคโนโลยี่ใหม่ เพราะระดับน้ำทะเลทั้งสองฝั่งไม่เท่ากัน การจะทำได้ต้องทำแบบคลองปานามา คือเปิดปิดสูบน้ำเข้าสูปน้ำออก และเศษฐกิจเพื่อนบ้านพัง เราได้กำไรนิดหน่อยไม่คุ้ม กลับไปมองที่ความยั่งยืนของภูมิภาคมากกว่าทุบหัวคนอื่นได้เงินมา 5 บาท
โดย : wet4     วันที่ :2005-07-07 13:52:08    IP :202.28.27.xx   
ความคิดเห็นที่ 108
Just do it ! said Nike,,,,
โดย : LEX     วันที่ :2005-07-07 13:47:13    IP :67.175.249.xx   
ความคิดเห็นที่ 107
มันน่าจะทำตั้งนานแล้วน่ะ
เพราะมัวแต่ให้สิงคโปร์ขนเงินมาให้จนตั้งพรรคฯและล่มไปแล้ว
โดยอ้างเหตุผลเรื่องความมั่นคง ตอนนี้คุณตาหวานเจี๊ยบไม่อยู่แล้วขุดให้เสร็จเถอะ
ส่วนพวกที่ชอบอ้างว่ารับผิดชอบงานด้านมั่นคงของชาติก็ไม่ต้องมาเสนอแล้วกัน 3 จังหวัดยังแก้ปัญหาไม่ได้เลย ไม่จำเป็นต้องเอาคลองไทยมาเอี่ยวแล้วกันเดี่ยวเขาก็ขนเงินมาให้ ไม่ได้ขุดสักที
โดย : ดำหวาน     วันที่ :2005-07-07 13:41:43    IP :203.113.76.xx   
ความคิดเห็นที่ 103
มันจะช้าไปแล้วนะครับ มาขุดเอาป่านนี้
โดย : •non•     วันที่ :2005-07-07 13:31:38    IP :61.90.90.xx   
ความคิดเห็นที่ 101
สรุปแล้วถ้ามีโครงการคลองไทยเกิดขึ้นจริง
ผลประโยชต่างๆจะตกอยู่ในมือของผู้มีอำนาจ,นักการเมืองและเครือญาติ
พวกเห็นแก่ตัว ไม่รักประเทศ
โดย : one man     วันที่ :2005-07-07 13:26:14    IP :203.121.158.xx   
ความคิดเห็นที่ 99
ถ้าผมเป็นนักการเมืองสิงค์โปร์ ผมก็จะบอกกับนักการเมืองไทยว่า คุณจะเลือกอะไรระหว่าง เงินดอลล่าร์ กับ ลูกปืน
โดย : dd     วันที่ :2005-07-07 13:16:22    IP :161.200.64.xx   
ความคิดเห็นที่ 98
เห็นด้วยมานานแล้ว เพราะว่าเกิดผลดีมากกว่าผลเสียหาย ประเทศจะได้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
โดย : puy     วันที่ :2005-07-07 13:14:31    IP :202.28.100.xx   
ความคิดเห็นที่ 97
ได้ คลอง เพิ่ม ไม่น่าถาม
โดย : หล่อ     วันที่ :2005-07-07 13:12:52    IP :203.151.141.xx   
ความคิดเห็นที่ 96
จะได้แบ่งสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เขาไปเลยไง น่ารำคาญนัก
โดย : กก     วันที่ :2005-07-07 13:03:57    IP :61.90.17.xx   
ความคิดเห็นที่ 95
สถานการณ์ภาคใต้ทุกวันนี้ มีมาเลเซีย อยู่เบื้องหลัง เพราะ มาเลเซียกลัวว่า ถ้าไทยขุดคลองคอดกระได้สำเร็จตามรูปข้างบน (สังเกตรูปนะ)
จะทำให้เรือทุกลำทั่วโลกผ่านน่านประเทศไทย ผ่านคลองประเทศไทย จะทำให้ไทยกลายเป็นมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจของโลกทัดเทียมกับสหรัฐ ยุโรป ญี่ปุ่น จีน เพราะ เรื่อทุกลำผ่านประเทศไทย รายได้เข้าประเทศไทยมหาศาล

ทำให้มาเลเซีย และ สิงคโปร์ จะกลายเป็นเมืองร้าง เศรษฐกิจถดถอยทันที

เพราะ เวลานี้ ประเทศไทยกำลังกลายเป็นเพชรเม็ดงามที่สุดในสายตานักลงทุนทั่วโลกที่กำลังมองหาทุนใหม่
ประเทศไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคเอเชียในอนาคต เป็นศูนย์กลางคมนาคมของเอเชีย ทั้งระบบในอนาคต

สิงคโปร์กลายเป็นเกาะร้างทันทีไปเร้ย ฮ่าๆๆ แต่ก็จริงนะ

ว่าทำไม น่าจะมีมาเลเซียอยู่เบื้องหลังก่อความวุ่นวาย เพื่อไม่ให้โครงการนี้สำเร็จ กระมั่ง มาเลเซียกับสิงคดปร์ก็สบคบกันอยู่แล้ว เพราะ ผลประโยชน์ร่วมกันไง

อยากให้รัฐบาลเร่งสร้างโครงการนี้ไวๆๆๆๆ เพื่อประเทศไทยจะได้รวยขึ้น รวยขึ้นจ้า
โดย : เห็นด้วยกับโครงการนี้ร้อยเปอร์     วันที่ :2005-07-07 12:51:20    IP :203.209.123.xx   
ความคิดเห็นที่ 94
....แค่ๆออกความเห็นเสริมความเห็น ที่...29....46.....และ 57 นะ.....เพราะว่าท่าเรือแหลมฉบัง ต่างชาติก็เอาไป บริหาร แล้ว 30 ปี
โดย : ip.203     วันที่ :2005-07-07 12:47:54    IP :203.151.140.xx   
ความคิดเห็นที่ 93
ข้อมูล การวิจัย นานแล้วนี่ ....... ข้อมูลการ วิจัยมีหลายชุด ............ สุดแต่ได้รับทุนการวิจัย....... จากใคร ........... เมื่อรัฐบาล ทักษิณ ชุดก่อนก็มีการสำรวจ มีพล.เอก เชาว.. เป็นประธาน มีทุนจาก ต่างชาติ ให้ทำการสำรวจ ... ..........เห็นบอกได้ผลประโยชน์ มหาศาล................ถามว่าได้จริงอ่ะปล่าว.........ทางภาคใต้เขาก็มีโครงการวางทางรถไฟรางคู่จาก ....1 ประเทศ สิงคโปร ผ่าน ..มาเลย์... ไทย .. พม่า ... ลาว .. จีน........2.แยกจากไทยไป โคราช นครพนม ลาวท่าเรือ ดานัง ของเวียดนาม ซึ่งอยู่ห่างจากไทย 200 กิโลเอง ถนนใกล้เสร็จแล้ว....3. มีแยกไป อุบล ไป เขมร....แยกไป แหลมฉบัง.......การขนส่งสินค้าไม่หน้ามีปัญหา ขณะนี้ ท่าเรือ ที่ปาบารา จังหวัด สตูล สำรวจ แล้ว อีกไม่กี่วันก็สร้างเสร็จ.....ท่าเรือที่ระนอง ท่าที่ 2 ก็จะเสร็จ เดือน เมษา 49 ทางเชื่อม กับศูนย์ ขนส่ง ที่ อำเภอ หลังสวน อำเภอ ปะทิว จังหวัด ชุมพร ก็สำรวจ แล้ว มีกำหนด เสร็จแน่นอนแล้ว .......ทางเชื่อม ระหว่าง จังหวัด กระบี่ สุราษร์ ก็เสร็จ มาหลายปีแล้ว ที่มีกำหนด ว่าจะสร้างท่าเรือ ฯ ทางก็กว้าง 150-300 เมตร ตรงกลางระหว่างทางสองข้างเว้นไว้สร้าง ทางรถไฟ กับท่อส่งน้ำมัน ........จุดที่จะสร้างท่าเรือ ทั้งสองฝั่งก็มีแล้ว.....แล้วโรงกลั่นน้ำมันที่ ตะวันออกกลางจะมาขอตั้งที่ภาคใต้ ก็ได้ที่แล้ว พร้อมลงมือสร้าง.......ถ้ายังไม่พอก็ใช้ท่าเรือ ของ บริษัท สหวิริยะ ในเมืองมะริด ประเทศพม่า ส่งสินค้า และ น้ำมันมาไทย ตั้งโรงกลั่นที่ กาญ- หรื อ เพชร ............................................เราว่าก่อนที่จะทำอะไรก็ให้คิดให้มากๆไว้ก็ดี .......บวก........ลบ.........คูณ..........หาร...........ถึงผลดี ผลเสียให้มากๆ........ข้อมูลก็ขอใหม่ๆหน่อย......................... ชาวIP.203.151.140.XX จะไม่ออกความเห็นกันหน่อยเลยหรือ
โดย : ip.203     วันที่ :2005-07-07 12:45:18    IP :203.151.140.xx   
ความคิดเห็นที่ 92
ขุดไปเฮอะ ถ้ากลัวมันแบ่งแยกดินแดนง่ายจะตาย คิดง่ายๆนะ เพราะการได้รับผลลัพท์บางอย่างไม่จำเป็นต้องคิดซับซ้อน แม้แต่ คณิตศาสตร์ บางเรื่อง ยังใช้กฎนี้เลย กลัว สิงคโปร์ มาเล มัน ยุยงมือที่สามให้ป่วนไต้ใช่ปะ มีตังขุด คลอง ยาว เป็นร้อยกิโล เจียดเงิน แบ่ง เงิน มาเลย สร้างกำแพง สูง สามเมตร แข็งแรง มี ทหาร ลาดตระเวร 24 ชม ชายแดนมาเลไทย มันยาวเท่าไหร่ ก็ทำมันให้หมด เหมือน อิสราเอล ไงที่สร้างกำแพงขึ้นทำให้ลด เหตุการณ์รุนแรงได้รอ้ยล่ะ 70-80 เปอร์เซ็นต์ กำแพงมันอยู่ในแดนไทย เรากันคนในออก คนนอกเข้า ถึงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ มันลำบากนะ จะ ข้ามไปข้ามมา ดีกว่าไม่มีกำแพง วิ่งผ่านพุ่มไม้เข้าประเทศมาเลล่ะกัน ..................... อ่านทีไรงุดงิด อะ ที่กลัวการแบ่งแยกดินแดนถ้าขุดล่ะ ............ ไม่มีทาง แน่ๆ ไม่มีทาง ในปัจจุบันหมดสิทธ์คิดล่ะ เชื่อซิ ถ้ากลัวจิง ก็ไม่ไปตั้งกองพล แถบกำแพง ที่เราสร้างไว้ซิ แต่ละจังหวัด มี กองพลทหาร ซัก 1 กองพล ทุกอย่างจบ คิดง่ายๆเข้าไว้ แต่ ทุกอย่างต้องเป็นธรรม ไม่งั้นจะเป็น เรื่องยากทันที ปัญหาบางอย่างกลัวเกินไป มันจะเข้าข่าย จิตวิทยา บางอย่างทำไป ต้องมีความเป็นธรรม เป็นที่ตั้ง บางอย่างทำไปในเหตุการณ์เฉพาะหน้า มันดูโหดร้าย แต่ถ้าผลลัพท์ ในภาพรวมภายหน้า มันควบคุมได้อย่างยั่งยืน ต้องตัดใจทำ นะคับ.............................
โดย : โอ     วันที่ :2005-07-07 12:42:29    IP :203.151.12.xx   
ความคิดเห็นที่ 91
ผมยกมือเห้นด้วยอีกคนกับความคินี้ เพราะการลดระยะเวลาการเดินเรืออ้อมแหลมมลายู ทำให้เรือสินค้าส่นใหญ่ที่เดินทางข้ามระหว่างมหาสุมทรอินเดีย กับ มหาสมุทรแปซิฟิคไปมาสะดวกขึ้น ในช่วงชีวิตของเรา อาจจะเห็นท่าเรือน้ำลึกขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเกิดขึ้นในประเทศไทย เห้นเมืองไทยเป็นเมืองท่าสินค้าที่มีปริมาณตลาดมากกว่าสิงคโปร์หลายเท่า เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในทุกๆด้าน รวมถึงการนำเข้าและส่งออกสินค้าจะทำได้สะดวกมากขึ้น เชื่อผมเถอะพี่น้อง
โดย : mL     วันที่ :2005-07-07 12:41:32    IP :221.128.101.xx   
ความคิดเห็นที่ 89
เยอะจัง ยังไม่ได้อ่านเลย เหอ ๆ ไม่ไหว ๆ
ใช่ขุดคลองภาคใต้ป่ะ เมื่อสมัยเกือบสิบปีที่แล้ว ก็มีโครงการนี้เกิดขึ้น แต่ประชาชนไม่เห็นด้วยเนื่องจากจังภาคใต้ที่อยู่ถัดจากคลองลงไปทางใต้ จะเกิดภาวะกลุ่มคนแตกแยก อย่าน้อยที่สุดอาจเพียงแค่สินค้ามาเลเซียและวัฒนธรรมเข้ามาทำให้จังหวัดที่โดนตัดปั่นป่วน ถ้าขั้นรุนแรงก็ถึงขึ้นประเทศไทยจะเสียหลายจังหวัดภาคใต้ให้มาเลเซียไป (ไม่ได้โดนมาเลเซียยึด แต่เกิดจากคนไทยเองที่ซุมซับมาเลมามากถึงขึ้นกลายเนส่วนหนึ่งของคนมาเล)
ถ้าอยากให้ประเทศมีเงินเข้าประเทศ เศษฐกิจดีขึ้น ประเทศจะได้เป็นศูนย์กลางเศษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ค่า GDP จะสูงขึ้นลิบ แต่ต้องเสียคนไทยไปส่วนหนึ่ง ก็ขุดคลองไปคับ
ผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะให้ขุดคลอง อยากให้รักษาขวานไทยให้อยู่สภาพนี้ต่อไป เพียงแค่นี้ภาคใต้ก็แตกแยกกันมากพอแล้ว แต่ไปขยายทางป่าให้ไฟมันลามไปมากกว่านี้เลย
โดย : เซง     วันที่ :2005-07-07 12:41:03    IP :210.246.162.xx   
ความคิดเห็นที่ 88
ดีครับ เห็นด้วยให้ช่วยอะไรได้ก็บอกมานะครับ
โดย : zantisuta     วันที่ :2005-07-07 12:40:50    IP :58.10.195.xx   
ความคิดเห็นที่ 87
เป็นกระทู้ในฝันของผมจริงๆ เป็นโครงการที่เรียกได้ว่า เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ประเทศไทยจะพัฒนาไปแบบก้าวกระโดด แต่มองถึงภาพรวมปัจจุบัน มีนักการเมืองที่เห็นแก่กินรับส่วยประเทศเพื่อนบ้านมาจนทุกวันนี้ คงจะยังไม่ได้เกิดง่ายๆ คงต้องรอผมตายแล้วเกิดมาเป็นผู้นำประเทศนี้ ถึงจะได้ทำ อีกอย่างหนึ่งไม่เข้าใจเลยจริงๆ ว่า พวกคนที่คิดว่าพอขุดคลองแล้วประเทศไทยจะไม่เป็นขวานไทย จะโดนแบ่งแยกดินแดน เอาอะไรมาคิดครับ มีการศึกษากันหรือเปล่า เป็นคุณๆ จะยอมเหรอ ประเทศของเราใครมันจะเอาไปง่ายๆ คิดในเชิงพัฒนาและกล้าที่จะทำดีกว่า กลัวโน่นกลัวนี่ ประเทศชาติมีแต่พัฒนาถอยหลัง
โดย : ลูกช่างกล     วันที่ :2005-07-07 12:39:38    IP :61.91.150.xx   
ความคิดเห็นที่ 86
ยังไงมันก้อมีข้อดีมากว่าข้อเสีย ทำสักทีเหอะแม้ว หรือว่าตอนนี้สิงคโปร์มันเอาเงินหยุดท่านผู้นำเราไว้
โดย : gerrard     วันที่ :2005-07-07 12:39:30    IP :203.157.254.xx   
ความคิดเห็นที่ 84
ส่วนตัวเห็นด้วยนะคับ แต่ไม่ทราบว่าคุณความเห็นที่70 เป็นคนอะไรหรือคับถึงได้บอกว่า "คนไทย ตายได้ แต่ สิงค์โปร์ มาเลเซีย ตายไม่ได้ " ที่พิมมาแบบนี้ ขุดแล้วมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย อย่ามองแต่ข้อเสียแล้วก็บอกว่าไม่ดีซิคับ พูดแบบนี้เมื่อไหร่ชาติจะเจริญซะที
โดย : 567     วันที่ :2005-07-07 12:31:58    IP :61.91.168.xx   
ความคิดเห็นที่ 83
แล้วทำไมต้องขุดกันหลายคลองกันขนาดนั้นด้วยเอาแค่ 2-3 คลองก็พออ่ะ มากไปดูแล้วน่าจะใช้ไม่คุ้มอ่ะ อีกอย่างดินที่ขุดมาถ้าเอาไปใช้ถมเพื่อขยายพื้นที่ชดเชยส่วนที่ต้องขุดออกได้ก็จะดี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะ มันก็ต้องมีการเวรคืนที่ดินและถางป่าต้องคิดเอาว่าคุ้มมั้ย
โดย : ผ่านมา     วันที่ :2005-07-07 12:31:15    IP :61.91.152.xx   
ความคิดเห็นที่ 82
เพราะว่าเราเป็นประเทศไทย พวกเราเป็นคนไทย นั่นเอง ถึงไปไม่ถึงไหน

ต่างประเทศที่แผ่นดินเขาไม่อยู่ด้วยกัน อย่างมาเลเซีย ประเทศเขาก็เป็นสองเกาะ ไม่เห็นเขาจะแยกเลย

คนชาติอื่นทำกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวม แต่ของเราแย่งกันอุดตลุด
ถ้าเราเป็นคนรักชาติกันจริงๆ ถึงจะขุดคลองอยู่คนละฝั่งยังไงก็คนไทยอยู่ดี
โดย : เฮ้อ     วันที่ :2005-07-07 12:24:08    IP :61.90.120.xx   
ความคิดเห็นที่ 81
สิ่งนี้ป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากเห็นมานานแล้ว พูดกันมาก แต่ไม่ทำสักที
โดย : Owen     วันที่ :2005-07-07 12:22:35    IP :61.91.64.xx   
ความคิดเห็นที่ 80
ดีครับ ผมเห็นด้วย แต่ว่าเอาข้อเสียมาให้มั้งสิ มันน่าจะมีข้อเสียมั้งน่ะ
โดย : x-1     วันที่ :2005-07-07 12:20:35    IP :203.156.39.xx   
ความคิดเห็นที่ 79
ไม่มีที่ไหนเขาทำกันหรอกแยกแผ่นดินออกเป็นสองส่วน ไม่เหมาะแก่การรักษาเอกราช
โดย : Lexus     วันที่ :2005-07-07 12:12:50    IP :58.10.129.xx   
ความคิดเห็นที่ 78
โครงการคงไม่ได้ทำง่ายๆหรอกครับพอรัฐบาลประกาศว่าจะทำโครงการประเทศเพื่อนบ้านที่แสนดีของเราก็จะแอบส่งส่วยให้นักการเมืองให้คัดค้านชนิดหัวชนฝาแล้วมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงหากนักการเมืองไม่เลิกโกงกิน สังเกตนะพอมีคนเสนอโครงการออกมาปุ๊บแล้วจาเงียบปั๊บไม่มีการประสานต่อสงสัยเป็นวิธีหาเงินอีกแบบนึงพอนักการเมืองไม่มีตังใช้ก็ทำทีเสนอโครงการขึ้นมาเพื่อนบ้านก็จารีบเอาตังมาให้ใช้อีก กรำ.-*-
โดย : นู๋หวิว       วันที่ :2005-07-07 11:57:58    IP :61.91.132.xx   
ความคิดเห็นที่ 77
ภาคใต้จะยิ่งไม่เหมือนประเทศไทยเข้าไปใหญ่ คราวนี้ไม่ใช่แค่ 3 จังหวัดแน่
โดย : Neo     วันที่ :2005-07-07 11:55:05    IP :203.188.20.xx   
ความคิดเห็นที่ 74
รอไปเหอะ ชาติหน้า
โดย : ปชช     วันที่ :2005-07-07 11:49:14    IP :221.128.82.xx   
ความคิดเห็นที่ 73
สิงค์โปร์ กะมาเลย์ เขาคัดคานแบบคลื่นใต้น้ำมาตลอด พอมีโครงการจะทำ ก็มาเยี่ยมเมืองไทยแบบ เงียบๆ แล้วเรื่องขุดคลองก้อเงียบไป เอาให้จริงๆ เถอะน่าสนับสนุนขุดไปเลย จะได้ไม่ต้องซื้อน้ำมันแพง ๆ กะสิงค์โปร์สักทีเบื่อมันเหลือเกินสิงค์โปร์ไอ้พวกพ่อค้าคนกลาง
โดย : หัวเห็ด     วันที่ :2005-07-07 11:48:36    IP :202.90.116.xx   
ความคิดเห็นที่ 72
แล้วรูปขวานไทยจะเป็นอย่างไรครับ
โดย : คนไทย     วันที่ :2005-07-07 11:47:47    IP :203.188.10.xx   
ความคิดเห็นที่ 71
มีเงินไปขุดเหรอ ที่พล่ามมายาวๆนี่
โดย : ใจนักเลง     วันที่ :2005-07-07 11:19:16    IP :203.170.176.xx   
ความคิดเห็นที่ 70
ขุดไปแล้ว สิงค์โปร์ กับ มาเลเซีย เขาจะไม่ให้ผลประโยชน์ กับ พรรคพวกของเรา อันมหาศาล และ สองรัฐ นี้ ก็ ตาย ซ ิ ถ้าขุดขึ้นมา

คนไทย ตายได้ แต่ สิงค์โปร์ มาเลเซีย ตายไม่ได้

โดย : xxxx     วันที่ :2005-07-07 11:03:42    IP :61.90.15.xx   
ความคิดเห็นที่ 69
แล้วประชาชนได้อาไร ผลประโยชน์ต่างๆ ก็อยู่ที่กลุ่มทุนอีก เชื่อเถอะ ประชาชนไม่ได้อาไร และก็ทำลายสิ่งแวดล้อมอีกต่างหาก วีถีชีวิตคนจะเปลี่ยนไป
โดย : xx     วันที่ :2005-07-07 10:59:47    IP :221.128.74.xx   
ความคิดเห็นที่ 68
ขุดไม่ได้ คลองไทย หรือ คอคอดกระ เหตุผล ง่ายนิดเดียว ขุดไป สิงค์โปร์กับมาเลเซีย จะ ไม่ยอมจ่าย เรื่อง ค่า ห้าม ขุดคลอง พวก เราจะ เสียผลประโยชน์ อย่างมหาศาล
และ พวก พ้อง ของ เราจะ ไม่ได้ รับสิทธิ์ ต่างๆ แบบ พิเศษ ที่ สิงค์โปร กับ มาเลเซีย
มอบ ให้ ในทุก วันนี้

โดย : xxxx     วันที่ :2005-07-07 10:57:35    IP :61.90.15.xx   
ความคิดเห็นที่ 66
ขุดคลองอย่างมากก็กว้างได้ 1 กม เรื่องแยกประเทศไม่มีหรอก ทำสะพานเชื่อมก็หมดปัญหา อย่าเสือกไปขุดตรง 3 จว ชายแดนก็แล้วกัน
โดย : pop     วันที่ :2005-07-07 10:24:29    IP :203.188.39.xx   
ความคิดเห็นที่ 65
สิงคโปร์ ฉลาด นักการเมืองไทยเห็นแก่เงิน
โดย : แนน     วันที่ :2005-07-07 10:19:33    IP :61.91.172.xx   
ความคิดเห็นที่ 63
เห็นด้วยค่ะ แต่อย่างว่าเราต้องมีผู้นำที่เสียสละจริง ๆ และประชาชนให้ควาาร่วมมือ เรื่องแยกประเทศนั้นไม่ต้องคิดหากเราคนไทยรักกันปรองดองกันไม่มีอะไรมาสร้างความแตกแยกได้แน่นอนแล้วประเทศไทยจะต้องกลายเป็นขวานทองอย่างแน่นอนที่สุด
โดย : นิตยา     วันที่ :2005-07-07 09:50:29    IP :203.151.141.xx   
ความคิดเห็นที่ 62
ขอถาม หน่อย คิดว่า ขุดแล้ว ประเทศจะรวยขึ้นจิง เหรอ ?
คิดว่า ขุดแล้ว เงินที่ได้จากกำไรมันจะยังอยู่เหรอ ?
คิดว่า ขุด แล้ว สิงค์โป มันจะอยู่เฉยๆ ให้ประเทศตัวเองเสียประโยชน์เหรอ ?
แล้ว คิดเหรอ ถ้า มันเอาเงิน มาวางต่อหน้า นักการเมืองไทย มันจะไม่เอา
จะขุดหรือไม่ ถ้านักการเมืองเป็นแบบนี้ ต่อให้แผ่นดินเป็น ทองคำ ก้อไม่มีทางรวยหรอก
โดย : 5246     วันที่ :2005-07-07 09:47:19    IP :61.91.137.xx   
ความคิดเห็นที่ 61
อย่าไปสนใจว่ามาเลย์ โปร์ จะเสียผลประโยชน์ แต่ให้มองว่านานาประเทศจะได้ประโยชน์ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร รวมทั้งประเทศไทยด้วย แต่ทั้งนี้ก็ก็ระวังเรื่องภายในของประเทศไทยเราทั้งภาคใต้ และเรื่องสำคัญก็คือ ไอ้คนรับผิดชอบโครงการมัน แ ดกกกกก
โดย : เห็นด้วยเหมือนกัน     วันที่ :2005-07-07 08:52:22    IP :158.108.82.xx   
ความคิดเห็นที่ 60
ขุด ๆ ไปเลย มันไม่ได้แยกออกมาเป็นอะไรอย่างที่คิดหรอก มันไม่ได้แยกออกขนาดมาเลเซียสองอันขนาดนั้น โถ่ คิดมากไปได้
โดย : ...     วันที่ :2005-07-07 08:51:00    IP :61.7.140.xx   
ความคิดเห็นที่ 59
เห็นด้วย
โดย : คนไทยตัวเล็ก     วันที่ :2005-07-07 08:34:06    IP :61.91.250.xx   
ความคิดเห็นที่ 58
จะได้แยก เป็นประเทศใหม่ เพิ่มอีก ในแผนที่ โลก ระวังไว้เถอะ อิอิอิ
โดย : 12345     วันที่ :2005-07-07 08:33:57    IP :58.10.83.xx   
ความคิดเห็นที่ 57
ลองพิจารณาองค์ประกอบอื่นประกอบด้วยนะครับ
1. ที่ไม่ได้ขุดนอกจากที่เราทราบในเรื่องเหตุผลเดิมๆก็คือในเรื่องของความมั่นคง ในตอนนั้น คลองสุเอช และคลองปานามา มีปัญหาในเรื่องของสภาพภาพ และความั่นคงภายในของรัฐบาลในแต่ละประเทศ ซึ่งถ้าจำได้ทำให้เกิดการแทรกแซงจากชาติตะวันตก และอเมริกา

2. ในเรื่องของระวางขับน้ำของเรือก็สำคัญ ทุกวันนี้เรือที่จะผ่านช่องแคบมะระกาก็ผ่านได้เพียงแค่เรือขนาดไม่ใหญ่มากที่จะกัดระวางขับน้ำ (จำระดับที่จำกัดไม่ได้) นอกจากนั้นที่ใหญ่กว่าต้องไปผ่านที่ช่องแคบลอมบอก ของอินโดนีเซีย

3. ต้นทุนการขุด ต้องมีการหาแหล่งทุนขนาดใหญ่มาสนับสนุน อันนี้คือประเด็นใหญ่ เพราะจะเกี่ยวเนื่องไปที่เรื่องของข้อ 1 ข้างต้นด้วย

4. ทุกวันนี้สิ่งที่ช่องแคบมะระกายังประสบอยู่ก็คือ ในเรื่องของ คราบน้ำมันที่ทำลายระบบนิเวศชายฝั่ง และต้องอาศัยต้นทุนมหาศาลในแต่ละปีเพื่อกำจัดคราบเหล่านั้น พร้อมกันนี้ต้องมีงบประมาณในการรักษาสมดุลทางระบบนิเวศทางทะเล

5. ปัญหาโจรสลัดก็ไม่แน่ว่าจะสามารถควบคุมได้หรือไม่

6. เครื่องยนตร์ของเรือเดินสมุทรสมัยใหม่นั้นสามารถที่จะเพิ่มความเร็ว และช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทางอยู่แล้ว ซึ่งในเรื่องของระยะเวลา ไม่ใช่อุปสรรคสำหรับเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่

7. ในเรื่องของอัตราภาษีเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่แม้ว่าจะมีการขุดคลองแล้วเราจะสามารถเพิ่มประโยชน์อะไรได้จากการที่มีเรือจอดแวะ ถ้าอัตราภาษียังไม่สนับสนุนให้เกิดการค้าในระดับที่เป็น Duty Free ได้

อย่างไรก็ตามข้อดีของการขุดต้องมีแน่ตามที่กระทู้แจ้งไว้ แต่ก็ยังคงมีอีกหลายประเด็น เช่น จะขุดที่ไหน เพราะเดิมที่มีการศึกษาแนวขุดไว้ถึง 3 แนวด้วยกัน
โดย : a-1     วันที่ :2005-07-07 08:25:42    IP :203.144.228.xx   
ความคิดเห็นที่ 56
พวกที่คัดค้าน รับเงินมาจากสิงคโปรโตก นายทหาร ข้าราชการ สส โดยเฉพาะ สส ปชป ขายแผ่นดิน
โดย : เจ๊ยุ     วันที่ :2005-07-07 07:53:42    IP :70.34.247.xx   
ความคิดเห็นที่ 55
ถ้าคลองนี้มีมาตั้งนานแล้ว สิงคโปร์ก็คงจะเป็นแค่ประเทศเล็กๆที่ไม่ค่อยมีความหมาย สถานที่ทอ่งเที่ยวก็ไม่มี สิงคโปร์ก็จะไม่เป็นอย่างทุกวันนี้ ให้มากุมเศรษฐกิจไทย อย่างทุกวั้นนี้ ก็ใครจะอ้อมโลกเดินเรือผ่านสิงคโปร์ ให้ไปเจอโจรสลัดในช่องแคบ มะละกา ทุกวันๆๆ ให้มันรวย
น่าจะมีมาตั้งนานแระ หมั่นใส้สิงคโปร์ชิบหาย
เราจะต้องเป็นศุนย์กลางเดินเรือและ การบินให้ได้
ใช่ใหม? พ่อแม่พี่น้อง
โดย : คน     วันที่ :2005-07-07 07:50:01    IP :202.5.88.xx   
ความคิดเห็นที่ 54
คนโง่เท่านั้นที่คิดว่าแยกแผ่นดิน ยังไงมันก็ยังปกครองเหมือนเดินแน่นอน
มันจะทอดทิ้งคนใต้ได้ยังไงวะ ก็สร้างงานให้คนใต้ทำทั้งนั้นถ้างั้นคนที่อยู่คนละฟากของแม่น้ำก็อยู่คนละแผ่นดินสิ
ถ้าคิดว่าแยกแผ่นดินก็ให้ดูว่าทำไมอเมริกามันยังปกครองอลาสก้าได้แถมยังพยายามผลักดันให้คนไปทำงานที่ที่อยู่ไกลหนาวเย็นขนาดนั้น
อย่าเอาความกลัวว่าใครคนใดคนหนึ่งจะได้รับผลประโยชน์มาขัดขวาง
การได้รับผลประโยชน์ส่วนรวมเรื่องอย่างนี้มันต้องมีอยู่แล้วแต่คนชั้นล่างอย่างเราได้ดีที่สุดก็มีการสร้างงานให้กับเรามากขึ้น
พูดตามตรงมีคนไทยชาติเดียวที่ถ้าเสียงข้างมากลงความเห็นแต่กูไม่เห็นด้วยกูก็ไม่ทำเพราะกูเป็นประเทศเสรีแต่ลืมคำว่าประชาธิปไตย
โดย : ขุดแน่ถ้าแม่ไม่ห้าม     วันที่ :2005-07-07 07:37:38    IP :69.118.118.xx   
ความคิดเห็นที่ 53
ถ้าขุดแล้วดีก็ขุด อย่ายึดติดกับอะไรเดิมๆว่าประเทศต้องเป็นขวาน เอาให้ประชาชนอยู่รอดดี
กว่า บางครั้งเราต้องรับอะไรใหม่ๆ ถึงแม้การละทิ้งอะไรเก่าๆจะทำยากก็ตาม
โดย : เบื่อ     วันที่ :2005-07-07 06:47:22    IP :24.215.157.xx   
ความคิดเห็นที่ 52
คิดได้ ไง?
ผืนแผ่นดินไทย แผนที่ประเทศไทย ที่ท่านอยากขุดแยกแผ่นดินไทย ท่านขุดเพื่อเศรษฐกิจ ของท่าน ท่านมาเป็นรัฐบาลปกครองบ้านเมือง บริหารประเทศ ท่านถามประชาชนประชาชนคนไทย ตาดำ ทั่วทั้งแผ่นดินประเทศไทยบ้างไหมว่า ท่านจะขุดแยกแผ่นดิน รูปขวานทอง ในอนาคต ด้ามขวานมันจะหายไปไหน
ขอแสดงความเห็นด้วยสักคน ขอหวงแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลานไทยได้ดูรูปขวานทอง ท่านรวยแล้ว พอแล้ว สอนให้ชาวบ้านได้รู้จักเศรษฐกิจพอเพียงตามองค็พระเจ้าอยูหัว สอนสั่งไม่ดีกว่าหรือครับ ปิดประเทศยังคิดว่าอยู่ได้เลย
โดย : ฅนความรู้น้อย     วันที่ :2005-07-07 04:48:28    IP :203.146.169.xx   
ความคิดเห็นที่ 51
Thailand should do it as soon as possible. Don''t let Singapor control our economy!!!
โดย : ''.''     วันที่ :2005-07-07 04:11:51    IP :81.232.42.xx   
ความคิดเห็นที่ 50
อย่าไปอ้างถึงสมัย ร.5 และ ร.6 _เลยครับ เราไม่มีทางรู้หรอก ว่า เมื่อถึงปัจจุบัน เงื่อนไขต่างๆ ที่เป็นข้อจำกัดต่างๆ นะ ไม่เปลี่ยนไปหมดแล้ว สงครามเกิดปุ๊บ เรามีฝุงบินรบบินได้เหนือเสียงเป็นสิบลำ ไม่ใช่ถ่อเรือรอนแรมเป็นเดือนๆ และผู้ที่ตัดสินใจในสมัยโน้นก็คิดไม่ผิดหรอกครับ เพราะข้อจำกัดมันต่างกัน

โลกยุคใหม่ คุณอยู่ร่วมสมัย ควรจะนึกถึงสงครามการค้า สงครามรูปแบบใหม่ ชั้นเฃิงแบบใหม่ๆ คลองไทยก็เห็นชัดๆว่าเป็นภูมิศาสตร์ระดับโลก เรียกได้ว่ามีของดีแต่ไม่รู้จักใช้ มันน่าเศร้า

ถ้าประเทศเรามีแต่คนกลัว มีแต่คนไม่รู้ มานั่งเถียงกัน เราก็คงจะเป็นคนแก่ ที่ต้องตอบคำถาม ลูกหลานของเราว่า สมัยที่พวกเราอยู่ เราทำไมไม่ทำ มัวแต่คิด มัวแต่กลัวคนกิน กลัวแบ่งประเทศ (ขนาดเนินเขา ทหารเรายังยอมตายเพื่อรักษาไว้เลย) อย่าให้ลูกหลานเราต้องมาถามอีกเลยครับว่าทำไมไม่สร้างซะตั้งนานแล้ว เหมือนโครงการ108 ที่ผ่านๆมา
โดย : utto     วันที่ :2005-07-07 01:21:02    IP :221.128.96.xx   
ความคิดเห็นที่ 49
สิงค์โปน่ะ มาน เชี้ย + นักการเมืองไทย ที่ตะกละ และโง่ ถ้าขุดแล้วเสีย ภาคใต้ไป แหล่งท่องเที่ยว ก้อหาย แล้วคิดเหรอว่าถ้า ขุดสิงค์โปมานจะไม่ขอมามีส่วนเกี่ยวข้อง กะ ที่เราขุดคลอง นักการเมืองก้อรับตังแล้ว ก้อบอกว่า เพื่อ มิตรภาพ ดวย ดวย กะสิงค์โป แล้วคนไทยภาคใต้ จะรู้สึกยังไง ตอนนี้ ยิ่งมีปัญหา อยู่ พอขุดคลอง เค้าจะไม่รู้สึกว่าเรา ทอดทิ้งเค้าเหรอ ความเป็นจริง ประเทศไทย จะรวย ก้อรวยได้โดยไม่ต้องขุดคลอง ถ้านักการ เมือง มาน ไม่ระยำ แล้วคิดเหรอ ว่าถ้าขุดไป ประเทศจะดีขึ้น พอประเทศรวย นักการเมือง มานก้อ แด ก มาก ขึ้น สุดท้าย ที่ขุดไป มานก็ไม่มีไร ดี ก็เหนๆ อยู่ ใครบอก ว่า คนเรา พอรวยมากแล้ว มานจะพอ มานก้อหามาอีกเรื่อยๆ ยิ่งมากยิ่งดี นักการเมืองชั่วๆ มานไม่เคยพอหรอก ตาม ความคิดผม อยุ่มัน แบบนี้ดีแล้ว ไม่อยากแบ่ง ภาคใต้ สงสาร คนที่นั้น ถ้าลองเปนเรา โดน ตัดออกจากประเทศ จะรู้สึกยังไง ถ้าภาคใต้เปน ของไทยหมดไม่มี มาเล สิงค์โป ก็ว่าไป อย่าง ผมจะยกให้ฟังเปน ข้อๆ ตามความคิดผม ซึ่งอาจจะ ผิด ก็ได้
*** ขุดไป ไทยรวยขึ้น นักการเมืองแดก มากขึ้นสุดท้ายจนเท่าเดิม มีความเสี่ยง ที่จะถูก มาเล หรือสิงค์โป ควบคุม ส่วนที่ ขาดไป ซึ่งอาจจะไม่ อันนี้ ขึ้นอยู่กับความมั่นคง *** ฉะนั้น อยู่แบบนี้ จน แต่เราก็เป็นปึกแผ่น ตราบใดที่มีพวกนักการเมือง ระยำ อยู่ ต่อให้ไทยมีบ่อน้ำมัน ประเทศก็ไม่รวยขึ้นหรอก
โดย : ขวานทอง     วันที่ :2005-07-07 01:13:07    IP :61.91.134.xx   
ความคิดเห็นที่ 48
เห็นด้วยอย่างยิ่ง ขุดคลองจะทำให้ประเทศไทยร่ำรวยเป็นเมืองท่าที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จะมีรายได้มหาศาล จะทำให้ประเทศมีรายได้อย่างมากมายน้ำมันโลกยังมีวันหมด แต่เส้นทางเดินเรือเราเก็บกินได้ตลอดชาติ เรื่องแบ่งแยกดินแดนเลิกคิดไปได้เลยครับ ไม่มีทางเป็นไปได้ นี่มันยุคไหนแล้วครับ ไม่มีใครยอมให้เกิดหรอกครับ
โดย : 123     วันที่ :2005-07-07 01:08:05    IP :202.176.155.xx   
ความคิดเห็นที่ 47
ที่ไม่ขุดกันซักทีเพราะเวลาจะขุดทีไรจะมีนายกฯสิงคโปร์มาเยือนไทยตลอด..แล้วก็มีนักการเมืองชั่วๆ ที่รับเงินจากประเทศที่เสียประโยชน์มาคอยคัดค้านไม่ให้ขุด..เพราะมันเป็นอย่างนี้ประเทศเลยไม่เจริญซักที..ถ้าจะกลัวว่าขุดคลองแล้วจะเสียจังหวัดภาคใต้ไป..มันจะไปเสียได้ไง..ขุดคลองก็ต้องมีสะพานข้ามดิ...แล้วมันจะเสียไปได้ไง..ไอ้คนคิดแบบนี้คิดตื้นไปหน่อยมั้ง..ดูอย่างมาเลเซียประเทศยังแบ่งเป็นสองเกาะ..มันไม่เห็นจะแตกเป็นสองประเทศเลย...
โดย : เฮม     วันที่ :2005-07-07 00:59:23    IP :203.185.130.xx   
ความคิดเห็นที่ 46
ส่วนเพื่อนบ้านด้านล่าง ไม่แปลกหรอกครับที่เขาจะดูถูกไทย สิงคโปร์ว่ากันตามตรงประเทศมัน
เป็นแค่พ่อค้าคนกลาง แต่รวยเอาๆทั้งที่ประเทศไม่มีอะไรเลย แล้วว่ากันด้วยยุทธศาสตร์
ประเทศไทยมีหนทางพัฒนาก้าวไกลกว่ามันเยอะ เผลอๆจะเจริญกว่าญี่ปุ่นอีก แต่เพราะ
ผู้บริหารนักการเมืองไทย โง่ และเห็นแก้เงินไงครับ ประเทศไทยในฝันปี2005
ควรจะมี รถไฟรางคู่ชั้นดีทั่วปริมลฑล รถไฟความเร็วสูงวิ่งทั่วประเทศ รถไฟใต้ดินรถไฟลอยฟ้าวิ่งทั่วกรุงเทพ
มาเป็น10ปี มีสนามบินสุวรรณภูมิHubที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ มีคลองกระที่เรือสินค้าและเรือเดินสมุทร
แวะจอดมากมาย มีประวัติคลองกระในหนังสือเรียนทั่วโลกเหมือน คลองสุเอช
ประเทศไทยมีกรุงเทพเป็นเมืองแออัด และมีเมืองหลวงใหม่อยู่ที่ไหนสักแห่งเป็นศูนย์กลางเหมือนบราซิล
มีเมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆทั่วประเทศ มีเมืองเศรษฐกิจสำคัญขนาดใหญ่บริเวณคลองกระเป็นเขตระดับจังหวัดเลยด้วยล่ะ
ฯลฯ มากมายครับถ้าจะขุดเอาโครงการในฝันที่มีมาแต่ปีพ.ศ. 2490 ในการพัฒนาประเทศ

แต่ประเทศไทยจริงๆปี2005 มีกรุงเทพเป็นเมืองแออัดและเมืองหลวงควบกันไป
เรือสินค้าเรือเดินสมุทรยังคงเดินเรือผ่านสิงคโปร์ สนามบินHub ที่ใหญ่ที่สุดในภุมิภาค
ก็อยุ่ที่สิงคโปร์ และกำลังจะขยายแหล่งรองรับเชื่อมกับสิงคโปร์ที่เชียงใหม่ ภายใต้หุ้นใหญ่
คือประเทศสิงโปร์เป้นผู้ถือหุ้น(ในขณะที่สนามบินสุวรรณภูมิกำลังก่อสร้างแบบไทยๆทุจริตไปเรื่อยๆมาทุกรัฐบาล)
โครงการในฝัน ก็มีซากให้เห็นความโกงกินเช่นเสาปูนของโฮปเวลล์มูลค่าหลายพันล้าน
แต่มีแต่เสาปูนให้ดูเล่น ไม่มีรถไฟฟ้าวิ่ง ส่วนBTSกับMRTกว่าจะได้สร้างก็ยื้อโครงการ
กันมาหลายทศวรรษ จนปัจจุบันยังวิ่งแค่สายสั้นๆทั้งที่ถ้าสร้างแต่ตอนนั้นป่านนี้ กรุงเทพ
คงไม่ต้องขุดอุโมงค์ ทำสะพานข้ามแยกให้เยอะให้เปลืองภาษีประชาชนเปล่าๆเพราะรถ
คงไม่เยอะหนาแน่นขนาดนี้
หลายๆโครงการก็มัวแต่สกัดแข้งขากันเองระหว่างนักการเมืองเพื่อจะหาช่องให้ตัวเองได้โกงเยอะกว่าชาวบ้าน
โดย : hhh     วันที่ :2005-07-07 00:13:54    IP :61.19.218.xx   
ความคิดเห็นที่ 45
ผมก็เห็นด้วยกับการขุดคลอง เพราะผมไม่คิดว่าจะเป็นการแบ่งประเทศ เพราะคนไทย อยู่ที่ไหนก็คนไทย แค่มีคลองมากั้นมันไม่อาจแยกหัวใจคนไทยได้หรอกครับ แต่ที่ผมอยากให้เป็นคือ เมื่อขุดแล้ว ให้ประเทศ ให้ประชาชน ได้ประโยชน์ตรงนี้ ได้มีการจ้างงาน กระจายรายได้จากการแล่นเรือผ่านของต่างชาติ ไม่ใช่ผลประโยชน์มาเท่าไหร่ นักการเมืองฯ รัฐมนตรี ส.ส. นายกฯแดกหมด ถ้าขุดแล้วเป็นประโยชน์แค่คนบางกลุ่มอย่าขุดดีกว่า ขอให้เป็นการขุดเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมครับ และเห็นด้วยกับคุณ39เหมือนกัน เท่าที่ผมรู้ก็รับเงินจากสิงค์โปร์ มาเลย์ฯกันทุกรัฐบาลเพื่อที่จะไม่ขุดคลองครับ เฮ้อ เพื่อประชาชน
โดย : โจวซิงซิง     วันที่ :2005-07-07 00:03:06    IP :203.113.70.xx   
ความคิดเห็นที่ 44
คนมุสลิมจะยึดภาคใต้ไป แต่ไม่เป็นไรเพราะผมไม่ลงใต้อยู่แล้ว ช่างหัวแม่ งพวกสวะ
โดย : ยิ่งคิดยิ่งโง่     วันที่ :2005-07-06 23:56:29    IP :61.91.78.xx   
ความคิดเห็นที่ 43
แล้วผลเสียล่ะ ไทยเสียจังหวัดทางภาคใต้ให้ประเทศอื่นเหรอนึกยังไงไปขุดคลองแบ่งประเทศ ไม่งั้นคงขุดตั้งแต่รัชกาลที่ 5 แล้วไอ้คลองที่ว่านี้อ่ะ
โดย : เวรกำ     วันที่ :2005-07-06 23:07:02    IP :203.156.51.xx   
ความคิดเห็นที่ 42
เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการขุดคลอง คิดว่านะถ้ารัฐบาลไม่มีเงินจริงๆ ขุดขาเดียวก็ได้
พอมีตังก์ค่อยขยาย ซึ่งคิดว่าแค่ขาเดียวก็คงฟันเงินเข้าประเทศได้หลายเติบ (แต่ต้องกันพื้นที่รอขยายไว้ด้วยนะ เดียวจะขุดอีกทางแล้วจะแพงกว่าเดิม) หากใคร
จะมองว่าจะทำให้เสียดินแดนส่วนใต้ไป ผมว่าถ้าความเจริญอย่างมากลงไป
การกระจายความเข้าใจและความรู้ความเข้าใจระหว่างคนไทย ยิ่งเป็นไปได้ง่ายซึ่งหากเป็นอย่างนี้ใครเขาอยากจะแยกแผ่นดิน อีกทั้งคนใต้ทุกคนก็เป็นคนไทย ภูมิใจในเลือดเนื้อที่เป็นคนไทย ถ้ารัฐสร้างความเจริญให้เขา แล้วเขา จะทรยศแผ่นดิน
เกิดไปทำไมกัน เพียงแต่เมื่อไหร่มันจะเป็นไปได้เท่านั้นเอง เพราะหากมันเป็นไปได้
คงมีบางประเทศที่อาจจะถึงกาลอับจน
โดย : เห็นด้วยจ้า     วันที่ :2005-07-06 22:58:50    IP :58.8.250.xx   
ความคิดเห็นที่ 41
โฆษณาประชาสัมพันธ์ข้อมูลทาง internet ไม่กระทบการงานประจำ

> >ใช้เวลา 2 - 3 > >ชม./วัน เลือกเวลาทำงานได้ ( รับงานกลับไปทำที่บ้าน )

> >คุณสมบัติ ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิ

> >ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (สอนให้) รายได้เป็นรายวัน 200 - 1000 บาท/วัน

> >โอนผ่านบัญชีธนาคาร > > >ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ คุณ ปลา โทร 06-5614061
โดย :    วันที่ :2005-07-06 22:09:08    IP :202.133.136.xx   
ความคิดเห็นที่ 40
sounds like a solution for the southern part of Thailand ah!!
โดย : jj     วันที่ :2005-07-06 21:56:03    IP :84.149.233.xx   
ความคิดเห็นที่ 39
คงยากครับที่จะได้ขุด 1.เราจะเอาเงินมาจากไหน 2.พวกมาเลย์ สิงคโปร มันต้องยัดเงินนักการเมื่องและ ngo มาให้คัดค้านแน่ๆ ที่ว่าขุดคลองแล้วจังหวัดภาคใต้จะแยกตัวออกไป คงยากคับ ยกเว็น 3 จว.ชายแดนภาคใต้ ที่ขุดนะเป็นแค่คลองไม่ใช้ทะเล
โดย : pin     วันที่ :2005-07-06 21:33:10    IP :61.7.141.xx   
ความคิดเห็นที่ 38
เห็นด้วยกับแนวคิดการขุดคลองไทยที่เชื่อมระหว่างสองทะเลไทย อาจจะถึงเวลาที่แล้ว ที่จะนำพื้นดินส่วนหนึ่งของไทยมาพัฒนาเต็มรูปแบบ กู้วิกฤติทางเศรษฐกิจไทย ลบความคิดเก่าๆ ได้แล้ว ไม่ทำวันนี้แล้วประเทศไทยจะเสียเปรียบหนักขึ้นทุกวัน อีกอย่างหนึ่ง ก็อยากให้พี่น้องภาคใต้มีเศรษฐกิจทีดี ไม่ต้องไปฆ่ากันตาย อ้างโน่นอ้างนี้ น่าปวดหัว เพราะเวลาสร้างคลองแล้วเขาจะได้มีงานทำ มีเงิน มีความรู้ที่แบบอย่างสากลสักที
โดย : ตนเหนือ     วันที่ :2005-07-06 21:28:08    IP :203.151.140.xx   
ความคิดเห็นที่ 37
ก็คงได้โกงกันเป็นระบบเหมือนเดิม และก็เป็นเหตุที่จะทำให้ประเทศไม่เป็นผืนเดียวกันได้แยบยลที่สุด ปัญหาที่จะตามมามีอีกเยอะ คิดแต่เศษรฐกิจ แต่ไม่คิดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตั้งแต่เกิดมาจนถึงทุกวันนี้ยังไม่เห็นประชาชนตาดำ ๆ จะได้ประโยชน์อย่างแท้จริงจากโครงโกง (โครงการ) ของรัฐซักเท่าไหร่เลยมีแต่รับกรรมที่รัฐบาททำเอาไว้ ขอความกรุณาคิดถึงคนอื่นบ้าง คิดถึงคนที่เค้าอยากมีแผ่นดินเดียว มีพระเจ้าอยู่หัวพระองค์เดียวบ้าง พวกเห็นแก่ตัวทั้งหลาย นอกจากเป็นนักการเมืองแล้ว ยังเป็นนักโกงเมืองด้วย ทุกโครงการมีแต่พวกนายทุนเท่านั่นที่ได้ประโยชน์ไปเต็ม ๆ ที่เหลือมาถึงประชาชนแกมีแค่เศษ หรือเดน เท่านั้น
น่าเบื่อชะมัด
โดย : รักชาติยิ่งชีพ     วันที่ :2005-07-06 21:08:56    IP :61.91.171.xx   
ความคิดเห็นที่ 36
เห็นด้วยกับการขุดคลองไทย
ถ้าเป็นจริงไทยคงจะได้ทัดเทียมหลายๆประเทศในโลก
แต่...ทำไมค่าขนส่งทางเรือแพงจัง...?
ที่ไหนก็มีแต่ว่าขนส่งทางเรือถูกที่สุด แม้จะใช้เวลาช้าเป็นเดือนก็ตาม
จากบทความ...ผู้เขียนเขียนค่าขนส่งทางเรือเป็นตัวเลขที่เกินความเป็นจริง
มากๆ
ถ้าแพงมากมายมโหฬารแบบนี้
ผมใช้ขนส่งทางอากาศดีกว่า
ถูกกว่าทางเรือเป็นไหนๆ...
จริงไหม??
บทความนี้ต้องกลับไปตกแต่งมาใหม่ ผู้เขียนยังเขียนไม่เก่ง
สอบตก...
โดย : อาเฟะ     วันที่ :2005-07-06 20:27:49    IP :203.188.19.xx   
ความคิดเห็นที่ 35
ได้แน่นอน
โดย : ff     วันที่ :2005-07-06 20:22:37    IP :58.11.104.xx   
ความคิดเห็นที่ 34
(คน)ไทย รัก (ประเทศ)ไทย ต้องขุดต่อไปสนามบินก็มี สุวรรณภูมิ ท่าเรือก็มีแต่ไม่รู้จะขุดมื้อได๋น้ออ้ายเอ้ย
โดย : ไทลักไท     วันที่ :2005-07-06 20:18:46    IP :203.188.17.xx   
ความคิดเห็นที่ 33
แค่บอกว่าจะขุดคลองที่ คอคอดกระ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแถบๆนี้เค้าก็จะกรูมาเยี่ยม นายกแม้ว เราเป็นแถวเรยแล้วเรื่องก็จะซาไปเหมือนตอนปีนู้น(ตั้งกะปี 30แหนะ)แต่ช่วงนั้นไม่ช่ายนายกแม้วของเรานะคับ ก็อย่างที่เค้าพิมพ์ไว้ให้ได้อ่านอ่ะ มันก็จิงครับพูดเลยว่าขุดได้ไทย โก ออน อินเตอ โลด แต่คงลำบากเรื่องความมั่นคงแล้วก้อ.... ที่เรียกว่าการแทรกแซงละมั้ง ไม่มีใครที่ไหนอยากเสียรายได้เป็น ล้านล้านบาท (เยอะกว่า แสนล้านอ่ะ)หรอกประเทศที่เรือมันผ่านอยู่ตอนนี้ มีรึมันจะยอม แค่สนามบินเนี่ยมันก็อิจฉาจะตายห้าอยู่แล้วววว พี่น้องครับ
โดย : ตรัสรู้     วันที่ :2005-07-06 20:15:12    IP :203.188.17.xx   
ความคิดเห็นที่ 32
คลองนี้ ยาวแค่ 11 กว่าโลครับ ความกว้าง ก้อคงแค่ เรือเดินสมุทรผ่านได้ ไม่ต้องห่วงเรื่องค่าเวรคืนหรอกครับ แค่ค่าจอง CTX ยังให้เค้าได้เป็นพันๆ ล้าน แค่นี้ขี้ปะติ๋วครับ
โดย : เอก     วันที่ :2005-07-06 20:10:05    IP :203.130.134.xx   
ความคิดเห็นที่ 31
..
.
.
.
เตรียมตัวโกงกันเลยครับเอาให้เมที่ครับ
.
.
.
....
.
โดย : ....gทามไม     วันที่ :2005-07-06 19:31:16    IP :61.91.151.xx   
ความคิดเห็นที่ 30
ขุดได้ครับ ถ้าผลทางเศรษฐกิจ ถ้าเหตุผลทางความมั่นคง ขุดไม่ได้แน่นอนครับ ขนาดยังไม่ขุด ยังร้อนขนาดนี้ ถ้าขุดแล้ว ไม่เหลือหรอกครับ วันใดวันหนึ่ง ประเทศไทยสุดแค่ประจวบแล้วจะรู้ ว่ามันคุ้มกันไหม
โดย : นายก้อง       วันที่ :2005-07-06 19:19:35    IP :210.213.40.xx   
ความคิดเห็นที่ 29
ลองนึกดูถึงผลดีผลเสียให้ลึกกว่านี้ ว่าได้ประโยชน์จริงหรือ ถ้าขุดไปแล้วเสียภาคใต้ตอนล่างคุ้มกันมั๊ย ไม่เกี่ยวกับรตม.โกงกินหรอก ถ้ามันทำประโยชน์ให้อย่างมหาศาล เขาก็ทำกันไปนานแล้ว ตั้งแต่สมัยป๋าเปรมก็มีโครงการจะทำ แต่ทำไม่ได้ เพราะมาเลฯ สิงคโปร์ต้องสูญเสียผลประโยชน์มหาศาลเช่นกัน จะทำทุกวิธีทาง ไม่ให้ขุด ต้องยืมมือคนที่สาม คือคนที่ต้องการแบ่งแยกดินแดน ป่วนตลอด พวกนี้เขาก็อยากได้ดินแดนตอนล่างมานานแสนนานเหลือเกิน แต่ยังทำไม่ได้ เพราะชาวบ้านเขายังนับถือและรักในหลวงของเราอยู่ ถ้าแบ่งเมื่อไรคนใต้จะรู้สึกเหมือนถูกแบ่งแยก จะโอนเอียงไปทางด้านกลุ่มนั้นได้ เนื่องจากช่องแคบนี้ ทำให้ดูแลพื้นที่ไม่ทั่วถึง อาจถูกชักจูงง่าย โดยสรุปแล้วเป็นเรื่องเปราะบางมาก ทำอะไรต้องคิดให้ถ้วนถี่ อย่าอ้างแต่ผลประโยชน์มหาศาลที่ไทยจะได้รับอย่างเดียว มีแต่ข้อดีทั้งนั้น ไม่เห็นเขียนเรื่องข้อเสียบ้าง ให้ประชาชนได้รับ ชั่งน้ำหนักดู แล้วทำประชาพิจารณ์ว่าประชาชนอยากทำไหม (โดยเฉพาะชาวใต้)
โดย : ลุงคนใต้     วันที่ :2005-07-06 19:08:24    IP :203.172.122.xx   
ความคิดเห็นที่ 28
อย่าขุดเป็นอันขาด
ถ้าขุดเมื่อไร ภาคใต้ของประเทศไทย จะเหลือแค่ จ.ประจวบฯ
โดย : REDKNAPP     วันที่ :2005-07-06 19:05:32    IP :203.113.85.xx   
ความคิดเห็นที่ 27
ผมว่าไม่มีทางขุดหรอก คับ ขุดก็ดี ใครๆทั้งประเทศก็รู้ รัฐ ก็ยังรู้เลย

แต่ทำไมไม่ทำล่ะ

คิดง่ายๆแค่ รัฐได้รับ อะไรบางอย่าง อย่างลับๆ มานานแสนนาน จากพวก นั้น นานแล้วต่างหาก แล้ว คง ไม่ใช่เงินอย่างเดียว แน่ๆ

คงรอจนกว่าพวกนั้นจะหมด ของ บรรนาการ รัฐบาล ซะก่อนถึงจะได้เริ่ม ซึ่งคง นานโข แหละ

อ้างบ่อยๆว่า แบ่งแยกประเทศ หรือ งบไม่พอ บลาๆๆ
โดย : งุงิ     วันที่ :2005-07-06 19:01:18    IP :58.10.186.xx   
ความคิดเห็นที่ 26
ขุด
-กว้างเท่าไหร่
-ยาวเท่าไหร่
-ผ่านสภาพภูมิประเทศอย่างไร ภูเขา แม่น้ำ(แหล่งน้ำใช้) ที่ราบกสิกรรม
-ผ่านแหล่งชุมชนเท่าไหร่ บ้านเรือน, ที่อยู่อาศัย ค่าเวนคืนมหาศาล, หาที่อยู่ที่ทำกินให้ใหม่
ลองคำนวณดูเล่นๆ นะครับ ^^
โดย : คำนวณ     วันที่ :2005-07-06 18:48:33    IP :203.147.42.xx   
ความคิดเห็นที่ 25
ผมคิดว่าทำได้ไม่ยากหรอก แต่ต้องยอมแรกผลประโยชน์จากประเทศมหาอำนาจหน่อย อย่างเช่นจีน เอาเข้ามาร่วมรายการด้วย สิงคโปร์จะได้ไม่กล้าเล่นสกปรก
โดย : Noom     วันที่ :2005-07-06 18:00:37    IP :61.91.37.xx   
ความคิดเห็นที่ 24
ขุดเหอะ ครับ
น่าจาขุดตั้งนานแร้วด้วย
ไอ้สิงคโปร์มันร้าย ยัดเงินมากี่บาทแร้วก้อไม่รู้ นักการเมืองก้อเหมือนกัน
รับกันเข้าไป กี่ยุคกี่สมัยแล้วหละ ที่โครงการนี้ดองอยู่
ที่สำคัญดูแล 3 จังหวัดดีดีละกัน สิงคโปร์จ้องเล่นงานอยู่ ไอ้นี้มันชอบสุมไฟประเทศอื่น
โดย : แดะน้อย     วันที่ :2005-07-06 17:53:53    IP :202.129.48.xx   
ความคิดเห็นที่ 23
งาน part time รายได้ดี
ด่วน ! รับสมัครเจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูลผ่านทางInternet รายได้ดีให้บริษัท
คุณสมบัติ
1.ช/ญ อายุ 20 ปีขึ้นไป
2.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
3.เล่น internet ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4.มีเวลาทำงาน 2-3 ชั่วโมง (รายได้ขั้นต่ำ 500 บาท/วัน)
** สามารถรับงานกลับไปทำที่บ้านได้ โดยการโฆษณาผ่านทางเว็บไซท์ต่าง ๆ และบริษัทจะใช้ระบบโอนเงินผ่านธนาคารให้
***สนใจ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณ เจมส์ 0-7185-2898
โดย : เจมส์     วันที่ :2005-07-06 17:49:07    IP :202.29.58.xx   
ความคิดเห็นที่ 22
ค.ห13ความคิดคุณทะแม่งๆชอบกล ใช่คนไทยหรือเปล่า
โดย : ชล     วันที่ :2005-07-06 17:48:03    IP :203.113.80.xx   
ความคิดเห็นที่ 21
เพิ่งจะมาขุดเหรอ
ขุดช้าไป 20 ปีแล้วครับ
ตอนนี้สิงคโปร์แก่กล้าแล้ว
ยังไง ยังไง ก็ไม่ได้ขุดหรอกครับ
พี่ลอดช่องแกมีใครหนุนหลังล่ะอย่าลืมนะ

ผมคนนราธิวาส ไอเรื่องที่ว่ากลัวโดนยึดจังหวัดชายแดนภาคใต้น่ะ มันก็แค่ข้ออ้างของไอพวกที่รับสินบนจากลอดช่องมาเพื่อไม่ต้องชุดต่างหาก
ข้าราชการ นักการเมืองไทยแมร่งเฮี้ยสุด ๆ
โคดเบื่อ
โดย : ..     วันที่ :2005-07-06 17:01:49    IP :203.121.172.xx   
ความคิดเห็นที่ 20
สิงค์โปมาเลมันไม่ยอมง่ายๆหรอก ทุกวันนี้ที่เรื่องมันไม่ถึงไหนเพราะ รมต.รับเงินเพื่อไม่ให้โครงการมันเกิดใครก็รู้ อ้างข้างๆคูๆว่าทำให้ประเทศถูกแบ่ง ถ้างั้นฝั่งธนก็ไม่ใช่กรุงเทพเดะมีเจ้าพระยาผ่ากลาง คลองปานามารู้สึกจะกว้างน้อยกว่าเจ้าพระยาด้วยมั้ง
ปล.เด็กฝังธน
โดย : อีโน     วันที่ :2005-07-06 16:49:04    IP :203.156.52.xx   
ความคิดเห็นที่ 19
เราว่าก่อนจะขุด ควรย้ายเมืองหลวงลงไป ภาคใต้ก่อน อันนี้ เป็นข้อเสนอ นะครับ เพราะว่า สิงค์โป จะต้อง หาทางขัดขวางทุกวิถีทาง รวมทั้ง สนับสนุนเงินให้ โจรภาคใต้ ทำให้ภาคใต้เจริญ แล้ว สร้างเมืองใหม่ ที่สามจังหวัดภาคใต้เลย
โดย : เขียวหวาน     วันที่ :2005-07-06 16:40:45    IP :61.91.70.xx   
ความคิดเห็นที่ 18
เรื่องที่จะกลัวปัญหาจากการก่อการร้ายแบ่งแยกดินแดน ผมว่าเลิกห่วงได้ครับ
เพราะว่า การที่มีโครงการใหญ่ขนาดนั้น ก้อย่อมต้องมีการป้องกันสูงตามไปด้วย
ไม่ว่าในขณะก่อสร้าง ขณะขุดคลอง ขณะที่เสร็จแล้ว เป็นการเคลื่อนย้ายฐานกำลังทหารไปประจำการด้วยในตัวเลย จุดที่ขุดคลองก้ออยู่ประจวบคีรีขันท์ ยังห่างจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เยอะครับ

ที่เราจะขุดนั้นคือ "คลอง" ครับ ไม่ใช่ขุด "ทะเล"
แม้แต่แม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อคุณดูในแผนที่ ก้อเป็นแค่เส้นสีแดงๆ บนแผนที่เท่านั้น

"คลอง" มันเล็กมากครับ ดูแลง่าย คลองเล็กๆแบบนี้แหละ แต่ทำประโยชน์มหาศาล อย่าวิตกจนเกินเหตุทำให้ไม่มีโครงการนี้เกิดขึ้นซะที
โดย : ว่างั้น     วันที่ :2005-07-06 16:35:22    IP :202.133.166.xx   
ความคิดเห็นที่ 17
ขุดเถอะครับ พร้อมกับพัฒนาการคมนาคม และอุตสาหกรรม และอย่างอื่น ๆ ทางด้านใต้ของประเทศให้มีความพร้อมก่อน
โดย : pp     วันที่ :2005-07-06 16:17:45    IP :203.172.121.xx   
ความคิดเห็นที่ 16
เห็นด้วยมาตั้งนานแล้ววว ไม่เห็นทำซะที คิดว่าคงได้รับสินบนจากต่างประเทศแน่ๆ เลยไม่เป็นรูปเป็นร่างซะที
โดย : เฮ้อ     วันที่ :2005-07-06 16:12:03    IP :203.170.153.xx   
ความคิดเห็นที่ 15
ระวังจะเสียจังหวัดภาคใต้ไปเน้อ
เราไม่รู้
โดย : heheh     วันที่ :2005-07-06 15:58:49    IP :67.127.55.xx   
ความคิดเห็นที่ 14
คิดดีๆนะคับ ... ขุดมันก็ดีแต่ ... แล้วพวก3จังหวัดชายแดนภาคใต้อะ ตอนนี้ยิ่งไม่ค่อยจะเป็นประเทศมากเท่าไหร่ ต่อไปขุดแล้วมันจะรวมยากขึ้นนะ ผมว่าหนะ(ลองคิดดูนะว่าสมัยก่อนที่ประเทศไทยจะทำเขื่อนที่ประจวบ...แล้วทำไมถึงห้าม...ก็เพราะเค้ากลัวเหตุนี้แหละ...(รู้สึกว่าช่วง ร.5 - ร.6 นะ)...ลองคิดดูดีๆ)

หรือว่าปล่อยมันไปเลย ไอ 3 จังหวัดนั้นอะ ^^"
โดย : -*-     วันที่ :2005-07-06 15:45:49    IP :61.91.161.xx   
ความคิดเห็นที่ 13
ไม่จำเป็นต้องขุดหรอก สร้างท่าเรือน้ำลึกที่ระนอง กับพัฒนาระบบ logistic เชื่อมกับเพื่อนบ้านดีๆ เราก้อเป็น HUB ได้สบายๆ
โดย : nokkala     วันที่ :2005-07-06 15:45:29    IP :210.1.58.xx   
ความคิดเห็นที่ 12
พูดอยู่นั่นแหละเมื่อไหล่จะขุดสักที ผมไม่อยากเห็นคลองตอนแก่
โดย : โจ้     วันที่ :2005-07-06 15:42:52    IP :202.28.21.xx   
ความคิดเห็นที่ 11
ถ้าดีก้อทำครับ ถ้าทำให้คนในชาติมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มางานมีการทำ ก้อเอาเลยครับ
โดย : เฮ้าส์     วันที่ :2005-07-06 15:42:11    IP :61.90.121.xx   
ความคิดเห็นที่ 10
ผมเห็นด้วยที่จะให้มีการขุดคลองขึ้นมานะครับ แต่ปัญหาที่ผมนึกไว้ก็คือว่า เป็นหาเกี่ยวกับข้าราชการมากกว่า ถ้าข้าราชการมาเกี่ยวข้องกับส่วยหรือว่าค่าอากรในการผ่านคลองไทยละก็ ข้าราชการพวกนี้มีรายได้เป็นกอบเป็นกำแน่ครับ คือว่ามันเป็นโจรสลัดในคราบข้าราชการไง ผมตั้งข้อสงสัยแค่ตรงนี้แหละครับ ถ้าเราแก้ปัญหาข้าราชการไม่ไปกดดันต่าง ๆ ปัญหาที่จะเกิดตามมาเช่นเมื่อไปกดดันผู้ประกอบการเดินเรือต้องจ่ายส่วยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเค้าเกิดไม่อยากเดินทางผ่านคลองเราขึ้นมาละก็จะเสียงบประมาณปล่าว ๆ แล้วก็ถ้าพวกข้าราชการชั่ว ๆ บางคนไปมีพฤติกรรมที่ช่วยเหลือชาวต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองแล้วกินหัวคิวนั้นละก็ ถ้าแก้ตรงนี้ได้ผมขอยกมือสนับสนุน หรือให้ลงชื่อร่วมสนับสนุนด้วยอีกคนนึงครับ ยินดีช่วยชาติและลดมลภาวะของโลกครับ
โดย : น้องกะปอม       วันที่ :2005-07-06 15:34:53    IP :203.148.162.xx   
ความคิดเห็นที่ 9
การจะทำอะไรที่ฝืนธรรมชาติ ต้องศึกษาผลกระทบ และสิ่งที่ตามมาบางที่มันอาจจะไม่คุ้มค่าก็ได้
โดย : ไทย     วันที่ :2005-07-06 15:27:26    IP :203.146.253.xx   
ความคิดเห็นที่ 8
ขุดเถอะครับ เห็นด้วยๆ
ประเทศจะได้เจริญ ลดปัญหาน้ำมันขาดแคลน สร้างงาน สร้างรายได้ ส่วยปัญหาภาคใต้นั้นไม่เกี่ยวหรอก เพราะคนที่ก่อเรื่องไม่ใช่คนทั้งภาคใต้นะ
โดย : Rabby     วันที่ :2005-07-06 15:18:30    IP :61.91.116.xx   
ความคิดเห็นที่ 7
ก็ตราบใดที่ยังมีการคอรัปชั่นและการรับเงินจากประเทศเพื่อนบ้านก็ดีหรือที่ไม่ใช่เพื่อนบ้านก็ดี มันไม่มีทางเป็นไปได้หรอก
โดย : ขุดเถอะครับ ประเทศเราจะได้เจริ     วันที่ :2005-07-06 15:12:25    IP :203.149.60.xx   
ความคิดเห็นที่ 6
ขุดก็ดี สิงค์โป มาเล จะได้เจ็งซะที แต่ต้องคุมภาคใต้ให้ดีๆแล้วกัน
โดย : x     วันที่ :2005-07-06 15:06:44    IP :203.144.212.xx   
ความคิดเห็นที่ 5
เห็นด้วย
โดย : กกก     วันที่ :2005-07-06 14:59:18    IP :203.151.46.xx   
ความคิดเห็นที่ 4
เราอยากให้ประเทศไทยเจริญช่วยกันบอกต่อๆกันไปนะ
โดย : เห็นด้วย     วันที่ :2005-07-06 14:52:16    IP :202.69.142.xx   
ความคิดเห็นที่ 3
เมื่อไหร่จาขุด ๆ สักทีน๊า เวลาหาเสียงก็ประกาศจะขุดกันทีนึง พอได้รับเลือกก้อเงียบไปซะงั้น สงกะสัยจาโดนสิงคโปร์ล๊อบบี้ส.ส.ไม่ให้ผ่านร่างอีกเช่นเคย เฮ้อ
ประเทศไทย
โดย : เห็นด้วย     วันที่ :2005-07-06 14:49:13    IP :203.154.97.xx   
ความคิดเห็นที่ 2
อีก 10ปี จะใด้ขุดรึเปล่าก้อไม่รู้
ให้ในหลวงจัดการออกคำสั่งมาที่นายกเลยสิ
รับรอง ใด้ขุดแน่
โดย : อาม     วันที่ :2005-07-06 14:47:48    IP :202.176.91.xx   
ความคิดเห็นที่ 1
ถ้าคลองไทยเกิด ประเทศที่อยู่ล่างๆ เรา มาเล อินโด สิคโปร์ เน่างับ
มันถึงไม่ให้ขุดไง

ที่1 ได้ไง
โดย : 1     วันที่ :2005-07-06 14:46:22    IP :203.188.25.xx   

เว็บเพื่อนบ้าน : YenTa4  |  เอ็มไทยเมล์  |  ThaiSecondhand  |  Tarad  |  มูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก  |  GossipStar  
เว็บผู้สนับสนุน : วัน-ทู-คอล!  |  Net Design  |  IT Education (Australia)  |  IT Education (England)  |  APEX Education Consultant  |  Samsung MP3 Player  
ข้อความทีท่านได้อ่านบนเวบเพจนี้ เกิดขึ้นจากการเขียนโดยสาธารณชน และตีพิมพ์แบบอัตโนมัติ ผู้ดูแลเวบไซด์แห่งนี้ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย และไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ผู้อ่านจึงต้องใช้วิจารณญาณ ในการกลั่นกรองด้วยตัวเอง และถ้า ท่านพบเห็นข้อความใดๆ ที่ ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@mthai.com เพื่อทีมงานจะได้ ดำเนิน การทันที ขอขอบพระคุณ

copyright ® MThA!.com all right reserved
all comments are welcome at
webmaster@mthai.com
home   |   sticker   |   picpost   |   memory
  |   music   |   chat   |   email